ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 52, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.03.2023 Г.

Размер на шрифта: A A A

1.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата да условията и реда за тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора за II четене

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

2.Приемане на разчети и лимити за 2023 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение Приложения 1-29

 

3.Промяна числеността на персонала в Общинска администрация, считано от 01.04.2023 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

4.Допълнение към Решение № 2290 по т. седма от дневния ред от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 23 февруари 2023 г., протокол № 50

Вносители: Иван Върляков, Валентина Бонева, Галина Господинова, Даниела Лекина, Илка Петкова, Климент Пенчев, д-р Мариус Кирков – Общински съветници

Предложение Корекция

Предложение от г-н Янко Янков

 

5.Избор на независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2023г. на общински търговски дружества

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

6.Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2023 г. и Отчет за изпълнението на програма за развитие на туризма за 2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Приложение 1   Приложение 2

 

7.Анализ на потребностите на община Стара Загора от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

8.Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2022 год. в изпълнение на Общински програми по околна среда.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение    Отчет   Приложение 1

 

9.Откриване на процедурата за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично консултативен център I – Стара Загора“ ЕООД и определяне на условията и реда   за провеждане на конкурса

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение    Договор

 

10.Откриване  на процедурата за провеждане на конкурс за избор на управител на „Комплексен онкологичен център“ ЕООД и определяне на условията и реда   за провеждане  на конкурса

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение    Договор

 

11.Откриване  на процедурата за провеждане на конкурс за избор на управител   на „Медицински  център - I  Стара Загора“ ЕООД и определяне на условията и реда   за провеждане на конкурса

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Договор

 

12.Откриване  на процедурата за провеждане на конкурс за избор на управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД и определяне на условията и реда   за провеждане  на конкурса

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение    Договор

 

13.Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Център за психично здраве-Стара Загора“ ЕООД и определяне на условията и реда   за провеждане  на конкурса

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение    Договор

 

14.Именуване на улици, граничещи с Индустриална зона „Загоре“

Вносител: Дарин Маринов – Председател на ПК по Култура, туризъм и вероизповедания

Предложение

 

15.Отпускане на еднократна финансова помощ на Силвия Томова – художествен ръководител на Балета на Държавна опера – Стара Загора

Вносител: Дарин Маринов – Председател на ПК по Култура, туризъм и вероизповедания

Предложение

 

16. Изменение на Решение № 2282 по Протокол № 49 от заседание на Общински съвет Стара Загора от 26.01.2023 г. в частта му по т. 1 от решението /ненаименувана/ за определяне на условията, при които се дава предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

17. Споразумение

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

18.Удължаване срока на действие на договори за наем на търговски обекти /маси/ на територията на Централен зеленчуков пазар – закрита част

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Приложение 

 

19.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Диабет“ гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

20.Предоставяне на общинското търговско дружество «Мересев» ЕООД на  имот общинска собственост за безвъзмездно ползване

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

21.Придобиване на имоти,  собственост на държавата, находящи се в гр. Стара Загора, местност „Червената могила“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

22.Изкупуване на част от имот с идентификатор 68850.526.1581 по КККР на гр. Стара Загора, ведно с находящите се в него сгради, собственост на „ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

23.Учредяване право на строеж - пристрояване, надстрояване на жилищна сграда и допълващо застрояване за гараж и склад в УПИ VІГОНС в кв. 47, град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

24.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ V20 в кв. 1 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

25.Възлагане управлението на рибните ресурси във воден обект – Езеро “Загорка“ - публична общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

26.Възлагане управлението на рибните ресурси във водни обекти-публична общинска собственост, находящи се в землищата на с. Братя Кунчеви, с. Петрово и с. Руманя, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

27.Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот - частна общинска собственост, представляващ: Аптека – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.505.406.1.8, с площ 98 кв. м., находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 102

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

28.Прекратяване на съсобственост в УПИ III5207 в кв. 279 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

29.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХ174 в кв. 627б по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

30.Прекратяване на съсобственост в УПИ III283 в кв. 35 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

31.Прекратяване на съсобственост в УПИ XIV562 в кв. 78 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

32.Прекратяване на съсобственост в УПИ XV283 в кв. 6 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

33.Прекратяване на съсобственост в УПИ IX586 в кв. 42 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

34.Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII387 в кв. 20 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

35.Прекратяване на съсобственост в УПИ VI178 в кв. 59 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

36.Прекратяване на съсобственост в УПИ IV283 в кв. 35 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загор

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

37.Прекратяване на съсобственост в УПИ VI510 в кв. 75 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

38.Прекратяване на съсобственост в УПИ V170 в кв. 12 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

39.Прекратяване на съсобственост в УПИ I10 в кв. 2 по ПУП на с. Пшеничево, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

40.Прекратяване на съсобственост в УПИ III68 в кв. 37 по ПУП на с. Пъстрово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

41.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, вх. А, ап. 40 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

42.Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Слънчева“, № 4, ет. 3, апартамент № 5 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

43.Продажба на УПИ І625 в кв. 4; УПИ ІV625, УПИ VII625 в кв. 6; УПИ VIII656 в кв.7; УПИ II752, УПИ IV752 в кв. 20; УПИ І1030 в кв. 31; УПИ III521 в кв. 36 - „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

44.Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XXIII5707 в кв. 260 -„Македонски“ по ПУП на град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

45.Продажба на ПИ 67800.8.320 – частна общинска собственост, находящ се в местност „Буджака“, гр. Созопол

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

46.Продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ ХIV377 в кв. 77 -„Лозенец - разширение“ и УПИ Х182, в кв. 81 -„Лозенец - разширение“ по ПУП на град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

47.Продажба на застроен УПИ XIII94, кв. 47 по ПУП на с. Богомилово, на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

48.Продажба на застроен УПИ XXII409 в кв. 18 и УПИ IVобщ в кв. 44 по ПУП на с. Арнаутито, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

49.Продажба на УПИ I20, УПИ VIII81, УПИ X76, УПИ XI24 в кв. 13 и УПИ IVобщ. в кв. 18 по ПУП на с. Плоска могила, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

50.Продажба на УПИ Xфурна  в кв. 2, УПИ XVКОО  в кв. 21 и УПИ XIV196  в кв. 42  по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

51.Продажба на УПИ VIIIобщ. в кв. 46 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

52.Продажба на УПИ XIIобщ. в кв. 1, УПИ IV90 и УПИ V в кв. 26 по ПУП на с. Елхово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

53.Продажба на застроен УПИ XII и УПИ XIII в кв. 20 и УПИ Iобщ.  в кв. 43 по ПУП на с. Памукчии, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

54.Продажба на УПИ VIIIза здравен дом в кв. 5 по ПУП на с. Преславен, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

55.Продажба на УПИ IIIобщ., УПИ IVобщ. и УПИ VIIобщ. в кв. 12, УПИ IXобщ и УПИ Xобщ в кв. 38 по ПУП на с. Пшеничево, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

56.Продажба на незастроени УПИ XIобщ. и УПИ XIVобщ. в кв. 18 по ПУП на с. Ракитница, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

57.Разрешение за изработването на Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване за територията на с. Старозагорски бани на основание  чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, във връзка със Заявление с Вх. № 10-33-37 от 13.03.2023 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение Задание ПЗ ПР

 

58.Oдобряване на схема за поставяне на бюст-паметник „Максим Горки“ – УПИ I 3368, кв. 69 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

59.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.8.29, местност „Гочева чешма“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-99 от 21.02.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване и прокарване на елементи на техническа инфраструктура през ПИ с идентификатор  68850.8.476, с начин на трайно ползване – „Пасище“ – публична, общинска собственост, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.8.29, местност „Гочева чешма“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление  Вх.№ 10-02-1507 от 21.02.2023 г.

Предварително съгласие по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор 68850.8.476, с начин на трайно ползване – „Пасище“ – публична, общинска собственост, размер на 24,3 кв. м, попадащи в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.8.29, местност „Гочева чешма“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  Вх.№ 10-02-1507 от 21.02.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

60.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за пътна връзка към ПИ № 42.1 и ПИ № 42.2 по плана на новообразуваните имоти, местност „Глуханя“, землище на с. Люляк, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-72 от 08.02.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване през част от ПИ № 42.30 с НТП - „Пасище,мера“ и ПИ № 42.9504 с НТП „Полски път“ - публична общинска собственост, попадащи в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ № 42.1 и ПИ № 42.2 по плана на новообразуваните имоти, местност „Глуханя“, землище на с. Люляк, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление Вх. № 10-02-9842 от 22.12.2022 г.

Предварително съгласие по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за промяна предназначение на част от ПИ № 42.30 с НТП - „Пасище,мера“ и ПИ № 42.9504 с НТП „Полски път“ - публична общинска собственост, попадащи в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ № 42.1 и ПИ № 42.2 по плана на новообразуваните имоти, местност „Глуханя“, землище на с. Люляк, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление Вх. № 10-02-9842 от 22.12.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

61.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и изменение ВиК схема за ПИ с идентификатор 70202.3.56, местност „Хамбарска могила“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-131/07.03.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасето за външен водопровод за ПИ с идентификатор 70202.3.56, местност „Хамбарска могила“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 70202.4.22 - земеделска територия с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

62.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и план –схема за трасе на водопровод за УПИ XIII 919, УПИ XI 917, УПИ VIII 913 и УПИ IV 909, КР 33, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-91/17.02.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасето за външен водопровод за УПИ XIII 919, УПИ XI 917, УПИ VIII 913 и УПИ IV 909, КР 33, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 68850.33.894 - земеделска територия с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

63.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за обект „Изграждане на  нова физическа инфраструктура електронна съобщителна мрежа през с. Могила, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-105/27.02.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на оптично трасе с. Могила, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 48765.17.78 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

64.Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.65.988, местност „Средна ливада“ и План за застрояване за новообразуван УПИ I 988 в КР 65, местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-87 от 14.02.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

65.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 278.216 по плана на новообразуваните имоти, местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-132 от 08.03.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

66.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 320.165 по плана на новообразуваните имоти, местност „Вариска“ /“Гробищата“/, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-117 от 28.02.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

67.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 35420.23.211, местност „Юрта“, землището на с. Калитиново, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-95 от 20.02.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

68.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 52252.42.35, местност „Бащина гора“, землището на с. Ново село, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-96 от 21.02.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

69.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.11.8, местност „Братовото“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-109 от 27.02.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

70.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.48.5, местност „Каймака“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-100 от 21.02.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

71.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.52.887 и ПИ с идентификатор 68850.52.890, местност „Генов кладенец“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-83 от 14.02.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

72.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.53.9, местност „Кафтанджийски кладенец“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-62 от 03.02.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

73.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.78.911, местност „Църквица“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-68 от 07.02.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

74.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.225.33, местност „Сечена могила“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-56 от 02.02.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

75.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.9561, местност „Падналия мост“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-113 от 28.02.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

76.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.301.124, местност „Седми километър“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-126 от 07.03.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

77.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.59.25, местност „Вира“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-127 от 07.03.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

78.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.83.17 по КККР на с. Богомилово общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-124 от 07.03.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

79.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.305.9520, местност „Под с. Дъбрава“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-136 от 09.03.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

80.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за оптично трасе в землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 19-11-485 от 08.11.2022 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

81.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план на трасета за външен водопровод и битова канализация за водоснабдяване и отводняване и изменение на ВиК схема на ПИ с идентификатор 46417.103.20, местност „Атюрен“, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с вх. № 19-11-128 от 16.01.2023 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

82.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и Ел. схема за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 68850.51.49, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със  заявление с вх. № 19-11-116 от 07.03.2023 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

83. Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2024 - 2026 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение Доклад Приложение

 

84. Определяне на представител на Община Стара Загора, в качеството й на акционер в  Университетска болница за активно лечение проф. Д-р Стоян Киркович АД, за участие в извънредно общо събрание на акционерите, свикано за 19 април 2023 г. (сряда) от 11.00 часа и определяне на становището на община Стара Загора по проектите за решения по дневния ред

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

85.Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „СПЕЙС БОКС“ ЕООД, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, върху част от поземлен имот с идентификатор 68850.526.580 – частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

86. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

87. Обявяване на част от поземлени имоти с идентификатори:  58743.6.17, 58743.10.7, 58743.20.22, 58743.20.24, 58743.20.25, 58743.20.26 по КККР на с. Пряпорец за частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

 

Становища на Постоянните комисии

Гласуване 

 

Становища на Постоянните комисии - 29.03.2023 година

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали