Издаване на Разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечение и зали за хазартни игри

Образци
 
 
Правно основание
Наредба за обществения ред в община Стара Загора  - чл. 7, ал. 2, 3 и 4
 
Необходими документи
- Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечение и зали за хазартни игри
- Удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обекти по Закона за туризма, или лиценз на Държавната комисия по хазарта /копие/;
- Протокол от акредитирана лаборатория, удостоверяващ спазването на еквивалентните нива на шума, измерен в и около обекта в нощния период от 23.00 до 07.00 часа, издаден до 3 месеца преди подаване на заявлението - с изключение на заведения за хранене, разположени на територията на бензиностанции /копие/
- Договор за охрана: за барове с нощен режим на работа и дискотеки по смисъла на Закона за туризма – договор за физическа охрана с търговци, лицензирани за извършване на частна охранителна дейност; за всички останали обекти – договор за охрана чрез СОТ с лицензирана охранителна фирма /копие/
- Удостоверение от Областна дирекция на МВР, както и от отдел „Опазване на обществения ред и управление при кризи“ при Община Стара Загора за липса на констатирани нарушения на обществения ред в съответния търговски обект, за 12 месеца назад от датата на подаване на заявлението /не се отнася за новооткрити обекти/
- Съгласие от Общото събрание на етажната собственост в случай, че обектът – заведение за хранене и развлечение, за който се иска издаване на разрешение за удължено работно време, се намира в сграда в режим на етажна собственост с предназначение на имотите за жилищни нужди
- Декларация за липса на задължения към Община Стара Загора
- Документ за внесена такса
 

Срок за предоставяне на услугата - 30 дни

Такса

  • Таксата за издаване на разрешение за удължено работно време за заведения за хранене и развлечения, игрални зали интернет-клубове е 85.00 лв./час за времето след 23:00 часа до 5:00 часа сутринта.
  • Таксата се заплаща при подаване на заявлението за издаване на разрешение.
  • При отказ за издаване на разрешение за удължено работно време, 30.00 лв. от внесената такса се задържа за разглеждане на документите към заявлението, а остатъкът се възстановява.
  • В случай на отнемане на разрешението внесената такса не се възстановява.
Банкова сметка
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка –BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 07
 

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

 

Разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечение и зали за хазартни игри се издава от отдел „Стопанска политика“.

Горещ телефон
за сигнали