Постъпили материали за Заседание 7, което ще се проведе на 13.02.2020г

Размер на шрифта: A A A

Приемане на бюджета за 2020 година на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложения 1-43, Доклад

Приемане на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Община Стара Загора за организация на предучилищното образование-второ четене

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

ПредложениеПриложение

Изваждане на дълготрайни материални активи от общинското търговско дружество «Обредни дейности» ЕООД

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Промяна на договора за управление на управителя на „Комплексен онкологичен център“ ЕООД

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Провеждане на конкурси  за избор на регистрирани одитори за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети за 2020г. на  общински търговски дружества със сто процента общинско участие

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Определяне на представител на Общински съвет Стара Загора в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия

Вносител: Мария Динева –Председател на ОбС

Предложение

Прекратяване на съсобственост чрез делба

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Изменение на Решение № 2447 по протокол № 46 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 25.07.2019 г., в частта му, с която Общински съвет Стара Загора дава съгласие за продажба на УПИ III 5555, в кв. 35 по плана на гр. Стара Загора.

Вносител: Мария Динева –Председател на ОбС

Предложение

Именуване на улица на територията на село Богомилово, Община Стара Загора

Вносител: Дарин Петков – Предеседател на ПК по култура, туризъм и вероизповедания

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ XV151 в кв. 56 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Граф Николай Игнатиев“ № 17, вх. Б, ап. 23 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Арх. Христо Димов“, № 22, апартамент 2 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Зора“, ул. „Единство“ № 25, апартамент № 8 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ I  в кв. 56 по ПУП на с. Богомилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ VIIобщ и УПИ Xобщ в кв. 1 по ПУП на с. Елхово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ Vобщ, УПИ VIобщ, УПИ VIIобщ,  УПИ VIIIобщ и УПИ IXобщ  в кв. 38 по ПУП на с. Бъдеще, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на Проектен имот с идентификатор 68850.518.572, гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ V-27за паркинг, кв. 656а по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ II79  в кв. 48 по ПУП на с. Богомилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на урегулиран поземлен имот XIІІ13, кв. 2 по ПУП на  с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ IV90  в кв. 26 по ПУП на с. Елхово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ XVIII19  в кв. 28 по ПУП на с. Лясково, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ VI107  в кв. 18  по ПУП на с. Бъдеще, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.171.10, местност “Берекет могила“,  гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-428 от 10.12.2019 г. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.171.10, през ПИ № 68850.171.461 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“– публична общинска собственост, във връзка със Заявление  вх. № 10-02-10318 от 10.12.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработване  на ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ 05431.95.18 и ПИ 05431.95.19 в местност “Гробищата“ от с. Борилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление  вх. № 19-06-434 от 12.12.2019 год. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външен водопровод за цитираните имоти, през ПИ 05431.16.90 –„за селскостопански, горски, ведомствен път“ – публична  общинска  собственост.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на обект: “Присъединяване към ел. мрежа от „Напорен водоем Средна зона – нов“ до трафопост при „Главен разпределителен водоем  11 000 м3“ на водоснабдителната система на гр. Стара Загора“ през ПИ с идентификатори 68850.508.14, 68850.508.17,  68850.508.19, 68850.508.20  и ПИ 68850.529.2 - „обществен селищен парк, градина“; ПИ с идентификатори 68850.508.16 и 68850.508.22 - „за съоражение на водопровод“, ПИ с идентификатор 68850.508.63 - „за селскостопански, горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 68850.508.61 - „за алея“ по КККР на гр. Стара Загора – публична общинска  собственост, във връзка със Заявление с рег. № 10-01-6230 от 28.11.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.137.292, с нтп - „селскостопански път“ от местност “Герена“ по КККР на гр. Стара Загора, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  68850.137.3,  във връзка със Заявление  № 10-02-10133 от 03.12.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – изменение на План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.59.4 от местност “Кафтанджийски кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, Заявление рег. № 19-06-396 от 19.11.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план –Парцеларен план  и ел. – схема за захранване на ПИ с идентификатори 68850.47.26,  68850.47.27 и 68850.47.42 в местност „Каймака“ по КККР на  гр. Стара Загора, Заявление 19-11-352 от 29.10.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план –Парцеларен план и ел.  схеми /10 бр./ за външно ел. захранване на поземлени имоти /ПИ/ №№ 296.53, 296.59, 296.60, 296.64, 296.106, 296.111, 296.162, 296.253, 296.290 и 298.46 в местност „Мечи кладенец“ по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-11-10 от 13.01.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план –Парцеларен план  и ел.  схема за захранване на ПИ с идентификатор 68850.47.3  в местност „Каймака“ по КККР  на  гр. Стара Загора, Заявление  № 19-11-353 от 29.10.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Проект на Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора

Вносители: Диян Димитров, Методи Пенчев, Антон Андонов - общински съветници

Предложение Приложение

 

Становища на Постоянните комисии

 

Горещ телефон
за сигнали