Постъпили материали за Заседание 31, което ще се проведе на 29.03.2018г.

Размер на шрифта: A A A

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социално жилище” на територията на община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1283 от 18.12.2017 г./ - първо четене.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – първо четене.

Вносител :Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1

Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2019 - 2021 година

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение, Доклад

Пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Определяне на представител на Община Стара Загора, в качеството й на акционер в Общото събрание на акционерите на Университетска болница за активно лечение проф. Д-р Стоян Киркович АД, свикано за 05април 2018 г. и определяне на становището на община Стара Загора по проекто-решенията по дневния ред.

Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС

Предложение

Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стара Загора за 2017 година

Вносител: Иванка Сотирова –Председател на МКБППМН

Предложение, Доклад

Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ “КОЛОЕЗДАЧЕН КЛУБ ВЕРЕЯ“ гр. Стара Загора върху имот – частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

Осигуряване на устойчивост на проект „Изграждане на социални жилища в град Стара Загора“ съгласно споразумение BG16RFOP001-1.040-0013-C01 от 30.03.2016 год. между община Стара Загора и УО на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 за реализация на Инвестиционна програма, финансирана по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Процедура ВG16RF0Р001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Промяна на наименованията на действащи социални услуги, делегирани от държавата дейности  предоставяни в община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Дентален център - I  Стара Загора “ ЕООД

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Ученическо хранене“ ЕООД град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отпускане на еднократна парична помощ на Велика В. Станчева

Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

Даване съгласие за поставяне на монумент  /знак/  „ЦЕНТЪР на ВСЕЛЕНАТА“ , на място съгласно приложена към предложението скица № 2328 от 25.11.2017г.на Община Стара Загора) и възлагане на Кмета на Община Стара Загора да организира конкурс – ЗНАК „ЦЕНТЪР НА ВСЕЛЕНАТА“, съгласно одобрено техническо задание на Община Стара Загора.

Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС

Предложение

Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2018 година.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2018 година            

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Промяна статута на УПИ IКОО и спорт  в кв. 18,  с. Старозагорски бани, Община Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ Х292 в кв. 34 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора, чрез замяна

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП-ПРЗ в кв. 121, по ПУП на гр. Стара Загора и сключване на предварителен договор за образуване на съсобствени урегулирани поземлени имоти и прекратяване на съсобственост чрез замяна

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ537 в кв. 606 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ V3982,7160  в кв. 304 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ І26 и УПИ Х26  в кв. 4 по ПУП на с. Калитиново, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Отдаване под  наем на имот – публична общинска собственост – Язовир Сладък кладенец, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” № 124, на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Ген. Скобелев“ № 29, вх. А на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Три чучура - юг“, бл. 56, вх. 0  на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ  Іобщ.; УПИ IIобщ.; УПИ IIIобщ. в кв. 7 по ПУП на с. Загоре, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІХ230, кв. 626 „Железник-разширение“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ954, кв. 37 „Голиш“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ  XIII47 в кв. 58 по ПУП на с. Християново, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ  IXобщ в кв. 18 по ПУП на с. Борилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ  IІобщ; УПИ IIIобщ; УПИ IVобщ; УПИ Vобщ в кв. 48 по ПУП на с.Християново, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 35515.56.3 /номер по предходен план: 056003/; 35515.56.8 /номер по предходен план: 056008/; 35515.61.3 /номер по предходен план 061003/; 35515.115.54 /номер по предходен план 115054/ и 35515.115.55 /номер по предходен план 115055/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 65317.23.7 /номер по предходен план: 023007/; 65317.29.3 /номер по предходен план: 029003/; 65317.32.39 /номер по предходен план 032039/; 65317.34.12  /номер по предходен план 034012/ и 65317.48.17  /номер по предходен план 048017/ - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Самуилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 61995.21.1 /номер по предходен план: 021001/; 61995.43.17 /номер по предходен план: 043017/; 61995.51.6 /номер по предходен план 051006/; 61995.62.12 /номер по предходен план 062012/; 61995.88.1 /номер по предходен план 088001/ - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Ракитница, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ XXXVIобщ; в кв. 37 по ПУП на с.Казанка, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 00655.10.10 /номер по предходен план: 010010/; 00655.21.5 /номер по предходен план: 021005/; 00655.25.42 /номер по предходен план 025042/; 00655.70.17  /номер по предходен план 070017/; 00655.71.16  /номер по предходен план 071016/, 00655.73.1 /номер по предходен план 073001/; 00655.76.28 /номер по предходен план 000608/ - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Арнаутито, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с идентификатори 77431.13.13 /номер по предходен план: 013013/; 77431.24.18 /номер по предходен план: 024018/; 77431.28.16 /номер по предходен план 028016/; 77431.28.50 /номер по предходен план 028050/; 77431.37.51 /номер по предходен план 037051/, 77431.37.52 /номер по предходен план 037052/; 77431.41.24  /номер по предходен план 041024/, 77431.43.21 /номер по предходен план 043021/; 77431.48.7 /номер по предходен план 048007/ и 77431.49.23 /номер по предходен план 049023/ - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Християново, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ ХІІІ322, кв.78 – „Лозенец – разширение“, по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V7122, кв. 133 по ПУП на  гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на имоти с №№ 136014 и 175005 - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Пъстрово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ  Іобщ; УПИ IIобщ; УПИ IIIобщ; УПИ ХVобщ в кв. 17 по ПУП на с. Борилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 44687.37.57 в местност „Глуханя“ по КККР на с. Люляк, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-3 от 02.01.2018 г. Предварително съгласие по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за право на преминаване до ПИ № 44687.37.57 през ПИ № 44687.38.89 – „пасище, мера“ – публична, общинска собственост, във връзка със Заявление  № 10-01-11 от 02.01.2018г. Предварително съгласие за промяна предназначението на част от „пасище, мера“ с идентификатор 44687.38.89, за осигуряване на достъп до ПИ № 44687.37.57 в местност „Глуханя“ по КККР на с. Люляк, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за захранване на ПИ с идентификатор 68850.199.3 в местност „Дечев кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление  № 19-06-46 от 13.02.2018 год.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе до ПИ с идентификатор 68850.199.3 през „селскостопански, горски, ведомствени пътища“ №№ 68850.199.512, 68850.199.516, 68850.206.510 и ПИ № 68850.199.18 –„водно течение, водна площ, съоръжение“– публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-406 от 18.01.2017 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.109.5 в местност “Вадата“ по  КККР на гр. Стара Загора.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.203.9 в местност “Джелата“ по  КККР на гр. Стара Загора.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.114.7 в местност “Апти Тарла“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-60 от 20.02.2018 г. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.114.7 в местност “Апти Тарла“, землище гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-60 от 20.02.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.75.159 и ПИ с идентификатор 68850.75.162 в местност “Кюшкюлю бахча“ по КККР на гр. Стара Загора, Заявление № 10-33-66/ 07.03.2018 г.Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.75.159 и ПИ с идентификатор 68850.75.162 в местност “Кюшкюлю бахча“ по КККР на гр. Стара  Загора, Заявление № 19-06-66/ 07.03.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  133.27 в местност “Казълкая“ от землище с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-79 от 06.03.2018 г. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за  ПИ 133.27 в местност “Казълкая“ от  землище с. Богомилово, община Стара Загора. 

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.28 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-80 от 06.03.2018 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.28 в местност “Джелата“, землище гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-80 от 06.03.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.501.264 по КККР на гр. Стара Загора, представляващ УПИ VII-266,266,523 от кв.653 по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-72 от 01.03.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.200.34 в местност “Сейрекова нива“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-68 от 27.02.2018 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.200.34 в местност “Сейрекова нива“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-68 от 27.02.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.200.35 в местност “Сейрекова нива“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-69 от 27.02.2018 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.200.35 в местност “Сейрекова нива“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-69 от 27.02.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1417 по Протокол № 30 от 22 февруари 2018 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП – ПР на с. Сладък кладенец, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 611/ 16.04.1987г. на Кмета на Община Стара Загора, в обхват: УПИ V180 от кв. 33, обособяване на нови УПИ VII289/детска площадка/, УПИ VIII181/за трафопост/ в кв. 33 и УПИ XVIIозеленяване в кв. 36. Промяна на улична регулация между о.т. 106 - о.т. 107 -  о.т. 111 – о.т. 114 - о.т. 112 - о.т. 115 - о.т. 116 - о.т. 117 -  о.т. 161.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.118.12 по КККР на местност „Апти тарла“, землище гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление рег. № 19-06-58 от 20.02.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.148 от местност “Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-47 от 13.02.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.35.22 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на землище гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-54 от 20.02.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с проектен идентификатор 70202.22.286 по КККР на с.  Сулица, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-49 от 13.02.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 46417.92.23 в местност „Джене дере“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, Заявление № 19-06-40 от 06.02.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 46417.92.43 в местност „Джене дере“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, Заявление № 19-06-39 от 06.02.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.180.9 от местност „Герена“, по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-59 от 20.02.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за извършване на проучвателен сондаж за добив на пресни подземни води и направа на водовземане от подземни води в поземлен имот 190, попадащ в УПИ I– за озеленяване, кв. 11, по плана за регулация на с. Оряховица

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.33.14 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-76 от 06.03.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с проектен идентификатор 68850.119.242 от местност „Апти тарла“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление рег. № 19-06-65 от 27.02.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.274 от местност “Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-37 от 30.01.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.89.10 в местност „Казълкая“ по КККР на  с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със  Заявление рег.  № 19-06-74  от  06.03.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.120.5 от местност „Балакларска река“ по КККР на с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление вх.№ 19-06-67/27.02.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Промяна на част от финансовите параметри на решение № 529 от 20 декември 2012 година на Общински съвет за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на реконструкция на Централен общински пазар  гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предоставяне на средства на Клуб лека атлетика „Берое” Стара Загора за основен ремонт на покрита лекоатлетическа писта

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1370 по Протокол № 29 от 31 януари 2018 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на ПУП –– Парцеларен план за кабелно трасе на външно ел. захранване за УПИ I 104, УПИ II 105, УПИ III 107, УПИ IV 108,  УПИ V 109, УПИ VI 110, УПИ VII 114, УПИ VIII 113, УПИ IХ 112, УПИ Х 111, УПИ ХI 116, УПИ ХII 117, УПИ ХIII 118  и УПИ ХIV 119 в масив 107, местност „Атюрен“, землище с. Малка Верея, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  086 010 в местност “Карасулука“ от землище с. Хрищени, Община Стара Загора. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Спиране на продажбата на общински до приключване работата на Временната комисия за проверка на документите на настанените наематели в общински жилища

Вносител: Янко  Янков – общински съветник и председател на Временна комисия за проверка на документите на настанените наематели в общински жилища

Предложение

Становища на Постоянните комисии

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали