ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 56, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.06.2023 Г

Размер на шрифта: A A A

1.Приемане на Наредба за провеждане на обществени консултации от Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

2.Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2022 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора    

Предложение    Доклад   Приложения 

 

3.Предвиждане в бюджета на Стара Загора на средства за рекламиране на зелената енергия, ВЕИ и всички научно-признати видове алтернативни източници на енергия с цел насърчаване на тяхното използване от гражданите и предприятията на територията на Община Стара Загора

Вносители: Антон Андонов и Петър Желязков – Общински съветници

Оттеглено с вх. №10-02-5161/19.06.2023 г.

 

4.Прехвърляне на два броя микробуси за превоз на трудно подвижни хора от «Автосервиз на здравни заведения ЕООД на «Домашен социален патронаж» 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

5.Образуване на общинско предприятие „Паркиране и репатриране“ и откриване на процедура по ликвидация на общинското търговско дружество „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД гр. Стара Загора, ЕИК:123532508

Вносител: Янко Янков – Председател на ПК политика за управление на ОД

Предложение  Приложение

 

6.Избор на управител на „Комплексен онкологичен център“ ЕООД, ЕИК 000812197, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. «Д-р Т. Стоянович» № 15

Вносител: Емил Славов – Общински съветник

Предложение

 

7.Процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център I“ ЕООД и определяне на условията и реда за провеждане  на конкурса

Вносител: Янко Янков – Общински съветник

Предложение

 

8.Процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински  център - I  Стара Загора“ ЕООД и определяне на условията и реда за провеждане  на конкурса

Вносител: Георги Господинов – Общински съветник

Предложение

 

9.Определяне на позиция и мандат на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 11.07.2023г. или резервна дата за провеждане на заседанието - 08.08.2023г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

10.Откриване на процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели за РАЙОНЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА, мандат 2024 г. – 2028 г., определяне правила за нейното провеждане и създаване на временна комисия за провеждане на процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели.

Вносители: Стефан Анков, Ивета Лазарова, Бояна Танева Манова, Даниела Лекина, Илка Петкова, Таньо Брайков и Иван Иванов – Общински съветници

Предложение

 

11.Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости през 2022 година 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Приложение

 

12.Предоставяне за  безвъзмездно ползване на СНЦ СК “СПОРТНА    ГИМНАСТИКА“ гр. Стара Загора на част от имот – публична общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

13.Предоставяне за  безвъзмездно ползване на СНЦ “Волейболен клуб Берое 2016“ гр. Стара Загора на имот – публична общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

14.Учредяване на възмездно право на строеж за трафопост на "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ЮГ" ЕАД върху поземлен имот 68850.523.318 – улица, публична общинска собственост по КККР на гр. Стара Загора, община Стара  Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

15. Удължаване срока на действие на договори за наем на търговски обекти /маси/ на територията на Централен зеленчуков пазар – закрита част

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

16. Даване на съгласие за образуване на съсобствен имот, изменение на кадастралната карта за поземлен имот с номер 58743.20.21 - частна собственост и поземлен имот с номер 58743.20.26 – общинска собственост и прекратяване на съсобственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

17.Определяне на актуална цена за закупуване на общинската част от УПИ I5703, 6647 в кв. 276 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

18.Прекратяване на съсобственост в УПИ I4519 в кв. 323 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

19.Прекратяване на съсобственост в УПИ XIV534 в кв. 504 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

20.Прекратяване на съсобственост в УПИ XV525 в кв. 70 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

21.Прекратяване на съсобственост в УПИ XV427 в кв. 33 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

22.Прекратяване на съсобственост в УПИ XVI95 в кв. 44 по ПУП на с. Кирилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

23.Прекратяване на съсобственост в УПИ IX250 в кв. 28 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

24.Прекратяване на съсобственост в УПИ VII203 в кв. 15 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

25.Прекратяване на съсобственост в УПИ I947, кв. 14 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

26.Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Августа Траяна“, № 29, вх. 0, ет. 3, апартамент № 8 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

27.Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“, бл. 82, вх. А, ет. 3, апартамент № 64 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

28.Продажба на ПИ 68850.515.658 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Стара Загора – частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

29.Продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ IV352 в кв. 80 - „Лозенец - разширение“ и УПИ XIX158 в кв. 85 - „Лозенец - разширение“ по ПУП на град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

30.Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2531 по протокол № 54 от 23 май 2023 г. на Общински съвет Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

31.Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП – изменение на План за регулация на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ IV-580, кв. 39 „Голиш“; УПИ V-580,581, кв. 40 „Голиш“; УПИ VII-580, кв. 45 „Голиш“; УПИ XIV-580, X-580, кв. 47 „Голиш“; УПИ V-580, кв. 48 „Голиш“, заличаване на кв. 39 и кв. 48 по плана за регулация на квартал „ГОЛИШ“, град Стара Загора и План за застрояване на новообразувани УПИ XL-1722,1728,1730,XLIII-1723, X-1712, XIV-1715, XXV-1716, УПИ XXXI-1719, XXXIX-1720 в кв. 47 „Голиш“; УПИ V-1724,1514,1727,1729, XXVII-1725, кв. 40 „Голиш“; УПИ VII-1713, кв. 45 „Голиш“; УПИ XV-1717,паркинг, кв. 46 „Голиш“, част от КПИИ.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

32.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за промяна предназначение на части от ПИ с идентификатор 68850.224.137 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.224.733 с НТП „Дере“, ПИ с идентификатор 68850.224.731 с НТП „Гори и храсти в земеделска земя“, ПИ с идентификатор 68850.224.737 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.225.735 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.229.736 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.229.42 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.229.738 с НТП „Гори и храсти в земеделска земя“, ПИ с идентификатор 68850.231.739 с НТП „Дере“, ПИ с идентификатор 46417.105.4 с НТП „Дере“, ПИ с идентификатор 46417.105.26 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ ПИ с идентификатор 46417.105.25 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“,  ПИ с идентификатор 46417.105.24 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ ,  ПИ с идентификатор 46417.105.27 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“  и ПИ с идентификатор 46417.105.28 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ -публична общинска собственост, във връзка с проект за обект: „Изграждане на пешеходна и велосипедна алея, свързваща кв. „Железник“ с Тракийски университет (преминаваща успоредно на път III – 6602 (Богомилово – Стара Загора – Старозагорски бани – Пъстрово) в участъка от км. 1+960 до км. 3+534, в ляво по посока на раст.км.)

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

33.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за извън границите на урбанизираните територии и ПУП - специализирана план схема в границите на урбанизираните територии за линеен обект „Оптична свързаност от гр. Стара Загора до ПИ с идентификатор 48765.17.42, местност „Далаков път“, землище на с. Могила, общ. Стара Загора“, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-221/19.04.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за линеен обект „Оптична свързаност от гр. Стара Загора до ПИ с идентификатор 48765.17.42, местност „Далаков път“, землище на с. Могила, общ. Стара Загора:

„ТРАСЕ 1“ - от границата на урбанизираната територия на гр. Стара Загора до КШ 6 в ПИ с идентификатор 48765.17.79 през поземлени имоти публична общинска собственост в землището на с. Могила - ПИ с идентификатор 48765.15.87 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 48765.15.190 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 48765.15.220 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 48765.17.41 - води и водни площи, с НТП „Напоителен канал“, ПИ с идентификатор 48765.17.79 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ и през поземлени имоти публична общинска собственост в землището на гр. Стара Загора - ПИ с идентификатор 68850.136.299 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.137.988 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“;

„ТРАСЕ 2“ - от границата на урбанизираната територия на гр. Стара Загора до КШ 12 през поземлени имоти публична общинска собственост в землището на с. Могила - ПИ с идентификатор 48765.16.17 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 48765.16.24 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 48765.18.196 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, през поземлен имот публична общинска собственост в землището на гр. Стара Загора – ПИ с идентификатор 68850.81.60 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ и през поземлен имот публична общинска собственост в землището на с. Хрищени - ПИ с идентификатор 77476.137.33 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

34.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.208.41, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-271 от 19.05.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване през част от ПИ с идентификатор 68850.208.108 – земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост, попадащ в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.208.41, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Предварително съгласие за промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор 68850.208.108 – земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост, попадащ в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.208.41, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

35.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 58743.2.82, местност „До село“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-255 от 05.05.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.2.82, местност „До село“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-255 от 05.05.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

36.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 46417.68.17, местност „Гозева могила“, землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-279 от 29.05.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.68.17, местност „Гозева могила“, землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-279 от 29.05.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

37.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 70202.54.3, местност „До село“, землище с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-285 от 31.05.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 70202.54.3, местност „До село“, землище с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-285 от 31.05.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

38.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 04738.90.97 по КККР на землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-306 от 07.06.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

39.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 270.83, местност „Голямата ливада“, землището на с. Остра могила, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-301 от 07.06.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

40.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 317.120 местност „До село“, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-297 от 06.06.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

41.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 317.187, местност „Марашите“, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-300 от 07.06.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

42.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.46.6, местност „Каймака“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-286 от 31.05.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

43.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.65.19, местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-273 от 25.05.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

44.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.201.28, местност „Конопището“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-290 от 02.06.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

45.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.6, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-270 от 19.05.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

46.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.438, местност „Падналия мост“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-302 от 07.06.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

47.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.41, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-269 от 19.05.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

48.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.54.52, местност „Змейски проход“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-281 от 30.05.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

49.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 31276.135.16, местност „Бойчева поляна“, землището на с. Змейово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-272 от 25.05.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

50.Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 77476.184.2, местност „Киврица“, землище на с. Хрищени и План за застрояване за новообразуван УПИ I 2 в КР 184, местност „Киврица“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-260 от 11.05.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

51.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на пътна връзка към ПИ с идентификатор 68850.200.16, местност „Конопището“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  с Вх. № 19-11-264 от 29.05.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

52.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външен водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор 46417.278.13, местност „Шумата“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 19-11-252 от 18.05.2023 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

53.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и план – схема за трасе на водопровод за УПИ XIII 919, УПИ XI 917, УПИ VIII 913 и УПИ IV 909, КР 33, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 19-11-245 от15.05.2023 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

54.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект „Изграждане на  нова физическа инфраструктура електронна съобщителна мрежа през с. Могила“, общ. Стара Загора, с вх. № 19-11-219 от 02.05.2023 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

55.Одобряване на Подробен устройствен план ПУП - Парцеларен план за пътна връзка към ПИ № 42.1 и ПИ № 42.2 по плана на новообразуваните имоти, местност „Глуханя“, землище на с. Люляк, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 19-11-215 от 27.04.2023 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

56.Oдобряване на схеми за поставяне на 4 броя съдове за събиране на капачки тип „Сърце“, обслужващи кампанията „Капачки за бъдеще“, във връзка със заявление с Вх. № 10-01-3205 от 26.05.2023 г.

•        Схема - предложение за поставяне на 1 брой съд за събиране на капачки тип „Сърце“ в парк „Зелен клин“;

•        Схема - предложение за поставяне на 1 брой съд за събиране на капачки тип „Сърце“ в северната част на парк „Станционна градина“ – УПИ I 801, кв. 8 „Индустриален“ по плана на гр. Стара Загора;

•        Схема - предложение за поставяне на 1 брой съд за събиране на капачки тип „Сърце“ – парк „Митрополит Методий Кусев“ – жабките‘

•        Схема - предложение за поставяне на 1 брой съд за събиране на капачки тип „Сърце“ – парк „ Пети октомври“.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

57.Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2485 по Протокол № 53 от 27 април 2023 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

58.Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2568 по Протокол № 54 от 23 май 2023 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

59. Вземане на решение за апорт на вещни права – право на собственост върху недвижими имоти - общинска собственост, необходими за увеличаване на капитала на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ АД и реализиране на втори етап на дружеството

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

60. Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“  АД  гр. Стара Загора, насрочено на 27.07.2023 г., при липса на кворум 11.08.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

61. Промяна на статута, на Поземлен имот с идентификатор 68850.304.821 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Стара Загора, община и област Стара Загора, одобрени със Заповед РД–18-43 от 25.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на ПИ: гр. Стара Загора, местност Острец, площ – 1 029 158 кв. м; от Публична Общинска собственост в Частна общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

62. Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

 

 

Становища на Постоянните комисии

Гласуване

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали