Конкурси и обявления за работа


Обява за подбор по документи за длъжността "Старши експерт" в „Други дейности по образованието“, функция „Образование“, Община Стара Загора

Описание на длъжността: Посредством прилагане на компетенциите си в областта на образованието, старши експертът предлага решения, дава мнения, изготвя справки съгласно действащата нормативна уредба по въпроси и проблеми, свързани с осъществяваната от общината дейност в областта на образованието. Съдейства за организиране и провеждане на младежки инициативи, извънучилищни прояви и отдих…

Обява за подбор по документи за длъжността "Работник, Зоопарк", Звено "Зоопарк"

Кратко описание на длъжността: Отговаря за храненето на животните в звено „Зоопарк“. Разпределя храната на порции за отделните видове животни. Поддържа хигиената на животните, клетките и пространството около тях. Ежедневно наблюдава животните и информира ръководителя на звено „Зоопарк“ при промяна в поведението им или в здравословното им състояние. Участва при…

Обява за подбор по документи за длъжността "Биолог", Звено "Зоопарк"

Кратко описание на длъжността: Съдейства на ръководителя на зоопарка по прилагане на изискванията на Наредба № 6 от 23.10.2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни. Осъществява дейности по адаптиране на условията за отглеждане…

Конкурс за управител на „Дерма Гард - Стара Загора“ ЕООД

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 40, ал. 1 от Наредбата за упражняване правата на собственост на Община Стара Загора в търговски дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност, Решениe № 1862/28.07.2022г. на Общински съвет Стара Загора…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали