ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 58, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.07.2023 Г.

Размер на шрифта: A A A

 

1. Приемане на Наредба за провеждане на обществени консултации от Община Стара Загора – второ четене

Предложение

 

2. Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене

Предложение

 

3. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене

Предложение

4. Промяна числеността на персонала в местни бюджетни дейности, финансирани към общинските отрасли, считано от 01.07.2023 година.

Предложение

 

5. Даване съгласие Община Стара Загора да въведе „Бизнес карта за административно обслужване“, която ще дава право на инвеститорите и предприемачите, стартиращи и осъществяващи инвестиционни проекти на територията на Община Стара Загора да получават при поискване експертно съдействие и обслужване

Предложение    Приложение 

 

6. Даване на съгласие за кандидатстване по процедура «Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини», финансирана по Програма «Околна среда» 2021-2027

Предложение

 

7. Определяне на представител на Община Стара Загора, в качеството й на акционер в  Университетска болница за активно лечение проф. Д-р Стоян Киркович АД, за участие в извънредно общо събрание на акционерите, свикано за 9 август 2023 г.(сряда) от 11.00 часа в гр. Стара Загора, ул. Ген. Столетов № 2, в заседателната зала на Университетска болница за активно лечение проф. Д-р Стоян Киркович и определяне на становището на община Стара Загора по проектите за решения по дневния ред.

Предложение

 

8. Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“  АД  гр. Стара Загора, насрочено  на 22.08.2023 г., при липса на кворум 07.09.2023 г.

Предложение

 

9. Избор на управител на «Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора» ЕООД, ЕИК 000812172, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. «Армейска» № 11

Предложение

10. Избор на управител на «Център за психично здраве – Стара Загора» ЕООД, ЕИК 000812208, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. «Армейска» № 16

Предложение

 

11.Утвърждаване на маршрути за движение на автобусните и тролейбусни линии от Общинската транспортна схема.

Предложение    Приложение 

 

12.Финансиране на неспециализирани паралелки с брой ученици под нормативно определения минимален брой в училищата в Община Стара Загора за учебната 2023/2024 г.

Предложение   Приложение

 

13.Актуализиране на Списъка на средищните училища и детски градини в Община Стара Загора за осигуряване на равен достъп на децата и учениците в задължителна училищна възраст до образование за учебната 2023/2024 година в Община Стара Загора

Предложение   Приложение

 

14.Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Стара Загора (2023 – 2024) на основание чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование

Предложение     Приложение 

 

15. Отчет за дейността на Общински съвет Стара  Загора за периода януари - юни 2023г.

Предложение

 

16. Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник на територията на община Община Стара Загора и становища по тях за периода януари – юни 2023 година

Предложение    Приложение

 

17. Предварително съгласие за издаване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване на УПИ Х355 в кв. 128, по плана на гр. Стара Загора и придобиване на имот от Община Стара Загора, предвиден за изграждане на обект публична общинска собственост въз основа на влязъл в сила  ПУП, чрез замяна

Предложение

 

18. Даване на предварително съгласие за право на преминаване и покриване на част от напоителен канал М 2

Предложение

 

19.Даване на предварително съгласие за право на преминаване чрез премостване  над напоителен канал М 2

Предложение

 

20.Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост  за нуждите на Сдружение „Самаряни” – гр. Стара Загора

Предложение

 

21. Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ V160 в кв. 32 по ПУП на с. Пъстрово, община Стара Загора

Предложение

 

22.Учредяване право на строеж за изграждане на допълващо застрояване – гараж в УПИ ХІІ133, кв. 7 - Зора, гр. Стара Загора, община Стара Загора, на собственик на самостоятелен обект в сграда, построена с отстъпено право на строеж

Предложение

 

23.Придобиване на имот-частна държавна собственост, находящ се в с. Еленино, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

Предложение

 

24.Обявяване на части от: поземлен имот с идентификатор  68850.513.57, поземлен имот с идентификатор 68850.513.55 и поземлен имот с идентификатор 68850.513.62  по  КККР на  гр. Стара Загора  за частна общинска собственост

Предложение

 

25.Обявяване на имот, представляващ УПИ I243-Училище в кв. 21 по плана на село Плоска могила за частна общинска собственост.

Предложение

 

26.Дарение на имот общинска собственост, находящ се в землището на с. Хан Аспарухово, Община Стара Загора, на Министерство на транспорта и съобщенията за изграждане на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“

Предложение

 

27.Отдаване под наем на обект частна общинска собственост -  Билетна каса № 3, находяща се в сграда с идентификатор 68850.522.9914.1.1, Автогара, гр. Стара Загора

Предложение

 

28.Отдаване под наем на обект частна общинска собственост -  Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.522.9914.2.4, Сграда – Автогара, гр. Стара Загора

Предложение

 

29. Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII397 в кв. 68 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Предложение

 

30. Прекратяване на съсобственост в УПИ IV3983 в кв. 304 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Предложение

 

31.Прекратяване на съсобственост в УПИ I807 в кв. 40 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Предложение

 

32.Прекратяване на съсобственост в УПИ XV240 в кв. 40 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Предложение

 

33.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХIII183,186 в кв. 21 по ПУП на с. Пряпорец, община Стара Загора

Предложение

 

34.Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII144 в кв. 5 по ПУП на с. Ракитница, община Стара Загора

Предложение

 

35.Прекратяване на съсобственост в УПИ IV488 в кв. 36 по ПУП на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора

Предложение

 

36. Прекратяване на съсобственост в УПИ I62 в кв. 3 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора

Предложение

 

37.Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка”, № 19, вх. А, ет. 3, апартамент № 17 на настанен в него наемател

Предложение

 

38.Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Зора“, ул. „Хрищян войвода“ № 15, вх. 0, ет. 1, ап. 1 на настанен в него наемател

Предложение

 

39.Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Ген. Скобелев“, № 29, вх. А, ет. 1, апартамент № 3 на настанен в него наемател

Предложение

 

40.Продажба на поземлен имот с идентификатори 68850.513.7033 по КККР на гр. Стара Загора

Предложение

 

41. Продажба на застроен УПИ ХХХVІІ5069 в кв. 259 - „Македонски“ по ПУП на гр. Стара Загора (Поземлен имот с идентификатор 68850.504.5069), на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Предложение

 

42. Продажба на УПИ IVобщ., УПИ Vобщ.,УПИ VIобщ., УПИ VIIобщ. и УПИ VIIIобщ. в кв. 39 по ПУП на с. Пшеничево, Община Стара Загора

Предложение

 

43. Продажба на Урегулиран поземлен имот III501 в кв. 42 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора на собственик на сграда, с учредено и реализирано право на строеж

Предложение

 

44.Продажба на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68850.502.148.3.87 /гараж № 7/, 68850.502.148.3.89 /гараж № 9/, находящи се в гр. Стара Загора, кв. 607 - „Три чучура - север“, бл. № 62

Предложение

 

45.Продажба на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68850.505.277.9.38 /гараж № 13/, 68850.505.277.9.39 /гараж № 14/, 68850.505.277.9.41 /гараж № 16/, 68850.505.277.9.33 /гараж № 34/, 68850.505.277.9.37 /гараж № 38/, находящи се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 2

Предложение

 

46.Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП – изменение на План за регулация на с. Елхово, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ V230, УПИ IV61,56, УПИ II56, кв. 21, улица с о.т. 41 – о.т. 84 и улица с о.т. 41 – о.т. 42.

Предложение

 

47.Одобряване на проект за ПУП – План за регулация за кадастрален район 507 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора, представляващ територия на бивше АТЗ.

Предложение

 

48.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план  за пътна връзка към ПИ с идентификатор 68850.123.2 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-342 от 29.06.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване през част от ПИ с идентификатор 68850.123.260 – земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост и ПИ с идентификатор 68850.123.325 – територия, заета от води и водни обекти, с НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ - публична общинска собственост, попадащи в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.123.2 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Предварително съгласие за промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор 68850.123.260 – земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост, попадащ в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.123.2 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Предложение

 

49.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ с идентификатор 36899.88.3, местност „Лозята“, землище на с. Кирилово, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 10-33-129/04.07.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за водопровод за водоснабдяване през ПИ с идентификатор 36899.88.656 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Предложение

 

50.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външен водопровод и канализация до УПИ XLI 85, УПИ XLII 86, УПИ XLIII 87, УПИ XLIV 88, УПИ XLV 89, УПИ XLVI 90, УПИ XLVII 91, УПИ XLVIII 92, УПИ XLIX 93, УПИ L 94, УПИ LI 95, УПИ LII 96, УПИ LIII 97, УПИ LIV 98, УПИ LV 99, КР 108 по КККР на землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-326/20.06.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за външен водопровод и канализация през ПИ с идентификатор 46417.107.121 - територия заета от води и водни обекти, с НТП „Напоителен канал“ - публична общинска собственост и ПИ с идентификатор 46417.107.20 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Предложение

 

51.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.259.9546, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, заявление с Вх. № 19-06-319/15.06.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за външно ел. захранване през ПИ с идентификатор 68850.259.9515  - земеделска територия, с НТП „За второстепенна улица“ - публична общинска собственост.

Предложение

 

52.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и план-схема за външно ел. захранване на УПИ XLI 85, УПИ XLII 86, УПИ XLIII 87, УПИ XLIV 88, УПИ XLV 89, УПИ XLVI 90, УПИ XLVII 91, УПИ XLVIII 92, УПИ XLIX 93, УПИ L 94, УПИ LI 95, УПИ LII 96, УПИ LIII 97, УПИ LIV 98, УПИ LV 99, КР 108 по КККР на землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-4/03.01.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за външно ел. захранване през ПИ с идентификатор 46417.108.64  и ПИ с идентификатор 46417.107.121 - територия заета от води и водни обекти, с НТП „Напоителен канал“ - публична общинска собственост и ПИ с идентификатор 46417.108.11 и ПИ с идентификатор 46417.107.20 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Предложение

 

53.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.168.1, местност „Смокините“, землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление Вх.№ 19-06-343 от 30.06.2022 г.

Предварително съгласие на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА за право на преминаване през ПИ с идентификатор 77476.168.41, с НТП - „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ - публична, общинска собственост, с цел осигуряване на достъп до ПИ с идентификатор 77476.168.1, местност „Смокините“, землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора.

Предложение

 

54.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за пътна връзка към ПИ с идентификатор 68850.52.887 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-314 от 13.06.2023 г.

Предварително съгласие за право на преминаване през част от ПИ с идентификатор 68850.52.883, с начин на трайно ползване – „За селскостопански, горски ведомствен път“ – публична, общинска собственост, с площ 0.145 дка и ПИ с идентификатор 68850.52.884 с начин на трайно ползване – „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ – публична, общинска собственост, с площ 0,028 дка за изграждане на пътна връзка към ПИ идентификатор 68850.52.887 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Предложение

 

55.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 38039.28.23, местност „Тополов дол“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-294 от 06.06.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 38039.28.23, местност „Тополов дол“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-294 от 06.06.2023 г.

Предложение

 

56.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 58743.15.20, местност „Хамбарите“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-355 от 05.07.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.15.20, местност „Хамбарите“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-355 от 05.07.2023 г.

Предложение

 

57.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 58743.22.17, местност „Магарешка поляна“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-353 от 05.07.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.22.17, местност „Магарешка поляна“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-353 от 05.07.2023 г.

Предложение

 

58.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 58743.15.21, местност „Хамбарите“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-356 от 05.07.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.15.21, местност „Хамбарите“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-356 от 05.07.2023 г.

Предложение

 

59.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 58743.22.19, местност „Магарешка поляна“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-354 от 05.07.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.22.19, местност „Магарешка поляна“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-354 от 05.07.2023 г.

Предложение

 

60.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 58743.24.15 и ПИ с идентификатор 58743.24.16, местност „Магарешка поляна“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-357 от 05.07.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.24.15 и ПИ с идентификатор 58743.24.16, местност „Магарешка поляна“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-357 от 05.07.2023 г.

Предложение

 

61.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 58743.23.7, местност „Магарешка поляна“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-359 от 05.07.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.23.7, местност „Магарешка поляна“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-359 от 05.07.2023 г.

Предложение

 

62.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 68850.171.6, местност „Берекет могила“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-303 от 07.06.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.171.6, местност „Берекет могила“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-303 от 07.06.2023 г.

Предложение

 

63.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 58743.24.17, местност „Магарешка поляна“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-358 от 05.07.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.24.17, местност „Магарешка поляна“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-358 от 05.07.2023 г.

Предложение

 

64.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 68850.213.1, местност „Костена поляна“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-349 от 04.07.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.213.1, местност „Костена поляна“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-349 от 04.07.2023 г.

Предложение

 

65.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на Община Стара Загора за допуснати явни фактически грешки в графичната част на Общ устройствен план на Община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 от 30.06.2022г. на Общински съвет Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 10-33-135/10.07.2023год.

Предложение

 

66.Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 04738.58.69 по КККР на с. Богомилово, общ. Стара Загора и План за застрояване на новообразувани УПИ VIII 93, УПИ IX 92, УПИ XI 90, УПИ XII 89, УПИ XIII 88, УПИ XIV 87, УПИ XV 86,  УПИ XVI 85, УПИ XVII 78, УПИ XVIII 77, УПИ XIX 76,  УПИ XX 75 и УПИ XXI 74, КР 58 по КККР на с. Богомилово, общ. Стара Загора и УПИ VI 79, УПИ VII 80, УПИ VIII 81, УПИ IX 82, УПИ X 83, УПИ XI 84, КР 582 по КККР на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-277 от 26.05.2023 г.

Предложение

 

67.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за обект: „Пътна връзка с път I - 5 при км 240+645 (240+721) дясно от „Производствена и складова база“ в ПИ с идентификатор 46098.150.10 и ПИ с идентификатор 46098.150.22, землище на с. Маджерито, общ. Стара Загора“, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-322 от 19.06.2023г.

Предложение

 

68.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план  за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 70202.3.22, местност „Хамбартепе“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-298 от 06.06.2023 г.

Предложение

 

69.Разрешение за изработване на ПУП – План  за застрояване за ПИ № 300.133 по плана на новообразуваните имоти, местност „Язовира“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-316 от 13.06.2023 г.

Предложение

 

70.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.63.2, местност „Под село“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-334 от 26.06.2023 г.

Предложение

 

71.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 07199.27.15, местност „Червен мост“, землище на с. Бъдеще, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-341 от 29.06.2023 г.

Предложение

 

72.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.70.1, местност „Гробищата“, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-352 от 04.07.2023 г.

Предложение

 

73.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.11.22, местност „Братовото“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-327 от 20.06.2023 г.

Предложение

 

74.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.50.11, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-324 от 19.06.2023 г.

Предложение

 

75.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.68.33, местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-318 от 21.06.2023 г.

Предложение

 

76.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.128.17, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-336 от 27.06.2023 г.

Предложение

 

77.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.312.417, местност „Гвинчата“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-329 от 22.06.2023 г.

Предложение

 

78.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 70202.22.19, местност „Кривата ливада“, землището на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-351 от 04.07.2023 г.

Предложение

 

79. Oдобряване на схема за поставяне на открита дървена сцена и 16 бр. пейки без облегалки в зелена площ част от УПИ II училище, кв. 412 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Предложение 

80. Отпускане еднократна парична помощ на С. С. Илиева

Предложение

81. Отпускане еднократна парична помощ на М. Н.  Димитрова

Предложение

82. Даване на съгласие Общинско дружество „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, като партньор в консорциум, да кандидатства с проектно предложение ZAHYR за развитие и приложение на водородни технологии по програма Хоризонт, смесено предприятие „Чист водород“ (малък проект).

Даване на съгласие Общинско дружество „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД да кандидатства за допълващо финансиране пред МИР и ПНИИДИТ и по фонда за справедлив  преход или друга публична финансираща програма.

Предложение

83. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план, Специализирана план - схема и изменение на ВиК схема за трасе на водопровод и канализация за поземлени имоти с идентификатори 27214.30.17, 27214.33.1, 27214.33.7, 27214.33.8, 27214.33.50, 27214.33.37 и 27214.65.1 по КККР на с. Еленино, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-375/19.07.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и преминаване на трасе за водопровод и канализация през ПИ с идентификатор 27214.30.8 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост, ПИ с идентификатор 68850.193.629 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост и ПИ с идентификатор 68850.200.33 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски и ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Предложение

 

     Отдаване под наем на части от поземлени имоти – общинска собственост, за депониране на земни маси при строителството на национален обект „Рехабилитация на        железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2”, „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово”.

      Предложение

 

 

Становища на Постоянните комисии

Гласуване

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали