ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 41, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.07.2022Г

Размер на шрифта: A A A

 

1.Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Ученическо хранене“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1

 

2.Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2021 година      

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Доклад, Приложения 1-49

 

3.Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2022 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложения 1-7

 

4.Даване на съгласие Планът за интегрирано развитие на (ПИРО) 2021-2027 на Община Стара Загора да бъде актуализиран, в Приоритет 4. „Зелена и климатично неутрална община“, мярка 2 „Опазване на околната среда“, с включването на приоритетна идея 6 „Обновяване на Зоопарк Стара Загора“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

5.Увеличение числеността на персонала в местни бюджетни дейности - Звено „Зоопарк“, считано от 01.08.2022 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

6. Определяне на ред за назначаване на Директор на ОП „Гробищни паркове – Стара Загора“ и назначаване на  ВрИД Директор

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

7.Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Дълбоки

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение

 

8.Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на  управител на МЦ «Дерма Гард – Стара Загора» ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

9.Утвърждаване на промени на действаща тарифа и  превозни документи, издавани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД по Договор за обществен превоз на пътници №474/31.03.2014 г., сключен между Община Стара Загора и „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

10.Пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с  автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

11.Промяна на мястото на предоставяне и промяна на броя на потребителите на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

12.Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2022г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1

 

13.Приемане на План за действие на Община Стара Загора в изпълнение на областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030г.)

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1

 

14.Актуализиране на Списъка на средищните училища и детски градини в Община Стара Загора за осигуряване на равен достъп на децата и учениците в задължителна училищна възраст до образование за учебната 2022/2023 година в Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1

 

15.Финансиране на неспециализирани паралелки с брой ученици под нормативно определения минимален брой в училищата в Община Стара Загора за учебната 2022/2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1

 

16.Именуване на обновения „Руски пазар“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

17. Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“  АД  гр. Стара Загора, насрочено  на 22.08.2022 г., при липса на кворум 06.09.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

18.Даване на съгласие за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА от находище за минерална вода „Старозагорски минерални бани“, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

19.Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода януари – юни 2022г.

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение

 

20.Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости през 2020 година 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение

 

21.Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник на територията на община Община Стара Загора и становища по тях за периода януари – юни 2022 година

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение, Приложение

 

22.Oдобряване на План – схема на парк „Артилерийски“ – стара част за поставяне на преместваеми обекти, които ще бъдат разполагани на територията на парка

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

23.Даване съгласие на МЦ „ДЕРМА ГАРД – СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД за провеждане на търг за отдаване под наем на част от блок Стационар

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

24. Придобиване на имот от Община Стара Загора, предвиден за изграждане на обект публична общинска собственост – улица, въз основа  на  влязъл в сила  ПУП, чрез замяна

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

25.Удължаване срокове на договори

Вносител: Петър Желязков – Общински съветник

Предложение

 

26.Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „ЗАРА СОЛАР“ ЕООД, за изграждане на обект на техническата инфраструктура- фотоволтаична електрическа централа, върху поземлен имот – публична общинска собственост и изработване на ПУП за промяна предназначението на имота

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

27.Обявяване на част от поземлен имот с идентификатор  68850.78.897  по  КККР на  гр. Стара Загора  и на част от поземлен имот с идентификатор 77476.56.44 по КККР на с. Хрищени  за частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

28.Обявяване на част от поземлен имот с идентификатор  68850.42.948  по  КККР на  гр. Стара Загора, местност “Каймака“ за частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

29.Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост за нуждите на Държавна опера Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

30.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот - частна общинска собственост на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

31.Учредяване на възмездно право на строеж за трафопост на "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ Юг" ЕАД върху поземлен имот № 501.9502 – улица, публична общинска собственост по плана на с. Хрищени, община Стара  Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

32.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ ІХ421 в кв. 2 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

33.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ V151 в кв. 12а по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора чрез замяна

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

34.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ XVI129 и УПИ XII129 в кв. 18 по ПУП на с. Михайлово, община Стара Загора чрез замяна

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

35.Отдаване под наем чрез тръжна процедура на сграда в имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Хрищени, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

36.Отдаване под наем чрез тръжна процедура на части от имоти – публична общинска собственост, обособени в осем броя пакети, находящи се в гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

37.Отдаване под наем чрез тръжна процедура на сграда в имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Хрищени, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

38. Отдаване под наем на имот частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда, с площ 67.64 кв. м., ул. „Св. Отец Паисий“ № 139, гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

 

39.Прекратяване на съсобственост в УПИ Х4997 в кв. 440 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

40.Прекратяване на съсобственост в УПИ VII3406 в кв. 294 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

41.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ75 в кв. 12 по ПУП на с. Братя Кунчеви, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

42.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV137 в кв. 8 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

43.Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII553 в кв. 21 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

44.Прекратяване на съсобственост в УПИ III224 в кв. 11 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

45.Прекратяване на съсобственост в УПИ VI574 в кв. 45 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

46.Прекратяване на съсобственост в УПИ III169 в кв. 57 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

47.Прекратяване на съсобственост в УПИ XXVI625 в кв. 33 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

48.Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка”, № 25, вх. 0, ет. 7, апартамент № 14 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

49.Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 2, вх. Г, ет. 7, апартамент № 113 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

50.Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.504.5057, представляващ УПИ ХXVI5057 в кв. 252 - „Македонски“ по ПУП на град Стара Загора, общ. Стара Загора на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

51.Продажба на УПИ VIII, кв. 604, кв. „Три чучура – север“, гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

52.Продажба на УПИ XXIVснс в кв. 22 по ПУП на с. Малко Кадиево, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

53.Предварително съгласие за промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор 68850.51.878 с НТП - „За селскостопански горски, ведомствен път“, част от ПИ с идентификатор 68850.56.30 с НТП - „За селскостопански горски, ведомствен път“, част от ПИ с идентификатор 68850.56.881 с НТП - „За селскостопански горски, ведомствен път“ и част от ПИ  с идентификатор 68850.51.954 с НТП - „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ - публична общинска собственост, попадащи в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.51.49, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора,  Заявление вх. № 10-01-3744 от 17.06.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

54.Предварително съгласие за преминаване и промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор 68850.200.33, местност „Сейрекова нива“, землище на гр. Стара Загора, с НТП - „За селскостопански горски, ведомствен път“, попадащ в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.200.36, местност „Сейрекова нива“, землище на гр. Стара Загора,  Заявление вх. № 10-02-4976 от 30.06.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

55.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и план схема за нов БКТП, КСН и КНН за захранване на „Жилищна сграда“ за УПИ V 957 в КР 42, местност „Каймака“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-259/22.06.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за нов БКТП, КСН и КНН за захранване на „Жилищна сграда“ за УПИ V 957 в КР 42, местност „Каймака“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 68850.47.48 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

56.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и ВиК схема за ПИ с идентификатор 68850.51.49, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-242/09.06.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасето за външен водопровод за ПИ с идентификатор 68850.51.49, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 68850.51.878 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.56.30 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 68850.59.8 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

57.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и ВиК схема за УПИ II, кв.61 по плана на с. Яворово, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-273/01.07.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасето за външен водопровод за УПИ II, кв.61 по плана на с. Яворово, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 87182.2.829 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

58.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и Ел. схема за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 68850.51.49, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-254/21.06.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 68850.51.49, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 68850.56.30 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 68850.65.984 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

59.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за оптично трасе в землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-244/10.06.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на оптично трасе в землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 58743.33.19 с НТП „Насип, насипище“, ПИ с идентификатор 58743.20.25 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 58743.20.22 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 58743.19.23 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 58743.15.22 с НТП „За местен път“ и ПИ с идентификатор 58743.14.20 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“    - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

60.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план на пътна връзка за ПИ № 68850.129.4, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-266 от 28.06.2022 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за пътна връзка за 68850.129.4, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор № 68850.129.270 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

61.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 30119.78.185, местност „Мерата“, землище на с. Загоре, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-282 от 06.07.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

62.Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 54314.177.1, местност „Моравата“, землище на с. Остра Могила и План за застрояване за новообразуван УПИ I 1,27 в КР 177 по КККР на с. Остра могила, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-194 от 16.05.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

63.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 317.107 по плана на новообразуваните имоти, местност „Марашите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-252 от 20.06.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

64.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 46417.88.25, местност „Клюнка“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-257 от 21.06.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

65.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.437, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-268 от 28.06.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

66.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 58743.119.6, местност „Тополов дол“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-255 от 21.06.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

67.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 70202.3.54, местност „Хамбарска могила“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-245 от 13.06.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

68.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 58743.215.15 по КККР на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-269 от 29.06.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

69.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка за ПИ с идентификатор № 68850.131.493 и ПИ с идентификатор № 68850.131.46, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-11-279 от 30.06.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

70.Увеличаване числеността на персонала на Общинска администрация, считано от 01.09.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

71.Даване на съгласие за кандидатстване  за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) по приоритет за финансиране: „Изграждане на регионално депо за битови отпадъци за регион за управление на отпадъците - Дупница или разширение на съществуващи регионални депа за битови отпадъци, при които са възникнали аварийни ситуации, свързани с опасност от нарушение на качеството на компонентите на околната среда, живота и здравето на населението, състоянието на екологичната инфраструктура“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

72.Предварително съгласие за право на преминаване през Поземлен имот с идентификатор 68850.513.517 по КККР на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Становища на Постоянните комисии

Гласуване

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали