ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 46, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.11.2022 Г.

Размер на шрифта: A A A

 

1.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора – второ четене

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

2.Промяна числеността на персонала в местните бюджетни дейности извън общинската администрация във връзка със закриване дейността на Звено „Гробищен парк“ и прехвърляне на персонала към ОП „Гробищни паркове - Стара Загора“, считано от 01.11.2022 година.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

3.Даване съгласие Община Стара Загора да кандидатства за финансиране за получаване на средства за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

4.Създаване на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ № 196

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

5.Даване съгласие за сключване на договори за застраховане на имуществото на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

6.Даване съгласие на «Тролейбусни и автобусни превози» ЕООД за бракуване на четири броя употребявани тролейбуси марка «ЛАЗ» и предаването им на вторични суровини.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

7.Подписване на допълнително споразумение към Договор № 2066/30.11.2021 год. за управление на горски територии, собственост на Община Стара Загора, попадащи в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство Стара Загора“.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

8. Определяне на  стандарт за численост на доброволното формирование на Община Стара Загора – доброволно формирование с ПИН  СТ-232-01.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

9.Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода на „МАГИ ГРУП“ ООД, гр. Стара Загора от находище за минерална вода „Старозагорски минерални бани“, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

10.Удължаване срока на действие на договори за наем на търговски обекти /маси/ на територията на Централен зеленчуков пазар – закрита част

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Приложение 

11.Даване съгласие  за временно безвъзмездно ползване на  Културен център „Стара Загора“ – имот общинска собственост  на Драматичен театър „Гео Милев“ Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

12.Предоставяне безвъзмездно за управление на община Стара Загора на имоти публична държавна собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

13.Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо Танев -2020” гр. Стара Загора върху част от имот - частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

14.Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в кв. 48 по плана за регулация на с. Богомилово, общ. Стара Загора, обявяване на улица-тупик с о.т. 195-о.т. 196 за частна общинска собственост, сключване на предварителен договор за образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

15.Доброволна делба на урегулирани поземлени имоти в  кв. 28 по плана на с. Лозен, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

16.Промяна на границите на новообразувани имоти № 319.153, № 319.156 и № 319.304 в местност „Козу кулак”, землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора и обявяване на част от имот № 319.304 за частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

17.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ VIII16 в кв. 2 по ПУП на с. Борово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

18.Прекратяване на съсобственост в УПИ II622 в кв. 53 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

19.Прекратяване на съсобственост в УПИ V265 в кв. 43 по ПУП на с. Арнаутито, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

20.Прекратяване на съсобственост в УПИ I621 в кв. 53 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

21.Прекратяване на съсобственост в УПИ III118 в кв. 15 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора чрез замяна

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

22.Прекратяване на съсобственост в УПИ I176 в кв. 17 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

23.Прекратяване на съсобственост в УПИ II151 в кв. 21 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

24.Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII60 в кв. 6 по ПУП на с. Пряпорец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

25.Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII769,771 и УПИ XXV770,772 в кв. 29 по ПУП на с. Сулица, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

26.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“ № 24, апартамент № 7 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

27.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 53, вх. A, ет. 5, ап. 15 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

28.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“ № 24, апартамент № 30 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

29.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-север“, бл. 62, вх. Б, ет. 2, ап. 44 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

30.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-север“, бл. 63, вх. A, ет. 1, ап. 25  на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

31.Продажба на сграда с идентификатор 68850.510.6566.20, находяща се в кв. 264 – Македонски, гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

32.Продажба на поземлен имот с идентификатор 68850.513.7033 по КККР на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

33.Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.504.5099, представляващ УПИ ХI5099 в кв. 259 по ПУП на град Стара Загора, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

34.Продажба на УПИ IVобщ., УПИ Vобщ.,УПИ VIобщ., УПИ VIIобщ. и УПИ VIIIобщ. в кв. 39 по ПУП на с. Пшеничево, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

35.Продажба на Урегулиран поземлен имот ХI225 в кв. 13 по ПУП на с. Арнаутито, община Стара Загора на собственик на сграда, с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

36.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план на пътна връзка за ПИ с идентификатор 68850.33.945, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-443 от 12.10.2022 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за пътна връзка за  ПИ с идентификатор 68850.33.945, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, през ПИ с идентификатор № 68850.33.894 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

37.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 53.120 по плана на новообразуваните имоти, местност „Глуханя“, землище на с. Люляк, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-470 от 27.10.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

38.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.203.3, местност „Джената“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-481 от 27.10.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

39.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.99 по плана на новообразуваните имоти, местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-468 от 24.10.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

40.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.10, местност „Джената“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-484 от 27.10.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

41.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.85.26, местност „Бащина могила“, землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-461 от 21.10.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

42.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.37, местност „Джената“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-482 от 27.10.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

43.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.90.97 по КККР на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-476 от 26.10.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

44.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.38, местност „Джената“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-485 от 27.10.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

45.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 16701.30.11, местност „Пазарски път“, землището на с. Горно Ботево, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-382 от 08.09.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

46.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.250.9504, местност „Бойчов кладенец“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-473 от 26.10.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

47.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.209.16, местност „Джената“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-483 от 27.10.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

48.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.250.9505, местност „Бойчов кладенец“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-474 от 26.10.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

49.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.102.66, местност „Бащиното“, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-469 от 24.10.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

50.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.69.20, местност „Бадемите“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-446 от 12.10.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

51.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.35.25, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-454 от 17.10.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

52.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.67.1, местност „Средна ливада“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-478 от 26.10.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

53.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.42.30, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-463 от 21.10.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

54.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.66.28, местност „Средна ливада“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-435 от 06.10.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

55.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.179, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-442 от 11.10.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

56.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.307.76, местност „Бялата пръст“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-479 от 26.10.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

57.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.109.23, местност „Герена“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-460 от 21.10.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

58.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 52252.17.76, местност „Стамболов хан“, землището на с. Ново село, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-477 от 26.10.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

59.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.46.2, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-464 от 24.10.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

60.Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.66.17, местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора и План за застрояване за новообразуван УПИ I 17 в КР 66, местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-439 от 07.10.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

61.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77431.39.23, местност „Канала“, землището на с. Християново, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-501 от 07.11.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

62.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за на пешеходна и велосипедна алея, свързваща кв. „Железник“ с Тракийски университет ( на път III – 6602, Богомилово – Стара Загора – Старозагорски бани – Пъстрово, в участъка от км. 1+960 до км. 3+534, в ляво по посока на раст.км.), преминаваща през землищата на с. Малка Верея и гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със  заявление с вх. № 10-33-240 от 09.11.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

63.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външен водопровод за ПИ с идентификатор 68850.33.946, ПИ с идентификатор 68850.33.947, ПИ с идентификатор 68850.33.948, ПИ с идентификатор 68850.33.949, ПИ с идентификатор 68850.33.950 и ПИ с идентификатор 68850.33.951, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 19-11-450 от 19.10.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

64.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на пътна връзка за ПИ с идентификатор 68850.129.4, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-11-429 от 03.10.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

65.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за електронна съобщителна мрежа за ПИ с идентификатор 68850.33.946, ПИ с идентификатор 68850.33.947, ПИ с идентификатор 68850.33.948, ПИ с идентификатор 68850.33.949, ПИ с идентификатор 68850.33.950 и ПИ с идентификатор 68850.33.951, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 19-11-449 от 18.10.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

66.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение Ел. схема за ПИ с идентификатор 52252.34.7, местност „Паничките“,  землище на с. Ново село, общ. Стара Загора, във връзка със  заявление с вх. № 19-11-460 от 24.10.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

67.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 68850.33.946, ПИ с идентификатор 68850.33.947, ПИ с идентификатор 68850.33.948, ПИ с идентификатор 68850.33.949, ПИ с идентификатор 68850.33.950 и ПИ с идентификатор 68850.33.951, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със  заявление с вх. № 19-11-451 от 18.10.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

68.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 30119.78.183, землището на с. Загоре, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-11-472 от 02.11.2022г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

69.Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1985 по Протокол № 44 от 29 септември 2022 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

70. Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП – изменение на План за регулация на с. Кирилово, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ V313, УПИ VI487, кв. 28 и улица с о.т. 99 – о.т. 133

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

71. Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 07.12.2022г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

72. Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за регулация на кадастрален район 507 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора, представляващ територия на бивше АТЗ

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

73.Даване на съгласие за предоставяне под наем на имоти – нефункциониращи напоителни канали, включени в масивите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, съгласно споразумения за ползване на земеделските земи за стопанската 2022/2023 година на територията на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

74.Отпускане на еднократна финансова помощ на Й. И. Тенева

Вносител: Галина Господинова – Зам.-председател на ПК по социална политика

Предложение

75.Отпускане на еднократна финансова помощ на Л. Е. Милчев

Вносител: Галина Господинова – Зам.-председател на ПК по социална политика

Предложение

76.Отпускане на еднократна финансова помощ на М. П. Минева

Вносител: Галина Господинова – Зам.-председател на ПК по социална политика

Предложение

77.Отпускане на еднократна финансова помощ на М. А. Демирев

Вносител: Галина Господинова – Зам.-председател на ПК по социална политика

Предложение

78.Отпускане на еднократна финансова помощ на Н. И. Дойчев

Вносител: Галина Господинова – Зам.-председател на ПК по социална политика

Предложение

79. Отпускане на еднократна финансова помощ на И. Б. Илиев

Вносител: Галина Господинова – Зам.-председател на ПК по социална политика

Предложение

80.Отпускане на еднократна финансова помощ на А. Г. Савова

Вносител: Галина Господинова – Зам.-председател на ПК по социална политика

Предложение

81.Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кметове на кметства при Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

 

Становища на Постоянните комисии

Гласуване

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали