ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 29, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.11.2021

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.50, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, на 18 ноември 2021 г. от 17.00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора чрез електронна комуникация между общинските съветници в реално време, видео и текстова връзка и размяна на електронни изявления чрез електронната платформа Zoom. Гласуването ще се осъществи чрез платформата eVote при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно управление на Музей „Литературна Стара Загора“, за срок от 10 години на недвижим имот – публична общинска собственост, с площ 545 кв.м., съгласно приложена ситуация към одобрен от ЕСУТ проект, представляващ пешеходно пространство, заключено между източната фасада на Музей „Литературна Стара Загора“ и западната фасада на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

Поименно гласуване по точките от Заседание 29

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали