Постъпили материали за Заседание 47, което ще се проведе на 26.09.2019г.

Размер на шрифта: A A A

Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора на първо четене

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за извършване на търговия и услуги в Община Стара Загора, касаеща облекчения относно условията за работа на лечебните заведения, по смисъла на Закона за лечебните заведения; здравните заведения – аптеки и дрогерии, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;ветеринарномедицинските заведения и ветеринарномедицинските аптеки, по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Вносители: Таньо Брайков и Стефан Анков – Общински съветници

Предложение

Наредба за допълнение и изменение на  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

Вносител: Янко Янков – Общински съветник

Предложение

Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени  по бюджета на Община Стара Загора за 2019 година

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1, Приложение 2

Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към  30. 06. 2019 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Приложения 1 – 30

Информация за одитния доклад на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на Община Стара Загора за 2018 година.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

https://www.starazagora.bg/bg/godishen-finansov-otchet/zaveren-godishen-finansov-otchet-za-2018-godina

Избор на управител на „Дерма Гард –  Стара Загора“ ЕООД

Вносител: Иванка Сотирова –Зам.- Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване разрешение за закупуване на рентгенова тръба на Компютърен томограф за нуждите на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Създаването на   Културен център „Стара Загора“ като ново звено в дейност „Други дейности по културата” -  функция „Култура”,  считано от 01.10.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Вземане на решение за прекратяване на дейността и откриване производство по ликвидация на общинското търговско дружество „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕООД гр.Стара Загора

Вносител: Янко Янков – Общински съветник

Предложение

Предложение за решение по молбата на  С.В. Стоянова, с постоянен адрес: град Стара Загора до Президента на Република България за опрощаване на дължими вземания – от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България

Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

Изграждане на Паметник на загиналите във войните от с. Яворово.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на проект на анекс към Договор № 980/04.06.2014 г. между Община Стара Загора и „Булгартрансгаз“ ЕАД за учредяване право на строеж без търг или конкурс по отношение на недвижим имот-частна общинска собственост с идентификатор 46591.32.42 по КККР  на с. Малко Кадиево /номер по предходен план 000163/ за изграждане на обект „Пускова камера на Газопроводно отклонение Димитровград“        

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 01.10.2019г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти – частна общинска собственост на Държавна опера Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на Сдружение „Български футболен съюз“- Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Национален фенклуб – Берое Стара Загора“- гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на СНЦ „Нашенци” - Фолклорен ансамбъл гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предоставяне на реална част от имот  - частна общинска собственост находящ се в гр. Стара Загора ул.„Свети Княз Борис“ № 43, на СНЦ „СТАРОЗАГОРСКА ЗЛАТАРСКА ГИЛДИЯ“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Възлагане управлението на рибните ресурси във водни обекти, водоеми – публична общинска собственост, находящи се в землищата на с. Казанка и с. Пъстрово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в кв. 3 по ПУП на с. Хрищени, община  Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ I838, УПИ II839, УПИ III840 в кв. 5150 и УПИ I849, УПИ II850, УПИ IV852 в кв. 5160 по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в кв. 50 по ПУП на с. Хрищени, община  Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ  XX1905, кв. 15a по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –  Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ XI937 в кв. 68 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –  Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ I128  в кв. 15 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІV118 и в УПИ ХІІІ118  в кв. 15 по ПУП на с. Малко Кадиево, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ І160, кв. 24 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ VII367,599 в кв. 455а по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ818,852 в кв. 674 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ V311 в кв. 9 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ153 в кв. 22 по ПУП на с. Малко Кадиево, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII480 в кв. 15 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –   Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка – тераси към сграда с идент. 68850.510.6569.11, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Шампион“ № 1

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване право на строеж за изграждане на 21 броя надземни гаражи в УПИ ІІІ1016,  кв. 2941 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване право на пристрояване в УПИ Iгрупово жилищно строителство в кв. 128а по ПУП на град Стара Загора във връзка с изграждане на пристройка към магазини

Вносител: Живко Тодоров –  Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под  наем чрез тръжна процедура на имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики“№ 139, кв. 54, УПИ IIкжс.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под наем на общински обект: Част от обект за стопанска дейност /читалище/, представляващ –„Кафе-аперитив“ с. Богомилово, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под аренда на поземлен имот с идентификатор 61995.83.23 /номер по предходен план 083023/, частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Ракитница, Община и област Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –   Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на застроен поземлен имот с идент. 68850.512.697, находящ се в град Стара Загора, ул. „Братан“ № 14, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на сграда с идентификатор 68850.502.223.3, находяща се в кв. 513 –„Три чучура“, гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на застроен УПИ VІІ36  в кв. 2  по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на застроен урегулиран поземлен имот ХV456, кв. 423 по ПУП на град Стара Загора, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на Урегулиран поземлен имот XV186 в кв. 42 по ПУП на с. Богомилово, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура - север“, бл. № 63, апартамент 33 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в с. Калояновец, община Стара Загора, на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Любен Каравелов“ № 2, апартамент № 66 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за преминаване и промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 77476.184.6, с нтп – „пасище“ от местност “Киврица“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора – публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  77476.184.3,  във връзка със Заявление с вх. № 10-02-5991 от 25.07.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за изготвяне проект за изменение на ПУП – ПР на  гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД – 25 - 420/06.03.2012 г. на Кмета на Община Стара Загора, в обхват: УПИ LXXXVII5525 и УПИ V5246,”Новотехпром–Ст. Шоселов“ в кв.18 „Индустриален“ и улица с о. т. 89 – о.т. 90 по плана на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план –– Разрешение за изработването на проект за ПУП – Парцеларен план за обект: “Разпределителен водопровод от водоем V= 11000 м3 до ОШ9, водоснабдителна система „Стара Загора“ – второ магистрално отклонение“, във връзка със Заявление  № 10-02-4545/ 05.06.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров –  Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  206.132, местност „Абаджийска чешма“  по ПНО на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-300 от 26.08.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация на ПИ  206.132, местност „Абаджийска чешма“ и План за застрояване за новообразувания УПИ I 444  в  к.р. 206, по ПНО на с. Хрищени,  Заявление  № 19-06-300/ 26.08.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.68.12 в местност “Средна ливада“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-316 от 03.09.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.68.12 в местност “Средна ливада“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-316 от 03.09.2019 г.

 Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.219.13 в местност “Пясъчника“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-288 от 21.08.2019 г. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.219.13 в местност “Пясъчника“ по КККР гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-288 от 21.08.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за ПИ с идентификатор 04738.53.33 в м. „Дюлите“ по КККР на с. Богомилово, общ. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.14.52  от местност “Бялата пръст“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-11-160 от 28.05.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров –  Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за ПИ с идентификатор 68850.109.29 в местност „Вадата“ по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –  Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.220.16, местност „Пясъчника“ по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.517.1, 68850.517.2, 68850.517.608, 68850.517.611, 68850.517.612, 68850.517.1610, 68850.517.1061 и 68850.517.1502  по  КККР  на  гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.530.823 по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –    Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за ПИ с идентификатор 77476.69.13 и 77476.69.14 от местност „Корнаците“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.178.7 от местност “Горчивата вода“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора. 

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за ПИ с идентификатор 04738.83.12 по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.23.2 в местност „Влавовец“  по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.121.250, с нтп - „за селскостопански, горски, ведомствен път“ от местност “Герена“ по КККР на гр. Стара Загора, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  68850.121.442,  Заявление   вх. № 10-02-6507 от 15.08.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.56.30 и 68850.48.959, с нтп - „полски път“ от местност “Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  68850.48.44,  Заявление  с вх. № 10-02-6549 от 16.08.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  и ел. – схема за захранване на ПИ с идентификатор 68850.47.3  в местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-314 от 03.09.2019 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе до ПИ с идентификатор 68850.47.3  през ПИ с идентификатор 68850.47.48 –„за селскостопански, горски, ведомствен път“ – публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  10-02-6966 от 03.09.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  и ел. – схема за захранване на ПИ с идентификатор 68850.47.26,  68850.47.27 и 68850.47.42 в местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, Заявление  № 19-06-315/ 03.09.2019 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе до ПИ с идентификатор 68850.47.26,  68850.47.27 и 68850.47.42 през ПИ с идентификатор 68850.47.942 –„за селскостопански, горски, ведомствен път“ – публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  10-02-6967 от 03.09.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно електрозахранване на ПИ с идентификатор 46417.107.125, 46417.107.126, 46417.107.127, 46417.107.128, 46417.107.129 и 46417.107.130 в местност „Атюрен“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, Заявление вх. № 19-06-289/ 21.08.2019 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ  за преминаване трасе на външно електрозахранване за  цитираните имоти в землище с. Малка Верея, през селскостопански, горски ведомствен път с идентификатор 46417.107.120 и второстепенна улица с идентификатор 46417.107.131 – публична, общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.90.24 в местност „Божи рид“ по КККР на  с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със  Заявление Вх. № 19-06-263  от  23.07.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 05431.93.13 в местност „ТРАПА“ по КККР на землище с. Борилово, община Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-287 от 20.08.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.33.926 от местност „Бойчов кладенец“ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-246 от 09.07.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.46.14 от местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление рег. № 19-06-253 от 16.07.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.225.35 от местност „Сечена могила“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-261 от 23.07.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 07199.47.2 от местност „До село“ по КККР на с. Бъдеще, община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-302 от 27.08.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.33.16 от местност „Бойчов кладенец“ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-296 от 23.08.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.117.14 от местност „Герена“, по КККР на гр. Стара Загора,  във връзка със  Заявление вх. № 19-06-311 от 02.09.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.408 от местност “Падналия мост“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19–06–301 от 27.08.2019 г.

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план и специализирана ел. схема за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 77476.136.14 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –  Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на пътна връзка до ПИ с идентификатор 46098.36.22 по КККР на с. Маджерито, община  Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –  Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване до ПИ с идентификатор 68850.33.904 в местност „Бойчов кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Доклад по чл. 68а, ал. 3 от Закона за съдебната власт, и предложение, относно вземане на решение по чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт, с което да се предложат на общото събрание на съдиите от Окръжен съд град Стара Загора, кандидати за съдебни заседатели при Районен съд Стара Загора /мандат 2020-2024 г./

Вносители: Стефан Анков, Даниела Лекина,Ивета Лазарова, Митко Маринов и Румен Ройдев –Комисията по чл. 68, ал. 1 от ЗСВ

Предложение

 

Становища на Постоянните комисии

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали