Достъп на посетители в сградата на Общинска администрация Стара Загора

/Извлечение от Инструкция за сигурността, пропускателния режим в сградата на Общинска администрация Стара Загора и за действия при извънредни обстоятелства, утвърдена със Заповед № 10-00-1607/ 01.08.2016г. на Кмета на Община Стара Загора/

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 1. Разпоредбите на Инструкцията за сигурността, пропускателния режим в сградата на Общинска администрация Стара Загора и за действия при извънредни обстоятелства са задължителни за всички служители и за гражданите, посетители в сградата на Общинска администрация Стара Загора, ул. ”Цар Симеон Велики ” № 107.

 2. Охраната на сградата е денонощна и се осъществява от служители на Звено

 

      „Общинска полиция“, служители от звено „Общинска охрана“ и система от технически средства - видеокамери и друга охранителна техника.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНАТА И ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ

 

 1. В дните за прием на граждани /вторник и четвъртък/ за времето от 13.30 до 17:00 часа, достъпът на посетители в сградата се осъществява чрез системата за „Контрол на достъпа на посетителите“ .

 2. През останалите работни дни достъпът на посетители се осъществява след потвърждаване на гише „ИНФОРМАЦИЯ“ от служителя, при когото отиват през системата за „Контрол на достъпа на посетителите“.

 3. На служителите на общината се забранява да отварят вратите и да пропускат граждани, които нерегламентирано правят опит за влизане по етажите на сградата.

 4. Куриери и длъжностни лица, носещи поща или документи за „Регистратурата за класифицирана информация“, се пропускат по установения ред.

 5. Журналисти, репортери и кореспонденти се пропускат в сградата само след разрешение от Секретаря на общината, а в негово отсъствие от Директор дирекция „Административно - правно обслужване“, съпроводени от представител на администрацията при влизане и излизане.

 6. Контрол на достъпа на посетителите на етаж 2 от сградата на Общината се осъществява от служителите на звено „Общинска полиция“.

 7. Граждани, имащи час за приемните дни на Кмета, Председателя на Общинския съвет, З аместник кметовете и Секретаря на Община Стара Загора, се допускат по предварително предоставени списъци с имената на записаните лица.

 8. 1. В определен със заповед на кмета ден от седмицата - четвъртък, дежурни служители, по определен график, от „Центъра за информация и услуги” обслужват граждани с удължено работно време - до 19:30 часа.

 9. 2. В часовете от 17:30 до 19:30 часа, в деня с удължено работно време, се осигурява охрана на дежурните от „Центъра за информация и услуги”.

 10. В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ СЕ ДОПУСКА ДОСТЪП НА ВЪНШНИ ЛИЦА В ИЗВЪНРАБОТНО ВРЕМЕ И ПРЕЗ ПРАЗНИЧНИ И ПОЧИВНИ ДНИ.

 11. При извършване на ремонтни или други спомагателни дейности в сградата, достъпът на външните лица се осъществява по реда на системата за „Контрол на посетители“, а дейността в сградата се контролира от определен служител по писмено искане на н-к отдел „АСД“, след разрешение на Секретаря на Общината, а в негово отсъствие – от Директора на дирекция „Административно - правно обслужване“.

 12. Не се допускат в сградата на Общинска администрация външни лица, носещи оръжие, взривни вещества, боеприпаси и други общоопасни средства.

 13. Служителите от МС, МО, МВР, ДАНС, НСО, НРС, Съдебна полиция при МП, Президентството, съдебни и следствени органи и народните представители, при посещение в сградата, когато при изпълнение на служебните си задължения носят оръжие, следва да уведомят охраната за носеното оръжие.

     13.1. Не се допускат в сградата лица във видимо нетрезво състояние и психически отклонения, лица във висока отрицателна емоционална възбуда (афект), съмнително поведение и в неприлично   облекло.

     13.2. В случай, че тези лица откажат да напуснат сградата, предизвикват скандал или проявяват агресия, се уведомява Звено „Общинска полиция“, н-к отдел „ООР и УК“, Секретаря на Общината и при необходимост ОД на МВР на тел.112.

 1. 1. ДОСТЪПЪТ И КОНТРОЛЪТ НА ДОСТЪПА ЗА ПОСЕТИТЕЛИ СЕ ИЗВЪРШВА ПО СЛЕДНИЯ РЕД:

  • на гише „ИНФОРМАЦИЯ“ посетителят се представя с валидна и неповредена лична карта.

  • служителят на гишето проверява и обработва данните от личната карта и предоставя електронен пропуск за вход.

  • посетителят с пропуска преминава през турникет и рамков металдетектор за регистрация и проверка на багажа и лични вещи.

  • при напускане на сградата посетителят пуска пропуска в турникет за изход за посетители.

  • електронният пропуск важи за еднократно преминаване през системата за контрол на достъпа на посетители.

  • електронния пропуск важи за едно лице срещу предоставената лична карта.

      14.2. ПОСЕТИТЕЛ, ОТКАЗАЛ ДА ПРЕМИНЕ ПРЕЗ РАМКОВИЯ МЕТАЛДЕТЕКТОР И ДА ПРЕДОСТАВИ БАГАЖА ЗА ПРОВЕРКА НЕ СЕ ДОПУСКА В СГРАДАТА

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

/СИГНАЛ ЗА ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ, ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ, ПОЖАР, ВЗРИВ, СРУТВАНЕ И ДРУГИ ИНЦИДЕНТИ/

1. Дейност на служителите и посетителите в сградата на Община Стара Загора

1. 1. Отдалечават се на безопасна дистанция от прозорците;

1. 2. Не пипат, местят или отварят съмнителни пакети, багажи или предмети;

1. 3. Ако е нужно залягат на пода;

1. 4. Прикриват се в случай на стрелба;

1. 5. Стремят се да запазят спокойствие и хладнокръвие;

               1. 6. При възможност използват пожарогасителите и противопожарните инсталации;

               1.  7. При възможност съдействат на специализираните органи за неутрализиране на нарушителя.

               1. 8. Застават на безопасно място, където не могат да бъдат засегнати от падащи предмети;

               1. 9. Евакуират се със служителите по указания ред, съгласно схемата за евакуация на сградата.

 

Изтегли .pdf  |  Достъп на посетители в сградата на Общинска администрация Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали