Постъпили материали за Заседание 33, което ще се проведе на 31.05.2018г.

Размер на шрифта: A A A

 

Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2017 година.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

ПредложениеПриложения 1-42

 

Допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Вносител: Янко Янков – общински съветник

Предложение

 

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет от Общински съвет с Решение № 220 от 31.03.2016г. – първо четене.

Вносител: Димо Димитров – Председател на ВрК

Предложение,    Приложение

 

Прекратяване на участието на Община Стара Загора в търговско дружество „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ АД

Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС

Предложение

Вземане на решение за заместване в дълг на  Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“  към бившите собственици на реституираната част на сградата на гимназията във връзка със споразумение за обезщетение от 2016 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Преименуване на местностите на територията на община Стара Загора

Вносител: Михаил Михайлов – Председател на ВрК

Предложение, Приложения 1-51

 

Определяне на общо водовземане на минерална вода за пиене и водоналиване от гражданите по реда чл. 41 от Закона за водите от находище за минерална вода „Старозагорски минерални бани“, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Дарение на сгради – частна общинска собственост, бивш филиал на кожно - венерологичен диспансер, с. Ягода, Община Мъглиж на Община Мъглиж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост в гр. Стара Загора на  ТП  на  НОИ - Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот  - частна общинска собственост на Център за спешна медицинска помощ – Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Одобряване на промени в годишния план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора, за гори попадащи в обхвата на ТП ДГС Чирпан, за 2018г. /към 25.04.2018г./.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Учредяване право на пристрояване в УПИ ІЖС,магазини и подз.гаражи в кв. 52 по ПУП на град Стара Загора за изграждане на пристройка към съществуващ ОСД, построен по силата на учредено право на строеж, във връзка с преустройството и разширението му

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в кв. 60 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в кв. 2 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в кв. 12 по ПУП на с. Братя Кунчеви, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ Х72 в кв. 9 по ПУП на с. Подслон, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот – частна общинска собственост, представляващ част от УПИ VIIжс и пг, кв.9 по ПУП на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, Билетна каса № 3 в сграда- Автогара, гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост в с.Еленино, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Отмяна на т. 2.8 от Решение № 1200 по Протокол № 26 от 25.10.2017 година на Общински съвет Стара Загора и Учредяване на безвъзмездно право на строеж на "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД върху имот, общинска собственост, на територията на Община Стара Загора  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Процедура за предоставяне на концесия на обект – общинска собственост – водоем, имот № 000007, находящ се в землищено на с. Арнаутито

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Процедура за предоставяне на концесия на обект – общинска собственост – водоем, имот № 000418, находящ се в землищено на с. Бъдеще.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Процедура за предоставяне на концесия на обект – общинска собственост – водоем, имот № 000156, находящ се в землищено на с. Калояновец

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Процедура за предоставяне на концесия на обект – общинска собственост – водоем, имот № 000160, находящ се в землищено на с. Калояновец

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Процедура за предоставяне на концесия на обект – общинска собственост – водоем, имот № 000423, находящ се в землищено на с. Калояновец

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Процедура за предоставяне на концесия на обект – общинска собственост – Рибарник имот № 000247, находящ се в землищено на с. Маджерито.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Процедура за предоставяне на концесия на обект – общинска собственост – Рибарник, имот № 000255, находящ се в землищено на с. Петрово.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Процедура за предоставяне на концесия на обект – общинска собственост – водоем, имот № 028010, находящ се в землищено на с. Стрелец.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІV104,1067, кв. 633 „Железник-разширение“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Прекратяване на съсобственост в УПИ Х537  в кв. 427 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ679, кв. 496 - „Кольо Ганчев“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, апартамент 61 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, апартамент 122 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Самара - 3“, бл. 7, на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” № 124, на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Старозагорско въстание“ бл. 10, на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков“, бл. 49, на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на  УПИ Iобщ и УПИ VIIIобщ в кв. 39 по ПУП на с. Пшеничево, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на  УПИ XIXобщ в кв. 18 по ПУП на с. Змейово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на  УПИ IIобщ  в кв. 42 по ПУП на с. Змейово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на  УПИ VIII в кв. 9 по ПУП на с. Остра могила, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на  УПИ IIобщ  в кв. 24 по ПУП на с. Люляк, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на  УПИ I и УПИ II в кв. 48 по ПУП на с. Яворово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на  УПИ I и УПИ II в кв. 49 по ПУП на с. Яворово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на  УПИ IV438  в кв. 36a по ПУП на с. Кирилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на  УПИ VІІ164, детска градина; кв. 11  по ПУП на с. Михайлово, Община Стара Загора, заедно с находящата се в имота сграда.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.515.15.1.20, находящ се на бул. „Руски“ № 44 в гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на  УПИ XVIобщ в кв. 1 по ПУП на с. Горно Ботево, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на  УПИ IIобщ в кв. 52 по ПУП на с. Горно Ботево, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на  УПИ VII80 и УПИ VIII81 в кв. 13 по ПУП на с. Плоска могила, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Съгласие за извършване на проучвателен сондаж за добив на вода за питейно – битови нужди и направа на водовземане от подземни води в поземлен имот 35153.2.8, с. Казанка – собственост на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за ел. захранване в ПИ с идентификатор 68850.159.19 от местност „Мутафа“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-94 от 20.03.2018 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе до ПИ с идентификатор 68850.159.19 през ПИ с идентификатор 68850.155.620 и ПИ с идентификатор 68850.159.599 –„за селскостопански горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 68850.155.395 –„за друг вид водно течение, водна площ, съоражение“  – публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-1931/ 20.03.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за ел. захранване в ПИ с идентификатор 68850.258.9506 и ПИ с идентификатор 68850.258.9507 от местност „Съборената кюприя“, гр. Стара Загора, Заявление  № 19-06-100 от 27.03.2018 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе през ПИ с идентификатор 68850.258.9506 и ПИ с идентификатор 68850.258.9507 –„за второстепенна улица“– публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-2182 от 27.03.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за ел. захранване в ПИ с идентификатор 68850.114.200 и ПИ с идентификатор 68850.114.201 от землището на гр. Стара Загора, Заявление  № 19-06-101 от 27.03.2018 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе през ПИ с идентификатор 68850.114.200 и ПИ с идентификатор 68850.114.201 –„за селскостопански горски ведомствен път“– публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-2183 от 27.03.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за обект: „Кабел средно напрежение 20 кV от подстанция „Железник“ до стълб № 147/17/3 на въздушен електрпровод 20 кV „Богомилово“ в землищата на гр. Стара Загора и с. Малка Верея, във връзка със Заявление  № 19-06-128 от 17.04.2018 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ с идентификатори 68850.302.991, 68850.301.9528 –„за местен път“; ПИ с идентификатори 68850.501.603, 68850.527.1  –„за второстепенна улица“; ПИ с идентификатор 68850.501.602 –„за друг поземлен имот за движение и транспорт“ по КККР на гр. Стара Загора и ПИ с идентификатор 46417.37.9 –„за местен път“ и ПИ с идентификатор 46417.45.10 –„друг вид земеделска земя“ по КККР на с. Малка Верея– публична общинска собственост, Заявление  № 10-01-2129 от 17.04.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Предварително съгласие за промяна предназначението на „местен път“ с идентификатор 68850.208.68, „местен път“ с идентификатор 68850.208.71, „местен път“ с идентификатор 68850.208.74, „местен път“ с идентификатор 68850.209.898 и „местен път“ с идентификатор 68850.209.904 за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатор 68850.208.20 в местност „Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.501.264 по КККР на гр. Стара Загора, представляващ УПИ VII-264,266,523 от кв. 653 по плана на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.205.19 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-135 от 17.04.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.205.19 в местност “Джелата“, землище гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-135 от 17.04.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  с идентификатор 68850.114.182 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-145 от 27.04.2018 г. 

Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.114.182 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с вх. № 19-06-145 от 27.04.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  133.24 в местност “Казълкая“ от землище с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-136 от 18.04.2018 г. 

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за  ПИ 133.24 в местност “Казълкая“ от  землище с. Богомилово, община Стара Загора.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.68.36 в местност “Корнаците“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-146 от 30.04.2018 г. 

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.68.36 в местност “Корнаците“ по КККР на с. Хрищени.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.68.37 в местност “Корнаците“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-147 от 30.04.2018 г. 

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.68.37 в местност “Корнаците“ по КККР на с. Хрищени.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.200.34 в местност “Сейрекова нива“, гр. Стара Загора.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.200.35 в местност “Сейрекова нива“, гр. Стара Загора.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.75.159 и ПИ с идентификатор 68850.75.162 в местност “Кюшкюлю бахча“ по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.28 в местност “Джелата“ по  КККР на гр. Стара Загора.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  178004 и ПИ 178005 в местност “Карасулука“ от землище с. Хрищени, община Стара Загора. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 46417.49.18 в местност „Телки тепе“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.199.3 в местност „Дечев кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Одобряване на ПУП –– Парцеларен план за външно водозахранване на ПИ с идентификатор 46417.31.10, местност „Калето“ по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на Базова станция 6099 в ПИ с идентификатор 04738.82.21 от местност “Горния баир“ по  КККР на  с. Богомилово, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.114.7 в местност “Апти Тарла“ по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 133.27 в местност “Казълкая“ в  землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-114 от 24.04.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план и план – схема за трасе на външно ел. захранване на Базова станция 6094 в ПИ с идентификатор 00655.75.1 от местност “Старите лозя“ по  КККР на  с. Арнаутито, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Одобряване на ПУП –– Парцеларен план за трасе на външно електрозахранване на ПИ  с идентификатори: 46417.29.71, 46417.29.72, 46417.29.73, 46417.29.74, 46417.29.75, 46417.29.76, 46417.29.77, 46417.29.78, 46417.29.79, 46417.29.80, 46417.29.81, 46417.29.82, 46417.30.32, 46417.30.33, 46417.30.34, 46417.30.35, 46417.30.36, 46417.30.37, 46417.30.38 и 46417.31.10  в местност „Калето“ от землище с. Малка Верея, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 05431.95.18 в местност „Гробищата“ по КККР на землище с. Борилово, община Стара Загора, Заявление с рег. № 19-06-150 от 30.04.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 05431.95.19 в местност „Гробищата“ по КККР на землище с. Борилово, община Стара Загора, Заявление с рег. № 19-06-149 от 30.04.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.11 от местност “Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-133 от 17.04.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.212.2 от местност “Курбанова чешма“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с вх. № 19-06-134 от 17.04.2017 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 37678.100.34 по КККР на с. Козаревец, община Стара Загора, във връзка със  Заявление с рег. № 19-06-120 от 04.04.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.210.23 от местност “Курбанова чешма“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с вх. № 19-06-62 от 23.02.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

 

Предложение, Приложение

 

Приемане на годишните финансови отчети  за 2017г. на общинските търговски дружества със сто процента обшинско участие в капитала  и разпределение на печалбата

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Образуване на общинско предприятие „Ученическо хранене“гр.Стара  Загора и откриване производство по ликвидация на общинското търговско дружество „Ученическо хранене“ ЕООД гр.Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД  гр.Стара Загора, насрочено  на 08.06.2018г., при липса на кворум на 25.06.2018г.

Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС

Предложение

Определяне на представител на Община Стара Загора в  качеството и на акционер  в общото събрание на акционерите на „Борса – Стара Загора“ АД, свикано на 28.06.2018г., при липса на кворум на 13.07.2018г. и определяне на становището на Община Стара Загора по проекто-решенията в дневния ред

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на  проект на ПУП – План за регулация и План за застрояване за територията на с. Старозагорски бани, община  Стара Загора,  на основание  чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 134, ал. 2 и частично по чл. 16 от ЗУТ, във връзка със Заявление  вх. № 10-33-105 от 02.05.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на        с. Сладък кладенец, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 611/ 16.04.1987г. на Кмета на Община Стара Загора,  в частта му за УПИ V180 , УПИ VI озеленяване в кв. 33 и улица с о.т. 106 - о.т. 107 -  о.т. 111 – о.т. 114 - о.т. 112 - о.т. 115 - о.т. 116 - о.т. 117 -  о.т. 161.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на с. Пряпорец, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 741/ 16.06.1983 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ XV в кв. 10.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Решение, касаещо урегулиран поземлен имот ІКомплекс за общ. обслужване и спорт в кв. 18, по плана на с. Старозагорски бани, Община Стара Загора, ведно с построените в него сгради и съоръжения

Вносител:Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ I жил. стр и ПГв кв. 38, одобрен със Заповед № 715/27.03.2008 г. на Кмета на Община Стара Загора и улица с о.т. 845а – о.т.810 – о.т. 810б одобрена със Заповед № 596/02.04.1996 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

ПРОДАЖБА НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Вносители: ТИХОМИР ДИМИТРОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ПП АБВ И РУМЕН ДИМИТРОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Предложение

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Пенка Д. Филипова

Вносител: Илия Златев - Председател на ПК по социална политика

Предложение

 

Становища на Постоянните комисии

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали