Постъпили материали за Заседание 9, което ще се проведе на 30.04.2020

Размер на шрифта: A A A

 

1.Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора –първо четене.

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение

2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 

 

3.Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата при Община Стара Загора – първо четене.

Вносител: Мария Динева-Председател на ОбС

Предложение, Приложение

 

4. Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – първо четене.

Вносител: Искра Михайлова – общински съветник

Предложение

 

5.Освобождаване на категории лица от заплащане на определени видове местни такси.

Вносители: общински съветници

Предложение 

 

6. Прилагане на разпоредбата на чл. 80, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за  2020 година

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

7. Дарение за УМБАЛ“ Проф. Д-р Ст. Киркович“ гр.Стара Загора на анестезиологичен апарат и промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени в  разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2020 година

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

8. Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на  „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

9. Даване съгласие за кандидатстване на община Стара Загора с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, финансирано от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

10. Предприемане на действия за запазване транспортното обслужване на Община Стара Загора от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД  и „Зара бус“ ООД, в условията на пандемия на COVID-19 и произтичащите от нея обстоятелства, по изплащане на компенсации от общински бюджет за продажба на абонаментни карти за ученици и пенсионери на база обем продажби за месец януари 2020 г.

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1 , Приложение 2, Приложение 3

11. Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2020г.

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1, Приложение 2

 

12. Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2019 година  

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

13. Предоставяне за  безвъзмездно ползване на СНЦ “Волейболен клуб Берое 2016“ гр. Стара Загора на имот – публична общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

14.Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в кв. 276 по плана за регулация на гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор, обявяване на имот с проектен идентификатор 68850.504.6647 за частна общинска собственост, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

15.Отдаване под наем на обект частна общинска собственост -  Билетна каса № 2, находяща се в сграда – Автогара, гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

16. Отдаване под наем на обект частна общинска собственост – Билетна каса № 3, находяща се в сграда – Автогара, гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

17. Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ І519  в кв. 40 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

18. Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ116  в кв. 17 по ПУП на с. Колена, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

19. Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV5458  в кв. 290 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

20.Прекратяване на съсобственост в УПИ X16 в кв. 2 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

21.Прекратяване на съсобственост в УПИ I228 в кв. 3 по ПУП на с. Бъдеще, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

22.Прекратяване на съсобственост в УПИ IV58 в кв. 29 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

23.Прекратяване на съсобственост в УПИ IV2216 в кв. 49а по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

24. Продажба на застроен урегулиран поземлен имот, заедно с находящата се в него сграда - Младежки дом с ритуална зала, с. Дълбоки, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

25.  Продажба на едноетажна сграда, находяща се в УПИ Iгжс, пл. № 502, кв. 46 по плана на с. Калояновец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

26.Продажба на УПИ XIIIобщ и УПИ XVобщ в кв. 62 по ПУП на с. Михайлово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

27. Продажба на УПИ XVIII408 в кв. 18 по ПУП на с. Арнаутито, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

28. Продажба на гараж № 9, гараж № 10 и складовете към тях, находящи се в жилищен блок, разположен в УПИ Iгжс, кв. 46 по плана  на с. Калояновец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

29. Продажба на УПИ  І312; УПИ III311; УПИ IV311 в кв. 60а по ПУП на с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

30. Продажба на застроен урегулиран поземлен имот І - Дом за деца, кв. 38 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

31. Продажба на УПИ XX594 в кв. 73 по ПУП на с. Калояновец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

32. Продажба на УПИ IVобщ в кв. 44 по ПУП на с. Арнаутито, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

33. Продажба на УПИ XI199  в кв. 99 по ПУП на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

34. Продажба на УПИ X и УПИ XI в кв. 16 по ПУП на с. Калояновец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

35. Продажба на УПИ VII905 в кв. 111 по ПУП на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

36. Продажба на УПИ Iобщ в кв. 45 по ПУП на с. Михайлово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

37. Продажба на УПИ VIII29, УПИ IX30, УПИ X37  и УПИ XXIV46  от кадастрален район 70 по КККР на с. Памукчии, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

38. Продажба на имоти с идентификатори 11675.19.14 /номер по предходен план: 019014/ и 11675.27.3 /номер по предходен план: 027003/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Воденичарово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

39. Продажба на УПИ Iобщ в кв. 43 по ПУП на с. Памукчии, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара 

Предложение

 

40. Продажба на имоти с идентификатори 24482.77.6 /номер по предходен план 077006/; 24482.102.6 /номер по предходен план 102006/ и 24482.112.4 /номер по предходен план 112004/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

41. Продажба на имоти с идентификатори 36899.32.25 /номер по предходен план: 032025/; 36899.36.6 /номер по предходен план: 036006/ и 36899.204.3 /номер по предходен план: 204003/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Кирилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

42. Продажба на имоти с идентификатори 37678.32.36 /номер по предходен план: 000584/; 37678.56.41 /номер по предходен план: 056041/; 37678.63.105 /номер по предходен план: 000701/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на     с. Козаревец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

43. Продажба на имоти с идентификатори 54314.21.11 /номер по предходен план: 021011/; 54314.79.32 /номер по предходен план: 079032/ и 54314.89.3 /номер по предходен план: 089003/  - частна общинска собственост, находящи се в землището на    с. Остра могила, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

44. Продажба на имоти с идентификатори 67154.143.1 /номер по предходен план 143001/, 67154.153.15 /номер по предходен план 153015/ и 67154.190.1 /номер по предходен план 190001/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

45.Предварително съгласие за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ VII – 866 и УПИ XVI в кв. 643 “Железник“ и улица с о. т. 276 – о. т. 147, одобрен с Решение № 919/25.05.2017 г. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

46. Предварително съгласие за изменение на ПУП – ПР на с. Казанка, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ XІV – 67 в кв.7 и улица с о. т. 37 – о. т. 38, одобрен със Заповед № 655/06.08.1984 г. на Кмета на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

47. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен План за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.48.51 и ПИ с идентификатор № 68850.48.52, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-63 от 10.03.2020 г.   Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ с идентификатор № 68850.48.840, с НТП - „за селскостопански, горски, ведомствен път“, местност “Каймака“, землище на гр. Стара Загора, Заявление Вх. № 10-02-2239 от 12.03.2020 г. 

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

48. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и ел. схема за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.111.13, местност „Вадата“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-80 от 26.03.2020 г.   Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ с идентификатор № 68850.112.155, с НТП - „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 68850.112.151, с НТП – „за местен път“, местност „Вадата“, землище на гр. Стара Загора, Заявление Вх. № 10-02-2651 от 26.03.2020 г. 

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

49. Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на новообразуван ПИ № 210.69, местност „Дюляка“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-57 от 02.03.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

50. Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на ПИ с идентификатор № 44851.31.121, местност „Йовлаза“, землище на с. Лясково, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-66 от 10.03.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

51. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор № 46417.86.26, местност „Клюнка“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-75 от 17.03.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

52. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор № 46417.107.23, местност „Атюрен“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-65 от 10.03.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

53. Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатор № 54314.113.2, местност „До село“, землище на с. Остра Могила, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-50 от 21.02.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

54. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.42.32, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-58 от 02.03.2020

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

55. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 52252.17.87, ПИ с идентификатор № 52252.17.88 и ПИ с идентификатор № 52252.17.89, местност „Стамболов хан“, землище на с. Ново Село, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-62 от 10.03.2020г.

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

56.Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на новообразуван ПИ № 301.29, местност „Бадемлика“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-64 от 10.03.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

57. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.33.926 в местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

58.Сформиране на Временни комисии за извършване на проверка на всички общински търговски дружества

Вносител: Янко Янков- общински съветник

Предложение 

59.Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на с. Еленино, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ VІ читалище, кметство и книжарница в кв.13, одобрен със Заповед № 1687/13.08.1993 г. на Кмета на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение

60. Определяне на конкретния размер на еднократна финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на общината.

Вносители: общински съветници

Предложение 

61. Определяне конкретният размер на финансовата подкрепа  според поредността на раждане на детето за периода 01.06.2020 година до 31.12.2020 година включително, във връзка с приетият от Общински съвет Стара Загора Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора, в сила от 01.06.2020 г., и избор на трима общински съветници от Общински съвет Стара Загора за членове на комисията по чл.11, ал. 1 от същия Правилник.

Вносители: общински съветници

Предложение

Даване съгласие Община Стара Загора да участва в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чрез което да се кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“ процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“ (РИЦ)

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Определяне на конкретния размер на еднократна финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора за периода от 01.06.2020 г. до 31.12.2020 г. във връзка с приетия от Общински съвет Стара Загора Правилник за отпускане на еднократна финансова подкрепа за новородено или осиновено дете нa територията на Община Стара Загора, в сила от 01.06.2020 г.

Вносители: проф. Иван Върляков, Валентина Бонева, Галина Господинова, Даниела Лекина, Иван Чолаков, Климент Пенчев и д-р Мариус Кирков - политическа представителна група на общински съветници„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

Предложение

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху от имот  - частна общинска собственост, находящ се на бул. „Руски“ № 44 в гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Удължаване на срока за подаване на заявления за участие в конкурса за възлагане управлението на „Център за психично здраве – Стара Загора“ ЕООД

Вносител: Мариус Кирков - председател на комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на „Център за психично здраве – Стара Загора“ ЕООД

Предложение

Становища на Постоянните комисии

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали