Постъпили материали за Заседание 41, което ще се проведе на 28.02.2019г.

Размер на шрифта: A A A

Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Памукчии

Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС

Предложение

Проект на НАРЕДБА за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Стара Загора и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност във връзка с чл. 103, ал.2, т.2 и чл. 133, ал.4. от Закона за физическото възпитание и спорта на първо четене.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, ПриложениеДопълнение  

Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2020 - 2022 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Избор на независими финансови одитори за  заверка на ГФО за 2018г. и 2019 на общински търговски дружества със сто процента общинско участие

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Приключване на ликвидацията и заличаване в Търговския регистър на общинското търговско дружество „Ученическо хранене“ ЕООД – в ликвидация гр.Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Компенсиране на приходи за обществен превоз по автомобилна транспортна схема

Вносител: Таньо Брайков – Председател  на Общински съвет Стара Загора

Предложение, Приложение 1Приложение 2

Пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване на съгласие за подписвне на запис на заповед от  Община Стара Загора по проект „Осигуряване функционирането на Областен Информационен център Стара Загора през периода 2019-2021г.“ по Оперативна програма „Добро управление“ по Процедура BG05SFOP001-4.004 с наименование „Осигуряване функционирането на Националната мрежа от 27 Областни Информационни Центъра през периода 2019-2021г.“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

Предоставяне на имот – публична общинска собственост на Министерство на   младежта и спорта

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Удължаване срока на договор  за наем на наемател на търговска маса №9л на Централен зеленчуков пазар.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Боен клуб Берое“- гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в с. Могила, Община  Стара Загора на СНЦ „Сдружение на ловците и риболовците Стара Загора“- гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху част от поземлен имот с идентификатор 68850.162.487 в землището на гр. Стара Загора, община и област Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка към съществуващ ОСД, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване право на строеж – допълващо застрояване в УПИ V6 в кв. 113 по ПУП на град Стара Загора за изграждане на гараж и ателие за индивидуална дейност.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ  LXXXVI9989,9991, кв. 15 - „Индустриален“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот - публична общинска собственост, находящ се на бул. „Руски“ № 27, гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за изменение на ПУП – ПР, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост в кв. 23 по ПУП на с. Калитиново, общ. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ I102 и УПИ II734 в кв. 708 – „Железник“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора.

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ I410 в кв. 27 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул.“Старозагорско въстание“ бл. 10, ап. 27 на настанен в него наемател.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на идеални части от УПИ ІІ626 в кв. 32 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано  право на строеж.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на ½ ид. част от Поземлен имот с идентификатор 68850.520.219, гр. Стара Загора на собственик на самостоятелен обект в сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  поземлен имот с идентификатор 68850.524.924 – частна общинска собственост, кв.”Кольо Ганчев”, гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ ХХХVІ1609, УПИ ХХХVІІ1610,  УПИ ХХХVІІІ1611, УПИ ХХХІХ1612,  кв.4870 – кв. „Кольо Ганчев“ по ПУП на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.504.5119, находящ се в град Стара Загора, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  застроен урегулиран поземлен имот Х-144, за училище в кв. 20 по плана на с. Остра могила, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  застроен урегулиран поземлен имот VII в кв. 9 по плана на с. Остра могила, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ VIII  в кв. 9 по ПУП на с. Остра могила, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 27214.30.17, ведно с находящите се в имота промишлени сгради, землище с. Еленино, обшина Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ XVIобщ.  в кв. 2  по ПУП на с. Казанка, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ VIIIобщ  и УПИ Xобщ  в кв. 24  по ПУП на с. Казанка, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ VIобщ  и УПИ VIIобщ  в кв. 41  по ПУП на с. Казанка, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  Застроен УПИ VII127 в кв. 18 по ПУП на с. Пряпорец, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ Iобщ.  в кв. 4 по ПУП на с. Могила, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ VI в кв. 14 по ПУП на с. Могила, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 31276.57.28 /номер по предходен план: 057028/ и 31276.57.30 /номер по предходен план: 057030/ - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Змейово, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 36899.1.34 /номер по предходен план: 001034/, 36899.67.1 /номер по предходен план: 067001/ и 36899.217.23 /номер по предходен план: 217023/ - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Кирилово, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 61995.43.17 /номер по предходен план: 043017/, 61995.51.6 /номер по предходен план: 051006/, 61995.61.12 /номер по предходен план: 062012/, 61995.83.23 /номер по предходен план: 083023/ и 61995.88.1 /номер по предходен план: 088001/ - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Ракитница, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ XVIII19  в кв. 28 по ПУП на с. Лясково, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на пътна връзка до ПИ с идентификатор 46098.36.22 по КККР на с. Маджерито, община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 10-33-333 от 28.12.2018 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за пътна връзка до ПИ с идентификатор 46098.36.22, през ПИ  с идентификатор 46098.38.43, 46098.38.45 и 46098.151.26 – „пасище“, ПИ с идентификатор 46098.151.25 –„селскостопански, горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 46098.38.44 –„отводнителен канал“– общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.219.727 в местност “Комлука“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-7 от 08.01.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.219.727 в местност “Комлука“ по КККР гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-7 от 08.01.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.219.10 в местност “Комлука“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-28 от 05.02.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.219.10 в местност “Комлука“ по КККР гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-28 от 05.02.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.175.24 в местност „Марков мост“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-24 от 04.02.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.175.24 в местност „Марков мост“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, връзка със Заявление № 19-06-24 от 04.02.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.110.2 в местност „Герена“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-3 от 07.01.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.110.2 в местност „Герена“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-3 от 07.01.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.209.15 в местност “Джелата“  по  КККР  на  гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-16 от 21.01.2019 г.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласуване по чл. 62, ал.1, т.3 от Закона за горите за учредяване на сервитут в обхвата на ПИ 68850.303.802 и ПИ 68850.303.805, с нтп  – „недървопроизводителни горски площи“ – общинска собственост, във връзка с обект: “Разпределителен водопровод от водоем V= 11000 м3 до ОШ9, водоснабдителна система „Стара Загора“ – второ магистрално отклонение“, Заявление  № 10-02-878 от 30.01.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 04738.58.32 – „пасище-мера“ – публична общинска собственост в кадастрален район 58 по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, с цел обособяване на „зона за паркове, градини и озеленяване“, Заявление с вх. № 10-02-1006 от 01.02.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ 05431.95.18 и ПИ 05431.95.19 в местност “Гробищата“ ,  с. Борилово, община Стара Загора, Заявление вх. № 19-06-14 от 29.01.2019 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на цитираните имоти, през ПИ 05431.94.10 –„селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 05431.94.11 –„друг вид земеделска земя“ – общинска собственост,  Заявление  вх. № 10-02-856 от 29.01.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ 05431.95.18 и ПИ 05431.95.19 в местност “Гробищата“ от с. Борилово, община Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-15 от 29.01.2019 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външен водопровод за цитираните имоти, през ПИ 05431.94.10 –„селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 05431.94.11 –„друг вид земеделска земя“ – общинска собственост,  Заявление  вх. № 10-02-855 от 29.01.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 62.72 в местност „Лозята“ по ПНИ на землище с. Ново село, община Стара Загора,  във  връзка със Заявление рег. № 19-06-12  от  29.01.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 77476.36.2 от местност „Равнището“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-4/07.01.2019г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за  ПИ с идентификатор 68850.110.7 в местност „Вадата“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-13 от 29.01.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.44 от местност “Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора, във  връзка със Заявление с вх. № 19-06-30 от 05.02.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.268 от местност “Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с вх. № 19-06-27 от 05.02.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план  за ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.181.47 от местност „Герена“  по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-11-29 от 29.01.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на улична канализация и изменение на „ВиК“ схема за ПИ № 107033, местност „Атюрен“, землище с. Малка Верея, община  Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-11-9 от 14.01.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Определяне размера на основните месечни заплати на кметовете на кметства

Вносител: Янко Георгиев Янков – Общински съветник 

Предложение

Определяне позиция и мандат на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора, във връзка с провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 05.03.2019г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП – ПР за УПИ ІІ – 3003 в кв. 99 и улица с о. т. 2001 – о.т. 2002  по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 300/ 20.11.2008 г. на ОбС Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване на съгласие „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, гр. Стара Загора да участва в обществени поръчки обявени от възложители за доставка на употребявани тролейбуси по отношение на изведени от употреба ДМА на дружеството, прехвърлени в група „Стоки“, с цел последваща продажба - 6 броя тролейбуси марка ЛАЗ Е 183 D1 – 01.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Допълнение към решение № 1741 на Общински съвет – Стара Загора от Протокол № 35/26.07.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Становища на Постоянните комисии

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали