Издаване на Разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на търговските обекти по чл.7, ал.5 от наредбата за обществения ред в община Стара Загора

Образци
 
Правно основание
Наредба за обществения ред в община Стара Загора  - чл. 7, ал. 2, 3 и 5
 
Необходими документи
- Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на търговските обекти по чл. 7, ал. 5 от Наредбата за обществения ред в община Стара Загора
- Документ, удостоверяващ основанието, на което лицето извършва търговска дейност – документ за собственост или договор за наем /копие
- Декларация за липса на задължения към Община Стара Загора
- Документ за внесена такса
 
Срок за предоставяне на услугата - 30 дни
 
Такса
  • Таксата за издаване на разрешение за удължено работно време за всички останали търговски обекти /магазини и други/ е 100.00 лв.
  • Таксата се заплаща при подаване на заявлението за издаване на разрешение.
  • При отказ за издаване на разрешение за удължено работно време, 30.00 лв. от внесената такса се задържа за разглеждане на документите към заявлението, а остатъкът се възстановява.
  • В случай на отнемане на разрешението внесената такса не се възстановява.
Банкова сметка
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка –BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 07
 
Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

 

Разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на търговските обекти по чл. 7, ал. 5 от Наредбата за обществения ред в община Стара Загора се издава от отдел „Стопанска политика“.

Горещ телефон
за сигнали