ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 45, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.10.2022 Г.

Размер на шрифта: A A A

1.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора – първо четене

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

2.Относно поемане на краткосрочен дълг, под формата на револвиращ кредит от „Фонд ФЛАГ” ЕАД  за осигуряване на средства за собственото финансиране на Община Стара Загора  по проект  BG16M10P002-5.004- 0002 „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора “ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“,  по реда на Закона за общинския дълг.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

3.Изграждане на монумент на Светите братя Кирил и Методий  „В основата е словото!“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

4.Въвеждане на структурни  промени в общинските културни организации Музей „Литературна Стара Загора“  и  Къща музей „Гео Милев“  – създаване на общински културен институт

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

5.Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

6.Предоставяне за безвъзмездно  ползване на СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ КИОКУШИН КАРАТЕ - ДО КИКБОКС АСКЕН“ и СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ПО БОКС – БОРУЙ“, гр. Стара Загора  на част от имот – публична общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

7.Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ “Спортен клуб по бокс и ММА „Боец 22““, върху имот – частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

8.Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Община Стара Загора в имот представляващ: УПИ I - 20  в кв. 13 по ПУП на с. Плоска могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

9.Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Община Стара Загора в имот представляващ: УПИ IX  в кв. 41 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

10.Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Община Стара Загора в имот представляващ: УПИ VIII общ.  в кв. 18 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

11.Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Община Стара Загора в имот представляващ: УПИ VIII766  в кв. 71 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

12.Отдаване под наем на обекти публична общинска собственост и движими вещи за осъществяване на дейността на лекари извършващи първична медицинска и дентална помощ в селата намиращи се на територията на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

13.Даване на съгласие за образуване на съсобствен имот, изменение на кадастралната карта за имоти с номера 77476.56.68, 77476.56.64, 77476.56.65 - частна собственост и ПИ 77476.56.66 – общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

14.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ ІX780, УПИ X781 и УПИ XI782 в кв. 511 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

15.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ VI103 в кв. 6 - кв. Дъбрава по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

16.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ За комплексно административно обслужване в кв. 2 по ПУП на с. Бъдеще, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

17.Прекратяване на съсобственост в УПИ Х257 в кв. 28 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

18.Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII677 в кв. 35 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

19.Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Зора“, ул. „Хрищян войвода”, бл. 1, вх. 0, ет. 1, апартамент № 2 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

20.Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Самара - 3“,  бл. 7, вх. А, ет. 1, апартамент № 47 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

21.Продажба на Урегулиран поземлен имот IIСНС в кв. 23 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора на собственик на сгради, с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

22.Продажба на УПИ VIII155 в кв. 1 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

23.Продажба на УПИ I173 в кв. 1 по ПУП на с. Малко Кадиево, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

24.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план на пътна връзка за ПИ с идентификатор 30119.78.185 по КККР на с. Загоре, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-417 от 29.09.2022 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за пътна връзка за 30119.78.185 по КККР на с. Загоре, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор № 30119.78.183 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

25.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външен водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор 46417.74.19 и ПИ с идентификатор 46417.74.20, местност „Грамадите“, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-385/12.09.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за външен водопровод през ПИ с идентификатор 46417.70.8 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 46417.81.25 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

26.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и план-схема за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 54314.99.6, местност „До гората“, землище на с. Остра могила, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-397/19.09.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 54314.99.6, местност „До гората“, землище на с. Остра могила, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор 54314.101.32 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

27.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 206.121 по плана на новообразуваните имоти, местност „Каменна могила“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-396 от 19.09.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

28.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.203.7, местност „Джената“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-420 от 30.09.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

29.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.58.7, местност „Под село“, землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-391 от 15.09.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

30.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.203.8, местност „Джената“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-422 от 30.09.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

31.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 30119.85.5, местност „Пашовска“, землище на с. Загоре, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-414 от 26.09.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

32.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.205.1, местност „Джената“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-423 от 30.09.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

33.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.70.2, местност „Гробищата“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-412 от 26.09.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

34.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.29, местност „Джената“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-424 от 30.09.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

35.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.265.22, местност „До село“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-405 от 23.09.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

36.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.70.3, местност „Гробищата“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-411 от 26.09.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

37.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 52252.34.56, местност „До село“, землище на с. Ново село, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-413 от 26.09.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

38.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.202.20, местност „Конопището“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-401 от 20.09.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

39.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.32, местност „Джената“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-419 от 30.09.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

40.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.256.138, местност „Бойчов кладенец“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-388 от 14.09.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

41.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.36, местност „Джената“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-421 от 30.09.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

42.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.9555, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-381 от 07.09.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

43.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.209.22, местност „Джената“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-425 от 30.09.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

44.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 206.101 по плана на новообразуваните имоти, местност „Абаджийска чешма“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-410 от 26.09.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

45.Актуализиране членовете на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

Вносител: Мария Динева  – Председател на ОбС

Предложение

 

46.Даване на съгласие за издаване на сертификат клас В съгласно Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стара Загора и издаване на сертификати клас В, на Българска телекомуникационна компания ЕАД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

47. Отпускане еднократна парична помощ на Л. Г. Кукова

Вносител: Явор Гънчев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

 

48. Отпускане еднократна парична помощ на М. Д. Стоянова

Вносител: Явор Гънчев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

 

49. Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6 от Правилника за ФППДАРСДФСЖПРП, съгласно решение 9/28.11.2019 г. на Общински съвет Стара Загора за 2022 година – втори прием

Вносител: Емил Енчев – Председател на Комисията по чл. 6 от Правилника за ФППДАРСДФСЖПРП

Предложение

 

 

Становища на Постоянните комисии

Гласуване 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали