Постъпили материали за Заседание 32, което ще се проведе на 26.04.2018г.

Размер на шрифта: A A A

Поемане на дългосрочен общински дълг за мостово финансиране на изпълнението на проекти по Оперативни програми.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предоставяне на средства на Клуб лека атлетика „Берое” Стара Загора за основен ремонт на покрита лекоатлетическа писта

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отпускане на субсидия за финансово подпомагане на „ Дентален център – I Стара Загора“ ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Доклад на Временната комисия за актуализиране на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, избрана с Решение № 1334 от Протокол № 29 / 31.01.2018 г

Вносител: Димо Димитров –Председател на ВрК

Предложение

Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот частна общинска собственост за нуждите на Фондация „ЕТНОСВЯТ БЪЛГАРИЯ“

Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Промяна началната тръжна цена на търговски маси намиращи, се в югоизточната част на Централен покрит пазар.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Възлагане управлението на рибните ресурси във воден обект водоем – публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Преславен, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости през 2017 година.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение,

Приложение 1

Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора за 2017 година.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2017 год. в изпълнение на Общински програми по околна среда: „Актуализирана Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) и достигане установените норми на територията на град Стара Загора“ и „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отчет, Приложение 

Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Общината в имот представляващ: УПИ ХVІ общ. в кв. 2 с. Казанка

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Общината в имот представляващ: УПИ VІІІ общ. в кв. 24 с. Казанка

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Общината в имот представляващ: УПИ Х общ. в кв. 24 с. Казанка

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Общината в имот представляващ: УПИ ХХ общ. в кв. 37 с. Казанка

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Общината в имот представляващ: УПИ VІ общ. в кв. 41 с. Казанка

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Общината в имот представляващ: УПИ VІІ общ. в кв. 41 с. Казанка

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване право на пристрояване за изграждане на външно стълбище  към офис, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 113

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с идентификатор 52252.47.1 в землището на с.Ново село.

Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под  наем чрез тръжна процедура на част от имот - публична общинска собственост, с. Богомилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под  наем чрез тръжна процедура на част от имот - публична общинска собственост: Читалище, с. Богомилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” № 124, на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Ген. Скобелев“ № 29, вх. А на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Три чучура - юг“, бл. 56, вх. 0  на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имот с идентификатор 48765.20.23 /номер по предходен план 000078 - бивш пазар на живи животни/ - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Могила, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на нов Годишен план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора за 2018г.,  /към 03.04.2018г./

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ ХІ320, кв.78 – „Лозенец – разширение“, по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ II в кв. 25 по ПУП на с. Самуилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ VI107; кв. 18 по ПУП на с. Бъдеще, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ Iсонс; кв. 29  по ПУП на с. Ракитница, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ Vсонс; в кв. 12 по ПУП на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ Iобщ и  УПИ IIобщ в кв. 13 по ПУП на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ VIII33, в кв. 26 по ПУП на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ XI199; в кв. 99 по ПУП на с.Дълбоки, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 24482.77.4 /номер по предходен план 077004/; 24482.77.5 /номер по предходен план 077005/; 24482.77.6  /номер по предходен план 077006/ и 24482.102.6  /номер по предходен план 102006/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ  Xобщ в кв. 52 по ПУП на с. Борилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 03856.120.159 /номер по предходен план 000159/; 03856.150.60 /номер по предходен план 150060/ и 03856.280.130 /номер по предходен план 280130/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на      с. Бенковски, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 67154.137.2 /номер по предходен план 137002/, 67154.139.13 /номер по предходен план 139013/, 67154.143.1 /номер по предходен план 143001/, 67154.153.15 /номер по предходен план 153015/, 67154.155.2 /номер по предходен план 155002/, 67154.181.1 /номер по предходен план 181001/ и 67154.190.1 /номер по предходен план 190001/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 11675.19.14 /номер по предходен план 019014/; 11675.25.29 /номер по предходен план 025029/ и 11675.27.3 /номер по предходен план 027003/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Воденичарово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 58743.28.6 /номер по предходен план 028006/; 58743.29.12 /номер по предходен план 029012/ и 58743.80.18 /номер по предходен план 080018/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на   с. Пряпорец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 56825.32.19 /номер по предходен план 000095 и 56825.39.22 /номер по предходен план 000045/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Плоска могила, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ VI609,общ; в кв. 65“Стопански двор“ по ПУП на с. Оряховица, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ IIобщ; УПИ IIIобщ и УПИ IVобщ в кв. 4 по ПУП на с. Маджерито, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ XIII383 в кв. 44 по ПУП на с. Маджерито, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ IIIобщ и УПИ IVобщ в кв. 16а по ПУП на с. Малка Верея, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 05637.10.48 /номер по предходен план 000048/ и 05637.10.78 /номер по предходен план 000078/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Борово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ XVIII408 в кв. 18 по ПУП на с. Арнаутито, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ IVобщ в кв. 44 по ПУП на с. Арнаутито, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването  на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 77476.66.1 от местност „Киселицата“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, Заявление  № 19-06-109 от 27.03.2018 г. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ ПИ с идентификатор 77476.66.1 за преминаване трасе за външно ел. захранване на  ПИ с идентификатор 77476.66.1 през ПИ 77476.59.41 и  ПИ 77476.66.23 - „напоителен канал“,  ПИ 77476.59.42 -  „изоставена орна земя“ и ПИ 77476.66.24 - „пасище“ – общинска собственост,  във връзка със Заявление  10-02-2205/ 27.03.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването  на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 77476.507.186 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-84 от 14.03.2018 г. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на  ПИ с идентификатор 77476.507.186 през ПИ 77476.507.205 и  ПИ 77476.507.199 - „селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 77476.507.206 -  „изоставена орна земя“– публична общинска собственост -Заявление  10-01-1544/ 14.03.18г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  № 178004 и ПИ  № 178005 от местност “Карасулука“ от землището на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-106 от 27.03.2017 г.  Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ  № 178004 от местност “Карасулука“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.68.14 от местност “Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-93 от 20.03.2018 г. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация и План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.68.14 от местност “Орта бозалък“, по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-93 от 20.03.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.53.2 от местност “Кафтанджийски кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-102 от 27.03.2018 г. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.53.2 от местност “Кафтанджийски кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-102 от 27.03.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.12.787 в местност “Юнаците“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-116 от 02.04.2018 г. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.12.787 в местност “Юнаците“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-116 от 02.04.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.65.25 в местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.67.8 в местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.68.7 в местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.68.25 в местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.9 в местност “Джелата“ по  КККР на гр. Стара Загора.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на ПУП – Парцеларен план за за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 017030 в местност “Ливадите“ по КВС на  землище с. Загоре, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.133.8 от местност „Караиванов кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-110 от 27.03.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.68.25 в местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.9 в местност “Джелата“ по  КККР на гр. Стара Загора.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на ПУП – Парцеларен план за за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 017030 в местност “Ливадите“ по КВС на  землище с. Загоре, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.133.8 от местност „Караиванов кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-110 от 27.03.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени  по бюджета на Община Стара Загора за 2018 година

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Приложение 1,Приложение 2

Допълнение към предложение за промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2018 година

Вносител: Николай Диков - Общински съветник

Предложение

Приложение 1, Приложение 2

Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Приложение 1, Приложение 2

Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Стара Загора за 2018г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Приложение

Временни преместваеми /търговски/ обекти, разположени върху общински терени и временни преместваеми /търговски/ обекти - общинска собственост, разположени върху общински терени, находящи се на територията на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Приложение 1,Приложение 2

Обявяване на сграда – център за трансфузионна хематология град Стара Загора за частна общинска собственост и дарение на същата на Министерство на здравеопазването на Република България за нуждите на РЦТХ – Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

Вземане на решение за заместване в дълг на  Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“  към бившите собственици на реституираната част на сградата на гимназията във връзка със споразумение за обезщетение от 2016 година

Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предложение за одобрение на решението на Комисията по социална политика за съфинансиране на проект „Психосоциална подкрепа на настанени в Дом за стари хора, Старозагорски минерални бани, възрастни хора, преживели домашно насилие“ на Фондация “Дружество за гражданска подкрепа“ – Ст. Загора с Вх. №10-02-2521/04.04.2018г.

Вносител: Илия Златев - Председател на ПК по социална политика

Предложение

Придобиване на имоти, собственост на държавата, находящи се в гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 108

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Становища на Постоянните комисии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали