Постъпили материали за Заседание 35, което ще се проведе на 26.07.2018г.

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора (приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г.) – първо четене.

Вносители: Дарина Гайдарова и Милена Стоянова - Желева – общински съветници

Предложение     Проект    Мотиви

Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора на второ четене.

Вносител: Тунджай Йозтюрк– Председател на комисията по чл.6 от ПФППДАРСЛЖСНРП

Предложение

Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара     Загора за периода 2019 - 2021 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение    Доклад     Приложение

Предоставяне право на безвъзмездно управление на община Стара Загора на имоти публична държавна собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода на „Мини Марица изток“ ЕАД от находище за минерална вода „Старозагорски минерални бани“, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД - клон Минерални бани, с. Минерални бани от находище за минерална вода „Старозагорски минерални бани“, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Финансиране на неспециализирани паралелки с брой ученици под нормативно определения минимален брой в училищата  в  Община Стара Загора за учебната 2018/2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Приложение

Актуализиране на Списъка на средищните училища и детски градини за учебната 2018/2019 година в Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Приложение

Избор на управител на „Дентален център – I Стара Загора“ ЕООД

Вносител: Иванка Сотирова – Председател на комисията

Предложение

Удължаване на срока на договора за управление на управителя на Медицински център „Дерма Гард – Стара Загора“ ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване съгласие на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД  Стара Загора за провеждане на търг за продажба на 6 броя тролейбуси.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване съгласие на „Комплексен онкологичен център“ ЕООД за бракуване на медицинска апаратура

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отпускане на еднократна парична помощ на Кремена Н. Баликова

Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

Предложение за решение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж на Георги М. Георгиев и Тодор М. Георгиев – наследници на починалата Янка Т. Кирчева

Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

Процедура за предоставяне на концесия за услуга на основание чл. 39, ал. от Закона за концесиите с предмет: „Управление на услуга от обществен интерес и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на водоем имот № 000861, находящ се в землищено на с. Кирилово, срещу правото на концесионера да експлоатира услугите в обекта на концесията, като получава приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности и правото да получава приходи от тези дейности“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Процедура за предоставяне на концесия за услуга на основание чл. 39, ал. от Закона за концесиите с предмет: „Управление на услуга от обществен интерес и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на на Рибарник имот № 000862, находящ се в землищено на с. Кирилово, срещу правото на концесионера да експлоатира услугите в обекта на концесията, като получава приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности и правото да получава приходи от тези дейности“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Процедура за предоставяне на концесия за услуга на основание чл. 39, ал. от Закона за концесиите с предмет: „Управление на услуга от обществен интерес и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на водоем имот № 020017, находящ се в землищено на с. Могила, срещу правото на концесионера да експлоатира услугите  в обекта на концесията,  като получава приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности и правото да получава приходи от тези дейности“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП-ПР в кв. 520а по ПУП на гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор, образуване на съсобствени урегулирани поземлени имоти, обявяване на имоти - частна общинска собстственост за публична общинска собственост, обявяване на имоти – публична общинска собственост за частна общинска собственост и прекратяване на съсобственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване на съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в кв. 121 по ПУП на град Стара Загора, сключване на предварителен договор за образуване на съсобствени урегулирани поземлени имоти и прекратяване на съсобственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ХІI246 в кв. 26 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ421 в кв. 46 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост на СНЦ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ – СТАРА ЗАГОРА“– гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, ОСД – обществени тоалетни, находящ се в сграда № 4 на Сграда - Автогара, гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Мотивирано предложение на Общинска служба по земеделие гр. Стара Загора за възстановяване правото на собственост на наследниците на Петър Димов Матев върху поземлен имот с проектен идентификатор 04738.97.6 и ПИ с идентификатор 04738.97.2 в землището на с . Богомилово

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Приемане на форма на управление за горите и горските територии собственост на Община Стара Загора, попадащи в териториалния обхват на Държавно горско стопанство Стара Загора и Държавно горско стопанство Чирпан съгласно чл. 181, ал. 1, т. 2 от Закона за горите.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ552  в кв. 41 - „Голиш“ по    ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Прекратяване на съсобственост в УПИ І933  в кв. 96 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ294  в кв. 33 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 3, ап. 39 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Самара - 3“, бл. 10, апартамент № 75 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура“, бл. 47, ап. 24 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, апартамент 2 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ I690 в кв. 18,  с. Старозагорски бани, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Продажба на УПИ I273 в кв. 84 по ПУП на с. Хрищени, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ IX, УПИ X и УПИ XI в кв. 25 по ПУП на с. Козаревец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Продажба на Поземлен имот с идентификатор 68850.503.297, гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.504.5119, находящ се в град Стара Загора, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имот с идентификатор  35420.15.26 /номер по предходен план: 015001/ - частна общинска собственост,  находящ се в землището на  с. Калитиново, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – Парцеларен план за обект: “Разпределителен водопровод от водоем V= 11000 м3 до ОШ9, водоснабдителна система „Стара Загора“ – второ магистрално отклонение“, във връзка със Заявление  № 10-02-4421 от 11.06.2018 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе на обект: “Разпределителен водопровод от водоем V= 11000 м3 до ОШ9, водоснабдителна система „Стара Загора“ – второ магистрално отклонение“ през ПИ 68850.302.797, 68850.308.296,  ПИ 68850.303.808 и ПИ 68850.303.972 – „пасища, мери“, ПИ 68850.302.799, 68850.303.257 и 68850.303.267 - „лозови насаждения“, ПИ 68850.303.802  и ПИ 68850.303.805  – „недървопроизводителни горски площи“ и ПИ 68850.303.9501 и ПИ 68850.303.9504  – „полски пътища“ по КККР на община Стара Загора  – общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентиф. 68850.48.44 от местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, съгласно разпоредбите  на чл. 134, ал.1, т.1 от  ЗУТ, във връзка със Заявление рег.  № 19-06-213  от  03.07.2018 год.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.48.44 от местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.  № 19-06-213  от  03.07.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.114.182 по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.205.19 в местност “Джелата“ по  КККР на гр. Стара Загора.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.68.36 в местност “Корнаците“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.68.37 в местност “Корнаците“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 133.24 в местност “Казълкая“ от землище с. Богомилово, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 04738.58.32 – „пасище-мера“ и част от ПИ с идентификатор 04738.58.31 –  „полски път“ –  публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп и обособяване на улица до имоти от кадастрален район 58 по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-151 от 02.05.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, в частта му за улица с о.т 2861к – о.т.2861а, одобрен със Заповед № 613/20.04.2005 г. на Кмета на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на пътна връзка към ПИ с идентификатор 68850.213.2 от местност “Кимикли алан“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-204 от 19.06.2018 г.

Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.213.698 – „Друг вид имот без определено стопанско предназначение“ и част от ПИ с идентификатор 68850.213.135 –  „За селскостопански, горски, ведомствен път“ –  общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.213.2 от местност “Кимикли алан“ по КККР на гр. Стара Загора, Заявление с рег. № 10-02-4648 от 19.06.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.33.18 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-202 от 15.06.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.33.19 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-191 от 08.06.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.33.901 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-220 от 10.07.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.33.903 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-182 от 05.06.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.33.904 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-205 от 19.06.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.34.8 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-186 от 05.06.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.90.15 в местност „Ала баир“ по КККР на  с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със  Заявление рег.  № 19-06-211  от  27.06.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 77476.32.24 от местност „Влавошка могила“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със  Заявление № 19-06-188 от 05.06.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 05431.37.12 в местност „Къньов трап“ по КККР на с. Борилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-214 от 03.07.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за обект: „Кабел средно напрежение 20 кV от подстанция „Железник“ до стълб № 147/17/3 на въздушен електропровод 20 кV „Богомилово“ в землищата на гр. Стара Загора и с. Малка Верея.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план  и ел. схема за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.532.747 по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план и ел. схема за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 77476.507.186 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Приемане на частична промяна на структурата на Общинската администрация и увеличение на числеността, обособяване на самостоятелно звено на пряко подчинение на председателя на ОбС и образуване на звено «Инспекторат», считано от 01.09.2018 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска собственост  за нуждите на СНЦ “Българо - френско дружество Алианс Франсез – Стара Загора“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за проектиране и изграждане на обект „плаваща сцена“ във водите на езеро „Загорка“ – парк „Бедечка“ в ПИ с идентификатор 68850.513.77 от СД „Металик“ АД;

Предварително съгласие за право на управление на обект „плаваща сцена“ във водите на езеро „Загорка“ - парк „Бедечка“ в ПИ с идентификатор 68850.513.77 от Държавна опера Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Замяна на имоти – собственост на държавата, находящи се в гр. Стара Загора с имот собственост на Община Стара Загора, находящ се в гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатства по Проект „Красива България“ към МТСП по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ с проект: „Изграждане на достъпна среда в XI ОУ „Николай Лилиев“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване на съгласие за кандидатстване с проект: „Въвеждане на мерки за предотвратяване на щети по горите, стопанисвани от община Стара Загора, от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“  по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-8.004  по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6, съгласно решение 386/30.06.2016г. на Общински съвет Стара Загора

Вносител: д-р Тунджай Йозтюрк – Председател на Комисията по чл. 6 от Правилника за ФППДАРСЛЖСНРП

Предложение

Именуване на улици на територията на село Дълбоки, Община Стара Загора

Вносител: Милена Стоянова-Желева – Председател на ПК по култура, туризъм и вероизповедания

Предложение

Предложение за одобрение на решението на Комисията по социална политика за съфинансиране на проект „Обществото -ЗА- интегрирането на деца с ментални проблеми в развитието“ на Гражданско сдружение „Алтернатива 55“ Стара Загора – с вх. №10-02-5171/11.07.2018г.

Вносител: Илия Злател – Председател на ПК по социална политика

Предложение

Отчет за дейността на Общински съвет Стара  Загора за периода януари – юни  2018 г.

Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС

Предложение

Становища на Постоянните комисии

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали