Конкурс за длъжността Главен експерт в Дирекция „Общински проекти и контрол по строителството“

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител обявява Конкурс за длъжността главен експерт в Дирекция „Общински проекти и контрол по строителството“.

 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
  • Висше образование с образователно-квалификационна степен “Бакалавър”;
  • Професионален опит 2 години; 
  • Ранг – ІV-ти младши  /ако лицето е работило като държавен служител/

 2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността: 
  • Кандидатите да притежават висше техническо образование – направление „Архитектура, строителство и геодезия“, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“;
  • Да притежават дигитална компетентност; да познават действащата нормативна уредба, касаеща дейността на длъжността и да притежават умения за ползване на същата; Да познават устройството, функциите и дейността на държавната администрация, на местното самоуправление и местната администрация;
  • Да притежават професионален опит в извършване на дейности в области свързани с функциите определени в длъжностната характеристика на конкурсната длъжност;
  • На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстването за работа при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 3. Начин на провеждане на конкурса: 
  • Решаване на тест;
  • Интервю /с издържалите теста кандидати/.

 4. Необходими документи, които кандидатите следва да представят:
  • Заявление - Писмено заявление за участие в конкурса /по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, към заявлението се прилагат:
   • Декларация - Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
   • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочва само номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобито в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на дипломата не се прилага.
   • Копия на официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
   • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 5. Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстването за работа при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 6. Кратко описание на длъжността: Главният експерт в Дирекция „Общински проекти и контрол по строителството“ проверява документацията, приложена към искането за регистриране въвеждането на строеж от четвърта или пета категория в експлоатация. Проверява строежите имат ли необходимата степен на завършеност и дали са извършени мероприятията, предвидени в част „Вертикална планировка“ преди въвеждане в експлоатация. Участва в комисии по чл. 195 и чл. 196 от ЗУТ, както и в изготвянето на констативни протоколи и заповеди. Извършва проверки по жалби и сигнали на граждани и изготвя отговор за наличие или липса на незаконно строителство. Съставя констативни актове при констатирани нарушения на одобрени строителни книжа или констатирано незаконно строителство и заповеди във връзка с чл. 223 от ЗУТ. Съставя актове по ЗАНН и наказателни постановления. Съставя констативни актове за премахване на поставяеми и преместваеми обекти, съгласно чл. 57а, във връзка § 5, т. 80 от ЗУТ. Извършва проверки на строежи от IV, V  и VI категория, спазване на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, подзаконовите нормативни актове, спазването на одобрените планове по ПБЗ и изготвяне на писмен отчет към РДНСК. Поддържа архив на въведените в експлоатация строежи от IV и V категория, архив на техническите паспорти на строежи и др.

 7. Минимален размер на основната заплата – 780.00 лева. Основният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 8. Подаването на заявлението и приложенията към него се подават лично от кандидата или чрез пълномощник. Копията на документите се представят в стая № 401, ет. 4 на Община Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 107 от 8:30 до 12:30 часа и от 13:30 ч. до 17:30 ч., в срок до 10 дни от деня на публикуването на обявлението за конкурса.

 9. В случай, че документите се подават по електронен път, заявлението за участие в конкурса и декларацията на лицето за неговото гражданство, както и обстоятелствата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Документите се подават на адрес: [email protected]

 10. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, както и всички други съобщения свързани с конкурса ще се обявят на интернет страницата на Община Стара Загора - https://www.starazagora.bg/bg/konkursi-i-obyavleniya-za-rabota .
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали