Интегриран план за градско възстановяване

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ПО ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP001-1.001-039 "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИР", ПРИОРИТЕТНА ОС 1 "УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ", ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020

Фиш за проектна идея  03/09/2018 

Обява за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Община Стара Загора  03/09/2018 

Актуализирана инвестиционна програма  29/06/2018

Протокол от второ заседание  29/06/2018

Покана за второ заседание  08/06/2018

Покана относно провеждане на информационна кампания "Енергийна ефективност на многфамилни жилищни сгради"  04/06/2018

Протокол от заседание на Работната група  30/03/2018

Вътрешни правила за дейността на Работната група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на общината  30/03/2018

Покана за първо работно заседание на Работната група  30/03/2018

Указания за изпълнения на проекти за енергийна ефективност на многфамилни жилищни сгради - Приложения  15/03/2018

Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради  15/03/2018

Фиш за проектна идея  15/03/2018

Обява за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Община Стара Загора  15/03/2018

Заповед за сформиране на Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на общината  14/02/2018

Покана за участие в Работната група  22/01/2018

 

“ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА”  по процедура „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 39 ОБЩИНИ – БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР 2014-2020”

Описание на проекта

Обща информация на проекта

Заключителна презентация

 

Интегриран план за градско възстановяване и Инвестицонна програма реализиране на интегрирания план за периода 2014 - 2020 г.

Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора за периода 2014 - 2020г.

 

Инвестицонна програма за реализиране на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора за периода 2014 - 2020 г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали