Постъпили материали за Заседание 42, което ще се проведе на 28.03.2019г.

Размер на шрифта: A A A

Приемане на второ четене на НАРЕДБА за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Стара Загора и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност във връзка с чл. 103, ал.2, т.2 и чл. 133, ал.4. от Закона за физическото възпитание и спорта – второ четене.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение ПриложениеДопълнение 

Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2019 година.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение Приложение 1- 6

Определяне размера на основните месечни заплати на кметовете на кметства.

Вносител: Янко Янков – Общински съветник

Предложение

Учредяване право на пристрояване в УПИ Iза здравен комплекс в кв. 524 по ПУП на град Стара Загора във връзка с преустройство на част от първи етаж и сутерен на Терапевтичен блок „В“ на УМБАЛ „Проф .д-р Ст. Киркович“ АД в отделение за хемодиализа

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване съгласие на общинското търговско дружество „Мересев“ ЕООД за предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения в административно производствената сграда на ул. „Димчо Стаев» № 28  на СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ПО КИКБОКС И МУАЙ-ТАЙ ГЛОРИ ПРО ТИМ“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – Автополигон в землището на с. Хрищени, на СНЦ „Сдружение автоинструктори СЗ“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с идентификатор 77476.174.14 в землището на с.Хрищени, община и област  Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД  гр.Стара Загора, насрочено  на 09.04.2019г., при липса на кворум на 24.04.2019г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2019 г. и Отчет за изпълнението на програма за развитие на туризма - 2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стара Загора за 2018 година

Вносител: Иванка Сотирова – Председател на МКБППМН

Предложение  Приложение 

Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2019 година.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

Продажба на лек автомобил ВАЗ 2121 НИВА, собственост на Регионален исторически музей – Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2018 год. в изпълнение на Общински програми по околна среда: „Актуализирана Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) и достигане установените норми на територията на град Стара Загора“ и „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение Приложение Отчет

Именуване на улици на територията на село Бъдеще, Община Стара Загора

Вносител: Милена Стоянова-Желева – Председател на ПК по култура, туризъм и вероизповедания

Предложение

Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Т. Димова

Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

Отпускане на еднократна парична помощ на З. А. Гаджокова

Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

Удължаване срока на договорите  за наем на наематели на търговски маси на Централен зеленчуков пазар.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване на съгласие за отдаване през 2019г. на 10 процента от годишното ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора на местни търговци.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на промени в годишния план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора, за гори попадащи в обхвата на ТП ДГС Стара Загора, за 2019г. /към март 2019г./.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Обявяване на имот за частна общинска собственост в с. Михайлово 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора, парк „Бедечка“.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под аренда на поземлени имоти с идентификатори 38039.32.4 /номер по предходен план 032004/, 38039.32.6 /номер по предходен план 032006/ и 38039.32.53 /номер по предходен план 032053/, частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Колена, Община и област Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, Сгради  Училище и Столова в Урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Кирилово, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Петрово, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ  I744, кв. 18 - „Голиш“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в кв. 52 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ I126 в кв. 8 по ПУП на село Лясково, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ II121а в кв. 11 по ПУП на с.Сулица, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Изкупуване на поземлен имот с идентификатор 68850.523.5702 и част от поземлен имот с идентификатор 68850.523.5753 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Изкупуване на поземлен имот с идентификатор 68850.523.5673 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ I915 в кв. 114 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Стефан Караджа“ № 26, вх. Д, ет. 7, апартамент № 125 на настанен в него наемател.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на поземлен имот с идентификатор 68850.503.466 по КККР на гр. Стара Загора 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VI947, находящ се в кв. 32а -„Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ II79  в кв. 48 по ПУП на с. Богомилово, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на застроен урегулиран поземлен имот Х-139, детска градина в кв. 35 по плана на с. Християново, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ IVобщ, УПИ Vобщ, и УПИ Хобщ в кв. 48 по ПУП на с. Християново, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ  XIII47 в кв. 58 по ПУП на с. Християново, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ IIобщ  в кв. 6 по ПУП на с. Борилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ IIIобщ и УПИ XVобщ в кв. 17 по ПУП на с. Борилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ  Xобщ в кв. 52 по ПУП на с. Борилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ Vобщ и УПИ VIобщ в кв. 38  по ПУП на с. Пшеничево, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ IIIобщ  и УПИ IVобщ в кв. 39 по ПУП на с. Пшеничево, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ  Іобщ.  и  УПИ IIобщ. в кв. 3 по ПУП на с.Ловец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ  І246  и  УПИ XIX264 в кв. 46 по ПУП на с. Ловец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ VIIобщ и УПИ IXобщ в кв. 1 по ПУП на с. Елхово, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ VIII326 в кв. 51 по ПУП на с. Преславен, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ II23, УПИ XVI31, УПИ XV32  и УПИ XVIII40  от кадастрален район 70 по КККР на с. Памукчии, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ  ІV25, УПИ X76 и УПИ XI24 в кв. 13 по ПУП на с. Плоска могила, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 03856.120.159 /номер по предходен план 000159/; 03856.150.60 /номер по предходен план 150060/ и 03856.280.130 /номер по предходен план 280130/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на      с. Бенковски, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 27379.41.6 /номер по предходен план 041006/ и 27379.79.1 /номер по предходен план 079001/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на  с. Елхово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 35515.56.3 /номер по предходен план: 056003/; 35515.56.8 /номер по предходен план: 056008/; 35515.61.3 /номер по предходен план 061003/; 35515.115.54 /номер по предходен план 115054/ и 35515.115.55 /номер по предходен план 115055/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 37678.2.10 /номер по предходен план: 002010/; 37678.32.36 /номер по предходен план: 000584/; 37678.32.44 /номер по предходен план: 000600/; 37678.59.1 /номер по предходен план: 059001/; 37678.63.105 /номер по предходен план: 000701/ - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Козаревец, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 55289.26.1 /номер по предходен план: 026001/; 55289.26.2 /номер по предходен план: 026002/; 55289.34.8 /номер по предходен план: 034008/; 55289.49.1 /номер по предходен план: 049001/; 55289.49.11 /номер по предходен план: 049011/ и 55289.50.4 /номер по предходен план: 050004 - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Памукчии, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 65317.29.3 /номер по предходен план: 029003/; 65317.32.39 /номер по предходен план 032039/ и 65317.34.12 /номер по предходен план 034012/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Самуилово, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.209.686 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-47 от 18.02.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.209.686 от землище гр. Стара  Загора и План за застрояване на нвообразувания УПИ II -686 в кадастрален район 209 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-47 от 18.02.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.69.5 в местност “Орта бозалък“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-48 от 19.02.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.69.5 в местност “Орта бозалък“ от землище гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-48 от 19.02.2019  г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  04738.105.5 в местност “Казълкая“ по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-10 от 23.01.2019 г. 

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за  ПИ 04738.105.5, местност “Казълкая“ по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-10 от 23.01.2019 г.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на план - схема за режима на застрояване на извън селищните територии на населените места в община Стара Загора, елемент от действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 07199.47.1,  07199.47.2,  07199.47.3,  07199.47.4, 07199.47.5,  07199.47.12,  07199.47.13,  07199.47.14,  07199.47.15 и 07199.47.16 в местност “До село“ по КККР на с. Бъдеще, община Стара Загора, във връзка със Заявление с вх. № 10-33-42 от 01.02.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на канализационно отклонение за дъждовни води за ПИ 68850.170.715 в местност “Берекет могила“  по  КККР на гр. Стара Загора, Заявление  № 19-06-399 от 13.12.2018 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на канализационно трасе за ПИ с идентификатор 68850.170.715 през ПИ  68850.170.710, 68850.170.714, 68850.169.478 и 68850.1169.458 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ  68850.170.39 – „за друг вид водно течение, водна площ, съоражение“– общинска собственост,  Заявление  № 10-02-9560 от 13.12.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването  на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 77476.136.14 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-60 от 05.03.2019 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на 77476.136.14 през ПИ 68850.81.60 - „селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 77476.139.14 - „местен път“– публична общинска собственост, във връзка със Заявление  № 10-02-2040 от 08.03.19 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.41.909 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и премостване на ПИ с идентификатор 68850.41.936 – „за друг вид водно течение, водна площ“ от местност “Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора – публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  68850.41.3,  във връзка със Заявление с вх. № 10-02-448 от 15.01.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.127.1 от местност „Герена“, по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-53 от 26.02.2019 г. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.129.3 от местност „Герена“, по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-39 от 12.02.2019 г. Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.51.20 в местност „Айваза“ по КККР на  с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със  Заявление рег.  № 19-06-43  от  14.02.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 77476.34.6 в местност “Равнището“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора и План за застрояване за новообразувания имот  в кадастрален район 34, във  връзка със Заявление с вх. № 19-06-42 от 14.02.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 301.247, местност „Западно от селото“ по  ПНИ на с. Лясково, община Стара Загора, във връзка със Заявление  рег. № 19-06-38  от  12.02.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 63.92 в местност „До селото“ по  ПНИ на с. Ново село, община Стара Загора,  във  връзка  със  Заявление рег. № 19-06-29  от  05.02.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план  за кабелно трасе за ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.10.11 в местност „Бобоолу“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление  № 19-11-35 от 08.02.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 77476.193.3 от местност „Хана“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-54 от 26.02.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2060 по Протокол № 40 от 31 януари 2019 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2118 по Протокол № 41 от 28 февруари 2019 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Доклад за фактите и обстоятелствата от извършената проверка на документите на настанените наематели в общински жилища. 

Вносител: Янко Янков – Общински съветник

Предложение

Даване съгласие община Стара Загора да кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ към МТСП с проект „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж – Стара Загора“

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Поемане на задължение до 1 112 746,65 лева (един милион сто и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и шест лева и шестдесет и пет стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Становища на Постоянните комисии

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали