Постъпили материали за Заседание 44, което ще се проведе на 30.05.2019г.

Размер на шрифта: A A A

Поемане на дългосрочен общински дълг от „Фонд за устойчиви градове“, свързан с изпълнението на инвестиционни проекти:

 „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руския пазар“ и разширение на ул. „Капитан Петко войвода“;

„Реконструкция на Зоопарка в Стара Загора“;

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5

Приемане на годишните финансови отчети  за 2018г. на общинските търговски дружества със сто процента обшинско участие в капитала  и разпределение на печалбата.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Приложение 1  Приложение 2

Предложение за решение по молбата на С. Г. Панева, с постоянен адрес: ... и местоживеене: ...., до Президента на Република България за опрощаване на дължими вземания – юрисконсултско възнаграждение по гражданско дело, на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България

Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

Предоставяне на имот – частна общинска собственост на СНЦ „Ансамбъл Загорче” – гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП-ПР за кв. 32, 33 и 34 и образуване на нов квартал 35 по ПУП на гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор, образуване на съсобствени урегулирани поземлени имоти, обявяване на имоти - частна общинска собственост за публична общинска собственост, обявяване на имоти – публична общинска собственост за частна общинска собственост и прекратяване на съсобственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване на съгласие за промяна на ПУП-ПР относно УПИ I444 и УПИ II446 в кв. 648 гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор за образуване на съсобствени урегулирани поземлени имоти и прекратяване на съсобственост чрез замяна

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, Билетна каса № 1 в сграда- Автогара, гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под аренда на поземлени имоти с идентификатори 27379.65.19 /номер по предходен план 065019/ и 27979.65.36 /номер по предходен план 065036/, частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Елхово, Община и област Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под аренда на поземлени имоти с идентификатори 77476.96.12 /номер по предходен план 096012/, и 77476.96.18 /номер по предходен план 096018/, частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Хрищени, Община и област Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Райна Кандева“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ V5434, кв. 287 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ164 в кв. 30 по ПУП на с. Лозен, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV4 в кв. 1 по ПУП на с. Колена, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ VI205 в кв. 17 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ VII286 в кв. 28 по ПУП на с. Ловец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ Х303,304 в кв. 34 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ286 в кв. 28 по ПУП на с. Горно Ботево, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ111  в кв. 19 по ПУП на с. Михайлово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ Х118 в кв. 15 по ПУП на с. Малко Кадиево, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ110  и в УПИ ІV110  в кв. 19 по ПУП на с. Михайлово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ II33 в кв. 35 по ПУП на с. Еленино, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Св. П. Евтимий“ бл. 86, ап. 118 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора,  кв. „Три чучура юг“ бл. 53, ап. 59 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул.“Архитект Христо Димов“ бл. 18, апартамент № 1 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на застроен УПИ VІІІ5648  в кв. 462 - Индустриален по ПУП на гр. Стара Загора на собственик на самостоятелен обект в сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ91, находящ се в кв. 669 „Железник“ по ПУП на град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на застроен УПИ ХХІІІ296  в кв. 16  по ПУП на с. Колена, община Стара Загора, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров –          Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ XVIII408 в кв. 18 по ПУП на с. Арнаутито, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ IIобщ в кв. 52 по ПУП на с. Горно Ботево, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ VIобщ в кв. 44 по ПУП на с. Арнаутито, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ IIобщ; УПИ IIIобщ и УПИ IVобщ в кв. 4 по ПУП на с. Маджерито, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на   УПИ VI107  в кв. 18  по ПУП на с. Бъдеще, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ  І312; УПИ III311; УПИ IV311 в кв. 60а по ПУП на с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на   УПИ IIIобщ. в кв. 44  по ПУП на с. Загоре, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ IVобщ и УПИ XII4 в кв. 34 по ПУП на с. Ракитница, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ IIобщ в кв. 2 по ПУП на с. Пъстрово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на   УПИ VIIснс. В кв. 24  по ПУП на с. Загоре, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ I609,общ и УПИ VI609,общ  в кв. 65 „Стопански двор“ по ПУП на с. Оряховица, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ IV общ.; УПИ Vобщ.; УПИ XIVобщ. в кв. 7 по ПУП на с. Загоре, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ XIII383 в кв. 44 по ПУП на с. Маджерито, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на Урегулиран поземлен имот XVIII329 в кв. 40 по ПУП на с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ VIIобщ в кв. 29 по ПУП на с. Бъдеще, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ XIXобщ  в кв. 18 по ПУП на с. Змейово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ XIVобщ, УПИ XVобщ, УПИ XVIобщ в кв. 13 по ПУП на с. Оряховица, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ X и УПИ XI  в кв. 16 по ПУП на с. Калояновец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ XVIобщ в кв. 1 по ПУП на с. Горно Ботево, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ Iобщ и УПИ IIобщ в кв. 37 по ПУП на с. Бъдеще, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ IIобщ  в кв. 42 по ПУП на с. Змейово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  с идентификатор 04738.97.8 от местност „Бащина горичка“ по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-114 от 16.04.2019 г. 

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за  ПИ 04738.97.8 от местност „Бащина горичка“ по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-114 от 16.04.2019 г.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.184.3 в местност „Киврица“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-137 от 03.05.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.184.3 в местност „Киврица“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, връзка със Заявление № 19-06-137 от 03.05.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за УПИ IV ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ в кв.276 по плана на гр. Стара Загора,  във връзка със Заявление № 10-33-110 от 07.05.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за ПИ с идентификатор 04738.105.5 в местност “Кафявата скала“ /Казълкая/ по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, Заявление вх. № 19-11-123 от 18.04.2019 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.69.5 от местност “Средна ливада“ / Орта бозалък / по КККР на гр. Стара Загора,  във връзка със Заявление № 19-11-121 от 16.04.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 04738.55.21 по КККР на с. Богомилово, община  Стара  Загора,  във връзка със Заявление  № 19-06-61 от 06.03.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 05431.95.20 в местност „Гробищата“ по КККР на землище с. Борилово, община Стара Загора, Заявление с рег. № 19-06-125 от 23.04.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.116.2 от местност „Герена“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-115 от 16.04.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.117.15 от местност „Герена“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-140 от 07.05.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 77476.66.11 от местност „Киселицата“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, Заявление № 19-06-127 от 23.04.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 77476.193.1 от местност „Хана“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-126 от 23.04.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ с идентификатор 05431.95.18 и 05431.95.19 в местност “Гробищата“ по КККР на с. Борилово, Заявление р..№ 19-11-114/ 09.04.2019 г

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 05431.95.18 и 05431.95.19 в местност “Гробищата“ по КККР на с. Борилово, Заявление р..№ 19-11-115/ 09.04.2019 г

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план  за ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.116.12 от местност „Михалева нива“  /Апти тарла / по КККР на гр. Стара Загора, Заявление  № 19-11-113 от 09.04.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода на „Тема“ ООД, гр. Стара Загора от находище за минерална вода „Старозагорски минерални бани“, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6 от Правилника за ФППДАРСЛЖСНРП, съгласно решение 386/30.06.2016г. на Общински съвет Стара Загора за 2019 година

Вносител: д-р Тунджай Йозтюрк – Председател на Комисията по чл. 6 от Правилника за ФППДАРСЛЖСНРП

Предложение

Упълномощаване на представител на Община Стара Загора за участие в Извънредно общо събрание на акционерите на «ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ» АД и  определяне на начина на гласуване по отделните точки от дневния ред, насрочено за 24.06.2019г. от 14.00 часа

Вносител: Таньо Брайков - Председател на ОбС

Предложение

Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД  гр.Стара Загора, насрочено  на 25.06.2019г., при липса на кворум на 12.07.2019г.

Вносител: Таньо Брайков - Председател на ОбС

Предложение

 

Становища на Постоянните комисии

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали