Постъпили материали за Заседание 40, което ще се проведе на 31.01.2019г.

Размер на шрифта: A A A

Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Памукчии

Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС Стара Загора

Предложение

Bременно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Памукчии 

Вносители: общински съветници от Местна коалиция „БСП лява България – за Стара Загора“ 

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 

Приемане на бюджета за 2019 година на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложения , Доклад 

Приемане на годишен отчет за 2018 г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
Отчет за дейността на Общински съвет Стара  Загора за периода юли – декември 2018 г.

Вносител: Таньо Брайков -Председател на ОбС 

Предложение

Годишен отчет за дейността на обществения посредник на Община Стара Загора за 2018 година

Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС Стара Загора

Предложение, Приложение 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

Провеждане на конкурси  за избор на регистрирани одитори за извършване на финансов одит за заверка на годишните финансови отчети за 2018г. и  2019г. на  общинските търговски дружества със сто процента общинско участие

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатсва по Проект “Красива България“ към МТСП по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с проект: „Благоустрояване на детска ясла № 5 „ Първи юни“, УПИ II  в кв.320, по плана на град Стара Загора“ Обща стойност на проекта е 210 600 лв.с ДДС, от които необходимото съфинансиране от общината е в размер на 115 830 лв. с ДДС.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Определяне размера на основните месечни заплати на кметовете на кметства от 01.01.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Стара Загора, правилата за ползването им и годишния план за паша  за стопанската 2019-2020 година.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1Приложение 2, Приложение 3

Одобряване на промени в годишния план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора, за гори попадащи в обхвата на ТП ДГС Чирпан, за 2019г. /към 14.01.2019г./.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Обявяване на имот за частна общинска собственост в с. Колена. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот в кв. 674 - Железник по ПУП на гр. Стара Загора и прекратяване на съсобственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване право на пристрояване в УПИ V249 в кв. 3001 по ПУП на град Стара Загора за изграждане на пристройка към съществуващ ОСД във връзка с преустройството му

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с идентификатор 59170.166.7 в землището на с.Пъстрово, община и област Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ78  и в жилищна сграда в кв. 20 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ5033, кв. 448в по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ866, кв. 500 - „Кольо Ганчев“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ VII651 в кв. 36 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ I17 в кв. 6 по ПУП на с. Колена, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ334 в кв. 30 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.509.5559 и застроен поземлен имот с идентификатор 68850.509.5560, находящи се в град Стара Загора (УПИ VДОО и УПИ ІVДОО  в кв. 326а), на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на Поземлен имот с идентификатор 68850.512.824, гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул.“Архитект Христо Димов“ бл. 18, апартамент № 1 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 57, апартамент 49 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Kазански“, бл. 24, ап. 13 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков“, бл. 49, ап. 15 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за преминаване и промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 36899.1.18 – „пасище, мера“ от местност “Кашлите“ по КККР на с. Кирилово, община Стара Загора – публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  36899.1.42,  във връзка със Заявление с вх. № 10-02-159 от 07.01.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за преминаване и промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 77476.32.27 – „селскостопански ведомствен път“ от местност “Влавошка могила“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора – публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  77476.32.24,  във връзка със Заявление с вх. № 10-02-9046 от 28.11.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.116.12 от местност „Апти тарла“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  вх. № 19-06-408 от 18.12.2018 год. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе до ПИ с идентификатор 68850.116.12 през ПИ 68850.155.620–„за селскостопански, горски, ведомствен път“– публична общинска собственост, във връзка със Заявление  вх. № 10-02-9685/ 18.12.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.119.242 от местност „Апти тарла“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  вх. № 19-06-394 от 11.12.2018 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе до ПИ с идентификатор 68850.119.242 през ПИ 68850.119.21–„за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 68850.316.280 -„за второстепенна улица“ – публична общинска собственост, във връзка със Заявление  вх. № 10-02-9500/11.12.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за УПИ -V ЗА СПОРТЕН КОМПЛЕКС в кв.264 по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с вх. № 10-33-400 от 13.12.2018 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на УПИ -V ЗА СПОРТЕН КОМПЛЕКС в кв.264 по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх.  № 10-33-400 от 13.12.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.219.728 в местност “Комлука“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-407 от 18.12.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.219.728 в местност “Комлука“ по КККР гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-407 от 18.12.2018  г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.95.22 в местност “Гълъбов кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-355 от 13.11.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.209.695 по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-358 от 11.12.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.174.26 в местност „Герена“ по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-3 от 08.01.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.59.4 от местност “Кафтанджийски кладенец“ по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-361 от 11.12.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, в частта му за ПИ 133.26 в местност “Казълкая“ от землище с. Богомилово, община Стара Загора, Заявление № 19-11-5 от 08.01.2019 г. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.69.15 в местност „Корнаците“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-360 от 11.12.2018 г. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 31276.107.12 в местност “Старата река“ по КККР на с. Змейово, община Стара Загора, Заявление с вх. № 19-06-392 от 11.12.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.41.11 от местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление рег. № 19-06-395 от 11.12.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.21.16 от местност „Мустанска чешма“ по КККР на с. Пряпорец, община Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-409 от 18.12.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

 Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 63.93 в местност „До селото“ по ПНИ на землище с. Ново село, община Стара Загора,  във  връзка със Заявление рег. № 19-06-416  от  28.12.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1849 по Протокол № 36 от 27 септември 2018 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител:Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

Становища на Постоянните комисии

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали