Постъпили материали за Заседание 46, което ще се проведе на 25.07.2019г.

Размер на шрифта: A A A

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора – първо четене

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2019 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение    Приложение 1     Приложение 2

Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2020 - 2022 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение    Доклад   Приложение 1   

Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на  управител на МЦ «Дерма Гард – Стара Загора» ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора  

Предложение

Възстановяване на паметника и надписа, намиращи се в двора и на фасадата на Мавзолея костница „19-юлий 1877 година“ в първоначалния им вид

Вносител:Михаил Михайлов– Общински съветник

Предложение

Пътуване на пенсионери с автобусен транспорт на „ЗАРА БУС“ ООД в селата от общинската транспортна система квота на Община Стара Загора

Вносител: Кольо Димов – Общински съветник

Предложение

Реализиране на предвидената транспортна схема към Общия устройствен план на гр. Стара Загора, касаеща отваряне на движението на моторни превозни средства през територията на бившия завод „Берое“ чрез свързване на кръстовището на улици „Свети Отец Паисий” и „Бяло море” до ул. „Анастасия Тошева“ с предвиденото кръгово движение

Вносител: Кольо Димов – Общински съветник

Предложение

Актуализиране на Списъка на средищните училища и детски градини за учебната 2019/2020 година в Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Приложение

Дофинансиране на маломерни паралелки с брой ученици под нормативно определения минимален брой в училищата на Община Стара Загора за учебната 2019/2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Приложение

Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник на територията на община Община Стара Загора и становища по тях за периода януари – юни 2019 година

Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС

Предложение  Приложение

Отпускане на еднократна парична помощ на Пламена Петкова Колева

Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имоти  - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на Драматичен театър “Гео Милев“- гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване съгласие на общинското търговско дружество „Мересев“ ЕООД за предоставяне за безвъзмездно ползване на помещение в административно производствената сграда на ул. „Димчо Стаев» № 28  на СНЦ „БРАТ ЗА БРАТА – СТАРА ЗАГОРА“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху  поземлен имот с идентификатор 05431.108.53 в землището на с. Борилово, община и област Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху  поземлен имот с идентификатор 87182.159.87 в землището на с. Яворово, община и област Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Изкупуване на поземлени имоти, собственост на „ФИНАНС ГРУП 1“ ООД И „ГОТО 2000“ ООД, находящи се на територията на бившия АТЗ, с. Хрищени, община  Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Допълване на решение № 2352 по Протокол № 45 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 27 юни 2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Удължаване срока на договори за наем на наематели на търговски маси 65 броя на Централен зеленчуков пазар.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Възлагане управлението на рибните ресурси във воден обект, състоящ се от два поземлени имота - публична общинска собственост, находящи се в землищата на с. Борово и с. Козаревец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ  V206, кв. 4 по ПУП на с. Старозагорски бани, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ477 в кв. 46 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ32  и в УПИ VІ32  в кв. 15 по ПУП на с. Братя Кунчеви, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ І155  и в УПИ VІІІ156  в кв. 14 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ XI643 в кв. 37 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ Х1609 в кв. 500 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ V110, кв. 24 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ IV142 в кв. 1 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ IV162 в кв. 23 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII353 в кв. 49 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ411  в кв. 4 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII70 в кв. 47 по ПУП на с. Ракитница, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ IX257 в кв. 28 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване право на строеж за изграждане на сграда  в УПИ ХV679, кв. 1 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на металорежещи машини, находящи се в сградата на СУ „Иван Вазов“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за издаване разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване на УПИ V-7150, кв. 326 в кв. „Казански“,  по плана на гр. Стара Загора и даване съгласие след влизане в сила на План за застрояване на УПИ V-7150, кв. 326, кв. „Казански“ по плана на гр. Стара Загора придобиването му чрез замяна

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІза обслужване, находящ се в кв. 263 -„Македонски“ по ПУП на град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.502.148.2.81 (гараж № 1, бл. 63, кв. „Три чучура-север“) гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.502.148.3.87 (гараж № 7, бл. 62, кв. „Три чучура-север“) гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.502.40.9.86 (гараж № 14, бл. 69, кв. „Три чучура-север“) гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68850.506.5184.1.146 и 68850.506.5184.1.152 (гараж № 2 и гараж №  8, бл. 56, кв. „Три чучура-юг“) гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на Урегулиран поземлен имот III5555 в кв. 35 по ПУП на град Стара Загора, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура север“, бл. 74, апартамент № 92 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков“, бл. 39, апартамент 68 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура юг“, бл. 55, апартамент № 35 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за ПИ с идентификатор 04738.97.8 от местност „Бащина горичка“ по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, Заявление вх. № 19-11-191 от 18.06.2019 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 46417.50.12 по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19 -11 -225 от 10.07.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.175.24 в местност „Марков мост“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора,  във връзка със Заявление № 19-11-180 от 10.06.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  с идентификатор 04738.83.12 по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-245 от 09.07.2019 г. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.23.2 в местност „Влавовец“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-137 от 03.05.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП)  на  гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  с идентификатор 77476.178.7 от местност “Горчивата вода“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-282 от 11.09.2018 г. Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ   77476.178.7 от местност “Горчивата вода“,  с. Хрищени,  община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 207.230, местност „Дюляка“  по ПНО на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление  рег. № 19-06-239  от  02.07.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод до ПИ с идентификатор 27214.47.38 по КККР на с. Еленино, община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-224 от 26.06.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 46417.107.35 в местност “Атюрен“ по КККР на с. Малка Верея, община  Стара  Загора,  във връзка със Заявление  № 19-06-219 от 25.06.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване до ПИ с идентификатор 68850.33.904 в местност „Бойчов кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, Заявление вх. № 19-06-178 от 04.06.2019 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на кабелно ел. трасе до ПИ 68850.33.904 през ПИ 68850.33.894, 68850.32.906, 68850.32.896 и 68850.31.899  –„за селскостопански, горски, ведомствен път“ – публична общинска собственост, във връзка със Заявление  10-02-4482 от 04.06.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод до ПИ с идентификатор 68850.33.903 и 68850.33.904  в местност „Бойчов кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, Заявление вх. № 19-06-177 от 04.06.2019 год.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на водопроводното трасе за ПИ 68850.33.903 и 68850.33.904  през ПИ 68850.33.894 –„за селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 68850.513.39 –„за местен път“ и ПИ 68850.513.31 –„обществен селищен парк, градина“– публична общинска собственост, във връзка със Заявление  10-02-4481 от 04.06.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.47.27 от местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление рег. № 19-06-198 от 12.06.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.96.46 от местност „Ганев кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-240 от 02.07.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за  ПИ с идентификатор 68850.111.12 в местност „Вадата“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-218 от 25.06.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.219.51 от местност „Пясъчника“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-232 от 01.07.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за  ПИ с идентификатор 68850.532.66 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-200 от 13.06.2019 год.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за  ПИ с идентификатор 68850.532.876 в местност „Вадата“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-197 от 11.06.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.11.5 от местност “Братовото“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19–06–222 от 25.06.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.272 от местност “Падналия мост“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19–06–208 от 18.06.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.89.12 в местност „Кафявата скала“ по КККР на  с. Богомилово, община Стара Загора, Заявление рег.  № 19-06-231  от  01.07.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.90.4 в местност „Божи рид“ по КККР на  с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със  Заявление рег.  № 19-06-235  от  01.07.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.90.98 в местност „Божи рид“ по КККР на  с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със  Заявление рег.  № 19-06-234  от  01.07.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за изготвяне проект за изменение на ПУП – ПР на  гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 596/02.14.1996 г., в обхват: УПИ І – КОО,ЖС и ПГ  в кв.38 и улица с о. т. 838 – о.т. 840 по плана на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отпускане на субсидия за финансово подпомагане на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.517.1, 68850.517.2, 68850.517.608, 68850.517.611, 68850.517.612, 68850.517.1610, 68850.517.1061 и 68850.517.1502 по КККР на гр. Стара Загора и изработване на проект за ПУП– План за регулация по чл. 16 от ЗУТ за цитираните имоти и План за застрояване за новообразуваните УПИ, Заявление 19-06-241/ 02.07.2019 г. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.530.823 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-33-225/ 26.06.2019 г.

Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.530.823  по КККР на гр. Стара  Загора, Заявление № 10-33-225/ 26.06.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.30 в местност “Джената“  по  КККР  на  гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-221 от 09.07.2019 г.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.75 в местност “Джената“  по  КККР  на  гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-220 от 09.07.2019 г.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване проект за изменение на действаща план - схема за режима на застрояване на извън селищните територии на населените места в община Стара Загора, елемент от действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта и за ПИ с идентификатор 07199.47.1,  07199.47.2,  07199.47.3,  07199.47.4, 07199.47.5,  07199.47.12,  07199.47.13,  07199.47.14,  07199.47.15 и 07199.47.16 от местност “До село“ по КККР на с. Бъдеще, община Стара Загора, във връзка със Заявление с вх. № 10-33-125 от 28.05.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ IX117 в кв. 9 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отчет за дейността на Общински съвет Стара  Загора за периода януари – юни 2019 г.

Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС

Предложение

 

Отпускане на еднократна парична помощ на Росица Г.  Ф.

Вносител: Илия Златев - Председател на ПК по социална политика

Предложение 

 Придобиване на имот, собственост на Министерството на вътрешните работи.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Становища на Постоянните комисии

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали