Размер на шрифта: A A A

I. На основание чл. 37, ал.7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора :

1.Придобиване на имоти, държавна собственост, предоставени на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“ – Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.1 с вх.№ 10-61-96/01.03.2016г. 204.72 KB

2.Предложение за решение за отпускане на персонална пенсия ( по чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж на НИКОЛА НЕДЕЛЧЕВ ДЕНЕВ - наследник на починалия НЕДЕЛЧО ГОШЕВ ДЕНЕВ

Вносител:Илия Златев-Председател на ПК по социална политика

Предложение по т.2 с вх.№ 10-61-97/09.03.2016г. 140.23 KB

3.Предварително съгласие за изработването на подробен устройствен план - промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен с решение № 300/20.11.2008г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за УПИ I – 3254, кв.8502

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.3 с вх.№ 10-61-98/09.03.2016г. 319.92 KB

4.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на Министерство на образованието и науката

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.4 с вх.№ 10-61-99/09.03.2016г. 247.96 KB

5.Продажба на имоти с №№ 000324; 021011; 079032 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Остра могила, община Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.5 с вх.№ 10-61-100/09.03.2016г. 276.46 KB
6.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ90 в кв. 47 по ПУП на село Богомилово, община и област Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.6 с вх.№ 10-61-101/09.03.2016г. 195.49 KB

7.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ880, кв. 59 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.7 с вх.№ 10-61-102/09.03.2016г. 196.52 KB

8.Прекратяване на съсобственост в УПИ І88, кв. 40а по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.8 с вх.№ 10-61-103/09.03.2016г. 229.87 KB

9.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ6054, кв. 14 – Индустриален по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.9 с вх.№ 10-61-104/09.03.2016г. 197.22 KB

10.Прекратяване на съсобственост в УПИ V110, кв. 24 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.10 с вх.№ 10-61-105/09.03.2016г. 194.69 KB

11.Предварително съгласие за изработването на подробен устройствен план - промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 510/01.04.1993г. в частта му за УПИ XV - 133,134, УПИ XІІ - 135,136 и УПИ XІ - 137,138 в кв.17“Лозенец“, улица“Места“ северно от кв.17 и улица „Беласица /о.т.20 – о.т. 20а /

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.11 с вх.№ 10-61-106/09.03.2016г. 323.5 KB

12.Предварително съгласие за изработването на подробен устройствен план - промяна на План за регулация на с. Остра могила, община Стара Загора, одобрен със заповед № 2220/29.09.1999г в частта му за УПИ VII – KOO, кв.9 и улица о.т. 23–о.т. 98а

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.12 с вх.№ 10-61-107/09.03.2016г. 323.34 KB

13.Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора

Вносител:Николай Диков-Общински съветник

Предложение по т.13 с вх.№ 10-61-108/09.03.2016г. 185.19 KB

14.Наредба за допълнение и изменение на Наредба за обществения ред в община Стара Загора – първо четене

Вносители: Гергана Микова и Николай Диков - Общински съветници

Предложение по т.14 с вх.№ 10-61-109/11.03.2016г. 269.73 KB

15.Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод за ПИ № 68850.78.313, ПИ № 68850.78.41, ПИ № 68850.78.890 по КККР на землище гр. Стара Загора и ПИ № 000626 землище с. Хрищени, общ. Ст. Загора;
Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на гравитачна канализация за ПИ № 68850.78.313, ПИ № 68850.78.41, ПИ № 68850.78.890 по КККР на землище гр. Стара Загора и ПИ № 000626 землище с. Хрищени, общ. Ст. Загора;
Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на канализация -тласкател за ПИ № 68850.78.313, ПИ № 68850.78.41, ПИ № 68850.78.890 по КККР на землище гр. Стара Загора и ПИ № 000626 землище с. Хрищени, общ. Ст. Загора.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.15 с вх.№ 10-61-110/11.03.2016г. 326.68 KB

16.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 63.91 по ПНИ на местност „До селото“, землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-51 от 23.02.2016 год.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.16 с вх.№ 10-61-111/11.03.2016г. 362.05 KB

17.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 301.270 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ай бунар“, землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-33 от 08.02.2016 год.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.17 с вх.№ 10-61-112/11.03.2016г. 323.64 KB

18.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 047032 по КВС на местност „При село“, землище с. Еленино, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-21 от 21.01.2016 год.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.18 с вх.№ 10-61-113/11.03.2016г. 362.24 KB

19.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.210.30 и 68850.210.31 от КККР на местност “Курбанова чешма“, землище гр. Ст. Загора, Заявление 19-06-41/ 16.02.2016г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 68850.210.30 и 68850.210.31 в местност “ Курбанова чешма“, землище гр. Ст. Загора, през полски пътища № 68850.210.64 и 68850.210.707 и първостепенна улица 68850.501.601, общ. собственост – Заявление 10-01-944/ 16.02.16г

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.19 с вх.№ 10-61-114/11.03.2016г. 365.78 KB

20.Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 207016 по КВС на местност “Ишекър“, землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-32 от 04.02.2016 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 207016, през ведомствен път № 000637 и производствен, складов обект № 000398 по КВС на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление 10-01-1075 от 23.02.2016г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.20 с вх.№ 10-61-115/11.03.2016г. 366 KB

21.Разрешение за изработването на План-схема и ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 188003 по КВС на местност “Гьол баш“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-52 от 23.02.2016 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 188003, през улица с о.т.112-о.т.115-о.т.116 и селскостопански, горски, ведомствен път № 000157 в землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-01-1079 от 23.02.2016 год.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.21 с вх.№ 10-61-116 /11.03.2016г. 365.43 KB

22.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 114046 по КВС на местност „Боджука“, землище с. Остра могила, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-48 от 23.02.2016 год.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.22 с вх.№ 10-61-117/11.03.2016г. 361.88 KB

23.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 114020 по КВС на местност „Боджука“, землище с. Остра могила, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-49 от 23.02.2016 год.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.23 с вх.№ 10-61-118/11.03.2016г. 361.74 KB

24.Разрешение за изработването на План-схема и ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 021036 по КВС на местност “Дюз курия“, землище с. Ракитница, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-47 от 19.02.2016 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 021036, през улица с о.т.83-о.т.84 и полски път № 000155 землище с. Ракитница, Община Стара Загора, Заявление № 10-01-1086 от 24.02.2016 год.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.24 с вх.№ 10-61-119/11.03.2016г. 364.73 KB

25.Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Стара Загора и издаване на сертификати клас В – първо четене

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.25 с вх.№ 10-61-120/11.03.2016г. 413.64 KB

26.Промяна на ПУП – ПР в кв. 9, с. Пряпорец, община Стара Загора и обявяване на част от улица – тупик с о.т. 69-10 за частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.26 с вх.№ 10-61-122/14.03.2016г. 203.62 KB

27.Продажба на имоти с №№ 056003, 056008, 061003, 115054 и 115055 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.27 с вх.№ 10-61-123/14.03.2016г. 254.59 KB

28.Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Стара Загора за периода 2016 -2019год.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.28 с вх.№ 10-61-124/15.03.2016г. 171.23 KB

Приложение по т.28 1.24 MB

Приложение по т.28  130.97 KB

29.Прекратяване на съсобственост в УПИ III577, кв. 33 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.29 с вх.№ 10-61-125/14.03.2016г. 191.86 KB

30.Продажба на имоти с №№ 000023; 000045; 000095; 019004 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Плоска могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.30 с вх.№ 10-61-126/15.03.2016г. 275.55 KB

31.Прекратяване на съсобственост в УПИ Іикономически техникум, кв. 10 по ПУП на гр. Стара Загора на бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 114

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.31 с вх.№ 10-61-127/14.03.2016г. 202.12 KB

32.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ № 258.340 по плана на новообразуваните имоти на местност „Съборената кюприя“, в землище гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.32 с вх.№ 10-61-128/14.03.2016г. 322.31 KB

33.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 037039 по КВС на местност „Къньов трап“, землище с. Борилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-64 от 01.03.2016 год.
Предварително съгласие по чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за учредяване право на преминаване през пасище, мера № 000396 – публична общинска собственост, за осигуряване на достъп до ПИ 037039 по КВС на м. „Къньов трап“, землище с. Борилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 10-01-973 от 17.02.2016 год.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.33 с вх.№ 10-61-129/14.03.2016г. 361.17 KB

34.Разрешение за изработването на проекти за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора и изменение на ПУП- План за регулация на кв.Железник“, гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 810/ 07.07.1978 год. на кмета на община Стара Загора, в частта му за УПИ І – районен център в кв.626 и План за застрояване на новообразувания УПИ ХIХ 230 в кв. 626.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.34 с вх.№ 10-61-130/14.03.2016г. 337.45 KB

35.Отдаване под наем на обекти общинска собственост и движими вещи за осъществяване на дейността на медицински специалисти, извършващи първична извънболнична помощ.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.35 с вх.№ 10-61-137/14.03.2016г. 226.12 KB


36.Продажба на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68850.520.454.12.46 и 68850.520.454.12.47 по КККР на гр. Стара Загора, ул. „Трети март“ № 1

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.36 с вх.№ 10-61-142/14.03.2016г. 251.17 KB


37.Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите по общинския план за младежта през 2015 г. и Общински годишен план за младежта 2016 г. в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта 2012-2020 г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.37 с вх.№ 10-61-143/15.03.2016г. 309.48 KB

Приложение 1 по т.37 623.04 KB

Приложение 2 по т.37 261.13 KB

Приложение 3 по т.37 616.73 KB

Приложение 4 по т.37 350.04 KB

38.Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора

Вносител: Янко Янков – Общински съветник

Предложение по т.38 с вх.№ 10-61-144/15.03.2016г. 133.22 KB

39.Продажба на Поземлени имоти – частна общинска собственост с №№ 080180, 150060, 210050, 280130, 380421, находящи се в землището на с. Бенковски, общ. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.39 с вх.№ 10-61-131/14.03.2016г. 269.66 KB

40. Продажба на Поземлени имоти – частна общинска собственост с № 68850.233.244 и № 68850.137.281, находящи се в землището на град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.40 с вх.№ 10-61-132/14.03.2016г. 248.76 KB

41. Продажба на урегулиран поземлен имот ХVстоп.дейност, кв. 46 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.41 с вх.№ 10-61-133/14.03.2016г. 332.8 KB

42. Продажба на общинско жилище, находящо се в с. Дълбоки, на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.42 с вх.№ 10-61-134/14.03.2016г. 192.76 KB


43. Продажба на общински нежилищен имот с идентификатор 68850.501.807 по КККР на гр. Стара Загора, кв. «Железник» /бивша парова централа/

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.43 с вх.№ 10-61-135/14.03.2016г. 214.99 KB

44.Продажба на застроен урегулиран поземлен имот, заедно с находящата се в него сграда - Младежки дом с ритуална зала, с. Дълбоки, община Стара Загора
Вносител :Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.44 с вх.№ 10-61-136/14.03.2016г. 240.9 KB

45. Прекратяване на съсобственост в УПИ І91 в кв. 25 по плана за регулация на село Сладък кладенец, община и област Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.45 с вх.№ 10-61-138/14.03.2016г. 192.62 KB

46. Прекратяване на съсобственост в Поземлен имот с проектен идентификатор 68850.138.500 по КККР на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.46 с вх.№ 10-61-139/14.03.2016г. 227.62 KB

47. Промяна на ПУП – ПРЗ в кв. 519а по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.47 с вх.№ 10-61-140/14.03.2016г. 203.01 KB

48. Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ82 в кв. 2 по ПУП на село Дълбоки, община и област Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.48 с вх.№ 10-61-141/14.03.2016г. 193.69 KB

49. Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с идентификатор 68850.115.940 в землището на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.49 с вх.№ 10-61-145/16.03.2016г. 328.95 KB

50. Приемане на План за действие на Община Стара Загора в изпълнение на областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация (2016-2020г.)

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.50 с вх.№ 10-61-146/16.03.2016г. 235.16 KB

Приложение 1 по т.50 380.66 KB

Приложение 2 по т.50 686.45 KB

51.Приемане на Актуализирана програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.51 с вх.№ 10-61-147/16.03.2016г. 135.02 KB

Приложение по т.51 543 KB

52.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 003149 по КВС на местност „Гергьовска черква“, землище с. Кирилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-58 от 29.02.2016 год.

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.52 с вх.№ 10-61-148/16.03.2016г. 356.61 KB

53.Таксиметров превоз на пътници на територията на община Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.53 с вх.№ 10-61-149/16.03.2016г. 324.44 KB


54. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 078003 от КВС на местност „Тюлкерман“, землище с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-56 от 29.02.2016 г.

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.54 с вх.№ 10-61-150/14.03.2016г. 318.71 KB

55.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.55 с вх.№ 10-61-151/16.03.2016г. 257.84 KB

56.Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2017 - 2019 година

Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.56 с вх.№ 10-61-152/16.03.2016г. 220.15 KB

Приложение 1 по т.56 299.23 KB

Приложение 2 по т.56 1.1 MB

57.Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2016 година

Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.57 с вх.№ 10-61-153/16.03.2016г. 288.13 KB

58.Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2016 година

Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.58 с вх.№ 10-61-154/16.03.2016г. 278.95 KB

59.Даване съгласие на «Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания» ЕООД за бракуване на МПС

Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

 Предложение по т.59 с вх.№ 10-61-155/16.03.2016г. 306.93 KB

60.Изменение на решение №1699 от 26март 2015 за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”

Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.60 с вх.№ 10-61-156/16.03.2016г. 233.16 KB

61.Проект за Правилник  за организацията и  дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комиисии и взаимодействието му с общинска администрация - второ четене.

Вносител: Таньо Брайков-общински съветник

Приложение 1 по т.61 202.46 KB

Приложение 2 по т.61 203.14 KB

Приложение 3 по т.61 222.1 KB

Приложение 4 по т.61 198.38 KB

62.Преобразуване на Професионална гимназия по ветеринарна медицина «Ив. П. Павлов», гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.62 с вх.№ 10-61-157/17.03.2016г. 255.3 KB

II. На основание чл. 58 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора :

63.Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

Вносител:Янко Янков- Общински съветник

Предложение по т.63 с вх.№ 10-61-158/17.03.2016г. 128.71 KB

64.Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора

Вносител: Таньо Брайков-общински съветник

Предложение по т.64 с вх.№ 10-61-159/17.03.2016.pdf 310.84 KB

Мотиви 112.87 KB

65.Отпускане на еднократна парична помощ на Снежана Т.Маринова с постоянен адрес: град Стара Загора

Вносител: Илия Златев-Общински съветник

Предложение по т.65 с вх.№ 10-61-165/ 25.03.2016г. 140.88 KB

 

Проект за Дневен ред, приет на Председателски съвет /24.03.2016 с вх.№ 10-61-164 244.54 KB

Становища на Постоянните комисии 598.6 KB

Горещ телефон
за сигнали