Постъпили материали за Заседание 38, което ще се проведе на 29.11.2018г.

Размер на шрифта: A A A

Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Ракитница

 Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС Стара Загора

Предложение

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - първо четене

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсиранипромени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната  програма за 2018 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на план-сметки за необходимите средства за предоставяне на  услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Стара Загора през 2019г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Приложение 1 и 2

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора с проект „Осигуряване функционирането на Областен Информационен център Стара Загора през периода 2019-2021г.“ по Оперативна програма „Добро управление“ по Процедура BG05SFOP001-4.004 с наименование „Осигуряване функционирането на Националната мрежа от 27 Областни Информационни Центъра през периода 2019-2021г.“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Приемане на Актуализирана програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Приложение

Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД - клон Минерални бани, с. Минерални бани от находище за минерална вода „Старозагорски минерални бани“, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отчитане и приемане на инвестиции за 2017г., извършени от „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора като част от задължителните по договора с Aсоциацията по ВиК

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отпускане на субсидия на „Диагностично консултативен център – I“ ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване съгласие на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД за закупуване на медицинска апаратура 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предоставяне на имот  - частна общинска собственост, находящ се на ул.„Кольо Ганчев“ № 62-64  в гр. Стара Загора на СНЦ „Пътуващите книги на Стара Загора“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ “Бага - Тур “, върху част от имот – публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Стара Загора за 2019г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Подаване на искане по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост до министъра на регионалното развитие и благоустройството за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти – публична и частна държавна собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Подаване на искане по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост до министъра на регионалното развитие и благоустройството за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти – частна държавна собственост.

Вносител: Живко Тодоров – мет на Община Стара Загора

Предложение

Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Община Стара Загора в имот представляващ: УПИ ІІІобщ. в кв. 18 по ПУП на с. Пряпорец

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Община Стара Загора в имот представляващ: УПИ Vобщ. в кв. 18 по ПУП на с. Пряпорец

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Сладък Кладенец, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Старозагорски бани, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Богомилово, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Изкупуване на гараж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.518.83.10.15 по КККР на гр. Стара Загора, находящ се УПИ Іжс и пг, кв. 103 по ПУП на града.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ VIII449 в кв. 51 по ПУП на с. Ракитница, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІХ4382 в кв. 324 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ IV66 в кв. 44 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ I34 в кв. 2 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII324  в кв. 52 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Зора“, ул. „Освобождение“ бл. 5, ап. 53 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-север“, бл. 62, ап. 14, на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, ап. 69 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХII716, кв. 15 - „Голиш“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ Vобщ. и УПИ VI в кв. 604 - „Три чучура - север“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти – частна общинска собственост,представляващи УПИ V946, УПИ VI947 и УПИ VII948, находящи се в кв. 32а -„Лозенец“  по ПУП на град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ застроен УПИ V180,училище,автомивка и приемателен пункт в кв. 33 по ПУП на  с. Сладък кладенец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ ХIVобщ. и УПИ ХVIобщ. кв. 62 по ПУП на  с. Михайлово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на Урегулиран поземлен имот Vз, об в кв. 57 по ПУП на с. Змейово, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за захранване на ПИ с идентификатор 68850.10.11 в местност „Бобоолу“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление  № 19-06-319 от 12.10.2018 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното ел. трасе до ПИ с идентификатор 68850.10.11 през „селскостопански, горски, ведомствени пътища“, представляващи ПИ с идентификатор 68850.11.18 и 68850.12.22 – публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-7690 от 12.10.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изработен проект на ПУП – изменение на План за регулация и План за застрояване на УПИ I 1572 от кв.16“Зора“, УПИ II 1574,ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА от кв.32“Зора“и улица с о.т. 1072 – о.т. 2072 по плана на гр. Стара Загора и План за регулация за ПИ с идентификатор  68850.78.387, ПИ с идентификатор 68850.78.40, ПИ с идентификатор 68850.78.42, ПИ с идентификатор 68850.78.47, ПИ с идентификатор 68850.80.35, ПИ с идентификатор 68850.80.25 и ПИ с идентификатор 68850.521.1575, по КККР на гр. Стара Загора и ПИ с идентификатор 77436.56.40, по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора  и План за застрояване за новообразувани урегулирани поземлени имоти /УПИ/ в новообразувани квартали, за реализиране на обект: „Индустриална зона „Загоре“;

Одобряване изработен проект на ПУП – План за регулация с цел обособяване на кръгово кръстовище на път II-55 с ул.“Хрищян войвода“, кв. „Зора“ по плана на гр. Стара Загора, разположено на територията на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатор 68850.78.16, 68850.521.1575 и 68850.78.35 по КККР на гр. Стара Загора и ПИ с идентификатор 77476.507.194 и 77476.54.58  по  КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, за реализиране на обект: „Индустриална зона „Загоре“.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на с. Казанка, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 559/21.04.2004 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ II73 в кв.10, Заповед № 5028/18.10.2005 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ III74 в кв.10 и Заповед № 897/18.02.1991 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ V72 в кв.9.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие и разрешение за изработването на ПУП –изменение на План за регулация за УПИ I 443, УПИ II 443, УПИ III 443, УПИ IV 443, УПИ V 443, УПИ VI 443 и УПИ VII 443 в кв. 674 по плана на гр. Стара Загора; План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.308.337 и 68850.530.820 и включване в строителните граници на част от ПИ с идентификатор 68850.308.337 по КККР на гр. Стара Загора и План за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти, във връзка със Заявление  вх. № 19-06-314 от 09.10.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  133.26 в местност “Казълкая“ по ПНО на с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-278 от 05.09.2018 г. 

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за  ПИ 133.26 в местност “Казълкая“ от  землище с. Богомилово, община Стара Загора.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.59.4 от местност “Кафтанджийски кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-315 от 09.10.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.59.4 от местност “Кафтанджийски кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-315 от 09.10.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.69.15 в местност „Корнаците“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-345 от 06.11.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.69.15 в местност „Корнаците“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, връзка със Заявление № 19-06-345 от 06.11.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.517.1599 по КККР на гр. Стара Загора, представляващ УПИ I–656 от кв. 13“Голиш“ по плана на гр. Стара Загора.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.14.60 в местност “Бялата пръст“ по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-318 от 06.11.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.48.44 от местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-314/ 06.11.2018 г.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.50.49 от местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-319/ 06.11.2018 г.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.692 в местност “Джелата“ по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-306/ 30.10.2018 г.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.16 в местност “Джелата“ по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-316/ 06.11.2018 г.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.178.21 от местност “Карасулука“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-315 от 06.11.2018 г. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 46417.48.100 в местност „Джене дере“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19 -11 -304 от 30.10.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 46417.48.101 в местност „Джене дере“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19 -11 -305 от 30.10.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 58743.114.12, местност „Реката“ по КККР на с. Пряпорец, община Стара Загора – част от КПИИ, във връзка със Заявление  № 19-06-326 от 23.10.2018 год.;

Разрешение за изработването на Инвестиционен проект  за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 58743.114.12, местност „Реката“ по КККР на с. Пряпорец, община Стара Загора – част от КПИИ

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация на ПИ с идентификатор 68850.259.293 в местност “Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразувания УПИ VII-9539 в кадастрален район 259 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-328/ 23.10.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.257.655 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-330 от 24.10.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 308.150, местност „Гробищата“ по ПНО на землище с. Лясково, община Стара Загора, във връзка със Заявление  рег. № 19-06-329  от  23.10.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 31276.83.7 в местност „Горник“ по КККР на с. Змейово, община Стара Загора, за реализиране на обект: „Разширение на гробищен парк на с. Змейово“,  във  връзка  със  Заявление с вх.  № 10-33-271  от  23.10.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 70202.61.4, местност „Бин будак“ по КККР на с. Сулица, община Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните УПИ I 85, УПИ II 86 и УПИ III 87 в кадастрален район 61 по КККР на с. Сулица, община Стара Загора – във връзка със Заявление № 19-06-279 от 05.09.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на пътна връзка до ПИ с идентификатор 68850.213.2 от местност “Кимикли алан“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-11-311/05.11.2018 г

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план и ел. схема за трасе на външно ел. захранване за ПИ № 205.73 от местност „Каменна могила“ по ПНО на с. Хрищени, общ. Стара Загора, Заявление 19-11-303/30.10.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на ПУП –– Парцеларен план  и ел. схема за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 38039.44.13, местност „Бакой чаа“, с. Колена, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Становища на Постоянните комисии

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали