ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 37, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.04.2022Г.

Размер на шрифта: A A A

1. Приемане на бюджета за 2022 година на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение    Доклад   Приложение

 

2. Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2023 - 2025 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Доклад    Приложение

 

3. Етичен кодекс на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора – първо гласуване

Вносител: Милко Чанков – Председател на ПК по СЕКППИДМВТ

Предложение    Приложение

 

4. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Стара Загора за 2022 година на основание чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение    Приложение

 

5. Възлагане на обществен превоз на пътници по нови автобусни линии от областната транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение    

 

6. Освобождаване на управителя на „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД и избиране на нов управител

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

7. Даване съгласие Община Стара Загора да стане член на Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) в обществена полза с наименование Местна инициативна група (МИГ) - Чирпан

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

8. Безвъзмездно прехвърляне собственост в полза на Община Стара Загора върху поземлен имот с идентификатор 68850.308.827 по КККР на гр. Стара Загора – частна държавна собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

9. Предоставяне за безвъзмездно ползване на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи  в гр. Стара Загора на СНЦ „СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ФУТБОЛА – БЕРОЕ“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

10. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот публична общинска собственост в гр. Стара Загора на СНЦ “КЛУБ ПО СПОРТЕН БРИДЖ – СТАРА ЗАГОРА“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

11. Предоставяне за безвъзмездно ползване на съоръжение, част от имот  - публична общинска собственост в гр. Стара Загора на СНЦ „Клуб лека атлетика Берое”

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

12. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот  - публична общинска собственост в гр. Стара Загора на СНЦ “СКХГ - ЕЛИТ“  и СНЦ „ СКХГ- БЕРОЕ“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

13. Предоставяне за безвъзмездно ползване на Стадион „Локомотив”  -имот публична общинска собственост в гр. Стара Загора на СНЦ „СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ФУТБОЛА – БЕРОЕ“.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

14. Предоставяне за безвъзмездно ползване на Стадион „Берое”, имот  публична общинска собственост в гр. Стара Загора на СНЦ „СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ФУТБОЛА – БЕРОЕ“.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

15. Даване съгласие на „Мересев“ ЕООД  за провеждане на публичен търг с коригирани начални наемни цени

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

16. Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ XV104 в кв. 20 по ПУП на с. Бенковски, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

17. Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ I39 в кв. 14 по ПУП на с. Люляк, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

18. Определяне на актуална цена за закупуване на общинската част от УПИ ІV436,668 в кв. 126 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

19. Определяне на актуална цена за закупуване на общинската част от УПИ I5703,6647 в кв. 276 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

20. Обявяване на имоти за частна общинска собственост в с. Еленино,  Поземлен  имот с идентификатор  27214.33.50, Поземлен имот с идентификатор 27214.33.7 и Поземлен имот с идентификатор 27214.65.1

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

21. Прекратяване на съсобственост в УПИ IV178 в кв. 28 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

22. Прекратяване на съсобственост в УПИ IV312 в кв. 9 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

23. Прекратяване на съсобственост в УПИ II335 в кв. 20 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

24. Прекратяване на съсобственост в УПИ IV265 в кв. 44 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

25. Прекратяване на съсобственост в УПИ XI177 в кв. 57 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

26. Продажба на идеална част от УПИ Iоб, кв. 690 по ПУП на гр. Стара Загора на собственик на самостоятелен обект в сграда, построена с учредено право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

27. Продажба на идеална част от УПИ XVI5652, кв. 270 по ПУП на гр. Стара Загора на собственик на жилищна сграда, построена с учредено право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

28. Продажба на УПИ IIIобщ. в кв. 13, търговски обект – аптека в кв. 35, застроен УПИ І - Дом за деца в кв. 38, застроен УПИ VІ-одо в кв. 39, УПИ XI199  в кв. 99, УПИ ІІІ,  УПИ ІX, УПИ XI , УПИ XIІ  в кв. 107а и УПИ VІI905  в кв. 111 по ПУП на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

29. Продажба на УПИ XVIII408, застроен УПИ XXII409 в кв. 18 и УПИ IVобщ в кв. 44 по ПУП на с. Арнаутито, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

30. Продажба на УПИ І312; УПИ III311; УПИ IV311 в кв. 60а по ПУП на с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

31. Продажба на УПИ III22, УПИ ІV25, УПИ VII80, УПИ IX77 в кв. 13 и УПИ II83 в кв. 29 по ПУП на с. Плоска могила, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

32. Продажба на УПИ VIIIобщ  в кв. 24 по ПУП на с. Казанка, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

33. Продажба на УПИ VIIIобщ, УПИ IXобщ, УПИ XIIIобщ, УПИ XIVобщ в кв. 13 и УПИ I609 общ в кв. 65 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

34. Продажба на УПИ Iза баня и пералня в кв. 22а и застроен УПИ ХIII121,за ветеринарна лечебница в кв. 29 по ПУП на с. Преславен, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

35. Продажба на УПИ II61 и УПИ VIII62 в кв. 12,УПИ VIIобщ и УПИ VIIIобщ в кв. 38, УПИ Iобщ, УПИ IIобщ и УПИ IIIобщ в кв. 39 по ПУП на с. Пшеничево, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

36. Продажба на  УПИ IIобщ в кв. 2  и застроен УПИ Х76,кметство в кв. 19 по ПУП на с. Пъстрово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

37. Продажба на имоти, находящи се в с. Хан Аспарухово, община Стара Загора: УПИ I в кв. 5, сграда с пл. № 265 в УПИ IIIкулт.дом,б.комб, кв. 12 и УПИ I  в кв. 43а по ПУП на населеното място

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

38. Продажба на УПИ XIII47 в кв. 58 и УПИ Iобщ, УПИ IIобщ, УПИ IXобщ и УПИ Xобщ в кв. 75 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

39. Продажба на застроен УПИ I246 в кв. 22, незастроени УПИ Х231 в кв. 49 и УПИ VI910  в кв. 91 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

40. Продажба на  УПИ ХІV186, кв.81 – „Лозенец – разширение“, по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

41. Съгласие за издаване на разрешение за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбни кладенци, разположени в ПИ 00655.33.14 (частна собственост) и ПИ 00655.25.101 (държавна собственост) за питейно-битово водоснабдяване на с. Арнаутито, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

42. Предварително съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП – План за регулация на с. Оряховица, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2563 от 26.10.1994 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ I620,общ в кв. 64 „Стопански двор“ и Заповед № РД-25-1451/13.08.2021 г., в частта му за УПИ X620 в кв. 53а „Стопански двор“, улица с о.т. 166а – о.т. 166 – о.т. 207 и улица с о.т. 157 – о.т. 208

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

43. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за сградно водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор № 68850.109.29 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-121 от 24.03.2022 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за сградно водопроводно отклонение през имоти публична общинска собственост в землището на гр. Стара Загора: ПИ с идентификатор № 68850.112.258 с НТП „За местен път“, ПИ с идентификатор № 68850.112.212 с НТП „Пасище“, ПИ с идентификатор № 68850.112.157 с НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ и ПИ с идентификатор № 68850.109.150 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

44. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 04738.90.8 и ПИ с идентификатор № 04738.90.2, местност „Божи рид“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-112 от 15.03.2022 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване през имоти публична общинска собственост в землището на с. Малка Верея: ПИ с идентификатор № 46417.48.85 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 46417.48.161 с НТП „Пасище“ и ПИ с идентификатор № 46417.48.165 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

45. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 68850.224.838, местност „Големия чардак“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-119 от 23.03.2022 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване през ПИ с идентификатор № 68850.224.138 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 68850.224.828 с НТП „Нива“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

46. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод  за УПИ I 67, УПИ II 34, УПИ III 35 и УПИ IV 36 в КР 86, местност „Клюнка“ землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-118/22.03.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасето за външен водопровод през ПИ с идентификатор № 46417.84.178 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

47. Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор № 05431.38.60 и План за застрояване за новообразувани УПИ I 74 и УПИ II 75 в КР 38 по КККР на с. Борилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-110 от 15.03.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

48. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 58743.26.13, местност „Магарешка поляна“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-107 от 15.03.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

49. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 70202.3.56, местност „Хамбарска могила“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-126 от 28.03.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

50. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 58743.26.14, местност „Магарешка поляна“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-108 от 15.03.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

51. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 70202.3.24, местност „Хамбарска могила“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-127 от 28.03.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

52. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за електронна съобщителна мрежа и План схема телекомуникации за ПИ с идентификатор № 68850.33.931, ПИ с идентификатор № 68850.33.932, ПИ с идентификатор № 68850.33.933, ПИ с идентификатор № 68850.33.934, ПИ с идентификатор № 68850.33.935, ПИ с идентификатор № 68850.33.936, ПИ с идентификатор № 68850.33.937, ПИ с идентификатор № 68850.33.938, ПИ с идентификатор № 68850.33.939, ПИ с идентификатор № 68850.33.940, ПИ с идентификатор № 68850.33.941, ПИ с идентификатор № 68850.33.942, ПИ с идентификатор № 68850.33.943 и ПИ с идентификатор № 68850.33.944 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-120 от 16.03.2022 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

53.Определяне на размера на трудовото възнаграждение на представителите на местното самоуправление и администрацията на Община Стара Загора

Вносител: Боян Кулев- общински съветник

Предложение

Становища на Постоянните комисии

Гласуване

Становища на Постоянните комисии - 19.04.2022 г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали