Достъп до обществена информация

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация - в сила от 29.03.2016 г.

Заявление за достъп до обществена информация

Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според вида на носителя

 

Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна, предмет на законова защита за сферата на дейност на общинска администрация Стара Загора
 
1. Тайна по закона за съдебната власт - чл.198/1/ от НПК;
 
2. Тайна по закона за държавния служител - служебна тайна - чл.25;
 
3. Тайна по закона за обществените поръчки - чл.32 /2/ и чл.33/5/;
 
4. Тайна по закона за подземните богатства - чл.92;
 
5. Тайна по закона за лечебните растения - чл 76;
 
6. Тайна по закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти - чл.28(2);
 
7. Тайна по закона за кадастъра и имотния регистър - чл.20;
 
8. Тайна по кодекса на труда - чл.403;
 
9. Тайна по закона за автомобилните превози - чл.3(3);
 
10. Тайна по закона за електронните съобщения;
 
11. Тайна по закона за енергетиката;
 
12. Тайна по закона за насърчаване на заетостта;
 
13. Тайна по закона за защита на потребителите (информация относно извършвани проверки по закона);
 
14. Тайна по закона за митниците;
 
15. Тайна по закона за отбраната и въоръжените сили (действа вътрешен списък на фактите и сведенията) - доп разпоредби &1 т. 12;
 
16. Тайна по закона за патентите и регистрация на полезните модели;
 
17. Тайна по закона за приватизация и следприватизационен контрол;
 
18. Тайна по закона за публично предлагане на ценни книжа (факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките за ценни книжа);
 
19. Тайна по закона за радиото и телевизията (информация относно източниците на информация) - чл.10(1)т.3;
 
20. Тайна по закона за статистиката - чл 22;
 
21. Тайна по закона за сметната палата;
 
22. Тайна по закона за държавна финансова инспекция;
 
23. Тайна по данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 
24. Тайна по закона за корпоративното подоходно облагане;
 
25. Тайна по закона за данъците върху доходите на физическите лица;
 
26. Тайна по закона за БНБ;
 
27. Тайна по валутния закон (служебната информация относно валутни сделки);
 
28. Тайна по закона за убежището и бежанците (личната информация за бежанците);
 
29. Тайна по закона за социалното подпомагане;
 
30. Тайна по закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
 
31. Тайна по закона за закрила на детето - чл.16 - сведения, в административни или съдебни производства, засягащи детето;
 
32. Тайна по закона за пощенските услуги - тайна на кореспонденцията.
 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали