Постъпили материали за Заседание 47, което ще се проведе на 26.09.2019г.

Размер на шрифта: A A A

Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора на първо четене

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за извършване на търговия и услуги в Община Стара Загора, касаеща облекчения относно условията за работа на лечебните заведения, по смисъла на Закона за лечебните заведения; здравните заведения – аптеки и дрогерии, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;ветеринарномедицинските заведения и ветеринарномедицинските аптеки, по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Вносители: Таньо Брайков и Стефан Анков – Общински съветници

Предложение

Наредба за допълнение и изменение на  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

Вносител: Янко Янков – Общински съветник

Предложение

Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени  по бюджета на Община Стара Загора за 2019 година

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1, Приложение 2

Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към  30. 06. 2019 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Приложения 1 – 30

Информация за одитния доклад на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на Община Стара Загора за 2018 година.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

https://www.starazagora.bg/bg/godishen-finansov-otchet/zaveren-godishen-finansov-otchet-za-2018-godina

Избор на управител на „Дерма Гард –  Стара Загора“ ЕООД

Вносител: Иванка Сотирова –Зам.- Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване разрешение за закупуване на рентгенова тръба на Компютърен томограф за нуждите на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Създаването на   Културен център „Стара Загора“ като ново звено в дейност „Други дейности по културата” -  функция „Култура”,  считано от 01.10.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Вземане на решение за прекратяване на дейността и откриване производство по ликвидация на общинското търговско дружество „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕООД гр.Стара Загора

Вносител: Янко Янков – Общински съветник

Предложение

Предложение за решение по молбата на  С.В. Стоянова, с постоянен адрес: град Стара Загора до Президента на Република България за опрощаване на дължими вземания – от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България

Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

Изграждане на Паметник на загиналите във войните от с. Яворово.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на проект на анекс към Договор № 980/04.06.2014 г. между Община Стара Загора и „Булгартрансгаз“ ЕАД за учредяване право на строеж без търг или конкурс по отношение на недвижим имот-частна общинска собственост с идентификатор 46591.32.42 по КККР  на с. Малко Кадиево /номер по предходен план 000163/ за изграждане на обект „Пускова камера на Газопроводно отклонение Димитровград“        

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 01.10.2019г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти – частна общинска собственост на Държавна опера Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на Сдружение „Български футболен съюз“- Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Национален фенклуб – Берое Стара Загора“- гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на СНЦ „Нашенци” - Фолклорен ансамбъл гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предоставяне на реална част от имот  - частна общинска собственост находящ се в гр. Стара Загора ул.„Свети Княз Борис“ № 43, на СНЦ „СТАРОЗАГОРСКА ЗЛАТАРСКА ГИЛДИЯ“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Възлагане управлението на рибните ресурси във водни обекти, водоеми – публична общинска собственост, находящи се в землищата на с. Казанка и с. Пъстрово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в кв. 3 по ПУП на с. Хрищени, община  Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ I838, УПИ II839, УПИ III840 в кв. 5150 и УПИ I849, УПИ II850, УПИ IV852 в кв. 5160 по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в кв. 50 по ПУП на с. Хрищени, община  Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ  XX1905, кв. 15a по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –  Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ XI937 в кв. 68 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –  Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ I128  в кв. 15 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІV118 и в УПИ ХІІІ118  в кв. 15 по ПУП на с. Малко Кадиево, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ І160, кв. 24 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ VII367,599 в кв. 455а по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ818,852 в кв. 674 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ V311 в кв. 9 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ153 в кв. 22 по ПУП на с. Малко Кадиево, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII480 в кв. 15 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –   Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка – тераси към сграда с идент. 68850.510.6569.11, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Шампион“ № 1

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване право на строеж за изграждане на 21 броя надземни гаражи в УПИ ІІІ1016,  кв. 2941 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване право на пристрояване в УПИ Iгрупово жилищно строителство в кв. 128а по ПУП на град Стара Загора във връзка с изграждане на пристройка към магазини

Вносител: Живко Тодоров –  Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под  наем чрез тръжна процедура на имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики“№ 139, кв. 54, УПИ IIкжс.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под наем на общински обект: Част от обект за стопанска дейност /читалище/, представляващ –„Кафе-аперитив“ с. Богомилово, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под аренда на поземлен имот с идентификатор 61995.83.23 /номер по предходен план 083023/, частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Ракитница, Община и област Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –   Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на застроен поземлен имот с идент. 68850.512.697, находящ се в град Стара Загора, ул. „Братан“ № 14, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на сграда с идентификатор 68850.502.223.3, находяща се в кв. 513 –„Три чучура“, гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на застроен УПИ VІІ36  в кв. 2  по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на застроен урегулиран поземлен имот ХV456, кв. 423 по ПУП на град Стара Загора, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на Урегулиран поземлен имот XV186 в кв. 42 по ПУП на с. Богомилово, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура - север“, бл. № 63, апартамент 33 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в с. Калояновец, община Стара Загора, на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Любен Каравелов“ № 2, апартамент № 66 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за преминаване и промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 77476.184.6, с нтп – „пасище“ от местност “Киврица“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора – публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  77476.184.3,  във връзка със Заявление с вх. № 10-02-5991 от 25.07.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за изготвяне проект за изменение на ПУП – ПР на  гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД – 25 - 420/06.03.2012 г. на Кмета на Община Стара Загора, в обхват: УПИ LXXXVII5525 и УПИ V5246,”Новотехпром–Ст. Шоселов“ в кв.18 „Индустриален“ и улица с о. т. 89 – о.т. 90 по плана на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план –– Разрешение за изработването на проект за ПУП – Парцеларен план за обект: “Разпределителен водопровод от водоем V= 11000 м3 до ОШ9, водоснабдителна система „Стара Загора“ – второ магистрално отклонение“, във връзка със Заявление  № 10-02-4545/ 05.06.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров –  Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  206.132, местност „Абаджийска чешма“  по ПНО на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-300 от 26.08.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация на ПИ  206.132, местност „Абаджийска чешма“ и План за застрояване за новообразувания УПИ I 444  в  к.р. 206, по ПНО на с. Хрищени,  Заявление  № 19-06-300/ 26.08.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.68.12 в местност “Средна ливада“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-316 от 03.09.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.68.12 в местност “Средна ливада“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-316 от 03.09.2019 г.

 Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.219.13 в местност “Пясъчника“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-288 от 21.08.2019 г. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.219.13 в местност “Пясъчника“ по КККР гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-288 от 21.08.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за ПИ с идентификатор 04738.53.33 в м. „Дюлите“ по КККР на с. Богомилово, общ. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.14.52  от местност “Бялата пръст“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-11-160 от 28.05.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров –  Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за ПИ с идентификатор 68850.109.29 в местност „Вадата“ по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –  Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.220.16, местност „Пясъчника“ по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.517.1, 68850.517.2, 68850.517.608, 68850.517.611, 68850.517.612, 68850.517.1610, 68850.517.1061 и 68850.517.1502  по  КККР  на  гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.530.823 по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –    Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за ПИ с идентификатор 77476.69.13 и 77476.69.14 от местност „Корнаците“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.178.7 от местност “Горчивата вода“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора. 

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за ПИ с идентификатор 04738.83.12 по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.23.2 в местност „Влавовец“  по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.121.250, с нтп - „за селскостопански, горски, ведомствен път“ от местност “Герена“ по КККР на гр. Стара Загора, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  68850.121.442,  Заявление   вх. № 10-02-6507 от 15.08.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.56.30 и 68850.48.959, с нтп - „полски път“ от местност “Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  68850.48.44,  Заявление  с вх. № 10-02-6549 от 16.08.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  и ел. – схема за захранване на ПИ с идентификатор 68850.47.3  в местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-314 от 03.09.2019 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе до ПИ с идентификатор 68850.47.3  през ПИ с идентификатор 68850.47.48 –„за селскостопански, горски, ведомствен път“ – публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  10-02-6966 от 03.09.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  и ел. – схема за захранване на ПИ с идентификатор 68850.47.26,  68850.47.27 и 68850.47.42 в местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, Заявление  № 19-06-315/ 03.09.2019 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе до ПИ с идентификатор 68850.47.26,  68850.47.27 и 68850.47.42 през ПИ с идентификатор 68850.47.942 –„за селскостопански, горски, ведомствен път“ – публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  10-02-6967 от 03.09.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно електрозахранване на ПИ с идентификатор 46417.107.125, 46417.107.126, 46417.107.127, 46417.107.128, 46417.107.129 и 46417.107.130 в местност „Атюрен“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, Заявление вх. № 19-06-289/ 21.08.2019 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ  за преминаване трасе на външно електрозахранване за  цитираните имоти в землище с. Малка Верея, през селскостопански, горски ведомствен път с идентификатор 46417.107.120 и второстепенна улица с идентификатор 46417.107.131 – публична, общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.90.24 в местност „Божи рид“ по КККР на  с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със  Заявление Вх. № 19-06-263  от  23.07.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 05431.93.13 в местност „ТРАПА“ по КККР на землище с. Борилово, община Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-287 от 20.08.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.33.926 от местност „Бойчов кладенец“ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-246 от 09.07.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.46.14 от местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление рег. № 19-06-253 от 16.07.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.225.35 от местност „Сечена могила“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-261 от 23.07.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 07199.47.2 от местност „До село“ по КККР на с. Бъдеще, община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-302 от 27.08.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.33.16 от местност „Бойчов кладенец“ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-296 от 23.08.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.117.14 от местност „Герена“, по КККР на гр. Стара Загора,  във връзка със  Заявление вх. № 19-06-311 от 02.09.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.408 от местност “Падналия мост“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19–06–301 от 27.08.2019 г.

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план и специализирана ел. схема за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 77476.136.14 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –  Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на пътна връзка до ПИ с идентификатор 46098.36.22 по КККР на с. Маджерито, община  Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –  Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване до ПИ с идентификатор 68850.33.904 в местност „Бойчов кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Доклад по чл. 68а, ал. 3 от Закона за съдебната власт, и предложение, относно вземане на решение по чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт, с което да се предложат на общото събрание на съдиите от Окръжен съд град Стара Загора, кандидати за съдебни заседатели при Районен съд Стара Загора /мандат 2020-2024 г./

Вносители: Стефан Анков, Даниела Лекина,Ивета Лазарова, Митко Маринов и Румен Ройдев –Комисията по чл. 68, ал. 1 от ЗСВ

Предложение

 

Становища на Постоянните комисии

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали