Постъпили материали за Заседание 32, което ще се проведе на 26.04.2018г.

Размер на шрифта: A A A

Поемане на дългосрочен общински дълг за мостово финансиране на изпълнението на проекти по Оперативни програми.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предоставяне на средства на Клуб лека атлетика „Берое” Стара Загора за основен ремонт на покрита лекоатлетическа писта

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отпускане на субсидия за финансово подпомагане на „ Дентален център – I Стара Загора“ ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Доклад на Временната комисия за актуализиране на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, избрана с Решение № 1334 от Протокол № 29 / 31.01.2018 г

Вносител: Димо Димитров –Председател на ВрК

Предложение

Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот частна общинска собственост за нуждите на Фондация „ЕТНОСВЯТ БЪЛГАРИЯ“

Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Промяна началната тръжна цена на търговски маси намиращи, се в югоизточната част на Централен покрит пазар.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Възлагане управлението на рибните ресурси във воден обект водоем – публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Преславен, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости през 2017 година.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение,

Приложение 1

Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора за 2017 година.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2017 год. в изпълнение на Общински програми по околна среда: „Актуализирана Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) и достигане установените норми на територията на град Стара Загора“ и „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отчет, Приложение 

Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Общината в имот представляващ: УПИ ХVІ общ. в кв. 2 с. Казанка

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Общината в имот представляващ: УПИ VІІІ общ. в кв. 24 с. Казанка

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Общината в имот представляващ: УПИ Х общ. в кв. 24 с. Казанка

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Общината в имот представляващ: УПИ ХХ общ. в кв. 37 с. Казанка

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Общината в имот представляващ: УПИ VІ общ. в кв. 41 с. Казанка

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Общината в имот представляващ: УПИ VІІ общ. в кв. 41 с. Казанка

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване право на пристрояване за изграждане на външно стълбище  към офис, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 113

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с идентификатор 52252.47.1 в землището на с.Ново село.

Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под  наем чрез тръжна процедура на част от имот - публична общинска собственост, с. Богомилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под  наем чрез тръжна процедура на част от имот - публична общинска собственост: Читалище, с. Богомилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” № 124, на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Ген. Скобелев“ № 29, вх. А на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Три чучура - юг“, бл. 56, вх. 0  на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имот с идентификатор 48765.20.23 /номер по предходен план 000078 - бивш пазар на живи животни/ - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Могила, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на нов Годишен план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора за 2018г.,  /към 03.04.2018г./

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ ХІ320, кв.78 – „Лозенец – разширение“, по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ II в кв. 25 по ПУП на с. Самуилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ VI107; кв. 18 по ПУП на с. Бъдеще, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ Iсонс; кв. 29  по ПУП на с. Ракитница, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ Vсонс; в кв. 12 по ПУП на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ Iобщ и  УПИ IIобщ в кв. 13 по ПУП на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ VIII33, в кв. 26 по ПУП на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ XI199; в кв. 99 по ПУП на с.Дълбоки, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 24482.77.4 /номер по предходен план 077004/; 24482.77.5 /номер по предходен план 077005/; 24482.77.6  /номер по предходен план 077006/ и 24482.102.6  /номер по предходен план 102006/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ  Xобщ в кв. 52 по ПУП на с. Борилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 03856.120.159 /номер по предходен план 000159/; 03856.150.60 /номер по предходен план 150060/ и 03856.280.130 /номер по предходен план 280130/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на      с. Бенковски, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 67154.137.2 /номер по предходен план 137002/, 67154.139.13 /номер по предходен план 139013/, 67154.143.1 /номер по предходен план 143001/, 67154.153.15 /номер по предходен план 153015/, 67154.155.2 /номер по предходен план 155002/, 67154.181.1 /номер по предходен план 181001/ и 67154.190.1 /номер по предходен план 190001/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 11675.19.14 /номер по предходен план 019014/; 11675.25.29 /номер по предходен план 025029/ и 11675.27.3 /номер по предходен план 027003/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Воденичарово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 58743.28.6 /номер по предходен план 028006/; 58743.29.12 /номер по предходен план 029012/ и 58743.80.18 /номер по предходен план 080018/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на   с. Пряпорец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 56825.32.19 /номер по предходен план 000095 и 56825.39.22 /номер по предходен план 000045/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Плоска могила, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ VI609,общ; в кв. 65“Стопански двор“ по ПУП на с. Оряховица, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ IIобщ; УПИ IIIобщ и УПИ IVобщ в кв. 4 по ПУП на с. Маджерито, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ XIII383 в кв. 44 по ПУП на с. Маджерито, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ IIIобщ и УПИ IVобщ в кв. 16а по ПУП на с. Малка Верея, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 05637.10.48 /номер по предходен план 000048/ и 05637.10.78 /номер по предходен план 000078/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Борово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ XVIII408 в кв. 18 по ПУП на с. Арнаутито, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ IVобщ в кв. 44 по ПУП на с. Арнаутито, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването  на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 77476.66.1 от местност „Киселицата“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, Заявление  № 19-06-109 от 27.03.2018 г. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ ПИ с идентификатор 77476.66.1 за преминаване трасе за външно ел. захранване на  ПИ с идентификатор 77476.66.1 през ПИ 77476.59.41 и  ПИ 77476.66.23 - „напоителен канал“,  ПИ 77476.59.42 -  „изоставена орна земя“ и ПИ 77476.66.24 - „пасище“ – общинска собственост,  във връзка със Заявление  10-02-2205/ 27.03.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването  на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 77476.507.186 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-84 от 14.03.2018 г. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на  ПИ с идентификатор 77476.507.186 през ПИ 77476.507.205 и  ПИ 77476.507.199 - „селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 77476.507.206 -  „изоставена орна земя“– публична общинска собственост -Заявление  10-01-1544/ 14.03.18г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  № 178004 и ПИ  № 178005 от местност “Карасулука“ от землището на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-106 от 27.03.2017 г.  Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ  № 178004 от местност “Карасулука“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.68.14 от местност “Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-93 от 20.03.2018 г. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация и План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.68.14 от местност “Орта бозалък“, по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-93 от 20.03.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.53.2 от местност “Кафтанджийски кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-102 от 27.03.2018 г. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.53.2 от местност “Кафтанджийски кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-102 от 27.03.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.12.787 в местност “Юнаците“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-116 от 02.04.2018 г. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.12.787 в местност “Юнаците“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-116 от 02.04.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.65.25 в местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.67.8 в местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.68.7 в местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.68.25 в местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.9 в местност “Джелата“ по  КККР на гр. Стара Загора.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на ПУП – Парцеларен план за за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 017030 в местност “Ливадите“ по КВС на  землище с. Загоре, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.133.8 от местност „Караиванов кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-110 от 27.03.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.68.25 в местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.9 в местност “Джелата“ по  КККР на гр. Стара Загора.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на ПУП – Парцеларен план за за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 017030 в местност “Ливадите“ по КВС на  землище с. Загоре, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.133.8 от местност „Караиванов кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-110 от 27.03.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени  по бюджета на Община Стара Загора за 2018 година

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 Приложение 1,Приложение 2

Допълнение към предложение за промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2018 година

Вносител: Николай Диков - Общински съветник

Предложение

Приложение 1, Приложение 2

Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Приложение 1, Приложение 2

Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Стара Загора за 2018г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Приложение

Временни преместваеми /търговски/ обекти, разположени върху общински терени и временни преместваеми /търговски/ обекти - общинска собственост, разположени върху общински терени, находящи се на територията на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Приложение 1,Приложение 2

Обявяване на сграда – център за трансфузионна хематология град Стара Загора за частна общинска собственост и дарение на същата на Министерство на здравеопазването на Република България за нуждите на РЦТХ – Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

Вземане на решение за заместване в дълг на  Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“  към бившите собственици на реституираната част на сградата на гимназията във връзка със споразумение за обезщетение от 2016 година

Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предложение за одобрение на решението на Комисията по социална политика за съфинансиране на проект „Психосоциална подкрепа на настанени в Дом за стари хора, Старозагорски минерални бани, възрастни хора, преживели домашно насилие“ на Фондация “Дружество за гражданска подкрепа“ – Ст. Загора с Вх. №10-02-2521/04.04.2018г.

Вносител: Илия Златев - Председател на ПК по социална политика

Предложение

Придобиване на имоти, собственост на държавата, находящи се в гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 108

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Становища на Постоянните комисии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали