Постъпили материали за Заседание 30, което ще се проведе на 22.02.2018г.

Размер на шрифта: A A A

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 240.66 KB

Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и републиканската транспортни схеми, квота на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 353.22 KB

Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП-ПР относно УПИ VІІІ-210, кв. 17 и улица с о.т.47-78 по плана на с. Лясково, общ. Стара Загора, сключване на предварителен договор, обявяване на част от улица с осови точки 47-78 за частна общинска собственост, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 216.24 KB

Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с идентификатор 68850.301.927 в землището на град Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

Предложение 193.77 KB

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в кв. 7 по ПУП на с. Руманя, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 259 KB

Учредяване право на строеж за допълващо застрояване на ателие за творческа дейност в УПИ ІІІобщ., кв. 689 по ПУП на гр. Стара Загора (имот с идент. № 68850.523.5705)
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 209.78 KB

Удължаване срока на договорите за наем на наематели на търговски маси на Централен зеленчуков пазар.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 354.5 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ VI356 в кв. 55 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 190.95 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ120 в кв. 30 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 189.63 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІV87, кв. 12 по ПУП на с. Пряпорец, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 191.77 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV63 в кв. 17 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 189.9 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ52 и УПИ ХІІ52 в кв. 49 по ПУП на с. Михайлово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 194.69 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. “Три чучура”, бл. 47, на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

Предложение 216.33 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 219.56 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Иван Киров Вазов“ № 5 на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 217.12 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в с. Калояновец, община Стара Загора, на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 208.24 KB

Продажба на УПИ ХХІІІза обслужване и гаражи, кв. 260 -„Македонски“ по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 247.76 KB

Продажба на УПИ ІV6584, кв. 263 - „Македонски“ по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 248.09 KB

Продажба на УПИ ІІ-3021,одо кв. 152-б, кв. „Васил Левски“ по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 247.04 KB

Продажба на УПИ І625 в кв. 4 – „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 251.05 KB

Продажба на УПИ VII в кв. 56 по ПУП на с. Богомилово, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 267.59 KB

Продажба на УПИ VI в кв. 14 по ПУП на с. Могила, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 267.32 KB

Продажба на УПИ IIIобщ. в кв. 44 по ПУП на с. Загоре, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 189.2 KB

Продажба на УПИ І312; УПИ III311; УПИ IV311 в кв. 60а по ПУП на с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 198.94 KB

Продажба на УПИ VIII326 в кв. 51 по ПУП на с. Преславен, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 267.5 KB

Продажба на имоти с идентификатори 27379.41.6 /номер по предходен план: 041006/; 27379.44.16 /номер по предходен план: 044016/ и 27379.98.6 /номер по предходен план: 098006/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Елхово, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 201.55 KB

Продажба на имот с идентификатор 31276.85.8 /номер по предходен план: 000925/ - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Змейово, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 193.23 KB

Продажба на имоти с идентификатори 37678.2.10 /номер по предходен план: 002010/; 37678.12.58 /номер по предходен план: 000520/; 37678.32.36 /номер по предходен план: 000584/; 37678.32.44 /номер по предходен план: 000600/; 37678.32.45 /номер по предходен план: 002005/; 37678.32.51 /номер по предходен план: 001070/; 37678.32.53 /номер по предходен план: 000334/; 37678.56.41 /номер по предходен план: 056041/; 37678.59.1 /номер по предходен план: 059001/; 37678.63.105 /номер по предходен план: 000701/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Козаревец, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 217.68 KB

Продажба на имоти с идентификатори 54016.134.29 /номер по предходен план: 134029/; 54016.137.1 /номер по предходен план: 137001/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Оряховица, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 196.38 KB

Продажба на имоти с идентификатори 54314.21.11 /номер по предходен план: 021011/; 54314.79.32 /номер по предходен план: 079032/ и 54314.89.3 /номер по предходен план: 089003/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Остра могила, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 198.79 KB

Продажба на имоти с идентификатори 55289.1.2 /номер по предходен план: 001002/; 55289.2.2 /номер по предходен план: 002002/; 55289.23.1 /номер по предходен план: 023001/; 55289.26.1 /номер по предходен план: 026001/; 55289.26.2 /номер по предходен план: 026002/; 55289.26.6 /номер по предходен план: 026006/; 55289.34.8 /номер по предходен план: 034008/; 55289.44.3 /номер по предходен план: 044003/; 55289.44.5 /номер по предходен план: 044005/; 55289.49.1 /номер по предходен план: 049001/; 55289.49.11 /номер по предходен план: 049011/; 55289.50.4 /номер по предходен план: 050004/; 55289.50.5 /номер по предходен план: 050005/; 55289.73.6 /номер по предходен план: 073006/ и 55289.94.7 /номер по предходен план: 094007/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Памукчии, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 234.33 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.9 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-13 от 16.01.2018 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП –План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.204.9 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-13 от 16.01.2018 г.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 362.26 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 46417.49.18 в местност „Телки тепе“ по КККР на с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-14 от 16.01.2018 год.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 46417.49.18 в местност „Телки тепе“ по КККР на с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-14 от 16.01.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 247.93 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.196.2, местност “Сейрекова нива“ по КККР на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 356.18 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.700 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 356.64 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.701 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 356.72 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.702 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 356.76 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.27 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 356.83 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 017030 в местност “Ливадите“ по КВС на землище с. Загоре, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-18 от 18.01.2018 г.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 017030, през полски път № 000222 от землище с. Загоре, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 362.1 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно електрозахранване на ПИ №№ 029071, 029072, 029073, 029074, 029075, 029076, 029077, 029078, 029079, 029080, 029081, 029082, 030032, 030033, 030034, 030035, 030036, 030037, 030038 и 031010 в местност „Калето“ от землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-481 от 21.11.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе на външно електрозахранване за цитираните имоти в землище с. Малка Верея, през полски пътища №№ 000075, 000076, 029059; пътища IV клас № 000282 и пасища с храсти № 030031– публична, общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-63 от 05.01.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение 360.21 KB

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 04738.83.12 по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-21 от 19.01.2018 г.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 355.41 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.95.12 и ПИ с идентификатор 04738.95.13 в местност „Казлера“ по КККР на с. Богомилово, Община Стара Загора, за реализиране на обект: „Разширение на гробищен парк на с. Богомилово“, във връзка със Заявление рег. № 10-33-33 от 26.01.2018 год.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 363.67 KB

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 090008 в местност „Ала баир“ по КВС на, землище с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-392/05.09.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 355.84 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 05431.35.01 в местност „Кайрака - варница“ по КККР на землище с. Борилово, Община Стара Загора, Заявление р. № 19-06-36 от 30.01.2018 г.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 357.42 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.14.856 от местност “Бялата пръст“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-35 от 30.01.2018 год.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 356.31 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.33.902 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-11 от 16.01.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 318.69 KB

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с кадастрален № 193009 от местност „Хана“, по КВС на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-26 от 23.01.2018 г.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 358.41 KB

Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на обект: „Оптична кабелна мрежа с. Колена – с. Дълбоки – с. Оряховица – с. Братя Кунчева, Община Стара Загора“.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение358.06 KB

Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.10.11 в местност „Бобоолу“ по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с р. № 19-11-36 от 09.02.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 324.69 KB

Предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ с идентификатори 6850.513.49, 68850.513.52, 68850.513.55, 68850.513.57, 68850.513.62, 68850.513.69, 68850.513.77, 68850.513.78, 688850.513.89, 68850.513.92, 68850.513.97, 8850.513.99, 688850.513.100, 688850.513.110, 688850.513.111, 688850.513.112, 68850.513.113, 68850.513.390, 68850.513.391, 68850.513.6194, 68850.513.6743, 68850.513.6749, 68850.513.7041 и 68850.513.7048 по КККР на гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти: УПИ №№ I – 7128, II – 7129, III – 7133, IV – 7134, V -78, VI – 7132, VII – 7135, VIII – 111, IX – 113, X – 7136, XI – 112, XII – 7137, XIII -7138, XIV -7139, XV -7140, XV -391 и XVII -390 в нов квартал 832 по плана на гр. Стара Загора – Заявление вх.№ 10-33-414 от 06.12.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение342.55 KB

Възлагане на финансов одит за заверка на годишните финансови отчети за 2018г. на общинските търговски дружества
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение323.8 KB

Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода юли – декември 2017 г.
Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС

Предложение292.05 KB

Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 6 март, 2018 г.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение176.13 KB

Определяне на представител на Общински съвет Стара Загора в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България/НСОРБ/
Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС

Предложение131.95 KB

Отпускане на еднократна парична помощ на В. Л.Желязкова
Вносител:Николай Диков -общински съветник

Предложение127.59 KB

Одобряване на ПУП –– изменение на План за регулация за част от квартали: 329, 331, 3331, 4331, 5331, 518, 1518, 1515, 2515, 3515 и 1331 по плана на гр. Стара Загора, относно поземлени имоти с идентификатор 68850.506.8688, 68850.506.1515, 8850.506.6670, 688850.506.5188, 688850.506.5490, 688850.506.5156, 688850.506.5155, 68850.506.6680, 68850.506.2490, 68850.506.1062, 68850.506.5186, 68850.506.5158, 68850.506.5187, 68850.506.5182, 68850.209.343, 68850.506.5154, 68850.506.3511, 68850.506.6016, 68850.506.5182, 5152, 68850.506.8706 и 68850.506.6677 по КК на гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти: УПИ № УПИ I -8688,1515, III - 8710 и IV - 2490 в нов кв. 4515 и УПИ № VII – 8712, VIII – 5490 и IX – 8714 в кв. 518 по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх.№ 10-33-435 от 29.12.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение367.49 KB

Становища на Постоянните комисии480.79 KB

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали