ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 34, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.02.2022Г

Размер на шрифта: A A A

 

1.Приемане на Правилник за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в община Стара Загора – второ четене

Вносители: Дарин Петков и Стефан Анков – Общински съветници

Предложение   Проект   Приложение 1-5

2.Допълнение в ПРАВИЛНИКА за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора / Приет от Общински съвет Стара Загора, с Решение № 166 от 30.03.2020 г., изм с Решение №904 от 29.04.2021 г. на съвета / – първо четене

Вносител: Стефан Анков – Общински съветник

Предложение    Приложение

3.Промени в Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора (приет от Общински съвет с решение № 1214 от 30.06.2011 г.; изм. и доп. с решение № 221 от 31.03.2016 г.; изм. и доп. с решение № 1734 от 26.07.2018г.) – първо четене

Вносител: Ива Ангелкова – Общински съветник

Предложение   Приложение

4.Поемане на задължение до 621 962,80 лева (шестстотин двадесет и една хиляди деветстотин шестдесет и два лева и осемдесет стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

5.Отпускане на субсидия на „Диагностично консултативен център – I“ ЕООД гр. Стара Загора за финансиране дейността  на Триажен – COVID кабинет през 2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

6.Образуване на общинско предприятие „ Гробищни паркове“

Вносител: Янко Янков – Председател на ПК по ПУОД

Предложение

7.Освобождаване на управителя на общинското търговско дружество Медицински център „Дерма Гард – Стара Загора“ ЕООД и избиране на управител до провеждане на конкурс

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

8. Създаване на Временна комисия за провеждане на преговори, в т.ч. процедура по пряко договаряне, за придобиването от Община Стара Загора на сгради, собственост на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД, гр. Стара Загора, с ЕИК:123535874, представляващи имоти с идентификатори 68850.514.417.2, 68850.514.417.3, 68850.514.417.5 и 68850.514.417.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“ №117.

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение

9.Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Стара Загора за 2022 год. на територията на ТП „ДГС Стара Загора“.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

10.Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Стара Загора за 2022 год. на територията на ТП „ДГС Чирпан“.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

11.Даване на съгласие за отдаване през 2022 год. за не по-малко от 10 на сто от годишното ползване на дървесина, собственост на Община Стара Загора на местни търговци.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

12.Даване на съгласие за продажба по ценоразпис от горски територии – собственост на Община Стара Загора на физически лица, които не са търговци - за лична употреба, без право на продажба.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

13.Определяне на представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора, насрочено за 11.03.2022г.

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение

14.Именуване на улицa в  град Стара Загора

Вносител: Дарин Петков – Председател на ПК по култура, туризъм и вероизповедания

Предложение

15.Именуване на улицa в  гр. Стара Загора

Вносител: Димитър Чорбаджиев – Общински съветник

Предложение

16.Обявяване на имот за частна общинска собственост в гр. Созопол, местност.“Буджака“,  Поземлен  имот с идентификатор  67800.8.319

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

17.Обявяване на имот за частна общинска собственост в гр. Созопол, местност.“Буджака“,  Поземлен  имот с идентификатор  67800.8.320

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

18.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ XVII375 в кв. 54 по ПУП на с. Горно Ботево, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

19.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ289 в кв. 82 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

20.Прекратяване на съсобственост в УПИ XI549 в кв. 43 – „Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

21.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ369 в кв. 31а по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

22.Прекратяване на съсобственост в УПИ VII581 в кв. 20а по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

23.Прекратяване на съсобственост в УПИ X75 в кв. 6 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

24.Прекратяване на съсобственост в УПИ XVII11 в кв. 2 по ПУП на с. Пшеничево, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

25.Прекратяване на съсобственост в УПИ X-63 в кв. 11 по ПУП на с. Самуилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

26.Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Три чучура - юг”, бл. 56, вх. 0, апартамент № 12  на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

27.Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Старозагорско въстание”, бл. 10, вх. Б, ет. 4, апартамент № 38 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

28.Продажба на ПИ 67800.8.319 – общинска собственост в местност „Буджака“, гр. Созопол

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

29.Продажба на ПИ 67800.8.320 – общинска собственост в местност „Буджака“, гр. Созопол

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

30.Продажба на ПИ 67800.8.909  – частна общинска собственост в местност „Буджака“, гр. Созопол

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

31.Продажба на самостоятелен обект за бързо хранене в сграда с идентификатори 68850.515.562.7.34, находящ се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 139

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

32.Продажба на застроен УПИ ІІ298 в кв. 21 – „Лозенец“ по ПУП на гр. Стара Загора, на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

33.Продажба на УПИ Iобщ. за стоп. дейност в кв. 3; УПИ VIIIобщ., УПИ IXобщ., УПИ Xобщ., УПИ XIобщ., УПИ XIIобщ. в кв. 7 по ПУП на с. Загоре, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

34.Продажба на УПИ IV90  и УПИ V  в кв. 26 по ПУП на с. Елхово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

35.УПИ Iобщ и УПИ IIобщ в кв. 11; УПИ IVобщ., УПИ VIобщ. и УПИ VIIобщ. в кв. 39; УПИ IXобщ., УПИ Xобщ. и УПИ XIобщ. в кв.  41 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

36.Продажба на УПИ XIX230 – частна общинска собственост в кв. 626 - „Железник - разширение“, гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

37.Продажба на имоти с идентификатори 00655.15.8 /номер по предходен план: 000037/; 00655.38.7 /номер по предходен план 001290/; 00655.21.5 / номер по предходен план 021005/ и 00655.70.17 /номер по предходен план 070017/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Арнаутито, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

38.Продажба на имоти с идентификатори  35515.115.71 /номер по предходен план 000377/ и 35515.115.72 /номер по предходен план 000387/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

39.Продажба на имоти с идентификатори 55289.1.2 /номер по предходен план: 001002/; 55289.2.2 /номер по предходен план 002002/; 55289.26.1 /номер по предходен план 026001/, 55289.73.6 /номер по предходен план 073006/ и 55289.94.7 /номер по предходен план 094007/- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Памукчии, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

40.Продажба на имоти с идентификатори: 35515.14.1 /номер по предходен план 014001/, 35515.41.9/номер по предходен план 041009/, 35515.88.5 / номер по предходен план 088005/, 35515.115.54 /номер по предходен план 115054/ и 35515.115.55 /номер по предходен план 115055/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

41.Продажба на имоти с идентификатори 58743.8.10 /номер по предходен план 008010/, 58743.12.3 /номер по предходен план 012003/, 58743.56.6 /номер по предходен план 056006/, 58743.58.2 /номер по предходен план 058002/, 58743.59.2 /номер по предходен план 059002/ и 58743.158.7 /номер по предходен план 158007/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на  с. Пряпорец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

42.Продажба на имоти с идентификатори: 67154.100.1 /номер по предходен план: 100001/, 67154.143.1 /номер по предходен план 143001/, 67154.153.15 /номер по предходен план 153015/, 67154.155.2 /номер по предходен план 155002/ и 67154.181.1 /номер по предходен план 181001/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

43.Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.512.268, представляващ част от УПИ ХV98,99 в кв. 19 - „Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

44.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 68850.219.51, местност „Пясъчника“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-23/20.01.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 68850.219.51, местност „Пясъчника“, землище на гр. Стара Загор, през ПИ с идентификатор № 68850.219.63 и ПИ с идентификатор № 68850.219.708, с НТП  – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

45.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 68850.11.38, ПИ с идентификатор  № 68850.11.36, ПИ с идентификатор № 68850.11.42, ПИ с идентификатор № 68850.11.33 и ПИ с идентификатор № 68850.11.29,  местност „Братовото“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-35/28.01.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за за ПИ с идентификатор № 68850.11.38, ПИ с идентификатор  № 68850.11.36, ПИ с идентификатор № 68850.11.42, ПИ с идентификатор № 68850.11.33 и ПИ с идентификатор № 68850.11.29,  местност „Братовото“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор № 68850.11.22, с НТП – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

46.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ № 278.165 по плана на новообразуваните имоти, местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-12/13.01.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ № 278.165 по плана на новообразуваните имоти, местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора, през ПИ № 278.9510 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ № 278.9508 – „За селскостопански горски, ведомствен път“  - публична общинска собственост, Заявление с Вх. № 10-02-616/27.01.2022г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

47.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 68850.257.654, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-30/25.01.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 68850.257.654, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор № 68850.257.392 - „Нелесопригодна площ - дървесна растителност, храсти“, ПИ с идентификатор № 68850.257.9522 - „За второстепенна улица“, ПИ с идентификатор № 68850.26.14 - „За селскостопански, горски ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 68850.257.9526 - „За второстепенна улица“ и ПИ с идентификатор № 68850.257.9506 - „За второстепенна улица“ - публична общинска собственост, Заявление с Вх. № 10-02-615/27.01.2022г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

48.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.252.15, местност „Бойчов кладенец“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-8 от 11.01.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

49.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.219.46, местност „Пясъчника“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-29 от 26.01.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

50.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 38039.31.7, местност „Бели връх“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-26 от 24.01.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

51.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 62.80 по плана на новообразуваните имоти, местност „Лозята“, землище на с. Ново село, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-34 от 27.01.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

52.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.45.24, местност „Каймака“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-16 от 17.01.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

53.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 46417.107.140, ПИ с идентификатор № 46417.107.141, ПИ с идентификатор № 46417.107.139, ПИ с идентификатор № 46417.107.147, ПИ с идентификатор № 46417.107.146 и ПИ с идентификатор № 46417.107.145 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-22 от 18.01.2022 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

54.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка за ПИ с идентификатор № 68850.14.856, ПИ с идентификатор № 68850.14.855, ПИ с идентификатор № 68850.14.854 и ПИ с идентификатор № 68850.14.845 местност „Бялата пръст“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-11-39 от 31.01.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

55.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ № 296.53 по плана на новообразуваните имоти, местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-15 от 14.01.2022 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

56.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 04738.89.10, местност „Кафявата скала“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-3 от 05.01.2022 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

57.Отпускане на еднократна финансова помощ на М. П. Ганчев

Вносител: Галина Господинова – Зам.-председател на ПК по социална политика

Предложение

58.Отпускане на еднократна финансова помощ на Л. Й. Любомиров

Вносител: Галина Господинова –Зам.-председател на ПК по социална политика

Предложение

59.Отпускане на еднократна финансова помощ на К.И. Филипов

Вносител: Галина Господинова – Зам.-председател на ПК по социална политика

Предложение

60.Отпускане еднократна финансова помощ на Т.Д. Георгиев

Вносител: Галина Господинова – Зам.-председател на ПК по социална политика

Предложение

Становища на Постоянните комисии

Гласуване

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали