ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 49, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.01.2023 Г.

Размер на шрифта: A A A

1. Приемане на годишен отчет за 2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение

 

2. Отчет за дейността на Общински съвет Стара  Загора за периода юли - декември 2022г. Отчет за дейността на Общински съвет Стара  Загора за периода юли - декември 2022г.

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение

 

3.Годишен отчет за дейността на обществения посредник на Община Стара Загора за 2022 година

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение, Приложение

 

4.Изпълнение на правомощията на обществен посредник съгласно Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора и

Избор на временно изпълняващ длъжността Обществен посредник на територията на Община Стара Загора по предложение на Председателя на общински съвет

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение

 

5. Създаване на временна комисия за провеждане на конкурс за Обществен посредник на територията на Община Стара Загора

Вносител: Мария Динева – Председател на Об

Предложение

 

6.Изменение и допълнение на Наредбата за насърчаване на инвестициите с  общинско значение в Община Стара Загора  и издаване на сертификати клас В /приета от общински съвет Стара Загора с Решение № 286 от 28.04.2016 г./ - първо гласуване

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение

 

7.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на община Стара Загора – първо четене

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

8.Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загор

Предложение, Приложение

 

9.Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение

 

10.Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатства по Проект „Красива България“ към МТСП по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с проект „Реконструкция, паркоустрояване и благоустрояване на двора на Детска ясла № 7 „Еделвайс“ УПИIV-3327 детска ясла, кв. 78016, гр. Стара Загора”

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

11.Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Социално включване“, Програма за Модернизиране на дългосрочната грижа, процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

12.Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“  АД  гр. Стара Загора, насрочено на 22.02.2023 г., при липса на кворум 09.03.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

13. Отчитане и приемане на инвестиции за 2022г., извършени от „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора като част от задължителните съгласно сключен договор № Д-РР-Д-9/ 29.02.2016г. с Aсоциацията по ВиК

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

14.Провеждане на конкурси  за избор на регистрирани одитори за извършване на финансов одит за заверка на годишните финансови  отчети за  2023г. на  общинските търговски дружества със сто процента общинско участие

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

15.Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода на „ЕЛИНА АД“ ЕООД, гр. Стара Загора от находище за минерална вода „Старозагорски минерални бани“, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

16.Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Стара Загора за 2023 год. на територията на ТП „ДГС Стара Загора“.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

17.Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Стара Загора за 2023 год. на територията на ТП „ДГС Чирпан“.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

18.Даване на съгласие за отдаване през 2023 год. за не по-малко от 10 на сто от годишното ползване на дървесина, собственост на Община Стара Загора на местни търговци.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

19.Даване на съгласие за продажба по ценоразпис от горски територии – собственост на Община Стара Загора на физически лица, които не са търговци - за лична употреба, без право на продажба.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

20.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ І546 в кв. 41 „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

21.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ VI25 в кв. 2 по ПУП на с. Сулица, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

22.Отдаване под наем на част от покривно пространство и земя за разполагане на телекомуникационно оборудване на „А1 Тауърс България“ ЕООД, находящ се в ПИ с идентификатор 68850.517.1060, кв. Голиш, гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

23.Oпределяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Стара Загора, правилата за ползването им и годишния план за паша  за стопанската 2023-2024 година.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

24.Обявяване на имот: УПИ І-3355, кв. 73 по ПУП на гр. Стара Загора, представляващ Поземлен имот с идентификатор 68850.503.355 по КККР на гр. Стара Загора, за частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

25.Даване на съгласие за промяна на ПУП-ПР в частта му относно УПИ VI189 и УПИ XVІІкметство, в кв. 27 по ПУП на с. Могила, общ. Стара Загора, сключване на предварителен договор за образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

26.Прекратяване на съсобственост в УПИ VII5379 в кв. 288 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

27.Прекратяване на съсобственост в УПИ VII53 в кв. 17 по ПУП на с. Воденичарово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

28.Прекратяване на съсобственост в УПИ IX415 в кв. 31 по ПУП на с. Михайлово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

29.Прекратяване на съсобственост в УПИ VII127 в кв. 32 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

30.Прекратяване на съсобственост в УПИ XV153 в кв. 35 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

31.Прекратяване на съсобственост в УПИ VII267 в кв. 50 по ПУП на с. Пъстрово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

32.Прекратяване на съсобственост в УПИ I153 в кв. 35 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

33.Продажба на застроен УПИ ХХХVІІ5069 в кв. 259 - „Македонски“ по ПУП на гр. Стара Загора (Поземлен имот с идентификатор 68850.504.5069), на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

34.Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП – изменение на План за регулация на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ XIV939,ТРАФ. и улица с о.т. 1 – о.т. 2 – о.т. 3 – о.т. 4 – о.т. 5, КР 33 по кадастрална карта на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

35.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за водоснабдяване на ПИ с идентификатор 30119.78.1, местност „Мерата“, землище на с. Загоре, общ. Стара Загора във връзка със заявление с Вх. № 19-06-579/14.12.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за външен водопровод през ПИ с идентификатор 30119.78.183 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

36.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за кабелна линия ниско напрежение (КНН) за захранване на „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 31276.107.32, местност „Старата река“, землище на с. Змейово, общ. Стара Загора, част от КПИИ, заявление с Вх. № 19-06-551/30.11.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за кабелна линия ниско напрежение (КНН) за захранване на „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 31276.107.32, местност „Старата река“, землище на с. Змейово през ПИ с идентификатор 31276.106.44 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 31276.107.136 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

37.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 63.100 по плана на новообразуваните имоти, местност „До селото“, землище на с. Ново село, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-583 от 15.12.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

38.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 218.20 по плана на новообразуваните имоти, местност „Бичичарда“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-595 от 20.12.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

39.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 317.17 по плана на новообразуваните имоти, местност „Марашите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-593 от 20.12.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

40.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.41.36, местност „Каймака“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-571 от 08.12.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загор

Предложение

 

41.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 317.18 по плана на новообразуваните имоти, местност „Марашите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-594 от 20.12.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

42.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.118.10, местност „Юрта“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-565 от 07.12.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

43.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.150.1, местност „Василка“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-574 от 12.12.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загор

Предложение

 

44.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.152.10, местност „Мутафовото“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-567 от 07.12.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

45.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.170.11, местност „Берекет могила,  землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-578 от 14.12.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

46.Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.225.34, местност „Сечена могила“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-592 от 20.12.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

47.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.256.9517, местност „Бойчев кладенец“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-598 от 30.12.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

48.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.118.247 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-564 от 06.12.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

49.Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация за ПИ № 62.143 по плана на новообразуваните имоти, местност „Лозята“ и План за застрояване за новообразуван УПИ II 143 в КР 62, местност ‚Лозята“, землище на с. Ново село, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-584 от 16.12.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

50.Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация за ПИ № 300.110 по плана на новообразуваните имоти, местност „Язовира“, землище на с. Колена и План за застрояване за новообразуван УПИ I 174 в КР 300, местност „Язовира“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-546 от 28.11.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

51.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на пътна връзка за ПИ с идентификатор 68850.48.25, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-11-566 от 21.12.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

52.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на пътна връзка за ПИ с идентификатор 68850.33.945, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-11-545 от 13.12.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

53.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и ВиК схема за ПИ с идентификатор 30119.78.185, местност „Мерата“, землището на с. Загоре, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 19-11-1 от 03.01.2023 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

54.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ І509 в кв. 8 „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Становища на Постоянните комисии

 

Гласуване

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали