ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 44, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.09.2022 Г.

Размер на шрифта: A A A

1.Мотивирано предложение за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Стара Загора“.

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение

 

2.Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към  30. 06. 2022 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

3.Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и актуализация на инвестиционната програма за 2022 година      

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

4.Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2023 - 2025 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

5. Информация за одитно становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на Община Стара Загора за 2021 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара ЗагораПредложение

Предложение

 

6.Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства, считано от 01.07.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

7. Предоставяне на парична помощ за подпомагана на пострадалите от наводнението жители на селата Каравелово, Богдан, Слатина, Община Карлово, и село Трилистник, Община Марица, чрез договор за дарение, в полза на пострадалите общини, в общ размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева.

Вносител: Група общински съветници

Предложение

 

8. Избор на управител на МЦ  „Дерма Гард – Стара Загора“ ЕООД

Вносител: Иванка Сотирова – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА МЦ  „ДЕРМА ГАРД – СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД

Предложение

 

9. Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

10. Предоставяне за безвъзмездно ползване на СНЦ „Спортен клуб Здраве и активно дълголетие Аязмото“ гр.Стара Загора на имот - частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

11.Конкурс за идеен проект на бюст-паметник на Тодор Александров

Вносители: Антон Андонов и Никола Чакалов – Общински съветници

Предложение

 

12.Именуване на улица в село Богомилово

Вносител: Дарин Петков – Председател на ПК по култура, туризъм и вероизповедания

Предложение

 

13. Именуване на улици в село Змейово

Вносител: Дарин Петков – Председател на ПК по култура, туризъм и вероизповедания

Предложение

 

14. Отпускане еднократна парична помощ на Пенка Добрева Филипова

Вносител: Явор Гънчев – Председател на постоянната комисия по социална политика

Предложение

 

15. Определяне на представител на Община Стара Загора в СНЦ «Българска асоциация на зоопарковете и аквариумите» /БАЗА/            

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

16. Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“  АД  гр. Стара Загора, насрочено на 25.10.2022 г., при липса на кворум 09.11.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

17.Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 11.10.2022г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

18.Предоставяне на „ВиК“ ЕООД – Стара Загора за стопанисване, поддържане и експлоатация на новоизградена  ВиК инфраструктура

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

19.Утвърждаване на промени на действаща тарифа и  превозни документи, издавани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД по Договор за обществен превоз на пътници №474/31.03.2014 г., сключен между Община Стара Загора и „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

20.Допълнение на Решение № 1864 от 28.07.2022 г. на Общински съвет Стара Загора в частта относно утвърждаване на месечния лимит за компенсиране на определени категории пътувания

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

21.Удължаване срока на действие на Плана за устойчива градска мобилност на гр. Стара Загора за периода 2016-2020 г. приет с Решение 453 от 28.07.2016 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загорa

Предложение

 

22.Даване на съгласие за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода на „ТЕМА“ ООД, гр. Стара Загора от находище за минерална вода „Старозагорски минерални бани“, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

23.Даване на съгласие за участие на Община Стара Загора в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРИЮТИ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Приложение 

 

24. Поставяне на два броя мащабно увеличени копия на експонати от постоянната експозиция на музей „Неолитни жилища“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

25.Oдобряване на План – схема на парк „Станционна градина“ – допълнение за поставяне на преместваеми обекти, които ще бъдат разполагани на територията на парка

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

26.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ VІІІ208 в кв. 27 по ПУП на с. Памукчии, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

27.Учредяване право на строеж за изграждане на допълващо застрояване – лятна кухня в УПИ ІГЖС, кв. 46, с. Калояновец, община Стара Загора, на собственик на сграда с отстъпено право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

28.Учредяване право на строеж - пристрояване, надстрояване на жилищна сграда и допълващо застрояване за гараж и склад в УПИ VІГОНС в кв. 47, град Стара Загора, на собственик на сграда, построена по силата на учредено право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

29.Отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, представляващ: Сграда - Кафене с идентификатор 68850.506.8715.10, със застроена площ 85 кв. м., находящ се на територията на Пазар „Васил Шаханов“, гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

30.Отдаване под  наем чрез тръжна процедура на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в сграда с идентификатор 68850.515.65.3 - Плувен басейн, с адрес гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 13

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

31.Отдаване под наем на обект общинска собственост, представляващ: Сграда – Обществена тоалетна, находящ се в гр. Стара Загора, Парк „Пети октомври“, ПИ с идентификатор 68850.515.31

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

32.Определяне на статут и специализация и отдаване под наем на търговски клетки разположени на общински пазар „Васил Шаханов“, гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение

 

33.Прекратяване на съсобственост и изкупуване на части от сгради в поземлен имот с идентификатор 68850.522.5188 по КККР на гр. Стара Загора,  находящ се на бул.„Руски“ № 2

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

34.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ313 в кв. 16 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

35.Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII5484 в кв. 286 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

36.Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII191 в кв. 29 по ПУП на с. Бенковски, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

37.Прекратяване на съсобственост в УПИ I242 в кв. 28 по ПУП на с. Еленино, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

38.Прекратяване на съсобственост в УПИ I172 в кв. 11 по ПУП на с. Колена, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

39.Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII37 в кв. 11 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

40.Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII201 в кв. 15 по ПУП на с. Петрово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

41. Прекратяване на съсобственост в УПИ III386 в кв. 22 по ПУП на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

42.Прекратяване на съсобственост в УПИ XII160 в кв. 24 по ПУП на с. Подслон, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

43.Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII389 в кв. 22a по ПУП на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

44.Продажба на общинско жилище, находящо се в с. Калояновец, община Стара Загора, ул. „Победа“ № 2, вх. А, ет. 2, апартамент № 5 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

45.Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Зора“, ул. „Хрищян войвода”, № 1, вх. 0, ет. 2, апартамент № 7 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

46.Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Иван Киров Вазов”, № 5, вх. Г, ет. 6, апартамент № 94 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

47.Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Зора“, ул. „Хрищян войвода“ № 15, вх. 0, ет. 1, ап. 1 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

48.Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Иван Вазов“, № 13, вх. А, ет. 9, апартамент № 51 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

49.Продажба на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68850.502.148.3.87 /гараж № 7/, 68850.502.148.3.89 /гараж № 9/, находящи се в гр. Стара Загора, кв. 607 - „Три Чучура-Север“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

50.Продажба на застроен УПИ ІІ3297 в кв. 6801 по ПУП на гр. Стара Загора (Поземлен имот с идентификатор 68850.503.297), на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

51.Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ застроен УПИ Iучилище,спец. интернат в кв. 19 по ПР на с. Петрово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

52.Продажба на УПИ Iобщ. и УПИ IIобщ. в кв. 62 по ПУП на с. Сладък кладенец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

53.Продажба на Урегулиран поземлен имот XIVобщ. в кв. 20 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

54.Продажба на имоти с идентификатори 58743.29.1 /номер по предходен план 029001/, 58743.80.18 /номер по предходен план 080018/, 58743.204.5 /номер по предходен план 204005/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на  с. Пряпорец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

55.Предварително съгласие за промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор 05431.44.133 с НТП - „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост и част от ПИ с идентификатор 05431.37.42 с НТП „Пасище“ - публична общинска собственост за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 05431.37.129, местност „Къньов трап“, землище на с. Борилово, община Стара Загора,  заявление Вх. № 10-02-6308 /22.08.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

56.Предварително съгласие за право на преминаване през ПИ с идентификатор 68850.35.29 с НТП – „За селскостопански горски, ведомствен път“ от север, в размер 267,1 кв. м и от юг в размер 149,7 кв. м и ПИ с идентификатор 68850.35.892 с НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ в размер 49,1 кв. м - публична общинска собственост,  попадащ в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.35.900, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора,  заявление вх. № 10-01-4684 от 01.08.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

57.Предварително съгласие за право на преминаване през ПИ с идентификатор 77476.37.38 с НТП – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост, попадащ в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 77476.37.16, местност „Под Голеш“, землище на с. Хрищени, община Стара Загора,  заявление вх. № 10-01-3470 от 08.06.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

58.Предварително съгласие за право на преминаване и прокарване на елементи на техническа инфраструктура през ПИ с идентификатор 44687.38.39 с НТП - „Пасище“ - публична общинска собственост.

Предварително съгласие за промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор 44687.38.39 с НТП - „Пасище“ - публична общинска собственост, попадащ в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 44687.37.24, местност „Глуханя“, землище на с. Люляк, община Стара Загора,  заявление вх. № 10-02-4691 от 21.06.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

59.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ № 301.68 по плана на новообразуваните имоти, местност „Бадемлика“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-333 от 09.08.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване  и преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ № 301.68 по плана на новообразуваните имоти, местност „Бадемлика“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора през ПИ № 301.9503 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

60.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.197.5, местност „Конопището“,  землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-332 от 09.08.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 68850.197.5, местност „Конопището“,  землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 68850.189.523 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 68850.197.10 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

61.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.219.46, местност „Пясъчника“,  землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-331 от 09.08.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 68850.219.46, местност „Пясъчника“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 68850.219.708 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.219.273 с НТП „Дере“, ПИ с идентификатор 68850.219.718 с НТП „Дере“, ПИ с идентификатор 68850.219.717 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 68850.219.63 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

62.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор 31276.138.37, местност „Зад бетера“,  землище на с. Змейово, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-325 от 04.08.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 31276.138.37, местност „Зад бетера“,  землище на с. Змейово, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 31276.140.835 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

63.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор 68850.14.856, местност „Бялата пръст“,  землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-326 от 04.08.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 68850.14.856, местност „Бялата пръст“,  землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 68850.14.692 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

64.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор 68850.114.516 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-337 от 09.08.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 68850.114.516 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 68850.112.211 с НТП „Пасище“ – стопанисвано от общината и ПИ с идентификатор 68850.112.209 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

65.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за на пешеходна и велосипедна алея, свързваща кв. „Железник“ с Тракийски университет ( на път III – 6602, Богомилово – Стара Загора – Старозагорски бани – Пъстрово, в участъка от км. 1+960 до км. 3+534, в ляво по посока на раст.км.), преминаваща през землищата на с. Малка Верея и гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 10-33-157/03.08.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасето пешеходна и велосипедна алея през ПИ с идентификатор 68850.224.137 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.224.733 с НТП „Дере“, ПИ с идентификатор 68850.224.731 с НТП „Гори и храсти в земеделска земя“, ПИ с идентификатор 68850.224.737 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.225.735 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.229.736 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.229.42 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.229.738 с НТП „Гори и храсти в земеделска земя“, ПИ с идентификатор 68850.231.739 с НТП „Дере“, ПИ с идентификатор 46417.105.4 с НТП „Дере“, ПИ с идентификатор 46417.105.26 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ ПИ с идентификатор 46417.105.25 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“,  ПИ с идентификатор 46417.105.24 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ ,  ПИ с идентификатор 46417.105.27 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“  и ПИ с идентификатор 46417.105.28 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ -публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

66.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за електронна съобщителна мрежа за ПИ с идентификатор 68850.33.946, ПИ с идентификатор 68850.33.947, ПИ с идентификатор 68850.33.948, ПИ с идентификатор 68850.33.949, ПИ с идентификатор 68850.33.950 и ПИ с идентификатор 68850.33.951, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-274/01.07.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и преминаване на трасе за електронна съобщителна мрежа за ПИ с идентификатор 68850.33.946, ПИ с идентификатор 68850.33.947, ПИ с идентификатор 68850.33.948, ПИ с идентификатор 68850.33.949, ПИ с идентификатор 68850.33.950 и ПИ с идентификатор 68850.33.951, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор 68850.33.894 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

67.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план на пътна връзка за ПИ 68850.48.25, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-283 от 06.07.2022 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.48.840 с НТП - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост, като се образува нов имот за пътна връзка с проектен идентификатор 68850.48.981, местност „Каймка“, землище на гр. Стара Загора, с площ 43 кв. м., с НТП „Територия на транспорта“.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

68.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външен водопровод за ПИ с идентификатор 68850.33.946, ПИ с идентификатор 68850.33.947, ПИ с идентификатор 68850.33.948, ПИ с идентификатор 68850.33.949, ПИ с идентификатор 68850.33.950 и ПИ с идентификатор 68850.33.951, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-277/04.07.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за външен водопровод за ПИ с идентификатор 68850.33.946, ПИ с идентификатор 68850.33.947, ПИ с идентификатор 68850.33.948, ПИ с идентификатор 68850.33.949, ПИ с идентификатор 68850.33.950 и ПИ с идентификатор 68850.33.951, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор 68850.33.894 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

69.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външен водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор 46417.107.145, ПИ с идентификатор 46417.107.146, ПИ с идентификатор 46417.107.147, ПИ с идентификатор 46417.107.139, ПИ с идентификатор 46417.107.140 и ПИ с идентификатор 46417.107.141, местност „Атюрен“, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-308/26.07.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външен водопровод през ПИ с идентификатор 46417.106.130 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 46417.106.132 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 46417.107.120 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

70.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 68850.33.946, ПИ с идентификатор 68850.33.947, ПИ с идентификатор 68850.33.948, ПИ с идентификатор 68850.33.949, ПИ с идентификатор 68850.33.950 и ПИ с идентификатор 68850.33.951, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-275/01.07.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 68850.33.946, ПИ с идентификатор 68850.33.947, ПИ с идентификатор 68850.33.948, ПИ с идентификатор 68850.33.949, ПИ с идентификатор 68850.33.950 и ПИ с идентификатор 68850.33.951, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор 68850.33.894 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

71.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 68850.225.35, местност „Сечена могила“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-316/29.07.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 68850.225.35, местност „Сечена могила“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 68850.225.735 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

72.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.61.25, местност „Кривия орех“, землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление Вх.№ 19-06-243 от 10.06.2022 г.

Предварително съгласие на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за право на преминаване през ПИ с идентификатор 58743.61.26, с НТП - „Гори и храсти в земеделска земя“ - публична, общинска собственост, с цел осигуряване на достъп до ПИ с идентификатор 58743.61.25 местност „Кривия орех“, землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

73.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение Ел. схема за ПИ с идентификатор 52252.34.7, местност „Паничките“,  землище на с. Ново село, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-366 от 30.08.2022г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

74.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 133.42 по плана на новообразуваните имоти, местност „Кафявата скала“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-336 от 09.08.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

75.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 317.95 по плана на новообразуваните имоти на местност „До село“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-353 от 19.08.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

76.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 317.114 по плана на новообразуваните имоти, местност „Марашите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-288 от 12.07.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

77.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 44687.23.5, местност „Полените“, землище на с. Люляк, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-317 от 01.08.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

78.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.47.31, местност „Марашите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-352 от 18.08.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

79.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 44687.23.6, местност „Полените“, землище на с. Люляк, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-318 от 01.08.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

80.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.50.14, местност „Аръшов трап“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-354 от 19.08.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

81.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.39.24, местност „Клюнка“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-367 от 30.08.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

82.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.13, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-347 от 15.08.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

83.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.42.31, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-322 от 03.08.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

84.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.9526, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-356 от 22.08.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

85.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 204.54 по плана на новообразуваните имоти на местност „Каменна могила“, землище на  с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-371 от 31.08.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

86.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 278.148 по плана на новообразуваните имоти на местност „Средна ливада“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-355 от 19.08.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

87.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 07199.4.3, местност „Пазарски път“, землището на с. Бъдеще, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-285 от 11.07.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

88.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 31276.28.41, местност „Шумата“, землището на с. Змейово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-305 от 25.07.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

89.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 31276.28.44, местност „Здравите ливади“, землището на с. Змейово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-306 от 25.07.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

90.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 31276.28.42, местност „Шумата“, землището на с. Змейово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-307 от 25.07.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

91.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 36899.256.6, местност „Трапът“, землище на с. Кирилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-289 от 13.07.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

92.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.16.19, местност „Амбарлъка“, землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-298 от 22.07.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

93.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.18.832, местност „Ново село“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-357 от 22.08.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

94.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.119.13, местност „Михалева нива“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-311 от 27.07.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

95.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.18.834, местност „Ново село“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-341 от 11.08.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

96.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.67.974, местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-340 от 10.08.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

97.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.18.835, местност „Ново село“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-342 от 11.08.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

98.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.197.7, местност „Конопището“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-335 от 09.08.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

99.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.33, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-372 от 31.08.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

100.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.256.9516, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-324 от 03.08.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

101.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.35, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-373 от 31.08.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

102.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.257.431, местност „Бойчов кладенец“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-359 от 23.08.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

103.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 70202.54.3, местност „До селото“, землището на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-287 от 12.07.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

104.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.30.17, местност „Под миризливото“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-370 от 31.08.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

105.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.54.77, местност „Змейски проход“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-290 от 14.07.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

106.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с проектен идентификатор 77476.56.69, (образуван от ПИ с идентификатор 77476.56.68, ПИ с идентификатор 77476.56.66, ПИ с идентификатор 77476.56.65 и ПИ с идентификатор 77476.56.64) местност „Църквица“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-378 от 05.09.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

107.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.109.9, местност „Герена“, землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-376 от 02.09.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

108.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.177.18, местност „Горчивата вода“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-315 от 28.07.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

109.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор 68850.217.32, местност „Костена поляна“, ПИ с идентификатор 68850.218.6 и ПИ с идентификатор 68850.218.4, местност „Пясъчника“,  землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-380 от 30.08.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

110.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и Ел. схема за външно електрозахранване за УПИ II 26, КР 94, местност „Казлера“, землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-357 от 17.08.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

111.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и план схема за външно електрозахранване за УПИ XXI 503, кв. 26 по плана на с. Кирилово, общ. Стара Загора,  заявление с вх. № 19-11-387 от 02.09.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

112.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 04738.90.9 и ПИ с идентификатор  04738.90.2,  местност „Божи рид“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-337 от 02.08.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

113.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор 68850.224.838, местност „Големия чардак“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-354 от 16.08.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

114.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение Ел. схема за ПИ с идентификатор 68850.257.304, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-352 от 15.08.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

115.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план, План -схема и Ел. схема за нов БКТП, КСН и КНН за захранване на „Жилищна сграда“ в УПИ V 957 в КР 42, местност „Каймака“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  заявление с вх. № 19-11-367 от 24.08.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

116.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка за ПИ с идентификатор № 68850.98.15 и ПИ с идентификатор № 68850.98.16, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-11-326 от 28.07.2022г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

117. Доклад по чл. 68а, ал. 3 от Закона за съдебната власт, и предложение, относно вземане на решение по чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт, с което да се предложат на общото събрание на съдиите от Окръжен съд град Стара Загора, кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд – Стара Загора за мандат 2023 г. - 2027 г.

Вносители: Комисията по чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ,при Общински съвет Стара Загора

Предложение

Становища на Постоянните комисии

Гласуване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали