Постъпили материали за Заседание 34, което ще се проведе на 28.06.2018г.

Размер на шрифта: A A A

Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната програма за 2018 година

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Приложения 1-9

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 425 от 30.04.2009г., влиза в сила от 01.05.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 1000 от 01.12.2010г.; изм. и доп. с Решение № 271 от 28.06.2012 г., в сила от 01.08.2012г.; изм. и доп. с Решение № 284 от 28.04.2016 г./ на първо четене

Вносител: Валентина Бонева – общински съветник

Предложение

Приемане на Правилник за организацаията и дейността на общинското предприятие „Ученическо хранене“гр.Стара Загора и предоставяне на активи

Вносител:Живко Тодооров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора на първо четене

Вносител: Тунджай Йозтюрк– Председател на комисията по чл.6 от ПФППДАРСЛЖСНРП

Предложение

Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

Аварийно реализиране на транспортна схема към Общия устройствен план на гр. Стара Загора, касаеща свързването на ул. „Калояновско шосе” и кръстовището на улици „Отец Паисий” и „Бяло море” през територията на бившия завод „Берое"

Вносител: Кольо Димов – Общински съветник

Предложение

Обявяване на имот  - Лагер за ученически отдих, намиращ се в землището на гр. Калофер, местност „Паниците“, община Карлово, област  Пловдив, за частна общинска собственост и продажба.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост на СНЦ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА” – гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост  за нуждите на Сдружение „Самаряни” –гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Общината в имот представляващ: УПИ ІІ общ. в кв. 6 по ПУП на с. Борилово

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Общината в имот представляващ: УПИ ІІІ общ. в кв.17 по ПУП на с. Борилово

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ІV333 в кв. 23 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ІV266 в кв. 26 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора, чрез замяна

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ821 в кв. 29 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в кв. 13 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Промяна на ПУП-ПР относно УПИ VІобщ. и УПИ VІІобщ. в кв. 1 по плана на с. Елхово, община Стара Загора, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Промяна на наименованието на Постоянната комисия за борба с корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по чл.25 от ЗПУКИ при Общински съвет Стара Загора

Вносител: Димо Димитров – общински съветник

Предложение

 Попълване съставите на постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания  и  постоянната комисия  по финанси и бюджет

Вносител: Николай Диков – общински съветник

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ V229  в кв. 9 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV144  в кв. 33 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 138, апартамент 17, на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, ап. 69 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на застроен УПИ І93 в кв. 7 по ПУП на с. Лозен, община Стара Загора, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХVІІобщ., кв. 527а „Три чучура“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХVІІІобщ., кв. 527а „Три чучура“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на Урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 32а -„Лозенец“  по ПУП на град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Продажба на УПИ IXобщ и УПИ Xобщ в кв. 1 по ПУП на с. Елхово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ IV90 в кв. 26 по ПУП на с. Елхово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ X в кв. 16 по ПУП на с. Калояновец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Продажба на УПИ XVстоп.дейн. в кв. 46 по ПУП на с. Калояновец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ Vобщ и УПИ VIобщ в кв. 37 по ПУП на с. Бъдеще, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Продажба на УПИ IVобщ, УПИ Vобщ и УПИ XIIIобщ в кв. 7 по ПУП на с. Загоре, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Продажба на УПИ Iобщ, УПИ IIобщ, УПИ IVобщ, УПИ XXIVобщ и УПИ XXVобщ в кв. 1 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ Iобщ и УПИ IIобщ в кв. 11 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ VIобщ, УПИ XVобщ, УПИ XVIобщ и УПИ XVIIобщ в кв. 13 по ПУП на с. Оряховица, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за напорен тръбопровод през ПИ с идентификатори: 68850.162.485, 68850.163.104, 68850.164.534, 68850.166.51, 68850.167.38, 68850.168.35 и 68850.193.629 –„за селскостопански горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 68850.209.662 – „пасище“ – публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-4407 от 08.06.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП –План за регулация за поземлени имоти, получени от разделянето на ПИ с идентификатор 77476.57.10 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните  урегулирани  поземлени  имоти, на основание чл.17, ал.1, чл.81, ал.1, чл.110, ал.1, т.1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 134, ал. 2 от ЗУТ, във връзка със Заявление вх. № 19-06-154 от 08.05.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1437 по Протокол № 30 от 22 февруари 2018 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентиф. 68850.171.10 от местност „Берекет могила“ по КККР на гр. Стара Загора, съгласно разпоредбите  на чл. 134, ал.1, т.1 от  ЗУТ, във връзка със Заявление рег.  № 19-09-169  от  22.05.2018 год.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.171.10 по КККР на местност „Берекет могила“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.  № 19-09-169  от  22.05.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.98.16 в местност “Инджурлюк“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-187 от 05.06.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.98.16 в местност “Инджурлюк“ от землище гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-187 от 05.06.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.68.14 от местност “Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и ел. схема за ел. захранване в ПИ с идентификатор 68850.258.9506 и ПИ с идентификатор 68850.258.9507 от местност „Съборената кюприя“, гр. Стара Загора, Заявление  № 19-06-100/ 27.03.2018 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе през ПИ с идентификатор 68850.258.9506 и ПИ с идентификатор 68850.258.9507 –„за второстепенна улица“– публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-2182 от 27.03.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за кабелно трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 46417.103.36, местност „Тумбите“,с. Малка Верея, община  Стара Загора, Заявление  № 19-06-156/ 08.05.2018 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване за цитирания имот през ПИ 46417.103.9; ПИ 46417.106.132 – „за селскостопански, горски ведомствен път“ и  ПИ № 46417.103.43 – „гори и храсти“  – публична общинска собственост, във връзка със Заявление  10-02-3603 от 08.05.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  и ел. схема за външно ел. захранване в ПИ с идентификатор 38039.44.13, местност „Бакой чаа“ по КККР на с. Колена, община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-183 от 05.06.2018 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе на цитирания имот през ПИ с идентификатор 38039.44.184 –„за селскостопански горски ведомствен път“– публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-2183 от 27.03.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на с. Пряпорец, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 741/ 16.06.1983 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ XV в кв. 10.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на  с. Сладък кладенец, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 611/ 16.04.1987г. на Кмета на Община Стара Загора,  в частта му за УПИ V180 , УПИ VI озеленяване в кв. 33 и улица с о.т. 106 - о.т. 107 -  о.т. 111 – о.т. 114 - о.т. 112 - о.т. 115 - о.т. 116 - о.т. 117 -  о.т. 161.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 52252.50.23 от местност „Стопански двор“ по  КККР на  с. Ново село, община Стара Загора,  във  връзка със Заявление № 19-06-155/  08.05.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 270.87 по ПНИ на местност „Голямата ливада“ от землището на с. Остра могила, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-148 от  30.04.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.9528 от местност “Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19 – 06 – 198 от 12.06.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост, находящ се на бул. „Руски“ № 44 в гр. Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за проектиране и изграждане на обект „плаваща сцена“ във водите на езеро „Загорка“ – парк „Бедечка“ в ПИ с идентификатор 68850.513.77 от СД „Металик“ АД; Предварително съгласие за право на управление на обект „плаваща сцена“ във водите на езеро „Загорка“ - парк „Бедечка“ в ПИ с идентификатор 68850.513.77 от Държавна опера Стара Загора.

Вносител:Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Именуване на улици на територията на село Преславен, Община Стара Загора

Вносител: Милена Стоянова – Желева, Председател на ПК по култура, туризъм и вероизповедания

Предложение

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, определяне правила за нейното провеждане и създаване временна комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели.

Вносител:Таньо Брайков -Председател на ОбС

Предложение

Становища на Постоянните комиисии

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали