ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 39, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.05.2022Г.

Размер на шрифта: A A A

1.Приемане на Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие „Гробищни паркове“ – второ четене

Вносител: Янко Янков – Председател на ПК по политика за управление на общинските дружества

Предложение, Приложение 1

Предложение към т.1

Вносители: Гино Гинов, Мартин Паскалев и Бояна Танева Манова - общински съветници

 

2.Етичен кодекс на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора – второ четене

Вносител: Милко Чанков – Председател на ПК по СЕКППИДМВТ

Предложение, Приложение 1, Мотиви

Предложение към т.2, Декларация

Вносители: Боян Бабанов, Стефан Духтев, Мартин Паскалев и Бояна Танева Манова - общински съветници

 

3.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора /приета с Решение № 664 от 17.12.2020 г. на Общински съвет Стара Загора /

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение, Справка

 

4.Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора     

Предложение

 

5.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора     

Предложение

 

6.Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Стара Загора в търговски дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност – първо гласуване

Вносител: Таньо Брайков – Общински съветник

Предложение, Проект, Мотиви

 

7. Приемане на Правилник за изменение на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора (приет от Общински съвет с Решение № 166 от 30.03.2020 г., изм. с Решение № 904 от 29.04.2021., изм. и доп. с Решение № 1569 от 24.02.2022 г.)

Вносители: проф. Иван Върляков, Валентина Бонева, Галина Господинова, Даниела Лекина, Климент Пенчев, д-р Мариус Кирков и Илка Петкова – общински съветници

Предложение, Мотиви, Протокол

 

8.Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №  1574 от 31.03.2022 г. на Общински съвет Стара Загора, относно приемане на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства, двойки във фактическо съжителство и жени без партньор, с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Стара Загора.

Вносител: Емил Енчев – Председател на Комисията по чл. 6 от Правилника за ФППДАРСДФСЖПРП

Предложение

 

9. Изменение и допълнение на Решение № 1471 по Протокол № 32 от 27.01.2022г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

10. Приемане на годишните финансови отчети  за 2021г. на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие в капитала  и разпределение на печалбата

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение, Справка 1, Справка 2

 

11. Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

12.Приемане на декларация относно членството на Република Северна Македония в Европейския съюз.

Вносители: Антон Андонов и Никола Чакалов – Общински съветници

Предложение

 

13.Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2022 г. и Отчет за изпълнението на програма за развитие на туризма за 2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение, Приложение 1, Приложение 2

 

14.Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2022 година 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора     

Предложение

 

15. Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“  АД  гр. Стара Загора, насрочено  на 20.06.2022 г., при липса на кворум 05.07.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора     

Предложение

 

16.Предоставяне за безвъзмездно  ползване на СНЦ Спортен Клуб по джудо и самбо „Недьо Ранчев“ и СНЦ „Клуб по бойни изкуства Сандев Файт Тийм“  на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

17.Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ “СПОРТЕН КЛУБ ПО БОКС-БЕРОЕ-СТАРА ЗАГОРА“, върху имот – частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

18.Актуализация на наемните цени на търговските маси разположени на Централен пазар и микропазарите в община Стара Загора, както и на сключените договори за наем на търговски маси с годишния инфлационен индекс за 2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

19.Удължаване срока на действие на договори за наем на търговски обекти /маси/ на територията на Централен зеленчуков пазар – закрита част; Микропазар-  ул„Отец Паисий“/бул.„Славянски“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

20.Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Община Стара Загора в имот представляващ: УПИ ХІІобщ.  в кв. 1 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

21.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ VІІ79 и УПИ VІІІЗа здравен дом в кв. 5 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

22.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ155 и УПИ VІІІ155 в кв. 1 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора, чрез замяна

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

23.Допълване списъка на свободните пасища, мери и ливади за индивидуално ползване към Приложение 1 от Протокол №32/27.01.2022 г., Решение № 1484 и Протокол №33/28.01.2022 г., Решение № 1508 от заседания на Общински съвет Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

24.Отдаване под наем на обект – част от имот – публична общинска собственост, представляващ: сграда Магазин за сувенири и кафе и сгради обществени тоалетни, находящи се в Зоопарк Стара Загора, Парк “Митрополит Методий Кусев“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

25.Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот - публична общинска собственост, представляващ: Кафе-аперитив, находящ се в парк „Митрополит Методи Кусев“, гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

26.Прекратяване на съсобственост и изкупуване на части от сгради в поземлен имот с идентификатор 68850.522.5188 по КККР на гр. Стара Загора,  находящ се на бул.„Руски“ № 2

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

27.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ1050 в кв. 106 по ПУП на гр. Стара Загора (ПИ с идент. 68850.518.288)

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

28.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ22 в кв. 2 - Дъбрава по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

29.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV242 в кв. 45 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

30.Прекратяване на съсобственост в УПИ I203 в кв. 16 по ПУП на с. Арнаутито, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

31.Прекратяване на съсобственост в УПИ IX42а в кв. 50 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

32.Прекратяване на съсобственост в УПИ IV266 в кв. 34 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

33.Прекратяване на съсобственост в УПИ I601 в кв. 50 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

34.Прекратяване на съсобственост в УПИ X39 в кв. 10 по ПУП на с. Подслон, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

35.Прекратяване на съсобственост в УПИ III259 в кв. 26 по ПУП на с. Сулица, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

36.Продажба на сгради /бивш Лечебно-възстановителен център за деца/, находящи се в ПИ № 72, урегулиран в УПИ VПарк Дъбова гора, кв. 19 и сграда – почивен дом, находяща се в ПИ № 73, урегулиран в УПИ VПарк Дъбова гора, кв. 19, по ПУП на с. Старозагорски бани, община Стара Загора - оттеглена

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

 

37.Продажба на застроен УПИ VII 164,детска градина в кв. 11; застроен УПИ Iобщежитие, пл. № 162 и пл. 163 в кв.15; УПИ Iобщ  и УПИ IIобщ в кв. 45 и застроен поземлен имот пл. № 583 в кв. 65 по ПУП на с. Михайлово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

38.Продажба на имоти, находящи се в с. Самуилово, община Стара Загора: застроен УПИ IXфурна  в кв. 11, незастроен УПИ II в кв. 25, застроен УПИ II, със сгради с пл. № №318,319  в кв. 25 и застроен УПИ XVIIмагазин, заведение за обществено хранене в кв. 29

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

39.Продажба на УПИ Iобщ, УПИ IIобщ, УПИ IIIобщ и УПИ XVобщ в кв. 17, УПИ IXобщ и УПИ Хобщ в кв. 52 по ПУП на с. Борилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

40.Продажба на  УПИ  Іобщ  и УПИ IIобщ в кв. 3, УПИ І264  и УПИ XIX264 в кв. 46  по ПУП на с. Ловец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

41.Продажба на УПИ X, УПИ XI в кв. 16 и УПИ XVстоп.дейн. в кв. 46  по ПУП на с. Калояновец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

42.Продажба на УПИ V505 в кв. 11 по ПУП на с. Кирилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

43.Продажба на УПИ XXII174 и УПИ XXIII173 в кв. 1 по ПУП на с. Малко Кадиево, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

44. Предварително съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП – План за регулация на с. Старозагорски бани, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 235/09.02.2007 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ II357, кв. 11 и улица с о.т. 19 – о.т. 20 – о.т. 1020, с. Старозагорски бани, общ. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

45.Разрешение за изработването на ПУП - План за регулация и План за застрояване за територията на с. Старозагорски бани на основание  чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, във връзка със Заявление  вх. № 10-33-90 от 04.05.2022 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора     

Предложение

46. Одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация на  гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1437 от 22.02.2018 г. и Решение №1711 от 28.06.2018 г. на Общински съвет Стара Загора, в частта му за УПИ IЖС, КОО и ППГ в кв.329 и  УПИ IЖС., КОО и ППГ в кв.5331 по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление №10-33-150 от 01.12.2021

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

47.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 05431.37.40, местност „Къньов трап“, землище на с. Борилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-146 от 13.04.2022 г.

Предварително съгласие по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за право на преминаване през ПИ с идентификатор № 05431.37.42, с начин на трайно ползване – „пасище“ – публична, общинска собственост, във връзка със Заявление  Вх.№ 13-02-2243 от 13.04.2022г.

Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор № 05431.37.42, с начин на трайно ползване – „пасище“ – публична, общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до 05431.37.40, местност „Къньов трап“, землище на с. Борилово, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  Вх.№ 10-02-2243 от 13.04.2022г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

48.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение Ел. схема за ПИ с идентификатор № 68850.257.304, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-152 от 18.04.2022 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване през ПИ с идентификатор № 68850.257.9504 с НТП „За второстепенна улица“ и ПИ с идентификатор № 68850.257.9506 с НТП „За второстепенна улица“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

49.Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за улична регулация, КР 258 и КР 259, местност „Падналия мост“, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

50.Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за улична регулация на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, в частта му за ПИ 68850.316.280 по КККР на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

51.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.37.17, местност „Клюнка“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-159 от 19.04.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

52.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.43.8, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-160 от 19.04.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

53.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.40.7, местност „Клюнка“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-161 от 19.04.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

54.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.97 по плана на новообразуваните имоти, местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-151 от 18.04.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

55.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 54314.188.3, местност „Моравата“, землище на с. Остра могила, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-144 от 12.04.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

56.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.114.11, местност „Михалева нива“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-162 от 19.04.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

57.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външен водопровод и изменение ВиК схема за ПИ с идентификатор № 68850.205.22, местност „Джелата“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-183 от 28.04.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

58.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 46417.106.157, местност „Aтюрен“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-134 от 28.03.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

59.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение на Ел. схема за ПИ с идентификатор № 68850.137.3 местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-174 от 21.04.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

60.Определяне на представител на община Стара Загора в комисията за изработване на Национална аптечна карта

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

61. Отпускане еднократна парична помощ на А. К. Димитрова

Вносител: Явор Гънчев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

 

62. Отпускане еднократна парична помощ на И. Д. Николов

Вносител: Явор Гънчев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

 

63. Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“  АД  гр.Стара Загора, насрочено  на 17.06.2022г., при липса на кворум на 01.07.2022г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Становища на Постоянните комисии

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали