Постъпили материали за Заседание 34, което ще се проведе на 28.06.2018г.

Размер на шрифта: A A A

Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната програма за 2018 година

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Приложения 1-9

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 425 от 30.04.2009г., влиза в сила от 01.05.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 1000 от 01.12.2010г.; изм. и доп. с Решение № 271 от 28.06.2012 г., в сила от 01.08.2012г.; изм. и доп. с Решение № 284 от 28.04.2016 г./ на първо четене

Вносител: Валентина Бонева – общински съветник

Предложение

Приемане на Правилник за организацаията и дейността на общинското предприятие „Ученическо хранене“гр.Стара Загора и предоставяне на активи

Вносител:Живко Тодооров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора на първо четене

Вносител: Тунджай Йозтюрк– Председател на комисията по чл.6 от ПФППДАРСЛЖСНРП

Предложение

Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

Аварийно реализиране на транспортна схема към Общия устройствен план на гр. Стара Загора, касаеща свързването на ул. „Калояновско шосе” и кръстовището на улици „Отец Паисий” и „Бяло море” през територията на бившия завод „Берое"

Вносител: Кольо Димов – Общински съветник

Предложение

Обявяване на имот  - Лагер за ученически отдих, намиращ се в землището на гр. Калофер, местност „Паниците“, община Карлово, област  Пловдив, за частна общинска собственост и продажба.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост на СНЦ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА” – гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост  за нуждите на Сдружение „Самаряни” –гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Общината в имот представляващ: УПИ ІІ общ. в кв. 6 по ПУП на с. Борилово

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Общината в имот представляващ: УПИ ІІІ общ. в кв.17 по ПУП на с. Борилово

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ІV333 в кв. 23 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ІV266 в кв. 26 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора, чрез замяна

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ821 в кв. 29 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в кв. 13 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Промяна на ПУП-ПР относно УПИ VІобщ. и УПИ VІІобщ. в кв. 1 по плана на с. Елхово, община Стара Загора, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Промяна на наименованието на Постоянната комисия за борба с корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по чл.25 от ЗПУКИ при Общински съвет Стара Загора

Вносител: Димо Димитров – общински съветник

Предложение

 Попълване съставите на постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания  и  постоянната комисия  по финанси и бюджет

Вносител: Николай Диков – общински съветник

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ V229  в кв. 9 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV144  в кв. 33 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 138, апартамент 17, на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, ап. 69 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на застроен УПИ І93 в кв. 7 по ПУП на с. Лозен, община Стара Загора, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХVІІобщ., кв. 527а „Три чучура“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХVІІІобщ., кв. 527а „Три чучура“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на Урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 32а -„Лозенец“  по ПУП на град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Продажба на УПИ IXобщ и УПИ Xобщ в кв. 1 по ПУП на с. Елхово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ IV90 в кв. 26 по ПУП на с. Елхово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ X в кв. 16 по ПУП на с. Калояновец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Продажба на УПИ XVстоп.дейн. в кв. 46 по ПУП на с. Калояновец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ Vобщ и УПИ VIобщ в кв. 37 по ПУП на с. Бъдеще, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Продажба на УПИ IVобщ, УПИ Vобщ и УПИ XIIIобщ в кв. 7 по ПУП на с. Загоре, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Продажба на УПИ Iобщ, УПИ IIобщ, УПИ IVобщ, УПИ XXIVобщ и УПИ XXVобщ в кв. 1 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ Iобщ и УПИ IIобщ в кв. 11 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ VIобщ, УПИ XVобщ, УПИ XVIобщ и УПИ XVIIобщ в кв. 13 по ПУП на с. Оряховица, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за напорен тръбопровод през ПИ с идентификатори: 68850.162.485, 68850.163.104, 68850.164.534, 68850.166.51, 68850.167.38, 68850.168.35 и 68850.193.629 –„за селскостопански горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 68850.209.662 – „пасище“ – публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-4407 от 08.06.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП –План за регулация за поземлени имоти, получени от разделянето на ПИ с идентификатор 77476.57.10 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните  урегулирани  поземлени  имоти, на основание чл.17, ал.1, чл.81, ал.1, чл.110, ал.1, т.1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 134, ал. 2 от ЗУТ, във връзка със Заявление вх. № 19-06-154 от 08.05.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1437 по Протокол № 30 от 22 февруари 2018 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентиф. 68850.171.10 от местност „Берекет могила“ по КККР на гр. Стара Загора, съгласно разпоредбите  на чл. 134, ал.1, т.1 от  ЗУТ, във връзка със Заявление рег.  № 19-09-169  от  22.05.2018 год.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.171.10 по КККР на местност „Берекет могила“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.  № 19-09-169  от  22.05.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.98.16 в местност “Инджурлюк“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-187 от 05.06.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.98.16 в местност “Инджурлюк“ от землище гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-187 от 05.06.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.68.14 от местност “Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и ел. схема за ел. захранване в ПИ с идентификатор 68850.258.9506 и ПИ с идентификатор 68850.258.9507 от местност „Съборената кюприя“, гр. Стара Загора, Заявление  № 19-06-100/ 27.03.2018 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе през ПИ с идентификатор 68850.258.9506 и ПИ с идентификатор 68850.258.9507 –„за второстепенна улица“– публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-2182 от 27.03.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за кабелно трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 46417.103.36, местност „Тумбите“,с. Малка Верея, община  Стара Загора, Заявление  № 19-06-156/ 08.05.2018 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване за цитирания имот през ПИ 46417.103.9; ПИ 46417.106.132 – „за селскостопански, горски ведомствен път“ и  ПИ № 46417.103.43 – „гори и храсти“  – публична общинска собственост, във връзка със Заявление  10-02-3603 от 08.05.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  и ел. схема за външно ел. захранване в ПИ с идентификатор 38039.44.13, местност „Бакой чаа“ по КККР на с. Колена, община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-183 от 05.06.2018 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе на цитирания имот през ПИ с идентификатор 38039.44.184 –„за селскостопански горски ведомствен път“– публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-2183 от 27.03.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на с. Пряпорец, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 741/ 16.06.1983 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ XV в кв. 10.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на  с. Сладък кладенец, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 611/ 16.04.1987г. на Кмета на Община Стара Загора,  в частта му за УПИ V180 , УПИ VI озеленяване в кв. 33 и улица с о.т. 106 - о.т. 107 -  о.т. 111 – о.т. 114 - о.т. 112 - о.т. 115 - о.т. 116 - о.т. 117 -  о.т. 161.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 52252.50.23 от местност „Стопански двор“ по  КККР на  с. Ново село, община Стара Загора,  във  връзка със Заявление № 19-06-155/  08.05.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 270.87 по ПНИ на местност „Голямата ливада“ от землището на с. Остра могила, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-148 от  30.04.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.9528 от местност “Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19 – 06 – 198 от 12.06.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост, находящ се на бул. „Руски“ № 44 в гр. Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за проектиране и изграждане на обект „плаваща сцена“ във водите на езеро „Загорка“ – парк „Бедечка“ в ПИ с идентификатор 68850.513.77 от СД „Металик“ АД; Предварително съгласие за право на управление на обект „плаваща сцена“ във водите на езеро „Загорка“ - парк „Бедечка“ в ПИ с идентификатор 68850.513.77 от Държавна опера Стара Загора.

Вносител:Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Именуване на улици на територията на село Преславен, Община Стара Загора

Вносител: Милена Стоянова – Желева, Председател на ПК по култура, туризъм и вероизповедания

Предложение

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, определяне правила за нейното провеждане и създаване временна комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели.

Вносител:Таньо Брайков -Председател на ОбС

Предложение

Становища на Постоянните комиисии

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали