Интегриран план за градско възстановяване

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ПО ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP001-1.001-039 "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИР", ПРИОРИТЕТНА ОС 1 "УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ", ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020

Фиш за проектна идея  03/09/2018 

Обява за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Община Стара Загора  03/09/2018 

Актуализирана инвестиционна програма  29/06/2018

Протокол от второ заседание  29/06/2018

Покана за второ заседание  08/06/2018

Покана относно провеждане на информационна кампания "Енергийна ефективност на многфамилни жилищни сгради"  04/06/2018

Протокол от заседание на Работната група  30/03/2018

Вътрешни правила за дейността на Работната група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на общината  30/03/2018

Покана за първо работно заседание на Работната група  30/03/2018

Указания за изпълнения на проекти за енергийна ефективност на многфамилни жилищни сгради - Приложения  15/03/2018

Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради  15/03/2018

Фиш за проектна идея  15/03/2018

Обява за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Община Стара Загора  15/03/2018

Заповед за сформиране на Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на общината  14/02/2018

Покана за участие в Работната група  22/01/2018

 

Интегриран план за градско възстановяване и Инвестицонна програма реализиране на интегрирания план за периода 2014 - 2020 г.

Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора за периода 2014 - 2020г.

 

Инвестицонна програма за реализиране на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора за периода 2014 - 2020 г.

Горещ телефон
за сигнали