Постъпили материали за Заседание 8, което ще се проведе на 30.03.2020

Размер на шрифта: A A A

 

1.Проект на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора – второ четене

Вносители: общински съветници от Общински съвет Стар Загора

Предложение    Приложение

 

2. Наредба за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора – първо четене

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение Приложение

3. Наредба за изменение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора – първо четене

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

4. Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2021 - 2023 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

ПредложениеПриложение 1Приложение 2

5. Утвърждаване на ценова тарифа на превозни документи издавани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД във връзка с въвеждането в експлоатация на АСТ /автоматична система за таксуване/

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Приложение 1-2

6. Избор на независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2020г. на общински търговски дружества със сто процента общинско участие

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

7. Откриване на процедура  за провеждане на конкурс за избор на  управител на  „Център за психично здраве - Стара Загора”  ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

8. Откриване на процедура  за провеждане на конкурс за избор на  управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Стара Загора”  ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

9. Подновяване на договора за управление на управителя на       „Комплексен онкологичен център - Стара Загора”  ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

10. Подновяване на договора за управление на управителя на „Медицински център-I – Стара Загора“ ЕООД

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

11. Подновяване на договора за управление на управителя на „Диагностично-консултативен център-I” ЕООД гр.Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

12. Откриване на общинска  целодневна детска градина, находяща се в  гр. Стара Загора, УПИ-I-3349, кв. 7502 по ПУП на Стара Загора, представляващ ПИ с идентификатор 68850.503.988.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

13. Откриване на Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

14. Преобразуване  на Център за подкрепа за личностно развитие от общинска местна дейност в държавно делегирана дейност, считано от 01.01.2021година.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

15. Даване на съгласие за сключване на споразумение за партньорство с училище «Глемен», гр. Фредрикщат, Норвегия за изпълнение на проектно предложение   «Международен младежки център – мисли локално, действай глобално» по процедура «Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие», код на процедурата BGLD-1.003, по програма «Местно развитие и намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи», финансирано по Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство /ФМ на ЕИП/

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1

 

16. Програма за управление на Община Стара Загора за мандат 2019-2023 година. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1

 

17. Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

18. Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2020 г. и Отчет за изпълнението на програма за развитие на туризма за 2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

19. Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2020 година            

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

20. Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2019 год. в изпълнение на Общински програми по околна среда: „Актуализирана Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) и достигане установените норми на територията на град Стара Загора“ и „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора“

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1, Приложение 2

 

21. Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стара Загора за 2019 година

Вносител: Иванка Сотирова – Председател на МКБСППМН

Предложение, Доклад

 

22. Отпускане еднократна парична помощ на М.Е. Георгиева

Вносител: Явор Гънчев –Председател на ПК по социална политика

Предложение

 

23. Доклад по чл. 68а, ал. 3 от Закона за съдебната власт, и предложение, относно вземане на решение по чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт, с което да се предложат на общото събрание на съдиите от Окръжен съд град Стара Загора, кандидати за съдебни заседатели при Районен съд Стара Загора /мандат 2020-2024 г./.

Вносители: Комисията по чл. 68, ал. 1 от ЗСВ, при Общински съвет Стара Загора

Предложение 

 

24. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора на СНЦ „Гражданско сдружение Алтернатива 55“

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

25. Предоставяне за безвъзмездноно ползване на част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора на СНЦ „Спортен клуб Хара СЗ“

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

26. Предоставяне за безвъзмездно  ползване на  имоти общинска собственост на СНЦ “ТЕНИС КЛУБ - БЕРОЕ“ гр. Стара Загора 

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

27. Предоставяне за безвъзмездно  ползване на част от имот – публична общинска собственост на СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ЗАГОРСКИ СТРЕЛЕЦ“ гр. Стара Загора 

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

28. Предоставяне за безвъзмездно  ползване на  имоти общинска собственост на СНЦ “КЛУБ ЛЕКА АТЛЕТИКА БЕРОЕ“ гр. Стара Загора    

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

29. Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху част от поземлен имот с идентификатор 16701.105.52 в землището на с. Горно Ботево, община и област Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

30. Учредяване право на пристрояване за изграждане на асансьор и фоайе към съществуваща сграда в имот с идент. № 68850.518.407 по КККР на гр. Стара Загора (УПИ ХV, кв. 119 по ПУП на гр. Стара Загора)

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

31. Отдаване под наем на обект частна общинска собственост -  Билетна каса № 2, находяща се в сграда – Автогара, гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

32. Отдаване под наем на обект частна общинска собственост - Билетна каса № 3, находяща се в сграда – Автогара, гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

33. Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ III774, УПИ IV775, УПИ V776 и УПИ VІ777 в кв. 511 по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора 

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

34. Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ I211 в кв. 58 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

35. Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ33 в кв. 5 по ПУП на с. Памукчии, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

36. Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ425  в кв. 25 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

37. Прекратяване на съсобственост в УПИ XIX419 в кв. 36 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

38. Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІІІ63  в кв. 34 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

39. Прекратяване на съсобственост в УПИ I14 в кв. 5 по ПУП на с. Сладък кладенец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

40. Прекратяване на съсобственост в УПИ IX491 в кв. 9 по ПУП на с. Кирилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

41. Прекратяване на съсобственост в УПИ XV189 в кв. 32 по ПУП на с. Ловец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

42. Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV310  в кв. 44 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

43. Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Мусала“ № 22, апартамент 72  на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

44. Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, апартамент 43 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

45. Продажба на УПИ Vобщ и УПИ VIII – частна общинска собственост в кв. „Три чучура – север“, гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

46.  Продажба на УПИ ІVобщ в кв.502а – кв. „Кольо Ганчев“ по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

47. Продажба на  УПИ ІV625 в кв. 6 – кв. „Голиш“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

48. Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв. 86 – „Лозенец-разширение“ по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

49. Продажба на  УПИ І625 в кв. 4 – кв. „Голиш“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

50. Продажба на УПИ XIII47 в кв. 58 по ПУП на с. Християново, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

51. Продажба на имоти с идентификатори 35515.56.3 /номер по предходен план: 056003/; 35515.56.8 /номер по предходен план: 056008/; 35515.61.3 /номер по предходен план 061003/; 35515.115.54 /номер по предходен план 115054/ и 35515.115.55 /номер по предходен план 115055/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

52. Продажба на  УПИ І656 в кв. 13 – кв. „Голиш“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

53. Продажба на УПИ VIIобщ и УПИ VIIIобщ в кв. 38 по ПУП на с. Пшеничево, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

54. Продажба на УПИ Iобщ и УПИ IIобщ в кв. 39 по ПУП на с. Пшеничево, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

55. Продажба на УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X и УПИ XI в кв. 25 по ПУП на с. Козаревец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

56. Продажба на  УПИ IV438 в кв. 36a по ПУП на с. Кирилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

57. Продажба на УПИ XIXобщ  в кв. 18 по ПУП на с. Змейово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

58. Продажба на УПИ IVобщ  в кв. 58 по ПУП на с. Змейово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

59. Продажба на УПИ IIобщ,УПИ IIIобщ,УПИ VIIобщ, УПИ VIIIобщ и УПИ IХобщ в кв. 48 по ПУП на с. Християново, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

60. Продажба на  УПИ І1030 в кв. 31 – кв. „Голиш“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

61. Продажба на имоти с идентификатори 55289.1.2 /номер по предходен план: 001002/; 55289.2.2 /номер по предходен план: 002002/; 55289.26.1 /номер по предходен план: 026001/; 55289.26.2 /номер по предходен план: 026002/;  55289.73.6 /номер по предходен план: 073006/ и 55289.94.7 /номер по предходен план: 094007/ - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Памукчии, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

62. Продажба на УПИ ХХХVІ1609, УПИ ХХХVІІ1610, УПИ ХХХVІІІ1611, УПИ ХХХІХ1612  в кв.4870 – кв. „Кольо Ганчев“ по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

63. Продажба на УПИ IIобщ в кв. 52 по ПУП на с. Горно Ботево, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

64. Продажба на УПИ Iобщ и УПИ VIобщ в кв. 74 по ПУП на с. Християново, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

65. Продажба на УПИ за комбинирано детско учреждение в кв. 49 по ПУП на с. Горно Ботево, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

66. Продажба на имоти с идентификатори 00655.21.5 /номер по предходен план: 021005/; 00655.70.17  /номер по предходен план 070017/ и 00655.71.16  /номер по предходен план 071016/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на      с. Арнаутито, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

67. Продажба на УПИ XVIобщ в кв. 1 по ПУП на с. Горно Ботево, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

68. Продажба на имоти с идентификатори 77431.13.17 /номер по предходен план: 013017/; 77431.14.35 /номер по предходен план 014035/; 77431.28.50 /номер по предходен план 028050/, 77431.45.10 /номер по предходен план 045010/ и 77431.47.25 /номер по предходен план 047025/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Християново, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

69. Продажба на имоти с идентификатори 65317.29.3 /номер по предходен план: 029003/ и 65317.32.39 /номер по предходен план 032039/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Самуилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

70. Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв. 85 – „Лозенец-разширение“ по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

71. Предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ с идентификатори 6850.513.49, 68850.513.52, 68850.513.55, 68850.513.57, 68850.513.62, 68850.513.69, 68850.513.77, 68850.513.78, 688850.513.89, 68850.513.92, 68850.513.97, 8850.513.99, 688850.513.100, 688850.513.110, 688850.513.111, 688850.513.112, 68850.513.113, 68850.513.390, 68850.513.391, 68850.513.6194, 68850.513.6749, 68850.513.7041 и 68850.513.7048  по КККР на гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните  урегулирани  поземлени  имоти: УПИ №№ I – 7128, II – 7129, III – 7133, IV – 7134, V -78, VI – 7132, VII – 7135, VIII – 111, IX – 7136, X – 7137, XI – 7138, XII – 7139, XIII -7140,  XIV -390 в нов квартал 832 по плана на гр. Стара Загора и изменение на ПУП – План за регулация, одобрен със Заповед № 443 от 28.04.1960 г. на Окръжен съвет Стара Загора по Заявление вх.№ 10-33-33 от 04.03.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение Приложение

72. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 117 по Протокол № 6 от 30 януари 2020 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

73. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 70 по Протокол № 4 от 19 декември 2019 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

74. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 123 по Протокол № 6 от 30 януари 2020 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

75. Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатори № 68850.243.8 по КККР на гр. Стара Загора и ПИ № 68850.14.16, ПИ № 68850.25.40 и ПИ № 68850.26.10, землището на с. Загоре, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-54 от 26.02.2020 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатори № 68850.243.8 по КККР на гр. Стара Загора и ПИ № 68850.14.16, ПИ № 68850.25.40 и ПИ № 68850.26.10, землището на с. Загоре, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-54 от 26.02.2020 г.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

76. Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.121.250, с нтп - „за селскостопански, горски, ведомствен път“ от местност “Герена“ по КККР на гр. Стара Загора, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  68850.121.442,  Заявление   вх. № 10-02-6507 от 15.08.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

77. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен План за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.117.15, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление Вх. № 19-06-16 от 28.01.2020 г. 

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ с идентификатор № 68850.117.232 – селскостопански горски, ведомствен път - „земеделска територия“, ПИ с идентификатор № 68850.118.443 - селскостопански горски, ведомствен път - „земеделска територия“ и ПИ с идентификатор № 68850.118.442 – селскостопански горски, ведомствен път - „земеделска територия“, Заявление  Вх.№10-02-736 от 28.01.2020г.  

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

78. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен План за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 31276.107.12, местност „Старата река“, землище на с. Змейово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление Вх. № 19-06-17 от 28.01.2020 г. 

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ с идентификатор № 31276.106.44 – селскостопански горски, ведомствен път - „земеделска територия“, ПИ с идентификатор № 31276.107.136 - селскостопански горски, ведомствен път - „земеделска територия“ и ПИ с идентификатор № 31276.102.130 – местен път „територия на транспорта“, Заявление  Вх.№10-02-737 от 28.01.2020г.  

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

79. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен План за външно ел. захранване и изменение на ел. схема за ПИ с идентификатор № 44851.308.150, местност „Гробищата“, землище на с. Лясково, общ. Стара Загора, във връзка със  Заявление Вх. № 19-06-13 от 28.01.2020 г. 

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ № 308.501 – „улица – земеделска територия“ и улица с о.т. 24 и о.т. 25 – „урбанизирана територия“, Заявление  Вх.№10-02-8668 от 30.10.2019г.  

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

80. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен План за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.258.9530, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление Вх. № 19-06-27 от 04.02.2020 г. 

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през имоти „общинска публична“ територия - ПИ с идентификатор № 68850.258.593 – „За санаториум, балнеосанаториум, профилакториум“ и ПИ с идентификатор № 68850.258.9520 – „За второстепенна улица“, Заявление с Вх.№10-02-1890 от 02.03.2020г. 

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

81.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен План за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.41.11, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление Вх. № 19-06-43 от 18.02.2020 г.   

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ с идентификатор № 68850.41.909, с нтп - „за селскостопански, горски, ведомствен път“, местност “Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, Заявление   вх. № 10-02-1426 от 18.02.2020 г.   

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

82. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 77476.67.8, местност „Корнаците“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-44 от 18.02.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

83. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор № 301.274, местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-34 от 11.02.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

84. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 44851.68.1, местност „Градината“, землище на с. Лясково, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-18 от 28.01.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

85. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 46417.74.19, местност „Грамадите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-38 от 13.02.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

86. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.116.21, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-42 от 18.02.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

87. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 46417.74.20, местност „Грамадите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-37 от 13.02.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

88. Съгласие за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения за два броя тръбни кладенеца в поземлен имот с идентификатор 69794.19.8 в с. Стрелец – публична общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

89. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора“ гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

90. Допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, касаещо възможността за провеждане заседанията на комисиите при съвета, чрез осъществяване между членовете на комисиите на електронна комуникация в реално време, осигуряваща им аудио или видеоконферентна връзка, или текстова връзка чрез размяна на електронни изявления.

Вносители: Николай Диков и Стефан Анков – общински съветници

Предложение

91. Именуване на улица на територията  на град Стара Загора, квартал К.Ганчев

Вносител: Дарин Петков – Председател на ПК по култура, туризъм и вероизповедания

Предложение

92. Отпускане еднократна парична помощ на Веселин Н. Вътев

Вносител: Явор Гънчев - Председател на ПК по социална политика

Предложение

93. Отпускане еднократна парична помощ на Рашо П. Папазов

Вносител: Явор Гънчев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

94. Освобождаване на търговци от заплащане на определени видове такси, цени и задължения за плащане на наем.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Становища на Постоянната комисия

Горещ телефон
за сигнали