Постъпили материали за Заседание 43, което ще се проведе на 25.04.2019г.

Размер на шрифта: A A A

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - I четене

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2018 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Доклад  Приложение  1- 44 Приложение 45

Поемане на задължение до 203 000,00 лева (двеста и три хиляди лева и нула стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Определяне на месечното възнаграждение на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Янко Янков – Общински съветник

Предложение

Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

Възлагане на обществен превоз на пътници по нови автобусни линии от областната транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Приложение

Одобряване проект на Допълнително споразумение към Договор № 474/31.03.2014 за обществен превоз на пътници сключен  между Община Стара Загора  и  „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение Приложения

Одобряване на споразумение за съвместни дейности между Община Стара Загора, Дирекция „Бюро по труда” - град Стара Загора и Дирекция „Социално подпомагане” - град Стара Загора в изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда.

Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС

Предложение  Приложение

Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Стара Загора за 2019г

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение Приложение

Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2019г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение Приложение 1 Приложение 2 

Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора за 2018 година  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости през 2018 година 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Приложение 1 Приложение 2

Списък на спортните обекти, съоръжения и части от тях, в Община Стара Загора, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание и спорта

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение Приложение 

Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода на „Тема“ ООД, гр. Стара Загора от находище за минерална вода „Старозагорски минерални бани“, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Съгласие за поставяне на преместваем обект, сцена, с основи върху бреговата линия на езерото „Загорка“, като част от нея стои над водите на езерото, в поземлен имот с идентификатор  68850.513.57 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Стара Загора, Община Стара Загора

Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС

Предложение

Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху  поземлен имот с идентификатор 55289.108.374 в землището на с. Памукчии, община и област Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху част от поземлен имот с идентификатор 65317.64.19 в землището на с. Самуилово, община и област Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отпускане на еднократна парична помощ на членове на дружество „Военноинвалид“.

Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

Отпускане на еднократна парична помощ на П. Д. Филипова.

Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

Отпускане на еднократна парична помощ на  С. П. Атанасова.

Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в кв. 28 по ПУП на с. Лозен, община  Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване право на строеж за изграждане на 1 брой надземен гараж в УПИ І3001,  кв. 9901 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване право на строеж за изграждане на 19 броя надземни гаражи в УПИ ІІІжилищно строителство и подземни гаражи,  кв. 412 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване право на строеж за изграждане на 27 броя надземни гаражи в УПИ Іжилищно строителство и подземни гаражи,  кв. 96  по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване право на строеж за изграждане на ОСД - кафе-аперитив в УПИ І-магазин, кв. 61 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в жилищна сграда в УПИ VІІ3265 в кв. 8503 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ VI356  в кв. 55 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV148 в кв. 10 по ПУП на с. Сулица, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІІ732 в кв. 66 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ59 в кв. 17 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, апартамент 47 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ V-27, кв. 656а по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІоб., находящ се в кв. 466а по ПУП на град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на сграда с идентификатор 68850.521.176.5, находяща се в кв. 16 –„Зора“, гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІза паркинг, находящ се в кв. 32а -„Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 00655.21.5 /номер по предходен план: 021005/; 00655.34.14 /номер по предходен план 000621/; 00655.68.4 /номер по предходен план 068004/; 00655.76.28 /номер по предходен план 000608/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Арнаутито, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ XIIIобщ в кв. 26 по ПУП на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ XI199  в кв. 99 по ПУП на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ IV438 в кв. 36a по ПУП на с. Кирилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ VII и УПИ VIII в кв. 25 по ПУП на с. Козаревец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ XIобщ и УПИ XIIобщ в кв. 62 по ПУП на с. Михайлово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на застроен поземлен имот пл. № 583 в кв. 65 по плана на с. Михайлово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ XXIVобщ и УПИ XXVобщ в кв. 1 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ Iза одо;УПИ Xобщ и УПИ XIобщ в кв. 21 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ IIобщ и УПИ VIIIобщ в кв. 39 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

Продажба на УПИ Xобщ и УПИ XIобщ в кв. 41 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ Xфурна  в кв. 2  по ПУП на с. Стрелец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ XVКОО  в кв. 21 по ПУП на с. Стрелец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ XII101 и УПИ XIII101 в кв. 38 по ПУП на с. Стрелец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ XIV196  в кв. 42 по ПУП на с. Стрелец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 58743.28.6 /номер по предходен план 028006/; 58743.29.1 /номер по предходен план 029001/ и 58743.29.12 /номер по предходен план 029012/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Пряпорец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 59170.136.14 /номер по предходен план 136014/ и 59170.175.5 /номер по предходен план 175005/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на  с. Пъстрово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори  67154.143.1 /номер по предходен план 143001/, 67154.153.15 /номер по предходен план 153015/, 67154.181.1 /номер по предходен план 181001/ и 67154.190.1 /номер по предходен план 190001/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 77431.13.17 /номер по предходен план: 013017/; 77431.13.22 /номер по предходен план: 013022/; 77431.13.23 /номер по предходен план 013023/; 77431.14.35 /номер по предходен план 014035/; 77431.22.68 /номер по предходен план 022068/, 77431.34.35 /номер по предходен план 034035/ и 77431.45.14 /номер по предходен план 045014/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Християново, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изработен проект за ПУП – изменение на План за регулация за УПИ I 443, УПИ II 443, УПИ III 443, УПИ IV 443, УПИ V 443, УПИ VI 443 и УПИ VII 443 в кв. 674 по плана на гр. Стара Загора; План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.308.337 и 68850.530.820; включване в строителните граници на част от ПИ с идентификатор 68850.308.337 по КККР на гр. Стара Загора и План за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти, във връзка със Заявление вх. № 19-11-22 от 24.01.2019 г.  от  „АРМКОМ“ ООД, гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за УПИ -IV ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ в кв.276 по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с вх. № 10-33-68 от 12.03.2019 г. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.95.22 в местност “Гълъбов кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-69 от 26.02.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.209.686 по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-112 от 09.04.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.18.831, местност „Ново село“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  вх. № 19-06-83 от 26.03.2019 год.

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.18.831, местност „Ново село“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  вх. № 19-06-83 от 26.03.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.219.10 в местност “Комлука“ / Пясъчника / по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-81 от 19.03.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.219.727 в местност “Комлука“ / Пясъчника / по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-91 от 26.03.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.219.728 в местност “Комлука“ / Пясъчника / по  КККР  на  гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-68 от 26.02.2019 г.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.255.9513 в местност “Бойчо бунар“/Бойчов кладенец/ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-91 от 29.03.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.121.442 от местност „Герена“, по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-67 от 12.03.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 207.245, местност „Айвалъка“ / Дюляка / по ПНО на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление  рег. № 19-06-90  от  29.03.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 46417.89.8 в местност “Козу кулак“ / Агнешко ухо / по КККР на с. Малка Верея, община  Стара  Загора,  Заявление  № 19-06-74 от 20.03.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 300.94 по плана на новообразуваните имоти на местност „Язовира“, землище с. Колена, Община Стара Загора, Заявление рег. № 19-06-68 от 12.03.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.221 от местност “Падналия мост“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19–06–72 от 19.03.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план  за ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.119.242 от местност „Апти тарла“  /Михалева нива / по КККР на гр. Стара Загора, Заявление  № 19-11-76 от 12.03.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на улична дъждовна канализация за ПИ с идентификатор 68850.170.715, местност “Берекет могила“  по  КККР на гр. Стара Загора, Заявление № 19-11-108 от 08.04.2019 г

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – стадион, находящ се в кв. „Кольо Ганчев“, гр. Стара Загора за провеждане на футболни срещи

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Определяне общи изисквания относно вида на оградите за неурегулирани поземлени  имоти  извън границите на урбанизираните територии в землището на община Стара Загора, на основание чл. 48, ал.2, във връзка с ал.8 от ЗУТ.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Становища на Постоянните комисии

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали