Постъпили материали за Заседание 36, което ще се проведе на 27.09.2018г.

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора (приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г.) – второ четене

Вносители: Дарина Гайдарова и Милена Стоянова - Желева – общински съветници

Предложение

Информация за одитно становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на Община Стара Загора за 2017 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение

Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към  30. 06. 2018 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложения 1-29

Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2018 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложения 1-3

Налагане на временна забрана за ограждане на поземлени имоти в кв. Бедечка

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Допълнение

Предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП – изменение на План за регулация и изменение на План за застрояване за територията на парк/квартал «Бедечка» по плана на гр. Стара Загора, представляваща част от кадастрален район 513 по КККР на гр. Стара Загора, обхващащ квартали: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831 по плана на гр. Стара Загора,  във връзка със Заявление вх.№ 10-33-221 от 05.09.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Приложение 1   Приложение 2

Отпускане на субсидии на общински лечебни заведения

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Застраховане на недвижими имоти - частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение

Прехвърляне в собственост на държавата на общински язовири

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение

 Преустройство на съществуваща сграда, образователна институция – училище,  находяща се на улица „Подполковник  Калитин“ № 28, поземлен имот с идентификатор 68850.518.552 по плана на гр. Стара Загора, област Стара Загора  в административна сграда.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване съгласие за приемане на дарение на външна канализация, собственост на „Успех ССБ“ клон Стара Загора, с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 08.10.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Промяна на Решение № 1736/26.07.2018 г. на ОбС Стара Загора  в частта по т. 5

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Решение № 53 от 01.03.2017 г. по адм.д. № 11/ 2017 г. на Административен съд Стара Загора и Решение № 8758 от 28.06.2018 г. по адм. д. № 4759/ 2017 г. ВАС за обезщетение на наследниците на Косьо Илев Могилски, съгласно Мотивирано предложение с вх. № 10-02-7385 от 04.12.2015 г. на Общинска служба по земеделие гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Синдикална организация при ТЕЦ „МАРИЦА – ИЗТОК 2“ върху имот – частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА БЕРОЕ“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост в гр. Стара Загора на СНЦ „Свят без граници“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Подаване на искане по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост до министъра на регионалното развитие и благоустройството за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот – частна държавна собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Промяна на ПУП-ПР относно УПИ ХV989 и УПИ ХVІ350 в кв. 73 – Възраждане  по плана на гр. Стара Загора, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ І1515,8688 в кв. 4515 по ПУП на град Стара Загора, община Стара ЗагораВносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ XXIV513 в кв. 15 – „Голиш“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в кв. 10 – Зора по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ХVI281 в кв. 25a по ПУП на с. Бъдеще, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под  наем на имот – публична общинска собственост – Язовир в землището на с. Малка Верея и землището на с. Лясково, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под аренда на поземлен имот с идентификатор 67154.126.3 /номер по предходен план 126003/, частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Сладък кладенец, Община и област Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, Билетна каса № 2 в сграда- Автогара, гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Определяне на гаражи – общинска собственост, за настаняване в тях на наематели по административен ред, съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІІІ150, кв. 8 - „Зора“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ326,589,590,592  в кв. 440  по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ III47 в кв. 11 по ПУП на с. Калитиново, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ VI212 в кв. 17 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ IV220 в кв. 7 по ПУП на    с. Остра могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХІІ382  в кв. 2 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХІІІ382  в кв. 2 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ I 668 в кв.29 по ПУП с.Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Удостояване с отличие „Почетен гражданин на Община Стара Загора“ по повод празника на Община Стара Загора – 5 /пети/ октомври.

Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Казански“, бл. 24, ап. 24 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ бл. 13, ап. 15 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. Железник, ул. “Загорка” № 25, апартамент № 32 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, апартамент 1 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-север“, бл. 63, апартамент 21 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Самара“, бл. 7, на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Продажба на общинско жилище, находящо се в с. Калояновец, община Стара Загора, на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложениe

Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.509.5559 и застроен поземлен имот с идентификатор 68850.509.5560, находящи се в град Стара Загора (УПИ VДОО и УПИ ІVДОО  в кв. 326а), на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването  на ПУП - Парцеларен план и ел. схема за трасе на външно ел. захранване за ПИ № 205.73 от местност „Каменна могила“ по ПНО на с. Хрищени, община Стара Загора, Заявление  № 19-06-269 от 28.08.2018 г. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ  и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за ел. захранване за ПИ № 205.73 от местност „Каменна могила“ през ПИ № 15.11 и  ПИ № 172.23 - „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ № 172.21 - „пасище“ – общинска собственост,  Заявление  вх.№ 10-02-6577 от 29.08.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за ел. захранване в ПИ с идентификатор 68850.209.322 от местност „Курбанова чешма“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-142 от 25.04.2018 год.

Предварително съгласие по чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване кабелно трасе през ПИ с идентификатор 68850.209.688 –„пасище“– публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-3535 от 04.05.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработване проект на ПУП – Парцеларен план и изменение на ВиК схема за трасе на обект: „Довеждащ водопровод до УПИ I 5 в кадастрален район 102 в местност “Тетрата“ по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, представляващ „Гробищен парк на гр. Стара Загора“, във връзка със Заявление вх. № 19-33-231 от 12.09.2018 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на довеждащ водопровод до УПИ I 5  в кадастрален район  102 от местност “Тетрата“ в  землище с. Богомилово, община Стара Загора  през ПИ с идентификатор 36899.119.418 и 36899.119.871 – „ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 36899.119.829 – „канали“ по КККР на с. Кирилово, община Стара Загора и ПИ с идентификатор 04738.103.6 – „ведомствен път“ по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора  – публична, общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за преминаване и промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.178.16 – „пасище, мера“ от местност “Карасулука“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора – публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  68850.178.4,  във връзка със Заявление с вх. № 10-02-6512 от 27.08.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за заустване на дъждовните води от територията на ПИ с идентификатор 77476.57.10  по КККР  на с. Хрищени, община Стара Загора в ПИ с идентификатор 77476.57.8  с нтп „отводнителен канал“ – публична, общинскасобственост, във връзка със Заявление вх. № 10-02-5317 от 17.07.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предвалително съгласие и разрешение за изработването на ПУП –изменение на Плана за регулация за УПИ I1572, кв. 16 “Зора“, УПИ II1574, за техничаска инфраструктура  в кв. 32 „Зора“ , улица с о.т. 1072- о.т. 2072  по плана на гр. Стара Загора; План за регулация на ПИ 68850.78.387, 68850.78.40, 68850.78.42, 68850.78.47, 77436.56.40, 68850.80.35, 68850.80.25, 68850.521.1575 по КККР на гр. Стара Загора и План за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти в новообразувани квартали, за реализиране на обект: „Индустриална зона „Загоре“, във връзка със Заявление  вх. № 10-33-230 ОТ12.09.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на с. Змейово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1688/13.08.1993 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ III152 в кв.18 и улица с о.т. 238 - о.т. 264.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.301.108 от местност “Седми километър“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-264 от 22.08.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.301.108 от местност “Седми километър“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-264 от 22.08.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.692 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-248 от 07.08.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.204.692 в местност “Джелата“, землище гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-248 от 07.08.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.50.49 в местност “Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-270 от 28.08.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.50.49 в местност “Каймака“, землище гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-270 от 28.08.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 46417.48.100 в местност „Джене дере“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег.  № 19-06-276 от  04.09.2018 год.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 46417.48.100 в местност „Джене дере“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление вх.  № 19-06-276 от  04.09.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 46417.48.101 в местност „Джене дере“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег.  № 19-06-275 от  04.09.2018 год.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 46417.48.101 в местност „Джене дере“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление вх.  № 19-06-275 от  04.09.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.517.1599 по КККР на гр. Стара Загора, представляващ УПИ I–656 от кв. 13“Голиш“ по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-33-208 от 22.08.2018 г.

Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.517.1599 по КККР на гр. Стара Загора, представляващ УПИ I–656 от кв. 13“Голиш“ по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-33-208 от 22.08.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.171.10 в местност “Берекет могила“ по  КККР на гр. Стара Загора.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.98.16 в местност “Инджурлюк“ по  КККР на гр. Стара Загора.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ I в кв. 17 и УПИ I в кв. 15 по плана на с. Старозагорски бани, община Стара Загора и План за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти в новообразувания квартал 17а, във връзка със Заявление  № 10-33-229 от  12.09.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.168 от местност “Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с вх. № 19-06-247 от 07.08.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация на ПИ с идентификатор 68850.259.232 в местност “Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразувания УПИ VII-232 в кадастрален район 259 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-262 от 21.08.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатори 68850.200.6 и 68850.200.36 в местност “Сейрекова нива“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-277 от 04.09.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.200.16 в местност “Сейрекова нива“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-216 от 04.07.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план  за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 46417.103.36, местност „Тумбите“по КККР на с. Малка Верея, община  Стара Загора.

 Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.257.304 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-263 от 21.08.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.251.18 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-256 от 14.08.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.41.3 от местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление рег. № 19-06-215 от 03.07.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 77476.37.17 от местност „Под голеш“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-225 от 17.07.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 300.20 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ливадките“, землище с. Колена, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-268 от 28.08.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план  за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.159.19 от местност „Мутафа“ по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план  за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 77476.66.1 от местност „Киселицата“ по КККР на с. Хрищени, община  Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Освобождаване на контрольора на „Тролейбусни и автобусни  превози“ ЕООД и избиране на нов контрольор

Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС

Предложение

Отпускане на еднократна парична помощ на Николета И. Ц.

Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

Отпускане на еднократна парична помощ на Желка Х. П.

Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

Становища на Постоянните комисии

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали