ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 36, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 31.03.2022 г.

Размер на шрифта: A A A

1.Предложение за приемане и одобрение на План за интегрирано развитие на община Стара Загора за период 2021 – 2027 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, План, Приложение 1, Приложение 1А, Приложение 2, Приложение 3

2. Промени в Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора (приет от Общински съвет с Решение № 1214 от 30.06.2011г.; изм. и доп. с Решение № 221 от 31.03.2016г.; изм. и доп. с Решение № 1734 от 26.07.2018г.) – второ четене.

Вносител: Ива Ангелкова – Общински съветник

Предложение

3.Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

4.Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинското предприятие „Гробищни паркове - Стара  Загора“ и предоставяне на активи

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение

5.Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства, считано от 01.04.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

6.Увеличаване на числеността на Общинска администрация считано от 01.04.2022 година.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

7. Разходване на средства, натрупани или следващи се за внасяне по реда на чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2022 г., по сметката за чужди средства на РИОСВ – Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1 и 2

8.Даване съгласие на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД за провеждане на търг за отдаване под наем на помещение /бивша кухня/

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение

9.Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2021 год. в изпълнение на Общински програми по околна среда.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Отчет, Приложение

10.Избор на независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2022г. на общински търговски дружества

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

11.Освобождаване на управителя на общинското търговско дружество „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД и избиране на управител до провеждане на конкурс

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение

12.Приемане на доклад на „Временната комисия за проверка и анализ на временните преместваеми търговски обекти на територията на гр. Стара Загора“.

Вносител: Мартин Паскалев – Председател на ВрКПАВПТО

Предложение, Доклад

13.Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стара Загора за 2021 година

Вносител: Иванка Сотирова – Председател  на МКБППМН

Предложение, Доклад

14.Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 07.04.2022г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

15.Именуване на улици в гр. Стара Загора

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение

16.Предоставяне за безвъзмездно  ползване на СНЦ Спортен Клуб по джудо и самбо „Недьо Ранчев“ и СНЦ „Клуб по бойни изкуства Сандев Файт Тийм“  на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

17.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на СНЦ „ФИЛАДЕЛФИЯ 2002“, ЕИК 123640124

Вносител: Янко Янков – Общински съветник

Предложение

18.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот  - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Филаделфия 2002“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

19.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот - частна общинска собственост, находящ се  в гр. Стара Загора на „Технополис България“ЕАД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

20.Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Община Стара Загора в имот представляващ: УПИ ХХІVснс  в кв. 22 по ПУП на с. Малко Кадиево, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

21.Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Община Стара Загора в имот представляващ: УПИ ІІ230  в кв. 21 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

22.Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Община Стара Загора в имот представляващ: УПИ VІІІ119  в кв. 8 по ПУП на с. Люляк, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

23.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ ІV476 в кв. 435б по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

24.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ VІІІ134 в кв. 25 по ПУП на с. Арнаутито, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

25.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ III242 в кв. 19 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загор

Предложение

26.Отдаване под наем на идеална част от имот – частна общинска собственост, с площ 306 кв. м., представляващ: Застроен урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. Стара Загора, кв.513 – “Три чучура”, по плана на града, част от УПИ IIIсупермаркет, кафе-сладкарница.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

27. Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: Ресторант – клуб, находящ се на ул.„Цар Иван Шишман“ № 60, гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

28.Отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, представляващ: Сграда – Обществена тоалетна с идентификатор 68850.522.801.2, находящ се в гр. Стара Загора, кв. 8 – Индустриален, УПИ I-5191, за парк.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

29. Даване на съгласие за Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти с идентификатори 27214.33.50, 27214.33.7 и 27214.65.1 по КККР на с. Еленино, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

30.Прекратяване на съсобственост в УПИ XI109 в кв. 10 по ПУП на с. Пряпорец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

31.Прекратяване на съсобственост в УПИ III104 в кв. 20 по ПУП на с. Борово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

32.Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII225 в кв. 103 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

33.Прекратяване на съсобственост в УПИ IX224 в кв. 22 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

34.Прекратяване на съсобственост в УПИ I80 в кв. 41 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загор

Предложение

35.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХІІ382  и в УПИ ХХІІІ382  в кв. 2 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

36.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ135 в кв. 25 по ПУП на с. Арнаутито, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

37.Прекратяване на съсобственост в УПИ X95 в кв. 12 по ПУП на с. Малко Кадиево, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

38.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ262 в кв. 26 по ПУП на с. Горно Ботево, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

39.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ508 в кв. 54 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

40.Продажба на поземлен имот с идентификатори 68850.513.7033 по КККР на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

41.Продажба на УПИ ІКОО в кв.608 – „Три чучура - север“ по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

42.Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XXIII5707 в кв. 260 -„Македонски“ по ПУП на град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

43.Продажба на застроен УПИ ХХХVІІ5069 в кв. 259 - „Македонски“ по ПУП на гр. Стара Загора (Поземлен имот с идентификатор 68850.504.5069), на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

44.Продажба на застроен УПИ Іобщ.  в кв. 20 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

45.Продажба на застроен УПИ ХXI412, кв. 29 - „Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

46.Продажба на Урегулиран поземлен имот X175 в кв. 25 по ПУП на с. Сулица, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

47.Продажба на идеална част от УПИ I3426, кв. 65б по ПУП на гр. Стара Загора на собственик на самостоятелен обект в сграда, построена с учредено право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

48.Продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ І в кв. 23 - „Зора“, УПИ XXIобщ и УПИ XXIIобщ в кв. 26 - „Зора“ по ПУП на град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

49.Продажба на УПИ І625 в кв. 4; УПИ ІV625, УПИ VII625 в кв. 6; УПИ VIII656 в кв.7; УПИ XX717 в кв. 15;  УПИ II752, УПИ IV752 в кв. 20; УПИ І1030 в кв. 31 - кв. „Голиш“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

50.Продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ CCXLII4004 и УПИ CCXLIII4005 в кв. 13 – “Индустриален“ по ПУП на град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

51.Продажба на УПИ XVIобщ в кв. 1и УПИза комбинирано детско учреждение в кв. 49 по ПУП на с. Горно Ботево, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

52.Продажба на УПИ IVобщ в кв. 4 и УПИ XIII383 в кв. 44 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

53.Продажба на УПИ Xфурна  в кв. 2, УПИ XVКОО  в кв. 21 и УПИ XIV196  в кв. 42  по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

54.Продажба на УПИ III Изкупв.пункт в кв. 16 и УПИ IV144 в кв. 28 по ПУП на с. Бенковски, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

55.Продажба на УПИ XIII13 в кв. 2 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

56.Продажба на УПИ VI107  в кв. 18; УПИ VIIобщ  в кв. 29; УПИ Iобщ, УПИ IIобщ, УПИ Vобщ, УПИ VIобщ, УПИ VIIобщ в кв. 38 по ПУП на с. Бъдеще, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

57.Продажба на УПИ I141 в кв. 6 и УПИ III в кв. 12 по ПУП на с. Воденичарово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

58.Продажба на УПИ VIIIобщ.  в кв. 1 по ПУП на с. Елхово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

59.Продажба на УПИ XIXобщ  в кв. 18 и УПИ IVобщ в кв. 58 по ПУП на с. Змейово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

60.Продажба на УПИ VII; УПИ VIII; УПИ IX в кв. 25, УПИ IXболница, трафопост и тоалетна в кв. 30 и УПИ XIдетска градина в кв. 88 по ПУП на с. Козаревец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

61.Продажба на  УПИ II в кв. 24 по ПУП на с. Люляк, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

62.Продажба на УПИ IVза поща и спирка в кв. 28 и УПИ Iобщ.  в кв. 43 по ПУП на с. Памукчии, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

63.Продажба на застроен УПИ Iза у-ще и детска градина в кв. 13; незастроени УПИ XIобщ. и УПИ XIVобщ. в кв. 18 по ПУП на с. Ракитница, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

64.Продажба на УПИ I; УПИ II; УПИ III и УПИ IV в кв. 48; УПИ I и УПИ II в кв. 49 по ПУП на с. Яворово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

65.Продажба на УПИ IXза жилища на САС  в кв. 41 по ПУП на с. Опан, община Опан, област Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

66.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 04738.92.17, местност „Кафявата скала“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-95 от 09.03.2022 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 04738.92.17, местност „Кафявата скала“, землище на с. Богомилово, през ПИ с идентификатор № 04738.89.13 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

67.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение на Ел. схема за ПИ с идентификатор № 68850.18.831, местност „Ново село“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-81 от 28.02.2022 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ № 68850.18.831, местност „Ново село“, землище на гр. Стара Загора, през ПИ № 68850.17.703 – „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 68850.17.798 – „Дере“, ПИ с идентификатор № 68850.17.799 – „Пасище“ и ПИ с идентификатор № 68850.18.19 – „За селскостопански горски, ведомствен път“- публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

68.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение на Ел. схема за ПИ с идентификатор № 68850.35.897 местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-43 от 07.02.2022 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 68850.35.897, през ПИ с идентификатор № 68850.35.29 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 68850.34.12 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

69.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и План - схема за УПИ X 162 в кв. 1063 в КР 106 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-77 от 23.02.2022 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за УПИ X 162,  кв. 1063 в КР 106 по КККР на с. Малка Верея, през ПИ с идентификатор № 68850.106.129 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 68850.106.130 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

70.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.114.517, КР 114, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-44 от 08.02.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

71.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.116.27, местност „Михалева нива“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-52 от 09.02.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

72.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 42.1 по плана на новообразуваните имоти, местност „Глуханя“, землище на с. Люляк, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-90 от 02.03.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

73.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 05431.19.38 и ПИ с идентификатор № 05431.19.40, местност „Овчи кладенец“, землище на с. Борилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-72 от 21.02.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

74.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 42.2 по плана на новообразуваните имоти, местност „Глуханя“, землище на с. Люляк, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-45 от 08.02.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

75.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 58743.25.4, местност „Магарешка поляна“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-57 от 14.02.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

76.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 52252.10.138, местност „До село“, землище на с. Ново село, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-51 от 09.02.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

77.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 58743.26.5, местност „Магарешка поляна“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-56 от 14.02.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

78.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и специализирана план схема за разполагане на електронна съобщителна мрежа за Базова станция на Виваком PD 2699, с. Подслон, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-51 от 08.02.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

79.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор № 68850.181.47 в местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-85 от 28.02.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

80.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение на Ел. схема за ПИ № 296.294, ПИ № 296.296, ПИ № 298.45, ПИ № 298.47, ПИ № 298.48, ПИ № 298.49 по плана на новообразуваните имоти в местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-47от 04.02.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

81.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 38039.33.75, местност „Герена“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-88 от 28.02.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

82.Предоставяне на шестдесет и девет апартамента, частна общинска собственост, находящи се на адрес гр. Стара Загора, кв. „Три чучура - север“, ул. „Мусала“ № 26, при необходимост, за безвъзмездно ползване от бежанци - граждани на Република Украйна, пострадали от военните действия на територията на Република Украйна

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

83. Корекция на техническа грешка в  § 1.т.1 от Наредба за реда и условията за пътуване с обществен градски и междуселищен транспорт по основни автобусни и тролейбусни линии на територията на община Стара Загора, изпълнявани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

84. Отпускане еднократна парична помощ на Ф. Г. Гаджокова

Вносител: Явор Гънчев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

85. Отпускане еднократна парична помощ на В.  Ж. Делчев

Вносител: Явор Гънчев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

86.Даване на съгласие „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, да издават безплатни карти за пътуване в рамките на град Стара Загора на граждани, потърсили убежище, международна закрила или временна закрила в Република България, в частност гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Становища на Постоянните комисии

Гласуване - част 1

Гласуване - част 2

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали