Видове заявления, място на подаване и срокове

Размер на шрифта: A A A

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация – Стара Загора уведомява гражданите:

  • Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани. Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция през Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/  
  • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес – в срок до 14 октомври 2023 г. Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК  (Приложение № 13-МИ)

 

Място на подаване: в административните бюра, кметствата, кметските наместничества.

Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/  или на e-mail: [email protected]

 

 

  • Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянен адрес или по настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящ адрес – в срок до 14 октомври 2023 г.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ (Приложение № 17-МИ)

Място на подаване: в сградата на Община Стара Загора, стая 308. Прилагат се документи на ТЕЛК/НЕЛК.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и/или подадено от упълномощено лице, може да бъде изпратено по пощата, факс или електронно заявление през интернет страницата на община Стара Загора.

 

  • При избори за общински съветници и кметове не се издават удостоверения за гласуване на друго място.

 

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали