Подаване на Справка - декларация за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване

Съгласно чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки.

Същите са длъжни ежемесечно да подават в Община Стара Загора информация за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация.

Образците на справката-декларация за реализирания брой нощувки и регистъра за настанените туристи в местата за настаняване са утвърдени със заповед на министъра на туризма. За броя на реализираните нощувки, посочени в справката-декларация, се дължи туристически данък при условията и по реда на Закона за местните данъци и такси. 

Образци
 
Подаване на гише
Справка-декларация по чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма може да се подаде на хартиен носител на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.
 
Подаване по електронен път
Справка-декларация по чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма може се подаде чрез сайта на Община Стара Загора - https://www.starazagora.bg/bg/spravka-deklaratsiya-za-broya-na-realiziranite-noshtuvki-v-mestata-za-nastanyavane
 
За подаване по електронен път е необходимо лицата, извършващи хотелиерска дейност да заявят в Община Стара Загора имейл адреса, от който справката ще бъде изпращана. За тази цел, лицата попълват декларация по образец и я подават на работно място № 5 в Центъра за услуги и информация. Декларацията се подава еднократно за всеки нов туристически обект и при промяна на използвания имейл адрес.

Горещ телефон
за сигнали