Постъпили материали за Заседание 4, което ще се проведе на 19.12.2019г.

Размер на шрифта: A A A

Приемане на второ четене Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера на територията на община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение    Приложение

 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Одобряване на план-сметки за дейностите по чистотата през 2020г. Определяне размер на таксата за битови отпадъци за 2020г. за град Стара Загора и за населените места извън град Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Приложения 

 

Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани  промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната  програма за 2019 година

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Приложение 1   Приложение 2  Приложение 3   Приложение 4  Приожение 5 

 

Промяна в предназначението на съществуващ дългосрочен общински дълг и разширяване обхвата му за мостово финансиране на всички инвестиционни проекти, реализирани със средства от Европейския съюз по Оперативна програма „Региони в растеж“ и Оперативна програма „Околна среда“, при запазване на останалите параметри в договорените размери и срокове, чрез изменение на решение 1513 от 26.04.2018 година, изменено с решение 1725 от 28.06.2018 година.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Протокол

 

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за  изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на Община Стара Загора“

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване на съгласие за кандидатстване  с проектно предложение   «Международен младежки център – мисли локално, действай глобално» по процедура «Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие», код на процедурата BGLD-1.003, по програма «Местно развитие и намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи», финансирано по Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство /ФМ на ЕИП/ и разрешение за ползване на обект, общинска собственост за нуждите на проекта

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предожение

Учредяване безвъзмездно право на ползване на помещение  на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД за издаване на електронни карти и билети за  градски и междуселищен транспорт

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Даване съгласие за сключване на договор за застраховане на имуществото на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Одобряване на промени в структурата на Общинската администрация и дейностите към нея, считано от 01.01.2020 година.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Органиграма   Приложение 1  Приложение 2  Приложение 3

 

Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Избиране на представители на Община Стара Загора в Общите събрания на смесените дружества

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие в извънредно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД  гр.Стара Загора, свикано  на 03.01.2020г., при липса на кворум на 20.01.2020г. и определяне на становището на Община Стара Загора по проекто-решенията включени в дневния ред

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Определяне на представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора, насрочено за 17.01.2020г.

Вносител: Мария Динева –Председател на ОбС

Предложение

 

Участие на Председателя на Общински съвет Стара Загора в Националната асоциация на председателите на общински съвети

Вносител: Мария Динева –Председател на ОбС

Предложение

 

Даване на съгласие за предоставяне под наем на имоти- нефункциониращи напоителни канали, включени в масивите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, съгласно споразумения за ползване на земеделските земи за стопанската 2019/2020 година на територията на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Даване на съгласие за отдаване през 2020 год. на 10 процента от годишното ползване на дървесина, собственост на Община Стара Загора на местни търговци

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Удължаване срока на договорите  за наем на наематели на търговски маси на пазара в квартал „Казански“. (т. н. Руски пазар)

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII6026, за производствени и складови дейности, кв. 527а – „Три чучура север“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Прекратяване на съсобственост в УПИ III472 в кв. 17 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Прекратяване на съсобственост в УПИ I524 в кв. 50 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Прекратяване на съсобственост в УПИ III226 в кв. 25 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изработването  на ПУП - Парцеларен план за трасе на новопроектиран отводнителен канал за ПИ с идентификатор 55289.86.253, 55289.94.444 и  55289.94.449 по КККР на с. Памукчии, община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 10-33-261 от 26.11.2018 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за отводнителен канал за ПИ с идентификатор 55289.86.253, 55289.94.444  и  55289.94.449 през ПИ с идентификатор 55289.86.253 - „полски път“ и ПИ с идентификатор 55289.94.449 - „пасище, мера“– публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и ел.  схеми /10 бр./ за външно ел. захранване на поземлени имоти /ПИ/ №№ 296.53, 296.59, 296.60, 296.64, 296.106, 296.111, 296.162, 296.253, 296.290 и 298.46 в местност „Мечи кладенец“ по плана на новообразуваните имоти /ПНО/ на с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-336 от 02.10.2019 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе за външно ел. захранване до цитираните имоти през ПИ №№ 204.15, 296.188, 296.187 и 296.183 –„за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ № 296.503 – „за второстепенна улица“ – публична общинска собственост, Заявление 10-02-7824/ 04.10.19г

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване до ПИ с идентификатор 68850.33.926 в местност „Бойчов кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, Заявление вх. № 19-06-367 от 30.10.2019 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на кабелно ел. трасе до ПИ 68850.33.926 през ПИ 68850.33.894, 68850.32.906, 68850.32.896 и 68850.31.899  –„за селскостопански, горски, ведомствен път“ – публична общинска собственост, във връзка със Заявление  вх. № 10-02-9255 от 13.11.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Предварително съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД – 25 - 1605/14.07.2009 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ II4959, УПИ III4961, УПИ VII4957 и УПИ VIII в кв.442

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.39.21 от местност „Клюнка“ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във  връзка   със Заявление вх. № 19-06-380 от 11.11.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.219.51 от местност „Пясъчника“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-397 от 19.11.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.305.494 от местност „Кръстев трап“ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-395 от 19.11.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 77476.59.2 от местност „Вира“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със  Заявление № 19-06-402 от 26.11.2019 г

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно електрозахранване на ПИ с идентификатор 46417.107.125, 46417.107.126, 46417.107.127, 46417.107.128, 46417.107.129 и 46417.107.130 в местност „Атюрен“ по  КККР на с. Малка Верея, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на пътна връзка до ПИ с идентификатор 77476.33.3 от местност “Баченик“по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатства по Проект “Красива България“ към МТСП по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с проект: „Благоустрояване на детска градина №1 „Звънче“,  УПИ II-35,  кв. 613 по плана на град Стара Загора“

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отпускане еднократна парична помощ на членове на дружество “Военноинвалид”

Явор Гънчев – Председател на Постоянната комисия по социална политика

Предложение

Отпускане еднократна парична помощ на Бончо В. Бонев

Явор Гънчев – Председател на Постоянната комисия по социална политика

Предложение

Отпускане еднократна парична помощ на Емил З. Манолов

Явор Гънчев – Председател на Постоянната комисия по социална политика

Предложение

Отпускане еднократна парична помощ на Пенка Т. Бенчева

Явор Гънчев – Председател на Постоянната комисия по социална политика

Предложение

Учредяване право на строеж за изграждане на сграда  в УПИ ХV679, кв. 1 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на план-сметки за дейностите по чистотата през 2020г. за град Стара Загора и за населените места извън град Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложения

Становища на Постоянните комисии

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали