Размер на шрифта: A A A

1.Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2015 година
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.1 301.85 KB

Доклад по т.1 366.96 KB

2.Наредба за допълнение и изменение на Наредба за обществения ред в община Стара Загора – второ четене
Вносители: Гергана Микова и Николай Диков – Общински съветници

Предложение по т.2  261.52 KB

3.Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора на второ четене.
Вносител:Таньо Брайков – Общински съветник

Предложение по т.3 311.23 KB

Приложение към т.3 202.6 KB

4.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора на второ четене.
Вносител: Янко Янков–Общински съветник

Предложение по т.4 128.59 KB

5.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора на второ четене.
Вносител: Янко Янков–Общински съветник

Предложение по т.5 129.71 KB

6.Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Стара Загора и издаване на сертификати клас В – второ четене
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.6 400.75 KB,

Приложение към т.6 124.63 KB

7.Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – първо четене
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.7 304.13 KB

Приложение по т.7 133.08 KB

8.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост –на Българо-френското дружество - Алианс Франсез – Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.8 243.74 KB

Приложение към т.8 271.95 KB

9.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на СНЦ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА” – гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.9 240.92 KB

10.Създаване на временна комисия за проверка на резултатите от прилагането на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 220 от 31 март 2016 г. на Общински съвет Стара Загора.
Вносител: Емил Христов – Председател на Общински съвет

Предложение по т.10 336.73 KB

11. Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2015 год. в изпълнение на Общински програми по околна среда: „Програма за опазване на околната среда“; „Актуализирана програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в района на Стара Загора”; „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора“ и „Програма за намаляване на нивата на азотен диоксид и достигане на установените норми в района на Община Стара Загора“
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.11 271.08 KB

Приложение 1 по т.11 211.59 KBПриложение 2 по т.11 266.58 KB

12.Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Стара Загора за 2015 година.
Вносител: Иванка Сотирова – Председател на МКБППМН

Предложение по т.12 251.43 KB

13.Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора за 2015 година
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.13 358.6 KB

14. Съгласуване на годишен план за 2016 година и Стратегически план за периода 2016-2018 години на Звено „Вътрешен одит” при Община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.14 237.4 KB

Приложение 1 по т.14 540.6 KBПриложение 2 по т.14 539.81 KB

15.Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в решение № 253 по протокол № 8, от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 31 март 2016г.
Вносител: Емил Христов – Председател на Общински съвет

 Предложение по т.15 155.83 KB

16.Вземане на решение за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 270 по протокол № 8 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 31.03.2016г за даване предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.16 199.9 KB

17. Определяне на представител на Община Стара Загора, в качеството й на акционер в Общото събрание на акционерите на Университетска болница за активно лечение проф. Д-р Стоян Киркович АД, свикано за 18 май 2016 г. и определяне на становището на община Стара Загора по проекто-решенията по дневния ред.
Вносител: Емил Христов – Председател на Общински съвет

Предложение по т.17 219.59 KB

18.Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „Борса – Стара Загора“ АД, насрочено на 25.05.2016г., при липса на кворум 10.06.2016г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.18 335.9 KB

19.Изваждане на активи от капитала на общинското търговско дружество «Обредни дейности» ЕООД
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.19 312.5 KB

20. Именуване на улици на територията на село Казанка
Вносител:Динко Михайлов – Общински съветник

Предложение по т.20 135.91 KB

21.Именуване на улици на територията на Община Стара Загора
Вносител: Милена Желева –Председател на ПК по Култура,туризъм и вероизповедания

Предложение по т.21 152.08 KB

22.Разкриване на „Център за временно настаняване“ като делегерина държавна дейност
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.22 313.25 KB

23.Предварително съгласие за учредяване право на преминаване през поземлен имот № 000396-пасище мера, публична общинска собственост за поземлени имоти № 037037 и № 037041, местност „Къньов трап“, землище на с. Борилово по заявление вх. № 10-01-1995/01.04.2016г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.23 242.62 KB

24.Съгласие за ограничаване правото на ползване на имоти, общинска собственост,във връзка с обособяване на санитарно-охранителна зона около водоизточник,предназначен за питейно-битово водоснабдяване на КФ "Дерони"
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.24 300.38 KB


25.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV295,296 в кв. 7 по ПУП на село Змейово, община и област Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.25 195.06 KB

26. Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ96 в кв. 21 по ПУП на село Люляк, община и област Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.26 193.88 KB

27. Прекратяване на съсобственост в УПИ І242 в кв. 15 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.27 190.22 KB

28. Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ430 в кв. 33 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.28 189.88 KB

29. Продажба на сгради, построени върху имот с отстъпено право на строеж от Община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.29 236.99 KB

30.Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ-521, кв. 36 „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.30 247.11 KB

31. Продажба на УПИ ХІVодо, кв.440 по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.31 256.85 KB

32. Продажба на Поземлени имоти – частна общинска собственост с №№ 000193, 000742, 023007, 029003, 032039 и 034012, находящи се в землището на с. Самуилово, общ. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.32 253.35 KB

33. Продажба на имоти с №№ 019004; 050021; 062012; 088001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Ракитница, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.33 279.97 KB

34. Продажба на имоти с №№ 013013; 028016; 028050; 049023 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Християново, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.34 280.05 KB

35. Продажба на имоти с №№ 137002, 143001, 153015, 155002, 181001 и 190001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.35 255.59 KB

36. Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв. 39 по ПУП на с. Пшеничево, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.36 275.14 KB

37. Продажба на имоти с №№ 000023; 000095; 019004 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Плоска могила, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.37

38.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ №№ 70202.171.275, 70202.171.272 и 70202.171.269 и Ел схеми за ПИ № 70202.171.272 и 70202.171.269, местност “Керезлика“, землище с. Сулица, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-95/ 05.04.2016 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ №№ 70202.171.275, 70202.171.272 и 70202.171.269 през ПИ № 70202.63.168 – „пасище“, ПИ №№ 70202.63.76, 70202.53.59 – „ведомствен път“, ПИ № 70202.64.174 - „друг вид поземлен имот“, землище с. Сулица, общ. Ст.Загора – публична, общинска собственост - Заявление № 10-01-2058 05.04.2016 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.38 361.96 KB

39. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 62.62 по ПНИ на местност „Лозята“, землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-74 от 15.03.2016 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.39 356.93 KB

40. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с проектен № 000629 по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-57 от 29.02.2016 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.40 318.96 KB

41. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.199.7 по КККР на местност “Дечев кладенец“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-75 от 15.03.2016 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.41 318.74 KB

42.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.200.14 от КККР на местност „Сирейкова нива“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-84 от 22.03.2016 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.42 318.46 KB

43.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с кадастрален № 090021 от КВС на местн. „Ала баир“,землище с. Богомилово, община Ст. Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-89/ 29.03.2016 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.43 316.69 KB

44. Разрешение за изработването на ПУП -Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 106008 по КВС на местност “Под медвен“,землище с. Хрищени,Община Стара Загора,във връзка със Заявление № 19-06-68 от 09.03.2016 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.44 318.21 KB

45.Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ I-396, кв. 1 и План за застрояване за новообразуваните УПИ XVII-667 и УПИ XVIII-668, кв. 1 по план-извадка от проекта за ПУП – ПРЗ за с. Старозагорски бани, Община Стара Загора, във връзка със Заявление 19-06-83 от 22.03.2016 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.45 244.95 KB

46.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 70202.170.540 от КККР на местност „Лозята“, землище с. Сулица, Община Стара Загора - Заявление рег. № 19-06-106 от 11.04.2016 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.46 316.5 KB

47. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 70202.170.541 от КККР на местност „Лозята“, землище с. Сулица, Община Стара Загора - Заявление рег. № 19-06-105 от 11.04.2016 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.47 316.59 KB

48. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.138.8 от КККР на местност „Герена“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-101 от 08.04.2016 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.48 318.14 KB

49. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 257012 по КВС на местност „Аръшов трап“, землище с. Кирилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-100 от 07.04.2016 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.49 356.41 KB

50. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.181.10 от КККР на местност „Герена“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-99 от 06.04.2016 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.50 316.94 KB

51. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 62.67 по ПНИ на местност „Лозята“, землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-92 от 05.04.2016 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.51 356.81 KB

Материали постъпили на основание чл.49,ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Даване на съгласие Община Стара Загора да участва като Партньор на I ОУ „ГЕОРГИ БАКАЛОВ“ ГР. СТАРА ЗАГОРА по проект „ДА ТВОРИМ И УЧИМ ЗАЕДНО“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП 9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми“, процедура за подбор на проекти BG05M20P001–3.2015-002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение 154.64 KB

Даване на съгласие Община Стара Загора да участва като ПАРТНЬОР на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ММА“ ГР. СОФИЯ по проект “Общият език и спортът обединяват и сприятеляват“ към Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП 9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми“, процедура за подбор на проекти BG05M20P001–3.2015-002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение  155.16 KB

Продажба на имот с идентификатор 68850.523.5713 по КККР на гр. Стара Загора, кв. 12 “Индустриален“
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение 246.27 KB

Промяна на основните месечни заплати на кметовете на кметства, съобразно числеността на населението по настоящ адрес, в сила от 01.05.2016 г.
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение  377.72 KB

Експониране на гробни съоръжения от Източния некропол на Августа Траяна
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение  313.37 KB

Становища на Постоянните комисии 632.71 KB

 

Горещ телефон
за сигнали