Постъпили материали за Заседание 38, което ще се проведе на 29.11.2018г.

Размер на шрифта: A A A

Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Ракитница

 Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС Стара Загора

Предложение

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - първо четене

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсиранипромени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната  програма за 2018 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на план-сметки за необходимите средства за предоставяне на  услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Стара Загора през 2019г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Приложение 1 и 2

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора с проект „Осигуряване функционирането на Областен Информационен център Стара Загора през периода 2019-2021г.“ по Оперативна програма „Добро управление“ по Процедура BG05SFOP001-4.004 с наименование „Осигуряване функционирането на Националната мрежа от 27 Областни Информационни Центъра през периода 2019-2021г.“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Приемане на Актуализирана програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Приложение

Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД - клон Минерални бани, с. Минерални бани от находище за минерална вода „Старозагорски минерални бани“, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отчитане и приемане на инвестиции за 2017г., извършени от „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора като част от задължителните по договора с Aсоциацията по ВиК

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отпускане на субсидия на „Диагностично консултативен център – I“ ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване съгласие на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД за закупуване на медицинска апаратура 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предоставяне на имот  - частна общинска собственост, находящ се на ул.„Кольо Ганчев“ № 62-64  в гр. Стара Загора на СНЦ „Пътуващите книги на Стара Загора“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ “Бага - Тур “, върху част от имот – публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Стара Загора за 2019г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Подаване на искане по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост до министъра на регионалното развитие и благоустройството за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти – публична и частна държавна собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Подаване на искане по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост до министъра на регионалното развитие и благоустройството за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти – частна държавна собственост.

Вносител: Живко Тодоров – мет на Община Стара Загора

Предложение

Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Община Стара Загора в имот представляващ: УПИ ІІІобщ. в кв. 18 по ПУП на с. Пряпорец

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Община Стара Загора в имот представляващ: УПИ Vобщ. в кв. 18 по ПУП на с. Пряпорец

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Сладък Кладенец, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Старозагорски бани, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Богомилово, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Изкупуване на гараж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.518.83.10.15 по КККР на гр. Стара Загора, находящ се УПИ Іжс и пг, кв. 103 по ПУП на града.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ VIII449 в кв. 51 по ПУП на с. Ракитница, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІХ4382 в кв. 324 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ IV66 в кв. 44 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ I34 в кв. 2 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII324  в кв. 52 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Зора“, ул. „Освобождение“ бл. 5, ап. 53 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-север“, бл. 62, ап. 14, на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, ап. 69 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХII716, кв. 15 - „Голиш“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ Vобщ. и УПИ VI в кв. 604 - „Три чучура - север“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти – частна общинска собственост,представляващи УПИ V946, УПИ VI947 и УПИ VII948, находящи се в кв. 32а -„Лозенец“  по ПУП на град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ застроен УПИ V180,училище,автомивка и приемателен пункт в кв. 33 по ПУП на  с. Сладък кладенец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ ХIVобщ. и УПИ ХVIобщ. кв. 62 по ПУП на  с. Михайлово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на Урегулиран поземлен имот Vз, об в кв. 57 по ПУП на с. Змейово, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за захранване на ПИ с идентификатор 68850.10.11 в местност „Бобоолу“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление  № 19-06-319 от 12.10.2018 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното ел. трасе до ПИ с идентификатор 68850.10.11 през „селскостопански, горски, ведомствени пътища“, представляващи ПИ с идентификатор 68850.11.18 и 68850.12.22 – публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-7690 от 12.10.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изработен проект на ПУП – изменение на План за регулация и План за застрояване на УПИ I 1572 от кв.16“Зора“, УПИ II 1574,ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА от кв.32“Зора“и улица с о.т. 1072 – о.т. 2072 по плана на гр. Стара Загора и План за регулация за ПИ с идентификатор  68850.78.387, ПИ с идентификатор 68850.78.40, ПИ с идентификатор 68850.78.42, ПИ с идентификатор 68850.78.47, ПИ с идентификатор 68850.80.35, ПИ с идентификатор 68850.80.25 и ПИ с идентификатор 68850.521.1575, по КККР на гр. Стара Загора и ПИ с идентификатор 77436.56.40, по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора  и План за застрояване за новообразувани урегулирани поземлени имоти /УПИ/ в новообразувани квартали, за реализиране на обект: „Индустриална зона „Загоре“;

Одобряване изработен проект на ПУП – План за регулация с цел обособяване на кръгово кръстовище на път II-55 с ул.“Хрищян войвода“, кв. „Зора“ по плана на гр. Стара Загора, разположено на територията на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатор 68850.78.16, 68850.521.1575 и 68850.78.35 по КККР на гр. Стара Загора и ПИ с идентификатор 77476.507.194 и 77476.54.58  по  КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, за реализиране на обект: „Индустриална зона „Загоре“.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на с. Казанка, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 559/21.04.2004 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ II73 в кв.10, Заповед № 5028/18.10.2005 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ III74 в кв.10 и Заповед № 897/18.02.1991 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ V72 в кв.9.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие и разрешение за изработването на ПУП –изменение на План за регулация за УПИ I 443, УПИ II 443, УПИ III 443, УПИ IV 443, УПИ V 443, УПИ VI 443 и УПИ VII 443 в кв. 674 по плана на гр. Стара Загора; План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.308.337 и 68850.530.820 и включване в строителните граници на част от ПИ с идентификатор 68850.308.337 по КККР на гр. Стара Загора и План за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти, във връзка със Заявление  вх. № 19-06-314 от 09.10.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  133.26 в местност “Казълкая“ по ПНО на с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-278 от 05.09.2018 г. 

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за  ПИ 133.26 в местност “Казълкая“ от  землище с. Богомилово, община Стара Загора.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.59.4 от местност “Кафтанджийски кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-315 от 09.10.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.59.4 от местност “Кафтанджийски кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-315 от 09.10.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.69.15 в местност „Корнаците“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-345 от 06.11.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.69.15 в местност „Корнаците“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, връзка със Заявление № 19-06-345 от 06.11.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.517.1599 по КККР на гр. Стара Загора, представляващ УПИ I–656 от кв. 13“Голиш“ по плана на гр. Стара Загора.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.14.60 в местност “Бялата пръст“ по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-318 от 06.11.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.48.44 от местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-314/ 06.11.2018 г.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.50.49 от местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-319/ 06.11.2018 г.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.692 в местност “Джелата“ по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-306/ 30.10.2018 г.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.16 в местност “Джелата“ по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-316/ 06.11.2018 г.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.178.21 от местност “Карасулука“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-315 от 06.11.2018 г. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 46417.48.100 в местност „Джене дере“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19 -11 -304 от 30.10.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 46417.48.101 в местност „Джене дере“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19 -11 -305 от 30.10.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 58743.114.12, местност „Реката“ по КККР на с. Пряпорец, община Стара Загора – част от КПИИ, във връзка със Заявление  № 19-06-326 от 23.10.2018 год.;

Разрешение за изработването на Инвестиционен проект  за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 58743.114.12, местност „Реката“ по КККР на с. Пряпорец, община Стара Загора – част от КПИИ

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация на ПИ с идентификатор 68850.259.293 в местност “Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразувания УПИ VII-9539 в кадастрален район 259 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-328/ 23.10.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.257.655 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-330 от 24.10.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 308.150, местност „Гробищата“ по ПНО на землище с. Лясково, община Стара Загора, във връзка със Заявление  рег. № 19-06-329  от  23.10.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 31276.83.7 в местност „Горник“ по КККР на с. Змейово, община Стара Загора, за реализиране на обект: „Разширение на гробищен парк на с. Змейово“,  във  връзка  със  Заявление с вх.  № 10-33-271  от  23.10.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 70202.61.4, местност „Бин будак“ по КККР на с. Сулица, община Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните УПИ I 85, УПИ II 86 и УПИ III 87 в кадастрален район 61 по КККР на с. Сулица, община Стара Загора – във връзка със Заявление № 19-06-279 от 05.09.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на пътна връзка до ПИ с идентификатор 68850.213.2 от местност “Кимикли алан“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-11-311/05.11.2018 г

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план и ел. схема за трасе на външно ел. захранване за ПИ № 205.73 от местност „Каменна могила“ по ПНО на с. Хрищени, общ. Стара Загора, Заявление 19-11-303/30.10.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на ПУП –– Парцеларен план  и ел. схема за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 38039.44.13, местност „Бакой чаа“, с. Колена, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Становища на Постоянните комисии

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали