ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 53, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.04.2023 Г.

Размер на шрифта: A A A

 

1.Постъпило искане за разсрочване на задължения за местни данъци и такси от „УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ“ АД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

2.Даване съгласие община Стара Загора да сключи споразумение за партньорство във връзка с кандидатстване на Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ по процедура за директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“ и даване на съгласие предназначението на сградите, обект на интервенция по предложението за изпълнение на инвестицията да не бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на приключване на дейностите

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

3.Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в община Стара Загора през 2022 година  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

4.Определяне на представители от Общински съвет, гр. Стара Загора, за участие в състава на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

5.Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 10.05.2023г. Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

6.Определяне на заместващи имоти, във връзка с дадено предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти от остатъчния фонд по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, представляващи ПИ с идентификатор 68850.301.863 и ПИ с идентификатор 68850.301.866 по КККР на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

7.Определяне на заместващи имоти, във връзка с дадено предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж върху имот от остатъчния фонд по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, представляващ ПИ с идентификатор 68850.304.821  по КККР на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

8.Определяне на заместващи имоти, във връзка с дадено предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж върху имот от остатъчния фонд по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, представляващ ПИ с идентификатор  68850.287.704 по КККР на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

9.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху реална част от имот  - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Съюз на инвалидите в България”

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

10.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ XII260 в кв. 28 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

11.Обявяване на част от поземлени имоти с идентификатори:  58743.6.17, 58743.10.7, 58743.20.22, 58743.20.24, 58743.20.25  по  КККР на с. Пряпорец,  за частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

12.Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот - частна общинска собственост, представляващ: Кафе, разположено в сграда с идентификатор 68850.515.35.3 - Регионален исторически музей, гр. Стара Загора, бул. „Руски“ № 42

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

13.Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот публична общинска собственост, кв. 58, УПИ I – 317,318,319,320, с. Богомилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

14.Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот публична общинска собственост, кв. 39, УПИ II, с. Дълбоки, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

15.Отдаване под наем чрез тръжна процедура на сграда в имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Хрищени, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

16.Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот публична общинска собственост, кв. 36, парцел I, с. Християново, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

17.Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот публична общинска собственост, кв. 1, пл. № 116, с. Хрищени, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

18.Даване на съгласие за изграждане на ФЕЦ с максимална мощност 15 кW върху покрива на сграда с идентификатор 68850.523.126.2, построена с отстъпено право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

19.Дарение на имот общинска собственост, на Министерство на транспорта и съобщенията за изграждане на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, позиция 5 „Модернизация на пътен участък Оризово – Михайлово“.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

20.Дарение на имоти общинска собственост, находящи се в землищата  на с.Еленино, с.Калояновец, с.Хан Аспарухово и с.Християново, Община Стара Загора, на Министерство на транспорта и съобщенията за изграждане на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

21.Прекратяване на съсобственост в УПИ II87 в кв. 16 по ПУП на с. Горно Ботево, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

22.Прекратяване на съсобственост в УПИ IV451 в кв. 35 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

23.Прекратяване на съсобственост в УПИ I87 в кв. 16 по ПУП на с. Горно Ботево, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

24.Прекратяване на съсобственост в УПИ IV761,762 в кв. 4 по ПУП на с. Старозагорски бани, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

25.Прекратяване на съсобственост в УПИ VII86 в кв. 26 по ПУП на с. Пшеничево, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

26.Прекратяване на съсобственост в УПИ II760,763 в кв. 4 по ПУП на с. Старозагорски бани, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

27.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора,  кв. „Казански“ № 24, апартамент № 28 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

28.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Зора“, ул. „Единство“ № 25, вх. Б, ет. 8, апартамент № 64 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

29.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура“, бл. 47, вх. 0, ет. 5, ап. 19 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

30.Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Георги Сава Раковски“ № 148, ет. 11, апартамент № 41 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

31.Продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ І в кв. 23 - „Зора“, УПИ XXIобщ и УПИ XXIIобщ в кв. 26 - „Зора“ по ПУП на град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

32.Продажба на застроен УПИ LV6067 в кв. 4- „Индустриален“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

33.Продажба на УПИ Iобщ. за стоп. дейност в кв. 3; УПИ IVобщ., УПИ Vобщ., УПИ Xобщ., УПИ XIобщ. в кв. 7 по ПУП на с. Загоре, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

34.Продажба на УПИ І264  и УПИ XIX264 в кв. 46  по ПУП на с. Ловец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

35.Продажба на УПИ IIобщ., УПИ IIIобщ.,УПИ IVобщ в кв. 4 и УПИ II230 в кв. 21 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

36.Продажба на УПИ VI107 в кв. 18; УПИ Iобщ, УПИ IIобщ в кв. 37, УПИ Vобщ, УПИ VIобщ, УПИ VIIобщ в кв. 38 по ПУП на с. Бъдеще, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

37.Продажба на УПИ III в кв. 12 по ПУП на с. Воденичарово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

38.Продажба на УПИ XIXобщ  в кв. 18 по ПУП на с. Змейово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

39.Продажба на УПИ IX в кв. 41 по ПУП на с. Калояновец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

40.Продажба на УПИ VII; УПИ VIII; УПИ IX в кв. 25, УПИ IXболница, трафопост и тоалетна  в кв. 30 и УПИ XIдетска градина в кв. 88 по ПУП на с. Козаревец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

41.Продажба на УПИ VIII119 в кв. 8 по ПУП на с. Люляк, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

42.Продажба на застроен УПИ VII 164,детска градина в кв. 11; застроен УПИ Iобщежитие, пл. № 162 и пл. № 163 в кв. 15; УПИ Iобщ  и УПИ IIобщ в кв. 45 по ПУП на с. Михайлово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

43.Продажба на УПИ IXза жилища на САС в кв. 41 по ПУП на с. Опан, община Опан, област Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

44.Продажба на УПИ VIобщ, УПИ XIIIобщ, УПИ XIVобщ в кв. 13 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

45.Продажба на УПИ XI36  и УПИ XIX41  от кадастрален район 70 по КККР на с. Памукчии, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

46.Продажба на УПИ Iобщ, УПИ VIIобщ, УПИ XXIVобщ в кв. 1; УПИ Iобщ., УПИ IIобщ. УПИ IIIобщ. в кв. 10; застроен УПИ Iучилище,спец. интернат в кв. 19 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

47.Продажба на УПИ V78 в кв. 12 по ПУП на с. Пшеничево, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

48.Продажба на УПИ IIобщ в кв. 2 и застроен УПИ Х76, кметство в кв. 19 по ПУП на с. Пъстрово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

49.Продажба на застроен УПИ II със сгради с пл. № 318 и 319 в кв. 25 и застроен УПИ XVIIмагазин, заведение за обществено хранене в кв. 29. по ПУП на с. Самуилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

50.Продажба на УПИ VI910 в кв. 91, УПИ II271 в кв. 99 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

51.Продажба на УПИ II; УПИ III и УПИ IV в кв. 48; УПИ I и УПИ II в кв. 49 по ПУП на с. Яворово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

52.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за пътна връзка към ПИ с идентификатор 68850.200.16, местност „Конопището“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-176 от 28.03.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване през част от ПИ с идентификатор 68850.200.33 – земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост, попадащ в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.200.16, местност „Конопището“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление Вх. № 10-02-2694 от 28.03.2023 г.

Предварително съгласие за промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор 68850.200.33 – земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост, попадащ в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.200.16, местност „Конопището“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление Вх. № 10-02-2694 от 28.03.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

53.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор 07199.28.5, землище на с. Бъдеще, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 10-33-42/17.03.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за водопровод за водоснабдяване на ПИ с идентификатор ПИ с идентификатор 07199.28.5, землище на с. Бъдеще, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор 07199.28.58 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

54.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.8.131, местност „Горната чешма“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-177 от 28.03.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване и прокарване на елементи на техническа инфраструктура през ПИ с идентификатор  68850.8.474, с начин на трайно ползване – „Пасище“ – публична, общинска собственост, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.8.131, местност „Горната чешма“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

55.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външен водопровод изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор 46417.278.13, местност „Шумата“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-139/13.03.2023 г. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за външен водопровод за ПИ с идентификатор 46417.278.13, местност „Шумата“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор 46417.65.8 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

56.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 44687.37.23, местност „Глуханя“, землище на с. Люляк, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-199 от 04.04.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 44687.37.23, местност „Глуханя“, землище на с. Люляк, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-199 от 04.04.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

57.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 46417.49.2, местност „Честите орехи“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-195 от 04.04.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.49.2, местност „Честите орехи“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-195 от 04.04.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

58.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 58743.16.19, местност „Хамбарите“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-173 от 23.03.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.16.19, „Хамбарите“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-173 от 23.03.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

59.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 70202.77.13, местност „Пчелина“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-196 от 04.04.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 70202.77.13, местност „Пчелина“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-196 от 04.04.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

60.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 68850.301.863, местност „Асенов трап“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, ПИ с идентификатор 68850.301.866, местност „Асенов трап“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, ПИ с идентификатор 04738.102.3, местност „Тетрата“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора и ПИ с идентификатор 35515.140.86 по КККР на с. Калояновец, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 10-33-52 от 29.03.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.301.863, местност „Асенов трап“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, ПИ с идентификатор 68850.301.866, местност „Асенов трап“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, ПИ с идентификатор 04738.102.3, местност „Тетрата“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора и ПИ с идентификатор 35515.140.86 по КККР на с. Калояновец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 10-33-52 от 29.03.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

61.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 31276.82.1099, местност „Друма“, землище на с. Змейово, ПИ с идентификатор 31276.82.1100, местност „Друма“, землище на с. Змейово, ПИ с идентификатор 31276.82.12, местност „Друма“, землище на с. Змейово, ПИ с идентификатор 31276.85.9, местност „Ханчето“, землище на с. Змейово и ПИ с идентификатор 31276.85.362, местност „Ханчето“, землище на с. Змейово, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-202 от 04.04.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

62.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 53.67 по плана на новообразуваните имоти, местност „Глуханя“, землище на с. Люляк, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-174 от 23.03.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

63.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 70202.3.1, местност „Хамбар тепе“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-172 от 23.03.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

64.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 42.17 по плана на новообразуваните имоти на местност „Глуханя“, землище на с. Люляк, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-157 от 21.03.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

65.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 293.2 по плана на новообразуваните имоти, местност „Татариери“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-204 от 05.04.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

66.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 317.107 по плана на новообразуваните имоти, местност „Марашите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-188 от 30.03.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

67.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 320.305 по плана на новообразуваните имоти на местност „Вариска“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-162 от 21.03.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

68.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.83.14 по КККР на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-149 от 17.03.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

69.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.52.48, местност „Дюлите“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-171 от 23.03.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

70.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.83.15 по КККР на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-142 от 14.03.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

71.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.209.28, местност „Джената“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-170 от 23.03.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

72.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.83.16 по КККР на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-141 от 14.03.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

73.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.251.13, местност „Бойчов кладенец“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-187 от 30.03.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

74.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.453, местност „Падналия мост“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-156 от 21.03.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

75.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.304.821, местност „Острец“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-203 от 04.04.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

76.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 70202.53.288, местност „До село“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-144 от 14.03.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

77.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.123.43, местност „Дрянова горичка“, землище на  с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-164 от 21.03.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

78.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.83.20 по КККР на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-148 от 17.03.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

79.Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.115.992, местност „Михалева нива“, землище на гр. Стара Загора и План за застрояване за новообразуван УПИ VII 992 в КР 115, местност „Михалева нива“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-118 от 01.03.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

80.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външен водопровод изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор 31276.47.261, местност „Божурица“, землище на с. Змейово, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-179/28.03.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

81.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на пътна връзка за свързване на ПИ с идентификатор 68850.33.953 (НТП „За второстепенна улица“, осигуряваща достъп до УПИ XX 946, УПИ XXI 947, УПИ XXII 948 и УПИ XXIII 949 и УПИ XXIV 950, КР 33, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора) с ПИ с идентификатор 68850.41.891 (НТП „За местен път“) по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  с Вх. № 19-11-143 от 21.03.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

82.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ с идентификатор 68850.219.46, местност „Пясъчника“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 19-11-164 от 04.04.2023 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

83.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и специализирана план – схема за обект: Кабелно електро отклонение за захранване на инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 50 kW в УПИ II 89, кв. 44 по плана на с. Ракитница, общ. Стара Загора, във връзка със  заявление с вх. № 19-11-153 от 28.03.2023 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

84.Oдобряване на схема за определяне на терен за масови спортни занимания и сутрешни тренировки на Спортен клуб „Тайдзичюен център на семейство Ян в Стара Загора“ - парк „Артилерийски“, УПИ VI 7153, кв. 326а по плана на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

85.Даване съгласие от Общински съвет Стара Загора за апорт на вещни права – право на собственост върху недвижими имоти - общинска собственост, необходими за увеличаване на дружествения дял на акционера Община Стара Загора и реализиране на втори етап на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ АД Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

86. Отпускане на еднократна финансова помощ на К. К. Мерджанов

Вносител: Галина Господинова – Зам. – председател на ПК по социална политика

Предложение

 

87. Отпускане на еднократна финансова помощ на К. Г. Христова

Вносител: Галина Господинова – Зам. – председател на ПК по социална политика

Предложение

 

88. Отпускане на еднократна финансова помощ на А. И. Братоев

Вносител: Галина Господинова – Зам. – председател на ПК по социална политика

Предложение

 

Становища на Постоянните комисии

Гласуване

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали