Постъпили материали за Заседание 39, което ще се проведе на 18.12.2018г

Размер на шрифта: A A A

Вземане на решение за приемане на „Музикалната емблема на Стара Загора“, създадена от Почетния гражданин проф. Петър Жеков, за официален Химн на града.

ВНОСИТЕЛ: ТАНЬО БРАЙКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 Предложение

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предложение за изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Вносител: Антон Андонов – общински съветник

Предложение

Удължаване на срока на договора на ликвидатора на „Ученическо хранене“ ЕООД – в ликвидация.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване съгласие за сключване на договор за застраховане на имуществото на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отпускане на еднократна парична помощ на В. Д. Тонкова.

Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Б. Иванова.

Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в кв. 455в по плана за регулация на гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор, обявяване на част от улица с осови точки 4967-4968 за частна общинска собственост, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Мотивирано предложение на Общинска служба по земеделие гр. Стара Загора за обезщетяване на наследниците на Тончо Ангелов Тончев с имот частна общинска собственост с идентификатор 68850.224.420

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на дървесина – общинска собственост и одобряване на начална тръжна цена

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване на съгласие за предоставяне под наем на имоти- нефункциониращи напоителни канали, включени в масивите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, съгласно споразумения за ползване на земеделските земи за стопанската 2018/2019 година на територията на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ XV105, 1068 в кв. 633 – „Железник - разширение“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в кв. 643 – Железник по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ XVII192 в кв. 9 по ПУП на село Люляк, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ X420 в кв. 7 по ПУП на село Маджерито, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ Х3543  в кв. 71 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ259  в кв. 21 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ I378 в кв. 9 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ I208 в кв. 20 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ І63  в кв. 17 по ПУП на с. Сладък кладенец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ II104 в кв. 22 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХIII104 в кв. 22 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков“, бл. 39, апартамент 68 на настанен в него наемател.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. “Иван Вазов” № 5, ап. 23, на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Петър Парчевич“ бл. 2 , апартамент 64 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на застроен УПИ VІ240 в кв. 41 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за преминаване и промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 77476.178.16 – „пасище, мера“ от местност “Карасулука“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора – публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  77476.178.21,  във връзка със Заявление с вх. № 10-02-9046 от 28.11.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.181.47 от местност „Герена“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-346 от 06.11.2018 год.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе до ПИ с идентификатор 68850.181.47 през ПИ 68850.180.574 и ПИ 68850.181.754 –„за селскостопански, горски, ведомствен път“; ПИ 68850.176.522 -„местен път“; ПИ 68850.180.573 -„за друг вид водно течение“ и ПИ 68850.181.580 -„води и водни обекти“ – публична общинска собственост, във връзка със Заявление  № 10-02-8331/06.11.2018 г..

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на с. Змейово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1688/13.08.1993 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ IV153 в кв.18 и улица с о.т. 238 - о.т. 364.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Промяна на границите на имоти № 301.272 и № 301.27 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ай бунар“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 55/13.02.2009 г. и обявяване на част от имот № 301.27 за частна общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.209.15 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-356 от 13.11.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.209.15 в местност “Джелата“ по КККР гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-356 от 13.11.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.174.26 в местност „Герена“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-386 от 04.12.2018 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.174.26 в местност „Герена“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-386 от 04.12.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за УПИ IV ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ в кв.276 по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 10 -33 -278 от 06.11.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.243.317 по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-334 от 20.11.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването  на ПУП - Парцеларен план и транспортна схема за довеждащ път до ПИ с идентификатор 77476.57.10 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-389 от 04.12.2018 г.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване на пътното трасе за довеждащ път до ПИ 77476.57.10 през ПИ 77476.64.25 и 77476.66.24 - „пасище“, ПИ 77476.64.26 - „селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 77476.66.23 - „напоителен канал“ и ПИ 77476.60.13 - „водно течение, водна площ, съоражение“ –  публична общинска собственост, Заявление  № 10-02-9233 от 04.12.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.255.64 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-372 от 27.11.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за  ПИ с идентификатор 68850.111.13 в местност „Вадата“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-376 от 27.11.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.95.22 в местност “Гълъбов кладенец“ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-355 от 13.11.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.130.9 в местност “Хаджиибрямов кладенец“ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-375 от 27.11.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.118.10 в местност “Юрта“ по КККР на гр.  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-378 от 28.11.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 210.68, местност „Айвалъка“ по ПНО на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление  рег. № 19-06-373  от  27.11.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.26.3 от местност „Ишекър“ по КККР на с. Пряпорец, община Стара Загора,  във  връзка със Заявление вх. № 19-06-352 от 09.11.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.70 и  68850.208.72 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-385 от 04.12.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.137.3 в местност “Герена“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-388 от 04.12.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 46417.100.5 в местност “Бобоолу“ по КККР на  с. Малка Верея, община  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-374/ 27.11.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изработен проект на ПУП – План за регулация за поземлени имоти, получени от разделянето на ПИ с идентификатор 77476.57.10 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора и План за застрояване за новообразуваните  урегулирани  поземлени  имоти /УПИ/ в новообразувани кадастрални райони, във връзка със Заявление вх. № 19-11-282 от 02.10.2018 г.  от  „АТЗ  ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, гр. София.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 77476.57.10 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-352 от 04.11.2018 г.

 Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план  за ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.114.512 от местност „Апти тарла“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-11-336 от 20.11.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2018 година

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение,

Приложение 1, Приложение 2

Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 07.01.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предложение за одобрение на решението на Комисията по социална политика за съфинансиране на проект „Оборудване за социална кухня към храм Св. Паисий Хилендарски“на Ротари клуб Стара Загора Берое с Вх. №10-02-9044/28.11.2018г.

Предложение

Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 20.12.2018г.

Предложение

Становища на Постоянните комисии

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали