ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 62, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.10.2023 Г.

Размер на шрифта: A A A

1.Наредба за изменение и допълнение на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора – второ четене

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

2. Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната   програма за 2023 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Приложения 1 - 3 

 

3.Информация за одитно становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на Община Стара Загора за 2022 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Доклад

 

4.Даване на съгласие за кандидатстване по процедура за финансово подпомагане и обновяване на спортни обекти – държавна и общинска собственост, финансирана от Министерството на младежта и спорта с проект ,,Текущ ремонт на лекоатлетическа писта на тренировъчен стадион Берое, гр. Стара Загора“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

5. Избиране на управител на „Диагностично консултативен център – I“ ЕООД  до провеждането на конкурс за избор на управител

Вносител: Таньо Брайков – Зам.-председател на ОбС

Предложение

 

6.Изменение на Решение № 2291, Протокол № 50 от заседание на Общински съвет – Стара Загора проведено на 23.03.2023 год., относно пътуването на учащи, пенсионери и хора с увреждания с  автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

7.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост в гр. Стара Загора на  ТП  на  НОИ - Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

8.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ VI275 в кв. 29 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

9.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ I501 в кв. 2 „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

10.Прекратяване на съсобственост в УПИ XII230 в кв. 41 по ПУП на с. Пшеничево, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

11.Прекратяване на съсобственост в УПИ VI282 в кв. 94 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

12.Прекратяване на съсобственост в УПИ V92 в кв. 40а по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

13.Прекратяване на съсобственост в УПИ III101 в кв. 29 по ПУП на с. Сладък кладенец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

14.Прекратяване на съсобственост в УПИ IV274 в кв. 29 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

15.Прекратяване на съсобственост в УПИ XI87 в кв. 2 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

16.Прекратяване на съсобственост в УПИ X101 в кв. 29 по ПУП на с. Сладък кладенец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

17.Прекратяване на съсобственост в УПИ V275 в кв. 29 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

18.Прекратяване на съсобственост в УПИ IV41 в кв. 3 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

19.Прекратяване на съсобственост в УПИ VII274 в кв. 29 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

20.Продажба на застроен УПИ Vобщ. в кв. 502а - „Кольо Ганчев“ по ПУП на гр. Стара Загора (Поземлен имот с идентификатор 68850.524.630), на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

21.Продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ XIII151 и УПИ XIV152 в кв. 85 - „Лозенец - разширение“ по ПУП на град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

22.Предварително съгласие за промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор 68850.52.883 - земеделска територия, с начин на трайно ползване - „За селскостопански, горски ведомствен път“ - публична общинска собственост, с площ 0.146 дка с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ идентификатор 68850.52.887 по КККР на г. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

23.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за обект: „Изместване /частично/ на електронна съобщителна мрежа и физическа инфраструктура на „Виваком България“ ЕАД, извън границите и извън линията на застрояване на ПИ с идентификатор 46417.110.1, местност „Атюрен“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-457/15.09.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на нова физическа инфраструктура през ПИ с идентификатор 46417.105.27 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 46417.108.11 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

24.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 05431.38.62, местност „Рътлината“, землище на с. Борилово, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-464 от 20.09.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 05431.38.62, местност „Рътлината“, землище на с. Борилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-464 от 20.09.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

25.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 58743.61.25, местност „Кривия орех“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-461 от 19.09.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

26.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за новообразуван поземлен имот № 320.168 по план на новообразуваните имоти на местност „Гробищата“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-463 от 19.09.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

27.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 52252.17.90, местност „Стамболов хан“, землище на с. Ново село, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-470 от 28.09.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

28.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.43.2, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-471 от 29.09.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

29.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.25.6, местност „Баченик“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-472 от 29.09.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

30.Одобряване изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за УПИ I 438, УПИ II 438, УПИ III 438, УПИ VII 438, УПИ VIII 438, УПИ IX 438, УПИ X 438, УПИ XI 438, УПИ XII 438 и УПИ XIII 438 в кв. 64 по плана на с. Змейово, УПИ VI 438, УПИ VII 438, УПИ VIII 438, УПИ IX 438, УПИ X 438, УПИ XI 438, УПИ XII 438 и УПИ XIII 438 в кв. 73 по плана на с. Змейово и УПИ I 1081, УПИ II 1082, УПИ III 1083, УПИ IV 1084, УПИ V 1085,  УПИ VI 1086, УПИ VII 1087 и УПИ VIII 1088 в КР 133, землището на с. Змейово, във връзка със заявление с Вх. № 19-11-477 от 02.10.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

31.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външен водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор 46417.107.145, ПИ с идентификатор 46417.107.146, ПИ с идентификатор 46417.107.147, ПИ с идентификатор 46417.107.139, ПИ с идентификатор 46417.107.140 и ПИ с идентификатор 46417.107.141, местност „Атюрен“, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с вх. № 19-11-337 от 04.10.2023 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

32.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор 07199.28.5, землище на с. Бъдеще, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 10-33-148 от 25.07.2023 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

33.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външен водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор 31276.47.261, местност „Божурица“, землище на с. Змейово, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 19-11-323 от 22.06.2023 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

34.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за обект: Подземно трасе на водопровод с начало от съществуващ водопровод, намиращ се в регулацията на с. Борилово до ПИ с идентификатор 05431.19.61, ПИ с идентификатор 05431.19.62 и ПИ с идентификатор 05431.19.63 по КККР на землище на с. Борилово, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-465/20.09.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за водопровод през ПИ с идентификатор 05431.19.45 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 05431.19.59 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

35.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и преминаване трасе на нов кабел (НН) с. Ново село през ПИ с идентификатор 52252.42.142 – земеделска територия, с НТП „Изоставена нива“ – стопанисвано от общината и трасе нов кабел (НН) с. Сулица през ПИ с идентификатор 70202.3.42 – земеделска територия,  с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план - землище на с. Ново село и землище на с. Сулица за обект: Изграждане на кабелна линия ниско напрежение от ТП „Бор“ с. Ново село, монтаж на 3 броя КРШ и електромерно табло до ПИ с идентификатор 52252.37.26, местност „Клюнка“, землище на с. Ново село, общ. Стара Загора, част от КПИИ, във връзка със  заявление с вх. № 19-03-570 от 06.10.2023 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

36.Одобряване на Подробен устройствен план ПУП - Парцеларен план  за пътна връзка към ПИ с идентификатор 77476.33.1, местност „Баченик“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 19-11-499 от 10.10.2023 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

37. Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6 от Правилника за ФППДАРСДФСЖПРП, съгласно решение 9/28.11.2019 г. на Общински съвет Стара Загора за 2023 година

Вносител: Емил Енчев – Председател на Комисията по чл. 6 от Правилника за ФППДАРСДФСЖПРП

Предложение

 

38.Допълване на Решение № 2747 по протокол № 61 от заседание на Общински съвет, проведено на 28.09.2023г.

Вносител: Таньо Брайков – Зам.-председател на ОбС

Предложение

 

39.Изменение на Решение № 2811 по Протокол № 61 от 28 септември 2023 год. на Общински съвет Стара Загора за одобряване изменение на Общ устройствен план на Община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 от 30.06.2022г. на Общински съвет Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

40.Придобиване в собственост на сграда, построена върху имот общинска собственост изградена по силата на отстъпено право на строеж в с. Богомилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

41. Отпускане на еднократна финансова помощ на И. Д. Иванов

Вносител: Галина Господинова – Зам.-Председател на ПК по социална политика

Предложение

 

42. Отпускане на еднократна финансова помощ на П. Г. Георгиев

Вносител: Галина Господинова – Зам.-Председател на ПК по социална политика

Предложение

 

43. Отпускане на еднократна финансова помощ на Т. В. Ковачев

Вносител: Галина Господинова – Зам.-Председател на ПК по социална политика

Предложение

 

44. Доклад по чл. 68а, ал. 3 от Закона за съдебната власт, и предложение, относно вземане на решение по чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт, с което да се предложат на общото събрание на съдиите от Окръжен съд град Стара Загора, кандидати за съдебни заседатели при Районен съд Стара Загора / мандат 2024 - 2028 г. /

Вносители: Комисията по чл. 68, ал. 1 от ЗСВ,при Общински съвет Стара Загора

Предложение

 

Становища на Постоянните комисии

Гласуване

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали