Издаване на Разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на търговските обекти

Образци
Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на търговските обекти
Декларация за липса на задължения към Община Стара Загора
Декларация, че няма промяна в обстоятелствата, при които е издадено становище от РЗИ-Стара Загора по чл. 16б, ал. 2 от Закона за защита от шума в околната среда на обекта

Правно основание
Наредба за обществения ред в община Стара Загора  - чл. 7, ал. 3 и ал. 5
Закон за защита от шума в околната среда - чл. 16б, ал. 1 и ал. 2

Необходими документи
- Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на търговските обекти;
- Копие от документ, удостоверяващ основанието, на което лицето извършва търговска дейност – документ за собственост или договор за наем;
- Декларация за липса на задължения към Община Стара Загора;
- Становище на РЗИ - Стара Загора по чл. 16б, ал. 2 от Закона за защита от шума в околната среда относно спазване на граничните стойности на показателите за шум. За обектите, за които няма промяна в обстоятелствата - декларация по образец.
- Документ за внесена такса

Срок за предоставяне на услугата - 30 дни

Такса

  • Таксата за издаване на разрешение за удължено работно време за всички останали търговски обекти /магазини и други/ е 100.00 лв.
  • Таксата се заплаща при подаване на заявлението за издаване на разрешение.
  • При отказ за издаване на разрешение за удължено работно време, 30.00 лв. от внесената такса се задържа за разглеждане на документите към заявлението, а остатъкът се възстановява.
  • В случай на отнемане на разрешението внесената такса не се възстановява.

Банкова сметка
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 07

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

Разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на търговските обекти се издава от Звено „Управление на общинска собственост и разрешителен режим“.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали