ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 50, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23.02.2023 Г.

Размер на шрифта: A A A

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на община Стара Загора – второ четене

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

2. Изменение и допълнение на Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Стара Загора  и издаване на сертификати клас В /приета от общински съвет Стара Загора с Решение № 286 от 28.04.2016 г./ - второ гласуване

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Приложение

 

3. Допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Гробищни паркове“ гр. Стара  Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

4.Осъществяване на общинско сътрудничество за изпълнение на споделена услуга „Превод на български жестов език при осъществяване на административното обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинската администрация“ в изпълнение на изискванията на чл. 24, т. 1 от Закона за българския жестов език

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Приложение

 

5. Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

6. Създаване на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

7.Утвърждаване на промени на действаща тарифа и  превозни документи, издавани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД по Договор за обществен превоз на пътници №474/31.03.2014 г., сключен между Община Стара Загора и „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Предложение от М. Пенчев  Предложение от Я. Янков

 

8.Пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

9. Разходване на средства, дължими за отчисления по реда на чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за обезвреждане на общински отпадъци в клетка 1 на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“ през 2023 г.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора      

Предложение

 

10.Застраховане на недвижими имоти – частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Приложение 

 

11. Приемане на Анализ на потребностите относно подкрепата за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Приложение 

 

12. Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стара Загора за 2022 година

Вносител: Милена Желева – Председател на МКБСППМН

Предложение   Приложение

 

13.Одобряване на проект за предварителен договор за учредяване право на строеж върху ПИ с идентификатор 68850.304.821 по КККР на гр. Стара Загора, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Приложение

 

14. Одобряване на проект за предварителен договор за учредяване право на строеж върху ПИ с идентификатор 68850.287.704 по КККР на гр. Стара Загора, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Приложение

 

15.Придобиване на имот от Община Стара Загора, предвиден за изграждане на обект публична общинска собственост – улица, въз основа  на  влязъл в сила  ПУП, чрез замяна

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

16.Придобиване на имоти,  собственост на държавата, находящи се в гр. Стара Загора, ул.“Кенали“ № 4

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

17.Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост за нуждите на СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ЗА МАСОВ СПОРТ ЕНЕРГЕТИКА МАСТЪРС“ гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

18.Учредяване на право на пристрояване в общински УПИ ІЖС и ПГ, кв.96 по ПУП на гр. Стара Загора, представляващ ПИ с идентификатор № 68850.518.160 по КККР

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

19.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ VIIІ537 и УПИ IX892 в кв. 45 „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

20.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ II272 в кв. 29 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

21. Обявяване на имот: УПИ І-3355, кв. 73 по ПУП на гр. Стара Загора, представляващ Поземлен имот с идентификатор 68850.503.355 по КККР на гр. Стара Загора,за частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

22. Прекратяване на съсобственост в УПИ V138 в кв. 20 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

23. Прекратяване на съсобственост в УПИ XII142 в кв. 20 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

24. Прекратяване на съсобственост в УПИ X53 в кв. 48 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

25. Прекратяване на съсобственост в УПИ III251 в кв. 23 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

26. Прекратяване на съсобственост в УПИ XVI186,183 в кв. 21 по ПУП на с. Пряпорец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

27. Прекратяване на съсобственост в УПИ VII430 в кв. 29 по ПУП на с. Остра Могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

28. Прекратяване на съсобственост в УПИ XI58 в кв. 57 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

29. Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Самара - 3“, бл. 7, вх. А, ет. 2, апартамент № 51 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

30. Продажба на ПИ 67800.8.319 – частна общинска собственост, находящ се в местност „Буджака“, гр. Созопол

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

31. Продажба на Застроен УПИ I690 в кв. 18, сгради /бивш Лечебно-възстановителен център за деца/, находящи се в ПИ № 72, урегулиран в УПИ VПарк Дъбова гора, кв. 19 и сграда – почивен дом, находяща се в ПИ № 73, урегулиран в УПИ VПарк Дъбова гора, кв. 19, по ПУП на с. Старозагорски бани, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

32. Продажба на застроен УПИ І - Дом за деца в кв. 38, застроен УПИ VІ-одо в кв. 39, УПИ Iсонс  в кв. 44, УПИ VІІІ766 в кв. 71,  УПИ І983 и УПИ IІ984  в кв. 119 по ПУП на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

33. Продажба на застроен УПИ ХІ4241 в кв. 327 - „Казански“ по ПУП на гр. Стара Загора (Поземлен имот с идентификатор 68850.509.4241 по КККР на град Стара Загора), на собственици на сгради с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

34. Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ Х501, находящ се в кв. 551 -„Лозенец-разширение“ по ПУП на град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

35. Продажба на УПИ Iобщ., УПИ IIобщ.  и УПИ IIIобщ. в кв. 17, УПИ IXобщ. и УПИ Хобщ. в кв. 52 по ПУП на с. Борилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

36. Продажба на имоти с идентификатори 11675.19.14 /номер по предходен план - 019014/ и 11675.27.3 /номер по предходен план - 027003/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Воденичарово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

37. Продажба на имоти с идентификатори 24482.77.4/номер по предходен план 077004/; 24482.77.5 /номер по предходен план 077005/; 24482.77.6 /номер по предходен план 077006/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

38. Продажба на имоти с идентификатори 58743.59.2 /номер по предходен план 059002/ и 58743.158.7 /номер по предходен план 158007/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на  с. Пряпорец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

39. Продажба на имоти с идентификатори 77431.13.17 /номер по предходен план: 013017/; 77431.14.35 /номер по предходен план 014035/; 77431.28.16 /номер по предходен план 028016/, и 77431.28.50 /номер по предходен план 028050/- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Християново, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

40.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 54314.17.11, местност „Хаджийска гора“, землище с. Остра могила, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-40 от 25.01.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 54314.17.11, местност „Хаджийска гора“, землище с. Остра могила, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № № 19-06-40 от 25.01.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

41. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.33.953, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-24 от 12.01.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.33.894 с НТП - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.33.953, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

42. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външен водопровод за ПИ с идентификатор 68850.219.46, местност „Пясъчника“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-52/31.01.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване на трасе за външен водопровод за ПИ с идентификатор 68850.219.46, местност „Пясъчника“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор 68850.218.714, ПИ с идентификатор 68850.218.53, ПИ с идентификатор 68850.219.716 и ПИ с идентификатор 68850.219.63 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

43. Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 70202.3.1, местност „Хамбар тепе“, землище с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 10-01-289 от 16.01.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

44. Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора в частта му за УПИ I 438, УПИ II 438, УПИ III 438, УПИ VII 438, УПИ VIII 438, УПИ IX 438, УПИ X 438, УПИ XI 438, УПИ XII 438 и УПИ XIII 438 в кв. 64 по плана на с. Змейово, УПИ VI 438, УПИ VII 438, УПИ VIII 438, УПИ IX 438, УПИ X 438, УПИ XI 438, УПИ XII 438 и УПИ XIII 438 в кв. 73 по плана на с. Змейово и УПИ I 1081, УПИ II 1082, УПИ III 1083, УПИ IV 1084, УПИ V 1085,  УПИ VI 1086, УПИ VII 1087 и УПИ VIII 1088 в КР 133, землището на с. Змейово, община Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-9 от 09.01.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

45. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 278.151 по плана на новообразуваните имоти на местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 10-02-426 от 17.01.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

46. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.46.12, местност „Марашите“, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-20 от 10.01.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

47. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.48.158, местност „Жеков дол“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-21 от 10.01.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

48. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.103.14, местност „Тумбите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-53 от 31.01.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

49. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.41.35, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-5 от 04.01.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

50. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.65.13, местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-8 от 05.01.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

51. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.224.41, местност „Големия чардак“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-50 от 31.01.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

52. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.256.22, местност „Бойчов кладенец“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-19 от 10.01.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

53. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 70202.3.57 и ПИ с идентификатор 70202.3.59, местност „Хамбартепе“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-51 от 31.01.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

54. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и изменение ВиК схема за ПИ с идентификатор 68850.111.12, местност „Вадата“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-31/18.01.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

55. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и специализирана план – схема за обект: Кабелно електро отклонение за захранване на инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 50 kW в УПИ II 89, кв. 44 по плана на с. Ракитница, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-4/03.01.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

56. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор 46417.74.19 и ПИ с идентификатор 46417.74.20, местност „Грамадите“, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 19-11-33 от 17.01.2023 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

57. Одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация за кв. „Индустриален“, попадащ в КР 522 и КР 523 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

58.Отпаднала необходимост от право на управление на имотите на Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ – Стара Загора, находящи се в гр. Стара Загора, бул.“Св. Патриарх Евтимий“ № 21

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

59. Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 68850.304.821, местност „Острец“, землище гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 10-33-22 от 15.02.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

60.Промени в състава на Постоянна комисия по политика за управление на общинските дружества

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение

 

61. Отпускане еднократна парична помощ на Б. В. Бонев

Вносител: Явор Гънчев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

 

62. Отпускане еднократна парична помощ на Р. И. Митева

Вносител: Явор Гънчев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

 

63. Предоставяне на финансова подкрепа за подпомагане на семейства на загиналите и пострадалите от земетресението в Турция  и Сирия

Вносители: Членовете на ПК по социална политика

Предложение

64. Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Извънредно общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“  АД  гр. Стара Загора, насрочено на 09.03.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Становища на Постоянните комисии

Гласуване

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали