Постъпили материали за Заседание 45, което ще се проведе на 27.06.2019г.

Размер на шрифта: A A A

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора на първо четене.

Вносител: Николай Диков – Общински съветник

Предложение

Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани

промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната  програма за 2019 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Приложение 1   Приложение 2    Приложение 3

 

Дарение на имоти общинска собственост, на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изграждане на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, позиция 5 „ Модернизация на пътен участък Оризово – Михайлово“.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване на съгласие Община Стара Загора с  партньор  „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД – Стара Загора да кандидатства с проектно предложение по Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” по процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух” за доставка на подвижен състав- електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт на Община Стара Загора и зарядни станции.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Поемане на задължение до 18 000 000.00 лева (осемнадесет милиона) лева и даване разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора по Национална програма ,,ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Приложение 1   Приложение 2   Приложение 3

 

Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд Стара Загора за мандат 2020 – 2024 г., определяне правила за неговото провеждане и създаване временна комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели.

Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС

Предложение

 

Удължаване срока на договор за наем на наемател на търговска маса № 9 дясно на Централен зеленчуков пазар.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху ПИ 04738.7.4 в землището на с. Богомилово на НЧ „Иванка Терзиева 1927“ с. Богомилово

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Прекратяване на съсобственост в УПИ II766.767, кв. 714 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII167  в кв. 34 по ПУП на с. Арнаутито, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ81  в кв. 41 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ44  в кв. 11 по ПУП на с. Калитиново, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Прекратяване на съсобственост в УПИ XII478 в кв. 43 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII16 в кв. 1 по ПУП на с. Петрово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –          Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Прекратяване на съсобственост в УПИ X76 в кв. 15 по ПУП на с. Лозен, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Зора“, ул.“Малина № 3“, апартамент 12 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора,  кв. „Казански“ бл. 26, апартамент № 101 на настанен в него наемател.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул.“Иван Киров Вазов“ бл. 5, апартамент № 91 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –  Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“ бл. 26, апартамент № 87 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул.“Старозагорско въстание“ бл. 8, ап. 9 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –  Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, ап. 104 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –  Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на общинско жилище, находящо се в с. Калояновец, община Стара Загора, на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, ап. 111 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на Урегулиран поземлен имот X673 в кв. 38 – „Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора, общ. Стара Загора на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на УПИ VIII29, УПИ IX30, УПИ X37  и УПИ XXIV46  от кадастрален район 70 по КККР на с. Памукчии, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на застроен УПИ VІІІ20  в кв. 4  по ПУП на с. Еленино, община Стара Загора, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Предварително съгласие за изготвяне проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2092/15.11.1999 г. на Кмета на Община Стара Загора, в обхват: УПИ І – 667 и УПИ ІX – 675 в кв.496 и улица с о. т. 287 – о.т. 289 –о .т. 290  по плана на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.171.461 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“ от местност “Берекет могила“ по КККР на гр. Стара Загора – публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  68850.171.10,  във връзка  със  Заявление  с  вх. № 10-02-4483 от 04.06.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.14.52  от местност “Бялата пръст“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-165 от 28.05.2019 г.

 Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.14.52, местност “Бялата пръст“, землище гр. Стара  Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.69.13 и 77476.69.14 от местност „Корнаците“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-162 от 28.05.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.69.13 и 77476.69.14 от местност „Корнаците“  по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, връзка със Заявление № 19-06-162 от 28.05.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.257.150 в местност “Бойчов кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-171 от 04.06.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.257.150 от местност „Бойчов кладенец“ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във  връзка със Заявление вх. № 19-06-171 от 04.06.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.75 в местност “Джената“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-176 от 04.06.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.75 в местност “Джената“ по КККР гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-176 от 04.06.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  с идентификатор 04738.53.33 от местност „Дюлите“ по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-174 от 04.06.2019 г. 

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за  ПИ 04738.53.33 от местност „Дюлите“ по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-174 от 04.06.2019 г.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.30 в местност “Джената“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-175 от 04.06.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.30 в местност “Джената“ по КККР гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-175 от 04.06.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.220.16, местност „Пясъчника“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  вх. № 19-06-168 от 31.05.2019 год.

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.220.16, местност „Пясъчника“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  вх. № 19-06-168 от 31.05.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.109.29 в местност „Вадата“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-179  от  04.06.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.109.29 в местност “Вадата“, землище гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-179  от  04.06.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 46417.50.12 по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег.  № 19-06-173 от  04.06.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Одобряване проект за изменение на действаща план - схема за режима на застрояване на извън селищните територии на населените места в община Стара Загора, елемент от действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта и за ПИ с идентификатор 07199.47.1,  07199.47.2,  07199.47.3,  07199.47.4, 07199.47.5,  07199.47.12,  07199.47.13,  07199.47.14,  07199.47.15 и 07199.47.16 от местност “До село“ по КККР на с. Бъдеще, община Стара Загора, във връзка със Заявление с вх. № 10-33-125 от 28.05.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.110.2 от местност “Герена“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора,  във връзка със Заявление № 19-11-161 от 28.05.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.18.831 в местност “Ново село“ по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-11-160 от 28.05.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.184.3 от местност “Киврица“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора,  във връзка със Заявление № 19-11-169 от 04.06.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването  на ПУП - Парцеларен план за трасе на пътна връзка до ПИ с идентификатор 77476.33.3 от местност “Баченик“по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление  вх. № 19-06-150 от 14.05.2019 г.;

 Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на пътното трасе до ПИ 77476.33.3 през ПИ 77476.35.15, ПИ 77476.35.16 и ПИ 77476.33.18 - „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 77476.33.23 - „друг вид поземлен имот, без определено стопанско предназначение“ –  публична общинска собственост, във връзка със Заявление вх. № 10-02-3887 от 14.05.2019 г.;

Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 77476.35.15, ПИ 77476.35.16 и ПИ 77476.33.18 - „за селскостопански, горски, ведомствен път“ от местност “Баченик“– публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  77476.33.3 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление  вх. № 10-02-3887 от 14.05.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.254.1 от местност „Бойчов кладенец“ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-153 от 21.05.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.127.2 от местност „Герена“, по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-172 от 04.06.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.46.953 от местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление рег. № 19-06-156 от 21.05.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ 207.201 от местност „Пазарски път“ по ПНО на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-155 от 21.05.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.121.443 от местност „Герена“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-180 от 05.06.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация на ПИ с идентификатор 68850.14.845, 68850.14.854, 68850.14.855 и 68850.14.856 в местност “Бялата пръст“ по КККР на гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти, Заявление № 19-06-166/ 28.05.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за издаване разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване на УПИ V-7150, кв. 326 в кв. „Казански“,  по плана на гр. Стара Загора и даване съгласие след влизане в сила на План за застрояване на УПИ V-7150, кв. 326, кв. „Казански“ по плана на гр. Стара Загора придобиването му чрез замяна

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на проект за ПУП – изменение на План за регулация и изменение на План за застрояване за територията на парк/квартал «Бедечка» по плана на гр. Стара Загора, представляваща част от кадастрален район 513 по КККР на гр. Стара Загора, обхващащ квартали: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831 по плана на гр. Стара Загора, Заявление № 10-33-252 от 09.10.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров –  Кмет на Община Стара Загора

Предложение, ПР, ПЗ

Искане за достъп до обществена информация рег. № 10-21-25/17.06.2019 г.

Вносител: Таньо Брайков -  Председател на ОбС

Предложение

Становища на Постоянните комиисии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали