Постъпили материали за Заседание 5, което ще се проведе на 15.01.2020г.

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.50, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, на 15 януари 2020 г. от 09.00 часа в Зала „П. Р. Славейков“ ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора при следния дневен ред:

  1. Даване съгласие Община Стара Загора да участва в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чрез което да се кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Иновации и конкуретноспособност 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Горещ телефон
за сигнали