Конкурси и обявления за работа


Конкурс за възлагане на частен доставчик на управлението на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца”

На основание Заповед № 10-00-1100/02.06.2023 г. на Кмета на Общината, Община Стара Загора обявява Конкурс за възлагане на частен доставчик на управлението на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца” на територията на Община Стара Загора.     I. Условия за участие: В конкурса могат да участват български…

Конкурс за управители на „Център за психично здраве - Стара Загора“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД

На основание чл. 3, ал. 2 от НАРЕДБА № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и Заповеди № 10-00-927 и № 10-00-928 от 22.05.2023 г. на Кмета на Община Стара Загора, се…

Обява за подбор по документи за длъжността "Главен експерт", Дирекция "Общински проекти и контрол по строителството"

1. Кратко описание на длъжността: Проверява документацията, приложена към искането за регистриране въвеждането на строеж от четвърта или пета категория в експлоатация Проверява дали строежите имат ли необходимата степен на завършеност и дали са извършени мероприятията, предвидени в част „Вертикална планировка“ преди въвеждане в експлоатация. Участва в комисии по чл.195…

Обява за подбор по документи за длъжността "Главен експерт", Звено "Инвеститорски контрол"

1. Кратко описание на длъжността: Изготвя спецификации и договорни документи, предназначени за изпълнение на инвестиционни проекти. Изготвя документи и процедури по устройствено планиране, съгласно ЗУТ. Изготвя проектно-сметна документация, включително скици и чертежи при изпълнение на архитектурни проекти. Участва в изготвянето на становища, отговори по преписки, жалби и писма. Инспектира строителни обекти…

Конкурс за управители на „Комплексен онкологичен център-Стара Загора“ ЕООД, „Диагностично-консултативен център I-Стара Загора“ ЕООД и „Медицински център I-Стара Загора“ ЕООД

На основание чл. 3, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и Заповеди № 10-00-657, № 10-00-658 и № 10-00-659 от 18.04.2023 г. на Кмета на Община Стара Загора,…

Процедура за набиране и подбор на персонал за комплекс от три Центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст

Проектът „Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в Община Стара Загора“, изпълняван по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство ще се изпълнява в 3 населени места в Общината – селата Калояновец, Братя Кунчеви и…

Протокол от проведения конкурс за "Директор" на художествена галерия гр. Стара Загора

След проведения на 23.03.2023 г. конкурс чрез защита на "Концепция за развитие на Художествена галерия гр. Стара Загора за период от пет години подробно разработена за първата от тях" и събеседване с допуснатия кандидат, комисията даде следната оценка: 1. Катя Божидарова Тинева - Гюрковска    -   418 точки

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали